Määräävän markkina-aseman väärinkäyttöepäily autokilpailujen järjestämisessä

Päivämäärä

9.6.2004

Diaarinumero

329/61/2003

Osapuolet

AKK-Motorsport ry

Osapuolet

Autokilpailuharrastajat – AKH ry

AKK-Motorsport ry

Ratkaisu

Toimenpidepyyntö ei anna aihetta toimenpiteisiin. Asia poistetaan käsittelystä.

Asian vireilletulo

Autokilpailuharrastajat – AKH ry (AKH) on 11.4.2003 Kilpailuvirastoon saapuneessa toimenpidepyynnössään katsonut, että AKK-Motorsport ry (AKK) on syyllistynyt kilpailunrajoituslain (480/92) 7 §:ssä tarkoitettuun määräävän markkina-aseman väärinkäyttöön julkaisemalla tiedotteen, jolla tämä AKH:n näkemyksen mukaan pyrkii rajoittamaan autokilpailuharrastajien mahdollisuutta valita tarjolla olevista kilpailunjärjestäjistä parhaimmaksi katsomansa.

Asiaselostus ja ratkaisun perustelut

AKK on suomalaisen autourheilun kattojärjestö, joka johtaa ja valvoo kansallista autourheilua ja huolehtii kansainvälisten ja kansallisten sääntöjen noudattamisesta Suomessa. AKK edustaa Suomen autourheilua Kansainvälinen Autoliitto FIA:ssa. AKK:lla on Suomessa yli 300 jäsenyhdistystä.

Suomessa järjestetään vuosittain noin tuhat autokilpailu- tai harjoitustapahtumaa. Autokilpailujen järjestäminen ei ole Suomessa luvanvaraista tai muutoinkaan rajoitettua toimintaa. Sen sijaan autourheilutoiminnan laajuus ja luonne tosin asettavat erityisvaatimuksia toimintaan liittyvälle kansainväliselle ja kansalliselle sääntelylle, jonka tavoitteena on yhtäältä taata kilpailutapahtuman turvallisuus sekä kilpailijoille että katsojille ja toisaalta luoda mahdollisimman tasaväkiset tekniset kilpailuolosuhteet. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi AKK julkaisee vuosittain autourheilun sääntökirjan (Sääntökirja), johon on koottu keskeisimmät autokilpailujen järjestämistä koskevat ohjeet ja määräykset.

Kilpailuvirasto on aikaisemman tapauskäytäntönsä yhteydessä todennut, että kansallisilla lajiliitoilla on tietty erityisasema nimeään kantavan urheilulajin osalta ja että ne voivat omalla toiminnallaan vaikuttaa merkittävällä tavalla ko. urheilulajin ympärillä tapahtuvaan elinkeinotoimintaan. Tämän vuoksi Kilpailuvirasto on katsonut, että niiden toiminnan tulee kilpailuneutraliteetin turvaamiseksi olla läpinäkyvää ja syrjimätöntä. Varmistaakseen AKK:n sääntöjen läpinäkyvyyden ja syrjimättömyyden Kilpailuvirasto on aikaisemmin saamansa toimenpidepyynnön perusteella neuvotellut 30.10.2002 AKK:n ja Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n (SLU) kanssa tiettyjen sääntökohtien muuttamisesta mainitussa Sääntökirjassa. Nämä muutokset ovat tulleet voimaan 1.1.2004 ja niitä on kuvattu viraston aikaisemmassa päätöksessä (Dno 625/61/02, 18.12.2002).

Tässä päätöksessään virasto katsoi, että tehdyt sääntömuutokset mahdollistavat AKK:n lisenssin haltijoiden osallistumisen sanktiotta sellaisiin AKK:n ulkopuolisten järjestämiin autokilpailutapahtumiin, joissa noudatetaan yleisesti hyväksyttyjä autourheilun turvallisuudelle ja tekniselle tasapuolisuudelle asetettuja kriteereitä ja jotka eivät muutoinkaan ole ristiriidassa autourheilussa yleisesti omaksuttujen periaatteiden kanssa. Kilpailuvirasto katsoi lisäksi, että muutosten jälkeen AKK:n säännöt eivät estä AKK:n ulkopuolisten elinkeinonharjoittajien mahdollisuutta järjestää autourheilutapahtumia ja että säännöt antavat AKK:n ulkopuolisille järjestäjätahoille kohtuullisen mahdollisuuden hakea kilpailutapahtumilleen AKK:n myötävaikuttamista.

Toimenpidepyynnön tekijä on informoinut Kilpailuvirastoa sitä, että AKK on viraston päätöksen jälkeen kevätkaudella 2003 julkaissut verkkosivuillaan tiedotteen, jonka mukaan AKH:n järjestämillä kilpailuilla ei ole AKK:n hyväksyntää ja kilpailuilta puuttuvat vastuu- ja lisenssivakuutukset. Tiedotteensa lopussa AKK-Motorsport ilmoittaa, että ”AKK-Motorsport ryhtyy lisäksi toimenpiteisiin liittomme ja jäsenyhdistystemme jäseniä kohtaan, mikäli he osallistuvat kyseisiin tapahtumiin” (www.akk-motorsport.fi/2067.html).

Kilpailuvirasto on alustavana arvionaan katsonut, että tiedotteen sisältö on ristiriidassa suhteessa niihin sääntömuutoksiin, joita AKK sitoutui tekemään viraston aikaisemman päätöksen yhteydessä. Tämän vuoksi Kilpailuvirasto on ollut yhteydessä sääntömuutoksia neuvottelemassa olleeseen kattojärjestö SLU:un ja kehottanut tätä ryhtymään tarvittaviin toimenpiteisiin asiassa.

SLU on ilmoittanut Kilpailuvirastolle 28.5.2004 olleensa yhteydessä AKK:n pääsihteeriin, joka on ilmoittanut, että tiedotteen sisältö on tullut asiallisesti kumotuksi 1.1.2004 voimaan tulleilla sääntömuutoksilla, että vastaavansisältöisiä tiedotteita ei tämän jälkeen ole annettu ja että toimenpidepyynnössä mainittu tiedote poistetaan välittömästi AKK:n tiedotehistoriasta. Kilpailuvirasto on 7.6.2004 käynyt AKK:n kotisivuilla ja todennut, että näin on myös menetelty.

Kilpailuvirasto katsoo, että toimenpidepyynnössä mainittu kilpailunrajoitus on poistunut, eikä asiaan liity muita sellaisia näkökohtia, jotka puoltaisivat sen yksityiskohtaisempaa selvittämistä.

Sovelletut säännökset

Laki kilpailunrajoituksista (480/92) 7 §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/96) säädetään.

Valitusosoitus on liitteenä.

Lisätiedot

Lisätietoja antaa johtaja Juhani Jokinen.