Palvelusopimuksen purkaminen

Päivämäärä

23.4.2001

Diaarinumero

320/61/2001

Osapuolet

Suomen Posti Oy

Asianosaiset

Suomen Posti Oy (Posti)

Oy Young Life Ab (Young Life)

Asian selvittäminen

Young Life on Kilpailuvirastolle 29.3.2001 saapuneessa kirjeessä pyytänyt virastoa selvittämään, onko Posti syyllistynyt määräävän markkina-aseman väärinkäyttöön koskien Young Lifen kuvastopalvelujen jakelua ja velvoittamista siirtymään uuteen postiennakkojen tulostukseen WayBill 2000 ohjelmalla. Virasto pyysi Postilta vastinetta 29.3.2001 ja Posti antoi vastineensa 20.4.2001.

Postin vastineen mukaan Young Lifen kuvastojen postitusta koskeva asia on käsitelty riita-asiana Helsingin käräjäoikeudessa, joka on päätöksellään 13.3.2001 velvoittanut Young Lifen suorittamaan Postille kyseistä joukkokirjepostitusta koskevat maksut. Young Lifen ja Postin välinen palvelusopimus on purettu 26.3.2001 toistuvien maksuhäiriöiden takia, jotka ovat koskeneet myös muita kuin Young Lifen riitauttamia laskuja. Posti ei hyväksynyt Young Lifen maksuohjelmaa, koska se oli virheellinen eikä sisältänyt kaikkia maksamatta olevia laskuja. Vaikka palvelusopimus on jouduttu purkamaan, on asiakkaan mahdollista asioida Postin kanssa käteisasiakkaana. Asiakas voi lähettää ja maksaa lähetykset käyttäen esim. frankeerauskonetta, postimerkkejä tai postikuoria.

Postin mukaan Young Lifen väite, että Posti olisi yksipuolisella päätöksellä velvoittanut Young Lifen siirtymään postiennakkojen tulostukseen WayBill 2000-ohjelmalla, ei pidä paikkaansa. Postin pakettipalvelujen palvelu-uudistuksen myötä 1.4.2000 lukien otettiin käyttöön kaikille asiakkaille tarkoitettu uusi pakettiosoitekortti, joka korvasi vanhat osoitekortit ja lähetyslistalomakkeet. Posti ei ole pakottanut tai edellyttänyt asiakkaita käyttämään vain Postin suosittelemaa pakettiosoitekorttien tulostusohjelmaa. Asiakas voi käyttää myös itse valmistamiaan tai tulostamiaan osoitekortteja, kunhan niissä on Postin edellyttämät tiedot ja merkinnät.

Päätös

Kilpailuviranomaiset ovat aikaisemmissa päätöksissä todenneet, että Postilla on kilpailunrajoituksista annetun lain 3 §:n 2 momentin tarkoittama määräävä markkina-asema Suomessa kirjeiden jakelutoiminnassa. Postin palvelusopimuksen purkamista onkin mahdollista arvioida kilpailunrajoituslain 7 §:n 1 kohdan nojalla. Kyseinen säännös kieltää liikesuhteesta kieltäytymisen ilman asiallista syytä. Asiallisena syynä voidaan pitää esimerkiksi asiakkaan maksukyvyttömyyttä.

Kilpailuvirasto katsoo saamiensa selvitysten perusteella, ettei Posti ole syyllistynyt kilpailunrajoituslain (laki kilpailunrajoituksista 480/92) vastaiseen menettelyyn irtisanoessaan Young Lifen palvelusopimuksen maksuhäiriöiden takia.

Asia poistetaan käsittelystä.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslain 3 § 2 kohta ja 7 § 1 kohta.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta kilpailuneuvostolta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.