Yrityskaupan yhteydessä sovitut kilpailukiellot jätehuoltoalalla

Päivämäärä

28.11.2006

Diaarinumero

315/61/2004

Osapuolet

Suomussalmen Jätekuljetus Oy

Osapuolet

Suomussalmen Jätekuljetus Oy

Keski-Kainuun Kuljetus Oy

Ratkaisu

Asia poistetaan käsittelystä.

Asian vireilletulo

Saamansa yhteydenoton perusteella Kilpailuvirasto otti 29.3.2004 selvitettäväkseen jätehuoltoalalla toimivien Suomussalmen Jätekuljetus Oy:n (jäljempänä Suomussalmen Jätekuljetus) ja Keski-Kainuun Kuljetus Oy:n (jäljempänä Keski-Kainuun Kuljetus) välillä 10.6.2003 tehtyyn yrityskauppaan sisältyneet kilpailukieltolausekkeet.

Kysymyksessä olevalla yrityskaupalla Suomussalmen Jätekuljetus myi Keski-Kainuun Kuljetukselle Hyrynsalmen ja Ristijärven kuntien alueella harjoittamansa jätehuoltotoiminnan asiakaskuntineen.

Osana yrityskauppasopimusta Suomussalmen Jätekuljetus sitoutui olemaan kilpailematta jätehuollon alalla Hyrynsalmen ja Ristijärven kuntien alueella 10 vuoden ajan. Lisäksi Keski-Kainuun Kuljetus sitoutui olemaan kilpailematta Suomussalmen kunnan alueella 10 vuoden ajan.

Kilpailuviraston saamassa yhteydenotossa kiinnitettiin huomiota siihen, että kaupan jälkeen Keski-Kainuun Kuljetus jäi ainoaksi jätteiden keräilijäksi Hyrynsalmen ja Ristijärven kuntien alueelle, ja että jo ennen yrityskauppaa Suomussalmen Jätekuljetus oli ollut ainoa jätteiden keräilijä Suomussalmen kunnan alueella.

Asiaselostus

Osapuolilta saadut selvitykset

Kilpailukieltojen selvittämiseksi Kilpailuvirastosta otettiin 15.7.2004 yhteyttä Keski-Kainuun Kuljetukseen. Viraston alustavana arviona yhtiölle tällöin selostettiin yrityskaupan liitännäisrajoitusten arviointia koskevat kilpailuoikeudelliset lähtökohdat.

Kilpailuviraston yhteydenoton jälkeen osapuolet laativat uuden kauppakirjan, johon he eivät enää sisällyttäneet ostajaan kohdistuvaa kilpailukieltoa. Lisäksi osapuolet lyhensivät myyjään kohdistuvan kilpailukiellon keston kahteen vuoteen. Tämä rajoitus päättyi näin ollen 10.6.2005. Osapuolet toimittivat uuden kauppakirjan Kilpailuvirastoon 4.11.2004.

Saadun selvityksen mukaan yrityskaupan taustalla oli muun muassa Ristijärven kunnan vuonna 2002 järjestämä jätehuoltoa koskenut kilpailutus, jonka tuloksena kunnan omistamien kiinteistöjen jätehuolto siirtyi Suomussalmen Jätekuljetukselta Keski-Kainuun Kuljetukselle. Suomussalmen Jätekuljetuksen esittämien selvitysten mukaan yhtiölle kilpailutuksen jälkeen Ristijärvelle ja Hyrynsalmelle jäljelle jääneiden asiakkaiden määrä osoittautui liian pieneksi kannattavan liiketoiminnan aikaansaamiseksi. Yhtiön mukaan sen oli tästä syystä perusteltua luopua 1990-luvun alkupuolella aloittamastaan toiminnasta kyseisten kuntien alueella ja keskittää jätehuoltoliiketoimintansa oman kotikuntansa eli Suomussalmen alueelle.

Osapuolten mukaan sopimusta tehdessään he eivät olleet tietoisia kilpailukieltojen pituutta koskevista kilpailusääntöjen tarkemmista määräyksistä.

Kilpailutilanne

Jätelain (1071/1993) mukaan kuntien tehtävänä on huolehtia omilla alueillaan jätehuollosta ja tähän liittyvästä jätteiden keruun järjestämisestä. Jätelaki antaa mahdollisuuden perustaa myös kuntayhtymiä hoitamaan jätelaissa tarkoitettuja kuntien tehtäviä.

Suomussalmen, Hyrynsalmen ja Ristijärven kuntien alueella jätehuollon organisoinnista vastaa vuonna 2001 perustettu kuntayhtymä Eko-Kymppi. Eko-Kymppiin kuuluu kymmenen Kainuussa sijaitsevaa kuntaa (Suomussalmi, Hyrynsalmi, Ristijärvi, Kajaani, Kuhmo, Sotkamo, Paltamo, Vuolijoki, Puolanka ja Vaala.)

Jätteiden keruu kunnissa on pääsääntöisesti mahdollista järjestää joko sopimusperusteisesti tai siten, että kunta/kuntayhtymä kilpailuttaa jätteiden kerääjät.

