Autokoulujen epäilty horisontaalinen hintayhteistyö Kuopiossa

Päivämäärä

31.12.2004

Diaarinumero

329/61/99

Osapuolet

Useita kuopiolaisia autokouluja

1 Osapuolet

Autokoulu Peiponen Oy
Autokoulu Sompaveikko Ky
Kuopion Ajo-Opisto Oy
Liikennekoulu Driving Team Oy
Liikennekoulu Sami Oy
Liikenneopisto Ave Oy
Savon Auto-opisto Oy
Kuopion läänin autokouluyhdistys ry
Vesannon Autokoulu Oy

2 Ratkaisu

Kilpailuviraston ja Itä-Suomen lääninhallituksen tarkastuksissa ja selvityksissä ei ole saatu riittävästi näyttöä epäillystä kielletystä kilpailunrajoituksesta. Hintatietojen vaihto on loppunut viimeistään syksyllä 1999 eikä se ole johtanut hinnoittelun yhdenmukaistamiseen tai aiheuttanut muita olennaisia vahingollisia vaikutuksia markkinoilla.

Kilpailuvirasto poistaa asian käsittelystä.

3 Asian vireilletulo

Vesannon Autokoulu Oy teki 25.3.1999 Kuopion poliisilaitokselle tutkintapyynnön, jossa se muun ohella pyysi poliisia tutkimaan muiden kuopiolaisten autokoulujen ja Kuopion läänin autokouluyhdistyksen toimia, joilla nämä pyrkivät saamaan kaikkien autokoulujen hinnat samanlaisiksi. Havaittuaan, että kirjelmässä selostettu menettely saattaa kuulua kilpailunrajoituslain (480/92) soveltamisalaan, Kuopion poliisilaitos lähetti sen 8.4.1999 tiedoksi Kilpailuvirastolle.

4 Asian selvittäminen

Itä-Suomen lääninhallitus hankki Kilpailuviraston pyynnöstä Vesannon Autokoulun pitäjiltä lisäselvitystä epäillystä autokoulujen hintayhteistyöstä ja toimitti sen Kilpailuvirastolle 12.5.1999. Aineiston perusteella Kilpailuvirasto ja Itä-Suomen lääninhallitus toimittivat 20.5.1999 tarkastukset Kuopion Ajo-opistossa, Autokoulu Sompaveikossa ja Liikennekoulu Samissa. Kuopion Ajo-opistossa tarkastettiin myös Kuopion läänin autokouluyhdistyksen sihteerin hallussa olleet autokouluyhdistyksen asiakirjat.

Itä-Suomen lääninhallitus hankki suullisia lisäselvityksiä puhelimitse ja 15.6.1999 tekemillään kuulemiskäynneillä Autokoulu Sompaveikossa, Liikennekoulu Driving Teamissa ja Savon Auto-opistossa. Lisäksi lääninhallitus hankki Ajoneuvohallintokeskukselta tilastotiedot Kuopion katsastusaseman vuosina 1997–1998 vastaanottamista hyväksytyistä ajokokeista autokouluittain. Itä-Suomen lääninhallitus toimitti selvitykset tarkastuksistaan ja haastatteluistaan Kilpailuvirastolle 28.6.1999 ja 4.11.1999.

Vesannon Autokoulun pitäjä ilmoitti puhelimitse 9.11.1999, ettei hänen tietoonsa ole enää tullut sellaisia autokoulujen kokouksia, joissa olisi käsitelty opetusmaksuja.

Kun lääninhallitusten ja Kilpailuviraston tietoon kuitenkin tuli epäilyjä autokoulujen hintayhteistyöstä muualla maassa, Kilpailuvirasto päätti lykätä asian ratkaisemista siihen saakka, kunnes muutkin epäilyt on saatu selvitetyiksi. Oulun lääninhallituksen selvitysten mukaan läänissä ei vuonna 2000 tehdyn hintavertailun perusteella ollut havaittavissa kartellisoitumista, eikä myöskään Länsi-Suomen lääninhallitus saanut vuosina 2000 ja 2002 tekemissään selvityksissä näyttöä Porissa ja sen ympäristökunnissa epäillystä hintakartellista tai muusta kilpailunrajoituslaissa tarkoitetusta yhteisymmärryksestä. Jyväskylän seudun autokoulujen epäillystä hintayhteistyöstä annetaan erillinen päätös.

