Epäilty kilpailun rajoittaminen ferrosulfaatin kuljetuksissa

Päivämäärä

15.5.2000

Diaarinumero

33/61/99

Osapuolet

Kemira Chemicals Oy

Asianosaiset

Kemira Chemicals Oy

Toimenpidepyynnön tekijä:

SKAL Sopimusliikenne ry

Asian vireilletulo

Kilpailuvirastolle lähettämässään 13.1.1999 päivätyssä toimenpidepyynnössään SKAL Sopimusliikenne ry (myöhemmin SKAL) ilmoitti, että ferrosulfaattia valmistava Kemira Chemicals Oy (myöhemmin Kemira) oli ryhtynyt perimään kuljetusliikkeiltä tarkastusmaksua lastauksen tarkastamisesta tehtaalla, mutta tarkastusmaksu perittiin vain niiltä kuljetusliikkeiltä, jotka olivat sopimussuhteessa Kemiran asiakkaisiin. Toimenpidepyynnön tekijän tietojen mukaan Kemira ei perinyt tarkastusmaksua niiltä kuljetusliikkeiltä, jota olivat sopimussuhteessa Kemiraan.

SKAL pyysi Kilpailuvirastoa selvittämään, oliko Kemiran tarkoitus suosia itse järjestämiään kuljetuksia ja sulkea ferrosulfaatin kuljetustehtävistä Kemiran asiakkaisiin sopimussuhteessa olevat kuljetusliikkeet.

Asian selvittäminen

Selvityksen vaiheet

Kilpailuvirasto lähetti Kemiralle 25.1.1999 selvityspyynnön ja sai tältä 2.2.1999 vastineen. Kilpailuvirasto lähetti 23.4.1999 alustavan selvityksen toimenpidepyynnön tekijälle.

SKAL kommentoi 4.5.1999 saamaansa selvitystä ja täydensi kommenttejaan 8.12.1999 yksityiskohtaisemmilla epäillyillä syrjivästä menettelystä. Kilpailuvirasto pyysi 26.1.2000 Kemiralta lisäselvitystä ja sai 14.2.2000 pyytämänsä selvityksen.

Alustava selvitys

Kemira oli ryhtynyt vuoden 1998 alusta tarkastamaan kuljetusautojen puhtautta ja peittämistä tehtaalla, koska muun muassa Kemiran asiakkaat olivat esittäneet valituksia siitä, että kuormasta tippui kasoja sekä ferrosulfaatin purkualueella että matkan aikana.

Kemira myi ferrsosulfaattia ns. CIP-ehdolla tai ns. EXW-ehdolla. CIP-ehtoisissa toimituksissa Kemira järjesti kuljetuksen. EXW-ehdon mukaan asiakas järjesti kuljetuksen.

Ilmoituksensa mukaan Kemira tarkasti lastauksen sekä CIP- että EXW-ehtoisissa toimituksissa. EXW-ehtoisten toimitusten tarkastamisesta Kemira peri erillisen tarkastusmaksun. CIP-ehtoisissa kuljetuksissa Kemira peri tarkastuksesta aiheutuvat kustannukset hyvityksenä, jonka kuljetusliike suoritti Kemiralle tämän ja kuljetusliikkeen välillä sovitusta rahdista.

CIP-toimitusten tarkastamisesta peritty hyvitys oli keskimäärin jonkin verran alempi kuin EXW-ehtoisista toimituksista peritty tarkastusmaksu. Kemiran mukaan keskimääräinen hintaero oli kuitenkin perusteltu, koska EXW-ehtoisten toimitusten tarkastus aiheutti enemmän työtä kuin CIP-ehtoisten toimitusten tarkastaminen. Kemiran mukaan tämä johtui siitä, että CIP-ehtoisissa toimituksissa kuljetusliikkeet ajoivat kyseisiä kuljetuksia päivittäin käyttäen ferrosulfaattikuljetuksiin erityisesti koulutettuja kuljettajia.

EXW-kuljetuksissa Kemiran vastuu tavaran toimituksessa asiakkaalle päättyi tavaran osoittamiseen Kemiran tehtaalla. Tosiasiassa Kemira kuitenkin myös lastasi tavaran kauhakuormaajallaan ja lisäksi ohjasi kuorma-autoja teollisuusalueella. Kemira ei perinyt kuljetusliikkeiltä korvausta mainituista suoritteista, vaikka sillä oli siihen mielestään oikeus.

Kemira katsoi edellä selostetun perusteella, että se ei hinnoittelussaan syrjinyt EXW- kuljetuksia.

Lisäselvityspyyntö

SKAL kommentoi alustavaa selvitystä viittaamalla joiltakin yksittäisiltä kuljetusliikkeiltä saamiinsa tietoihin, joiden mukaan Kemira 1) peri joistakin EXW-kuljetuksista tarkastusmaksuja, vaikka tarkastuksia ei tehty 2) ei perinyt tarkastusmaksuja kaikista EXW-kuljetuksista, vaikka tarkastukset oli tehty ja 3) ei perinyt johdonmukaisesti hyvitystä tarkastuskustannuksista kaikilta CIP-ehdoilla toimivilta autoilijoilta.

Lisäksi SKAL esitti väitteen, että Kemira ei hyväksynyt keskusliikkeiden kautta tulevia tilauksia.

Saamiensa kommenttien perusteella Kilpailuvirasto päätti tehdä lisäselvityksen epäillystä epäjohdonmukaisuudesta tarkastusmaksujen perinnässä.

Saadut lisäselvitykset

Virastolle antamassaan lisäselvityksessä Kemira totesi, että se oli perinyt pistokoeluonteisista tarkastuksistaan maksun kaikissa EXW- ja CIP-kuljetuksissa lukuunottamatta kolmea tapausta, joissa asiakas oli riitauttanut laskun.

Kemira ilmoitti luopuneensa tarkastusmaksujen perimisestä vuoden 2000 alusta alkaen, koska kuormien taso oli parantunut.

Kemira ilmoitti hyväksyvänsä myös keskusliikkeiden kautta tulevat tilaukset.

Päätös

Kemira ryhtyi vuoden 1998 alusta perimään kuljetusliikkeiltä korvausta tekemistään kuormien tarkastamisesta tehtaalla. Kilpailuvirastolle on esitetty epäily, jonka mukaan Kemira peri tarkastuksesta aiheutuneet kustannukset vain ns. EXW-toimituksissa.

Saadun selvityksen mukaan Kemira on perinyt tarkastuksista aiheutuvat kustannukset sekä EXW-toimituksissa että CIP-kuljetuksissa.

Saadut selvitykset eivät viittaa siihen, että Kemira olisi syrjinyt EXW-kuljetuksia tai toisaalta suosinut CIP-kuljetuksia toimenpidepyynnössä epäillyllä tavalla. Lisäksi Kemira on luopunut vuoden 2000 alusta alkaen tarkastusmaksujen perimisestä.

Asia poistetaan käsittelystä.

Sovelletut säännökset

Laki kilpailunrajoituksista (480/92) 9 §

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tähän ratkaisuun saa hakea muutosta kilpailunrajoituslain 21 §:n mukaan kilpailuneuvostolta siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/96) säädetään.

Valitusosoitus on liitteenä.