Toiminta Pohjois-Suomen tanssiravintolamarkkinoilla

Päivämäärä

14.1.2008

Diaarinumero

318/68/2007

Osapuolet

Restel Oy

Osapuolet

Restel Oy (Pohjois-Suomen alue), Kuusamo

PTJ-Ravintolat Oy Tanssiravintola Lempi & Toivo, Kemi

Ratkaisu

Toimenpidepyyntö ei anna aihetta enempiin toimenpiteisiin. Asia poistetaan käsittelystä.

Asian vireilletulo ja selvittäminen

PTJ-Ravintolat Oy tanssiravintola Lempi & Toivo (jäljempänä toimenpidepyynnön tekijä) on Lapin lääninhallitukselle 30.1.2007 lähettämässään selvityspyynnössä pyytänyt tutkimaan Restel Oy:n (jäljempänä Restel) menettelyä, jolla on vaikeutettu toimenpidepyynnön tekijän liiketoiminnan harjoittamista rajoittamalla tanssiorkesterien saatavuutta.

Toimenpidepyynnön tekijän mukaan Restel on lähettänyt maanlaajuisen boikottitiedotteen, jolla perutaan kaikkien toimenpidepyynnön tekijän tanssiravintolassa esiintyneiden orkesterien ja artistien esiintymiset Restelin omistamissa Cumulus Kemissä, Hotelli Pohjanhovissa ja Rantasipi Rukahovissa. Restelin menettely on toimenpidepyynnön tekijän mukaan haitannut sen liiketoimintaa, koska toimenpidepyynnön tekijä on joutunut muuttamaan suunniteltua ohjelmistoaan peruutusten vuoksi nopeasti ja maksamaan esiintyvistä orkestereista suunniteltua enemmän.

Lapin lääninhallitus on vastaanottanut Resteliltä pyytämänsä selvityksen 2.3.2007 ja toimittanut Kilpailuvirastolle oman selvityksensä asiassa 11.4.2007. Kilpailuvirasto on pyytänyt lisäselvitystä toimenpidepyynnöntekijältä sekä Resteliltä.

Päätös ja sen perustelut

Väitetty kilpailunrajoitus

Saatujen selvitysten mukaan toimenpidepyynnön tekijä on aloittanut toimintansa loppuvuodesta 2006 Kemissä, jossa toimii Restelin omistama esiintymispaikka. Restel on valtakunnallinen hotelli- ja ravintolaketju, joka harjoittaa hotelli- ja ravintolaliiketoimintaa myös Kemissä. Toimenpidepyynnön tekijän mukaan Restel on estänyt toimenpidepyynnön tekijää ottamasta esiintymään samaa orkesteria, joka on esiintynyt Restelin omassa kemiläisessä ravintolassa kieltämällä tällaiselta orkesterilta mahdollisuuden esiintyä sen jälkeen Restelin omistamissa liikepaikoissa. Restelin mukaan toimenpide ei kuitenkaan ole yleinen boikotti toimenpidepyynnöntekijää vastaan, vaan se on liittynyt alalla yleiseen oman ”housebandin” käyttöön. Tällä tarkoitetaan orkesteria, joka on useana vuotena esiintynyt Restelin omistamissa alueen tanssiravintoloissa. Kysymyksessä on Restelin mukaan alalla yleinen käytäntö, jota esiintyy niin ravintoloissa kuin laivayhtiöissäkin. Restel ei ilmoituksensa mukaan ole rajoittanut muiden orkesterien eikä artistien eli tähtiesiintyjien käyttämistä toimenpidepyynnön tekijän ravintolassa.

Toimenpidepyynnön tekijän mukaan se on joutunut turvautumaan Restelin menettelyn vuoksi korvaaviin, yleisölle tuntemattomampiin orkestereihin, ja tähän liittyvä hallinnointi ja suunnittelu lisäävät elinkeinonharjoittajan kuluja sekä pienentävät asiakasmääriä ja myyntituloja.

Kilpailuvirasto on selvittänyt Restelin menettelyä kilpailunrajoituslain 6 §:n näkökulmasta ottaen huomioon yrityksen toiminnan laajuuden.