Kilpailuvirasto hankki kesäkuussa 2003 Ajoneuvohallintokeskukselta tilastot Savon Ajotesti Oy:n vuosina 1999–2002 vastaanottamista ajokokeista.

5 Asiaselostus

Itä-Suomen lääninhallituksen selvitysten mukaan kuopiolaiset autokoulut ovat ainakin vuosina 1998 ja 1999 järjestäneet toistuvasti kokouksia ja tapaamisia, joissa on käsitelty autokoulutoimintaan liittyviä ajankohtaisia kysymyksiä. Kokouksissa ei ole valittu puheenjohtajaa tai sihteeriä eikä niistä ole laadittu pöytäkirjoja, joten tarkkoja tietoja tapaamisten ajankohdista, kokouspaikoista, osanottajista ja käsitellyistä asioista ei ole. Saatujen suullisten selvitysten mukaan kokouksia on ollut keskimäärin kerran kuukaudessa lukuun ottamatta kesäaikaa ja niihin osallistuneiden autokoulujen määrä on vaihdellut kahdesta tai kolmesta osallistuneesta kaikkien kuopiolaisten autokoulujen mukana oloon. Kokouksissa on käsitelty mm. koulutusasioita, autokoulujen ja liukasradan kesälomia sekä opetusmaksuja.

Osa haastatelluista autokoulujen omistajista on myöntänyt hinnoista keskustellun yleisellä tasolla ja osa on lisäksi kertonut, että kokouksissa on joskus jaettu tai ainakin ollut saatavana kulloinkin kokouspaikkana toimineen autokoulun ja mahdollisesti joidenkin muidenkin autokoulujen hinnastoja ja hintatietoja. Toisaalta autokoulujen omistajat ovat kuitenkin kiistäneet sopineensa yhtenäisistä hinnoista. Heidän mukaansa autokoulut ovat tosin seuranneet toistensa hinnoittelua ja saattaneet tehdä keskinäisiä hintavertailuja, mutta samanaikaisesti niiden välillä on ollut koko ajan selvää hintakilpailua, joka on ilmennyt mm. siten, että erilaiset hinnastohinnoista annetut alennukset ovat olleet yleisiä.

Myös Itä-Suomen lääninhallitus on todennut selvityksessään, että autokoulujen opetusmaksut ja oppilaille annetut alennukset ovat käytännössä vaihdelleet. Näyttöä siitä, että autokoulut olisivat soveltaneet yhteispalavereissa mahdollisesti saamiaan hinnastoja, ei ole saatu. Eri autokoulujen välisiä hintaeroja on selvitetty lääninhallituksen toukokuussa 1999 tekemässä autokoulumaksuja koskevassa hintavertailussa, jossa oli mukana Kuopiosta kahdeksan, Joensuusta kuusi ja Savonlinnasta neljä liikettä. Hintavertailun mukaan autokoulujen hinnat vaihtelivat niin, että henkilöauton B-luokan ajokortti maksoi kalleimmillaan Kuopiossa 9.368 mk ja halvimmillaan 8.965 mk eli hintaero oli 403 mk, Joensuussa kalleimmillaan 9.128 mk ja halvimmillaan 9.000 mmk eli hintaero oli 128 mk ja Savonlinnassa kalleimmillaan 9.688 mk ja halvimmillaan 9.364 mk eli hintaero oli 324 mk. Lyhytaikaisen ajokortin osalta hintaero kalleimman ja halvimman autokoulun välillä oli Kuopiossa 558 mk, Joensuussa 300 mk ja Savonlinnassa 262 mk.

Autokoulujen välisestä kilpailusta ovat osoituksena myös autokoulujen markkinaosuuksissa vuosina 1997–2002 tapahtuneet muutokset. Ajoneuvohallintokeskus on tilastoinut Kuopion katsastusaseman/Savon Ajotesti Oy:n vastaanottamat hyväksytyt ajokokeet autokouluittain, ja tilastojen mukaan asianosaisten autokoulujen keskinäiset osuudet ovat vaihdelleet seuraavasti:

Vuosi 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Hyväksytyt ajokokeet yht. 1031 928 1039 1397 1434 1468

Autokoulujen markkinaosuudet prosentteina:

