Lämpöpumppuja koskevien tietojen saanti

Päivämäärä

21.6.2012

Diaarinumero

310/14.00.00/2012

Osapuolet

Suomen Lämpöpumpputekniikka Oy (Lämpöässä), Lapua

1 Asia

1. Lämpöpumppuja koskevien tietojen saanti

2 Osapuolet

2. Suomen Lämpöpumpputekniikka Oy (Lämpöässä), Lapua

3. Toimenpidepyynnön tekijä:

4. Energiatutka Oy, Kiiminki

3 Ratkaisu

5. Kilpailuvirasto jättää asian tutkimatta.

4 Asian vireilletulo

6. Energiatutka Oy on tehnyt Kilpailuvirastolle toimenpidepyynnön 19.4.2012.

5 Asiaselostus ja ratkaisun perustelut

7. Energiatutka on energiatehokkuuteen liittyvää konsultointia tarjoava yritys, ja se tutkii markkinoilla myytävien tuotteiden ominaisuuksia ja toimintaa. Se ei edusta tai asenna minkään maahantuojan tai valmistajan tuotteita. Energiatutkan mukaan sen toiminta perustuu laitetietojen vertailemiseen kenttäolosuhteissa, jolloin voidaan arvioida, toteutuuko laitetoimittajan asiakkaalle lupaama energiansäästö ja tehokkuuden hyötysuhde.

8. Energiatutka on ottanut yhteyttä Kilpailuvirastoon ja ilmoittanut, että Suomen Lämpöpumpputekniikka on kieltäytynyt antamasta Energiatutkalle lämpöpumppujensa toimintaa koskevia teknisiä tietoja. Energiatutkan mukaan kieltäytyminen antamasta tietoja estää yhtiön konsultaatioliiketoiminnan, ja se on pyytänyt Kilpailuvirastoa selvittämään, onko Suomen Lämpöpumpputekniikan menettelytapa mahdollisesti kilpailulainsäädännön vastaista.

9. Energiatutka on toimittanut Kilpailuvirastolle sähköpostiviestin, jossa Suomen Lämpöpumpputekniikan huoltopäällikkö toteaa 18.4.2012 Energiatutkan asiakkaalle, että Suomen Lämpöpumpputekniikka tekee yhteistyötä paikallisen yrittäjän kanssa ja ettei se tee yhteistyötä sellaisten tahojen kanssa, joiden tekemisestä he eivät ole saaneet riittävää näyttöä.

10. Lisäksi Energiatutka on esittänyt väitteen, että lämpöpumppujen maahantuojat tai valmistajat kieltäisivät yhteistyökumppaneinaan toimivia huoltoliikkeitä kertomasta kuluttaja-asiakkaille tietoja heille asennettujen lämpöpumppujen mahdollisista ongelmista tai niiden syistä.

11. Energiatutka on kertonut sen olevan taloudellisesti merkittävä ongelma, että Suomessa on asennettu lukuisia lämpöpumppuja, jotka toimivat mahdollisesti virheellisesti eivätkä täytä laitevalmistajan lupaamia tehokkuustavoitteita. Energiatutka on korostanut toimenpidepyynnössään, että lämpöpumppuja ostavien asiakkaiden tulisi saada selkeä ja puolueeton tieto laitteen toiminnasta ennen ostopäätöstä. Energiatutka on myös viitannut kuluttajariitalautakunnan viimeaikaiseen tapauskäytäntöön, jossa lämpöpumpun maahantuojan todettiin antaneen asiakkaalle harhaanjohtavia markkinointitietoja laitteen toiminnasta.

Kilpailuviraston asiassa soveltama tutkimatta jättämistä koskeva säännös:

12. Kilpailulain 32 §:ssä on säännös asioiden tutkimatta jättämisestä Kilpailuvirastossa. Pykälän 2 momentin 1 kohdan mukaan Kilpailuvirasto jättää asian tutkimatta, jos ei voida pitää todennäköisenä, että kyseessä on lain 5 tai 7 §:ssä tai Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 101 tai 102 artiklassa tarkoitettu kilpailunrajoitus. Säännöstä koskevien perustelujen mukaan (HE 88/2010) asia jätetään tutkimatta 2 momentin 1 kohdan perusteella, jos voidaan kohtuudella olettaa, että menettely ei kuulu kilpailulain tai Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen kilpailusääntöjen soveltamisalaan.