Asiassa toimitetut lisäselvitykset

Väitettyyn boikottiluonteiseen menettelyyn liittyy kaksi Ohjelmatoimisto Oktaavin tiedotetta, joista ensimmäinen näyttäisi tukevan toimenpidepyynnön tekijän boikottiväitettä ja jälkimmäinen on tarkoitettu oikaisutiedotteeksi. Restelin mukaan se ei itse ole lähettänyt kumpaakaan tiedotetta eikä ole näiden sisältöön vaikuttanut millään tavalla. Restel pitää tiedotteista aiheutunutta tilannetta väärinkäsityksenä. Restel korostaa, ettei se noudata mitään sellaista yleistä käytäntöä, mistä toimenpidepyynnön tekijä sitä syyttää. Toimenpidepyynnön tekijä kiistää Restelin väitteet. Saatujen selvitysten mukaan Restel ei ole sopimusosapuolena esiintyvän orkesterin kanssa, vaan sopimuskumppanina on ohjelmatoimisto.

Restelin toimittamien selvitysten mukaan tanssiorkestereita käyttäviä ravintoloita on koko Suomessa nykyään vähän. Perinteinen tanssiorkesteritoiminta on kuluvan vuoden aikana lopetettu heikon kannattavuuden takia muun muassa Restelin kemiläisessä ravintola Lyhdyssä, ja tanssiorkestereita käytetään satunnaisesti lähinnä sesonkien aikaan joidenkin hotellien yhteydessä toimivissa ravintoloissa. Restel-konsernin liikevaihdosta vain vähäinen osa tulee perinteisistä tanssiravintoloista.

Kilpailutilanne tanssilavamarkkinoilla

Arvioitaessa markkinamekanismin yleistä toimivuutta keskeisimpiä seikkoja on asiakkaille tarjolla olevien vaihtoehtojen lukumäärä. Mikäli asiakkaille on tarjolla vaihtoehtoja, tarkoittaa tämä yleensä sitä, että näillä on mahdollisuus välttyä jonkin toimijan pyrkimyksiltä käyttää markkinavoimaansa muihin nähden. Kilpailuvirasto on aikaisemmin yrityskauppojen yhteydessä tehnyt laajempia selvityksiä majoitus- ja ravintola-alasta, jolloin virasto on voinut todeta, että toimialalla ei tapahtunut merkittäviä kilpailuongelmia aiheuttavaa keskittymistä.[1]

Suomen Hotelli- ja Ravintolaliitto SHR ry:llä on yli 2200 jäsenyritystä. Restelin markkinaosuus muun muassa ei edellä mainitussa selvityksessä viitannut määräävään markkina-asemaan. Edellä mainittujen selvitysten perusteella ei myöskään ole erityisiä kilpailua rajoittavia alalle pääsyn esteitä, mikä osaltaan ylläpitää toimivaa kilpailua. Toisaalta tanssiravintoloiden menestys on monesta tekijästä riippuvaista, ei yksinomaan houkuttelevasta orkesterista. Alalle tyypillisenä piirteenä voidaan pitää dynaamisuutta ja muutosherkkyyttä. Yleisön suosio sen paremmin orkesterien kuin tanssiravintoloidenkaan suhteen ei ole välttämättä vakaata ja pysyvää. Muusikoille ja orkestereille taas on tarjolla työtilaisuuksia huomattavasti laajemmin kuin pelkästään tanssiravintoloissa.

Kohtuullisen pienissäkin kaupungeissa on tavallisesti useampia tanssimusiikkia tarjoavia paikkoja, ja viraston käsityksen mukaan myös muusikoita ja tanssiorkestereita on runsaasti tarjolla tyydyttämään tanssiravintoloiden ja muiden esiintymispaikkojen kysyntää. Kilpailuviraston arvion mukaan riippumatta tarkastelun alueellisesta laajuudesta vaihtoehtoista tarjontaa löytyy sekä tanssiravintoloiden että orkesterien suhteen, eikä tällainen asetelma lähtökohtaisesti viittaa merkittäviin ongelmiin kilpailun toimivuudessa. Toimenpidepyynnön tekijän tanssiravintola on lisäksi viraston saamien tietojen mukaan voinut jatkaa liiketoimintaansa alalla tässä selvityksessä tarkastellusta menettelystä huolimatta.

