Epäilty kielletty horisontaalinen yhteistyö Tupas-varmennepalvelun tarjoamisessa rahoitusmarkkinoilla

Päivämäärä

13.5.2011

Diaarinumero

317/61/2007, 738/61/2007, 765/61/2007

Osapuolet

Finanssialan Keskusliitto ry/ Nordea Pankki Suomi Oyj / OP-Pohjola osk / Helsingin OP Pankki Oyj / Turun Seudun Osuuspankki

1 Asia

1. Epäilty kielletty horisontaalinen yhteistyö Tupas-varmennepalvelun tarjoamisessa rahoitusmarkkinoilla.

2 Osapuolet

2. Finanssialan Keskusliitto ry, Helsinki
Nordea Pankki Suomi Oyj, Helsinki
OP-Pohjola osk, Helsinki
Helsingin OP Pankki Oyj, Helsinki
Turun Seudun Osuuspankki, Turku

3. Toimenpidepyynnön tekijät:

OPR-Vakuus Oy, Helsinki
Risicum Capital Oy, Turku

3 Ratkaisu

4. Toimenpidepyynnöt ja Kilpailuviraston oma-aloitteinen selvitys eivät anna aihetta enempiin toimenpiteisiin, ja asiat poistetaan käsittelystä.

4 Asian vireilletulo

5. Kilpailuvirasto vastaanotti 16.4.2007 Risicum Capital Oy:n (Risicum) ja 16.8.2007 OPR-Vakuus Oy:n (OPR-Vakuus) toimenpidepyynnöt[1], joissa virastoa pyydettiin selvittämään edellä mainittujen yhtiöiden Tupas-varmennepalvelua koskevien sopimusten irtisanomista.

6. Toimenpidepyynnön tekijöiden ja selvityksessä osapuolena olevien pankkien välillä on ollut voimassa Tupas-varmennepalvelun käyttöä koskeva sopimus. OP-Pohjola osk[2]/Turun Seudun Osuuspankki irtisanoi Risicumin Tupas-sopimuksen 15.3.2007 ja Nordea Pankki Suomi Oyj (Nordea) 10.4.2007. Helsingin OP Pankki Oyj irtisanoi OPR-Vakuuden Tupas-sopimuksen 17.11.2006 ja Nordea 28.6.2007.

7. Kilpailuvirasto on vastaanottanut myös muita Tupas-varmennepalveluja koskevia yhteydenottoja, joiden mukaan pankit ovat kieltäytyneet tarjoamasta Tupas-varmennepalvelua pikavippiyrityksille ja rahalaitoksille. Koska Tupas-varmennepalvelu on Finanssialan Keskusliitto ry:n[3] (FK) ja sen jäsenpankkien yhdessä kehittämä ja FK:n hallinnoima järjestelmä, Kilpailuvirasto käynnisti oma-aloitteisen selvityksen[4] Tupas-varmennepalvelun tarjoamisesta rahoitusmarkkinoilla.

5 Asiaselostus ja ratkaisun perustelut

8. Kilpailuviraston saamien tietojen mukaan Tupas-varmennepalvelu ja Väestörekisterikeskuksen sähköinen kansalaisvarmenne ovat tällä hetkellä ainoat markkinoilla olevat sähköiset tunnistusmenetelmät, joka täyttävät vahvan sähköisen tunnistuksen kriteerit. Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan Väestörekisterikeskuksen sähköisen kansalaisvarmenteen suosio on kuitenkin jäänyt vähäiseksi ja sen käytöstä ollaan luopumassa.

9. Tupas-varmennepalvelu on pankkien tarjoama sähköinen varmennepalvelu, joka perustuu FK:ssa laadittuun Tupas-varmennepalvelustandardiin. FK hallinnoi, kehittää ja ylläpitää Tupas-määritystä ja siihen liittyvää dokumentaatiota sekä omistaa Tupas-varmennepalveluun liittyvät tekijänoikeudet ja kaikki muut standardiin liittyvät immateriaalioikeudet.[5] Tupas-varmennepalvelun asiakassopimukset ja -ehdot ovat kuitenkin pankkikohtaisia.

10. Tupas-varmennepalvelun avulla sähköistä asiointipalvelua tarjoava yritys voi tunnistaa asiakkaansa Tupas-tunnistetta hyväksikäyttäen. FK:n Tupas-varmennepalvelun varmenneperiaatteiden mukaan palveluntarjoajan tulee sopia Tupas-palvelun käyttöönotosta niiden pankkien kanssa, joiden tuottamaa palvelua palveluntarjoaja tahtoo käyttää.

11. Kilpailuviraston alettua selvittää asiaa FK on muuttanut Tupas-tunnistepalvelun varmenneperiaatteita. Pankit sitoutuivat Tupas-varmennepalveluissa noudattamaan seuraavan lausekkeen mukaisia periaatteita, joiden nojalla pankki voi kieltäytyä tarjoamasta Tupas-varmennepalvelua:

”Pankki voi kieltäytyä sopimuksesta pankin asiakkaana olevan palveluntarjoajan kanssa, jos on ilmeistä, että Tupas-varmennetta käytettäisiin hyvän tavan tai lain vastaisessa toiminnassa taikka jos varmenteen käyttämisestä voisi aiheutua pankille taloudellista tai aineetonta vahinkoa.”[6]

12. Risicum ilmoitti Kilpailuvirastolle 17.4.2008, ettei yhtiön Tupas-varmennepalvelua koskevan toimenpidepyynnön enemmälle käsittelylle ole tarvetta. Myös OPR-Vakuus ilmoitti 28.4.2008, että Kilpailuviraston toimenpiteiden tuloksena yhtiön toimenpidepyynnön käsittely virastossa voidaan päättää.

13. Koska Risicum ja OPR-Vakuus ovat peruneet Kilpailuvirastolle 16.4.2007 ja 16.8.2007 saapuneet toimenpidepyyntönsä, eikä asiaan liity Kilpailuviraston oma-aloitteisessa selvityksessä saamien tietojen mukaan käsittelyn jatkamista puoltavia seikkoja, virasto poistaa asian käsittelystä.

6 Sovelletut säännökset

14. Laki kilpailunrajoituksista (480/1992, muut. 318/2004) 12 §

7 Muutoksenhaku

15. Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan hakea muutosta markkinaoikeudelta siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.

16. Valitusosoitus on liitteenä.

8 Lisätiedot

17. Lisätietoja antavat tutkimuspäällikkö Arttu Juuti ja tutkija Helena Kukkonen.


[1] Risicum dnro 317/61/2007 ja OPR-Vakuus dnro 738/61/2007.

[2] Aiemmin Osuuspankkikeskus osk ja OP-Keskus osk.

[3] Aiemmin Suomen Pankkiyhdistys ry.

[4] Dnro 765/61/2007.

[5] FK: Pankkien Tupas-tunnistepalvelun tunnistusperiaatteet v2.0 15.3.2010.

[6] Pankkijohtokunnan pöytäkirja 19.12.2007, hyväksytty 30.1.2008.