13. Kilpailulain 32 §:n 2 momentin 3 kohdan mukaan asia voidaan jättää tutkimatta, jos asiaa koskeva toimenpidepyyntö on ilmeisen perusteeton. Lakiesitystä koskevien perustelujen mukaan toimenpidepyyntö on ilmeisen perusteeton, esimerkiksi silloin, jos toimenpidepyyntö ei kuulu Kilpailuviraston toimivaltaan tai jos toimenpidepyynnössä esitetyt seikat eivät selvästi liity kilpailun turvaamiseen.

Kilpailuvirasto on tehnyt tutkimatta jättämistä koskevan päätöksensä asiassa seuraavin perustein:

14. Asiassa ei näytä olevan kysymys rajoituksesta, joka kilpailulain 1 §:n tarkoittamalla tavalla vaikuttaisi markkinaprosessin toimivuuteen tai talouden tehokkuuteen. Kysymys vaikuttaa olevan pikemminkin elinkeinonharjoittajien välisestä riita-asiasta, jotka pääsääntöisesti eivät kuulu kilpailulain mukaan ratkaistaviin asioihin.

15. Kilpailulain tarkoitus ei ole tarjota oikeussuojakeinoja yksittäisten sopimusriitojen ratkaisuun tai suojata elinkeinonharjoittajaa kilpailijan tai kauppakumppanin kohtuuttomilta tai mielivaltaisilta menettelytavoilta, ellei kysymys samalla ole menettelystä, jonka tutkiminen on tarpeen terveen ja toimivan kilpailun turvaamiseksi markkinoilla. Elinkeinonharjoittamisen vapauden suojaaminen kuuluu ensisijaisesti muun lainsäädännön kautta toteutettavaksi, ellei menettelyllä ole suoraa kytkentää kilpailun toimivuuteen yleisesti. (Ks. kilpailulain 1 §:n perustelut HE 88/2010.)

16. Kilpailuviraston tavoitteena on lainsäädännössä tarkoitetulla tavalla puuttua kansantaloudellisesti merkittäviin kilpailunrajoituksiin, joilla on markkinamekanismin yleisen toimivuuden kannalta merkittävä haitallinen vaikutus, tai jotka on kilpailulaissa selvästi kielletty. Toimenpidepyynnössä ei ole viraston saamien tietojen valossa kysymys tällaisesta tilanteesta.

17. Elinkeinonharjoittajalla on vapaus valita itse ne yritykset, joiden kanssa ne haluavat toimia tai solmia sopimuksia sekä määrätä omaisuudestaan. Vain määräävässä markkina-asemassa olevalle elinkeinonharjoittajille voidaan asettaa tiettyjä velvollisuuksia toimivan kilpailun turvaamiseksi. Asiassa ei ole saatettu todennäköiseksi sitä, että Suomen Lämpöpumpputekniikka olisi määräävässä markkina-asemassa joillain relevanteiksi katsotuilla markkinoilla. Kilpailuvirastolla ei siten ole toimivaltaa velvoittaa Suomen Lämpöpumpputekniikkaa yhteistyösuhteeseen Energiatutkan kanssa.

18. Kilpailuvirasto katsoo lisäksi, että asiassa on kyse pikemminkin kuluttajansuoja- kuin kilpailunrajoitusasiasta. Kilpailuviraston toimivaltaan ei kuulu sen valvonta, että lämpöpumppua ostava asiakas saa maahantuojalta, valmistajalta tai myyjältä ostopäätöksensä tekemiseksi tarvittavat, kuluttajansuojalain (38/1978) edellyttämät olennaiset tiedot. Kilpailuviraston toimivaltaan ei myöskään kuulu valvoa sitä, että kuluttaja-asiakas saa maahantuojalta, valmistajalta, myyjältä tai asentajalta oikeat tai riittävät tiedot ostamansa laitteen mahdollisista ongelmista, virheellisestä toiminnasta tai niihin johtaneista syistä. Myöskään lämpöpumppulaitteiden virheettömän toiminnan ja laitevalmistajien antamien tietojen oikeellisuuden varmistaminen ei kuulu Kilpailuviraston toimivaltaan.

19. Kilpailuviraston päätös tutkimatta jättämisestä ei sisällä arviota epäillyn kilpailunrajoituksen lainmukaisuudesta. Mikäli virasto saa uutta tietoa, jonka perusteella on syytä epäillä asiassa käsitellyn toiminnan olevan kilpailulain vastaista, Kilpailuvirasto voi ottaa asian uudelleen käsiteltäväksi.

6 Sovelletut säännökset

20. Kilpailulaki (948/2011), 32 §

7 Muutoksenhaku

21. Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailulain 44 §:n mukaan siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.

8 Lisätiedot

22. Lisätietoja päätöksestä antaa tutkija Pia-Maria Sillanpää, puhelin 029 505 3613, sähköposti etunimi.sukunimi@kkv.fi.