Kilpailuoikeudellinen kokonaisarviointi

Kilpailuviraston tehtävänä on tutkia kilpailuolosuhteita, selvittää kilpailunrajoituksia ja poistaa niiden vahingollisia vaikutuksia. Lakia sovellettaessa on erityisesti otettava huomioon kuluttajien etu ja elinkeinotoiminnan vapauden turvaaminen perusteettomilta esteiltä ja rajoituksilta. Jos Kilpailuvirasto katsoo elinkeinonharjoittajan tai elinkeinonharjoittajien yhteenliittymän rajoittavan kilpailua, sen on ryhdyttävä tarpeellisiin toimenpiteisiin kilpailunrajoituksen tai sen vahingollisten vaikutusten poistamiseksi. Kilpailuvirasto voi kuitenkin olla ryhtymättä toimenpiteisiin, jos kilpailua kyseisillä markkinoilla voidaan kilpailunrajoituksesta huolimatta pitää toimivana tai jos kilpailunrajoituksella on vain vähäinen vaikutus taloudelliseen kilpailuun.

Kilpailuoikeudellisessa tarkastelussa näkökulman tulee olla ensisijaisesti kilpailuprosessin toimivuus eikä niinkään yksittäisen elinkeinonharjoittajan näkökulma. Kilpailuvirasto on arvioinnissaan ottanut huomioon myös sen, että kysymyksessä on yhtä elinkeinonharjoittajaa koskeva menettely, jolla ei näyttäisi olevan vaikutuksia loppukuluttajan kannalta.

Väitettyyn kilpailun rajoittamiseen liittyvät tiedote ja sen oikaisu ovat ohjelmatoimiston lähettämiä. Restel on kiistänyt, että se olisi antanut tiedotteista määräyksiä tai että kysymyksessä olisi yleinen menettely. Riippumatta siitä, onko Restel vaikuttanut tiedotteen lähettämiseen, kysymys on saatujen selvitysten perusteella yksittäisestä tapauksesta, rajatusta alueesta ja rajatusta kohdejoukosta, ja syntynyt kiistatilanne markkinoilla on ollut lyhytaikainen. Tämä yksittäinen toimenpide ei ole ratkaisevassa asemassa tanssiravintolan tai tanssiorkesterinkaan kannalta eikä Kilpailuviraston tietoon ole saatettu muita vastaavia tapauksia.

Kilpailuvirasto katsoo saatujen selvitysten perusteella, että kilpailua tanssiravintolamarkkinoilla on kilpailunrajoituslain 12 § huomioon ottaen pidettävä kokonaisuudessaan tarkastellen toimivana. Kilpailuvirasto ei sen vuoksi pidä tarkoituksenmukaisena tarkemmin määritellä tapauksen merkityksellisiä markkinoita ja Restelin markkina-asemaa. Ottaen huomioon, etteivät saadut selvitykset viittaa kilpailunrajoituslaissa selvästi kiellettyyn menettelyyn, Kilpailuvirasto ei ryhdy selvittämään tapausta yksityiskohtaisemmin. Asia poistetaan käsittelystä.

Sovelletut säännökset

Laki kilpailunrajoituksista (480/1992), ml. muutossäädös (318/2004) 3 §:n 2 momentti ja 6 § sekä 12 §

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.

Valitusosoitus on liitteenä.

Lisätiedot

Lisätietoja antaa apulaisjohtaja Timo Mattila.


[1] Kilpailuviraston kotisivuilla voi tutustua tehtyihin yrityskauppapäätöksiin, esimerkiksi ”Yrityskaupan hyväksyminen; Osuuskunta Tradeka-yhtymä/osa Elannon päivittäistavarakauppa- ja hotelliliiketoiminnasta sekä Ketjuetu Oy T&E ja Palveluetu T&E, dnro 506/81/03, 4.7.2003.