Autokoulu Peiponen Oy 16,4 16,6 13,7 15,0 17,2 15,9

Autokoulu Sompaveikko Ky 13,4 11,0 7,7 11,5 6,1 –

Kuopion Ajo-Opisto Oy 17,9 19,6 15,0 15,7 17,1 15,3

Liikennekoulu Driving Team Oy 10,9 9,7 9,2 4,7 5,4 11,2

Liikennekoulu Sami Oy 25,3 16,5 20,6 15,9 15,3 16,3

Liikenneopisto Ave Oy 5,8 5,0 5,1 4,9 4,5 4,0

Savon Auto-opisto Oy 8,2 9,4 6,9 6,4 6,4 10,3

Vesannon Autokoulu Oy 2,0 12,2 21,8 25,9 28,0 27,0

6 Oikeudellinen arviointi

Vuoden 1992 kilpailunrajoituslain (480/92), sellaisena kuin se oli voimassa 30.4.2004 asti, 6 §:n 1) kohdan mukaan samalla tuotanto- tai jakeluportaalla toimivat elinkeinonharjoittajat tai näiden yhteenliittymät eivät saa sopimuksella, päätöksellä tai niihin rinnastettavalla menettelyllä määrätä tai suosittaa elinkeinotoiminnassa perittäviä tai maksettavia hintoja tai vastikkeita.

Hintayhteistyön kielto koskee sekä yritysten nimenomaisia sopimuksia tai tähän rinnastettavaa yritysten yhteisymmärrystä kuin myös yritysten yhteiselinten ja yhteenliittymien päätöksiä tai vastaavia järjestelyjä, joilla rajoitetaan tai ohjataan horisontaalisessa tasossa yritysten kilpailukeinojen käyttöä. Kilpailunrajoituslain 6 §:n tarkoittamana sopimukseen tai suositukseen rinnastettavana yhteistoimintana pidetään mm. menettelyä, jossa yritykset vaihtavat keskenään hintatietoja tarkoituksenaan välttää hintakilpailua ja säilyttää markkinatilanne vakaana.

Korkein hallinto-oikeus todennut puukauppaa Mikkelin seudulla koskeneessa päätöksessään 20.12.2001, taltio 3179, että metsäteollisuusyritykset olivat rikkoneet kilpailunrajoituksista annetun lain 6 §:n säännöksiä sellaisella tietojen vaihtamisella, jolla voidaan rajoittaa elinkeinonharjoittajien välistä hintakilpailua ja kilpailua hankintalähteistä. Päätöksen mukaan vuosina 1993–1997 pidetyissä puukaupan seurantakokouksissa samoin kuin yritysten keskinäisissä kokouksissa oli keskusteltu hinnoista ja hintojen kehityksestä Mikkelin seudulla. Yritykset olivat näissä kokouksissa saattaneet kilpailijoidensa tietoon omia hintojaan ja ilmaisseet käsityksensä siitä, miten hinnat ovat kehittymässä.

Kilpailuvirasto katsoo selvitetyksi, että kuopiolaisten autokoulujen välillä on vuosien 1998 ja 1999 aikana järjestetty yhteispalavereja. Niissä on ainakin joskus käsitelty kurssimaksuja, ja joissakin tilaisuuksissa on osallistujille ollut saatavana hinnastoja. Tämä viittaa kiellettyyn hintayhteistyöhön. Tarkastuksissa ja selvityksissä ei kuitenkaan ole saatu riittävää selvitystä siitä, missä kokouksissa hinnoista on keskusteltu, ketkä autokoulujen omistajista ovat osallistuneet näihin kokouksiin ja missä laajuudessa, yksityiskohtaisuudessa ja tarkoituksessa he ovat he ovat saaneet toistensa hinnastoja tai muita hintatietoja. Kun hintatietojen vaihto on loppunut viimeistään syksyllä 1999 eikä se ole johtanut hinnoittelun yhdenmukaistamiseen tai aiheuttanut muita olennaisia vahingollisia vaikutuksia markkinoilla, Kilpailuvirastolla ei ole ollut aihetta asian enempään selvittämiseen.

Asia poistetaan käsittelystä.

7 Sovelletut säännökset

Laki kilpailunrajoituksista (480/92) 6 §:n 1 kohta.

8 Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.

9 Lisätiedot

Lisätietoja antaa ylijohtaja Juhani Jokinen.