Kiinteiden puhelinyhteyksien toimitusehdot

Päivämäärä

11.7.2001

Diaarinumero

327/61/2001

Osapuolet

Elisa Communications Oyj

Asianosaiset

Elisa Communications Oyj

Toimenpidepyynnön tekijä

Systems Thinking Europe Oy

Asian vireilletulo

Kilpailuvirasto vastaanotti 30.3.2001 Systems Thinking Europe Oy:n toimenpidepyynnön koskien epäilyä Elisa Communications Oyj:n (jäljempänä myös Elisa) määräävän markkina-aseman väärinkäytöstä kiinteiden puhelinyhteyksien toimitusehdoissa. Toimenpidepyynnön tekijä pitää puhelinyhteyksien neljä viikkoa kestävää toimitusaikaa liian pitkänä ja epäilee tilanteen olevan pysyvä eikä loppuun käytetystä ylityökiintiöstä johtuva. Toimenpidepyynnön mukaan Elisa ei myöskään salli ulkopuolisen asennusavun käyttämistä. Elisan puhelinyhteyksien toimitusehtoja pidetään kohtuuttomina myös siksi, että asiakkailla ei ole vaihtoehtoja, koska Elisa on monopoliasemassa toimialueellaan.

Yritys

Elisa Communications Oyj on liittymämäärältään Suomen toiseksi suurin televerkkoyritys, joka toimii pääosin entisen Uudenmaan läänin alueella. Kiinteän verkon liittymiä sillä oli vuoden 2000 lopussa 742 968 kappaletta, joista ISDN-liittymiä 212 114 kappaletta. Elisan liikevaihto vuonna 2000 oli 3 097 miljoonaa markkaa ja koko Elisa Communications -konsernin 7 396 miljoonaa markkaa.

Asian selvittäminen

Selvitystoimenpiteet

Kilpailuvirasto pyysi 26.4.2001 Elisaa antamaan vastineensa tehtyyn toimenpidepyyntöön. Virasto pyysi Elisaa esittämään selvityksen yhtiön kiinteiden puhelinyhteyksien toimitusehdoista sekä erityisesti siitä, mihin neljän viikon toimitusaika perustuu. Kilpailuvirasto vastaanotti Elisa selvityksen 17.5.2001.

Elisan selvitys

Elisa kertoo Kilpailuvirastolle lähettämässään selvityksessä, että kyseisessä tapauksessa asiakas tilasi 15.3.2001 kaksi ISDN-yhteyttä ja yhden ADSL-yhteyden. Myyjä ilmoitti asiakkaalle, että ISDN-liittymien toimitusaika on enintään neljä viikkoa, mutta liittymät pyritään mahdollisuuksien mukaan toimittamaan nopeammin. Myyjä kysyi asennukselta toimitusajoista, mutta asennus ei pystynyt lupaamaan nopeaa toimitusta, koska puheyhteystoimitusten työjonot olivat silloin noin kolmen viikon mittaisia. Elisan mukaan pikatoimitus olisi siinä tilanteessa sekoittanut monen muun asiakkaan toimitusajan. ISDN-yhteydet toimitettiin asiakkaalle 4.4.2001 ja ADSL-yhteys, jolla asiakas ei sanonut olleen niin kiirettä, viikkoa myöhemmin.

Elisa toteaa, että ISDN-liittymien asennus tehtiin 14 työpäivässä, mikä on yhtiön normaali toimitus eikä siten määräävän markkina-aseman väärinkäyttöä. Elisa toteaa edelleen, että 60 prosenttia yritysasiakkaiden puheyhteystoimituksista tehdään noin kymmenessä työpäivässä, 40 prosentissa toimitusaika on yhtä pitkä kuin kyseisessä tapauksessa.

Elisa kertoo pyrkivänsä lyhentämään toimitusaikojaan kustannuksia lisäämättä. Elisan mukaan toimitusaikojen lyhentäminen reservikapasiteetin avulla merkitsisi kustannusten ja hintojen nousua. Elisa toteaa, että se pystyy tarjoamaan asiakkaille nopeampia toimituksia käyttämällä ulkopuolista työvoimaa töissä, joita tehdään pelkästään asiakkaan tiloissa. Ulkopuolisen työvoiman käyttöä kuitenkin rajoittaa Elisan mukaan mm. tietoliikennealan työehtosopimus, jonka mukaan yrityksen vakinaista työvoimaa ei saisi ulkopuolisen työvoiman käytön takia joutua vähentämään tai lomauttamaan. Lisäksi alihankkijoina voidaan käyttää vain sellaisia yrityksiä, jotka soveltavat työntekijöihinsä valtakunnallista työehtosopimusta ja toimivat lakien ja sopimusten edellyttämällä tavalla. Myös tietoturvavaatimukset keskustiloissa tehtävissä töissä rajoittavat yhtiön mahdollisuuksia käyttää ulkopuolista työvoimaa.