Sopimusperusteisessa järjestelmässä jätteiden kerääjät toimivat vapaassa kilpailussa keskenään ja tekevät suoraan sopimuksen jätteiden tuottajien tai luovuttajien (lähinnä kiinteistöjen omistajat) kanssa. Kunnan järjestäessä kilpailutuksen kilpailutuksessa voittaneet tai hyväksytyt jätteiden kerääjät tekevät sopimuksen kiinteistöjen omistajien kanssa lähtökohtaisesti niillä ehdoilla, joihin nämä ovat kilpailutuksen yhteydessä sitoutuneet.

Ennen Eko-Kympin perustamista sen alueella toimi sopimusperusteinen jätteiden keräily. Eko-Kympin perustamissopimukseen on otettu määräys, jonka mukaan kuntayhtymän alueella sopimusperusteinen jätteiden keräily jatkuu vuoteen 2011. Tämän jälkeen kuntayhtymä voi kilpailuttaa jätteiden keräilijät.

Kun Eko-Kymppi edellä todetun mukaisesti ei kilpailuta jätteiden keruuta kiinteistöistä ennen vuotta 2011, Eko-Kympin alueella kilpailua kiinteistökohtaisessa jätteiden keräyksessä voi käytännössä syntyä vain sitä kautta, että kunnan alueelle tulee uusi yrittäjä tekemällä kahdenkeskeisiä sopimuksia suoraan kiinteistönomistajien kanssa.

Vuoden 2005 lopulla Suomussalmen kunnan alueelle tuli uusi jäteyrittäjä, Ämmän Jäte Oy. Vuoden 2005 lopulta lähtien Suomussalmen Jätekuljetus ja Ämmän Jäte ovat siten kilpailleet keskenään kiinteistökohtaisten jätteiden keräilyssä Suomussalmen kunnan alueella. Kilpailuviraston saamien tietojen mukaan Ämmän Jäte on solminut jätteenkuljetussopimuksia muun muassa kotitalousasiakkaiden kanssa.

Asian kilpailuoikeudellinen arviointi

Arvioinnin kohteena olevat kilpailukiellot on aikaansaatu vuonna 2003 ja ne ovat olleet voimassa 4.11.2004 Kilpailuvirastolle toimitettuun sopimusmuutokseen saakka. Kilpailunrajoituslakia on muutettu sanottuna aikana. Näin ollen ennen 1.5.2004 olevalta ajalta kilpailukieltoja on arvioitava tähän saakka voimassa olleen lain 6 §:n ja sen jälkeiseltä ajalta nykyisen lain 4 §:n näkökulmasta.

Voimassa olevia kilpailunrajoituslain säännöksiä tulee tulkita yhdenmukaisesti EY:n kilpailusääntöjen kanssa. Euroopan komission v. 2001 antaman yrityskaupan liitännäisrajoituksia koskevan tiedonannon (EYVL N:o C 188, 4.7.2001) mukaan, mikäli myytyyn liiketoimintaan sisältyy liikearvoa maineen ja asiakaspiirin muodossa, myyjään voidaan hyväksyttävästi kohdistaa lähtökohtaisesti enintään 2 vuoden pituinen kilpailukielto. Hyväksyttävän kilpailukiellon tulee rajoittua myydyn liiketoiminnan alaan.

Ostajaan kohdistuvat kilpailukiellot eivät pääsääntöisesti ole hyväksyttäviä yrityskaupan liitännäisrajoituksia[1].

Yrityskaupan liitännäisrajoitusten suhteen Kilpailuvirasto on lähtökohtaisesti noudattanut kilpailuoikeudelliseen oikeuskäytäntöön pohjautuvaa komission soveltamaa linjaa eivätkä osapuolten sopimat kilpailukiellot ole olleet sopusoinnussa edellä todetun EY-käytännön kanssa.

Kilpailuvirasto katsoo asiassa saadun selvityksen perusteella, ettei asian käsittelyä ole syytä jatkaa. Virasto on ottanut asiassa huomioon muun muassa alan yleisemmän kilpailutilanteen sillä maantieteellisellä alueella, johon kilpailukielto on ulottunut samoin kuin sen, että kilpailukieltoehtoja muutettiin heti viraston kiinnitettyä asiaan huomiota. Merkityksellistä on myös, että Suomussalmen kunnan alueella, johon rikkomus on selkeimmin kohdistunut, jätteiden keräilyssä on kilpailua Ämmän Jätteen tultua markkinoille eikä jätteiden keräilyssä alalle pääsyn kynnystä ylipäätään voida pitää erityisen korkeana.

Edellä todetuilla perusteilla asian käsittely päätetään.

Sovelletut säännökset

Laki kilpailunrajoituksista (480/92) 6 § (voimassa 1.5.2004 saakka) sekä 4 §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/96) säädetään.

Lisätiedot

Lisätietoja antavat erikoistutkija Juha Lipponen ja apulaisjohtaja Rainer Lindberg.


[1] Pääsäännöstä on joitakin poikkeuksia. Näillä poikkeuksilla ei ole yhtymäkohtia tähän asiaan, joten niitä ei selosteta tässä.