Päätös ja sen perustelut

Elisan asema markkinoilla

Kilpailuvirasto katsoo, että käsiteltävän tapauksen relevantit markkinat muodostuvat paikallisten telepalvelujen tarjonnasta kiinteässä televerkossa. Paikallisiin telepalveluihin luetaan myös kiinteiden puhelinyhteyksien toimittaminen. Tällä hetkellä paikallisten telepalveluiden tarjonta on sidottu kiinteän televerkon liittymiin siten, että paikallistelepalveluita voi tarjota ainoastaan liittymän tarjonnut teleyritys. Paikallisten telepalveluiden markkinat ovat Kilpailuviraston mukaan rajattava kulloinkin kyseessä olevan paikallisen televerkon toimialueen mukaisesti.

Kilpailuvirasto on useissa päätöksissään (viim. 26.6.2001 Dnro 570/61/00) todennut, että Elisalla on määräävä markkina-asema paikallisten telepalvelujen tarjonnassa. Näin ollen Elisan kiinteiden puhelinyhteyksien toimitusehtoja tarkastellaan kilpailunrajoituslain 7 §:n perusteella.

Elisan toimitusehdot

Kilpailunrajoituslain 7 §:n mukaan määräävän markkina-aseman väärinkäyttönä voidaan pitää mm. hyvään kauppatapaan perustumattomien asiakkaan toimintavapautta rajoittavien liikesuhteen ehtojen käyttämistä sekä kohtuuttoman tai kilpailun rajoittamista ilmeisesti tarkoittavan hinnoittelukäytännön soveltamista. Määräävässä markkina-asemassa oleville elinkeinonharjoittajille on asetettu erityinen tasapuolisuus- ja kohtuullisuusvelvoite. Tällaisessa asemassa olevan elinkeinonharjoittajan tulee pidättäytyä toimenpiteistä, jotka syrjivät keskenään samassa asemassa olevia asiakkaita. Syrjintä voi ilmetä samanlaisilta asiakkailta perittävinä erilaisina hintoina, mutta se saattaa koskea myös esimerkiksi toimitus- tai maksuaikoja taikka toimituslausekkeita. Määräävässä asemassa olevan elinkeinonharjoittajan hinnoittelun on oltava kustannusvastaavaa, läpinäkyvää ja tasapuolista. Lisäksi määräävässä asemassa olevan elinkeinonharjoittajan on noudatettava hinnoittelussaan muutoinkin johdonmukaisuutta ja ennakoitavuutta.

Kilpailuvirastolle toimitetun selvityksen mukaan Elisa soveltaa tuotteidensa toimituksiin yritys- ja yhteisöasiakkaille tuotteiden loppukäyttäjinä tietoliikennetuotteidensa yleisiä sopimusehtoja.[1] Kyseisissä sopimusehdoissa todetaan toimitusajasta (kohta 3.1) seuraavaa: Toimitus toteutetaan viimeistään sovittuna ajankohtana tai sovitun ajan kuluessa sopimuksen solmimisesta. Jos toimitusaikaa ei ole sovittu, se on vähintään neljä viikkoa sopimuksen solmimisesta. Sopimukseen myöhemmin liitettävän tuotteen toimitusaika lasketaan sen tilausvahvistuksesta. Elisan selvityksen mukaan toimitusaikojen lyhentäminen reservikapasiteetin avulla nostaisi yhtiön kustannuksia ja hintoja.

Kilpailuviraston saaman selvityksen mukaan asiakkaalle ilmoitettiin tilausta tehtäessä, että ISDN-liittymien toimitusaika on enintään neljä viikkoa mutta liittymät pyritään mahdollisuuksien mukaan toimittamaan nopeammin. ISDN-liittymät toimitettiin asiakkaalle kolmessa viikossa (14 työpäivässä) ja asiakkaan tilaama ADSL-yhteys viikkoa myöhemmin.

Kilpailuvirasto ei ole saanut osoituksia siitä, että kiinteiden puhelinyhteyksien toimitusaikaa kyseisessä tapauksessa olisi pidettävä kilpailunrajoituslain 7 §:ssä tarkoitettuna määräävän markkina-aseman väärinkäyttönä.

Kilpailuvirasto poistaa asian käsittelystä.

Sovelletut säännökset

Laki kilpailunrajoituksista (480/92) 3.2 § ja 7 §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta kilpailuneuvostolta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Elisa Communications -konsernin tietoliikennetuotteiden yleiset sopimusehdot: Yritykset ja yhteisöt. Ehdot ovat voimassa 1.7.2000 alkaen toistaiseksi.