Hissin ohjelmointivälineen toimittaminen huoltoliikkeelle

Päivämäärä

17.10.1995

Diaarinumero

330/61/93

Osapuolet

Otis Oy

Asianosaiset

Hissipalvelu R & R Oy, Jyväskylä
Otis Oy, Tampere

Asian vireilletulo

Hissien huoltotoimintaa Jyväskylässä harjoittava Hissipalvelu R & R pyysi kirjeessään 19.5.1993 kilpailuvirastoa selvittämään, voiko Otis kieltäytyä myymästä tiettyjen Otis-hissien huollossa käytettävää ohjelmointivälinettä.

Kilpailunrajoituksen selvittäminen

Hissien huoltomarkkinat

Hissimarkkinat voidaan jakaa yhtäältä uusien hissien valmistamiseen ja asentamiseen käyttökohteeseen sekä toisaalta hissien huolto- ja korjausmarkkinoihin. Alan kokonaisliikevaihto on noin 500 miljoonaa markkaa, mistä noin puolet muodostuu hissien huoltotoiminnasta ja vanhojen hissien modernisoinnista.

Hissien valmistuksessa ja asennuksessa toimii Suomessa 12 yritystä. Näistä merkittävimmät ovat Kone Oy noin 50 %:n markkinaosuudella, Otis 25 %:n osuudella ja Schindler 17 %:n markkinaosuudella. Yhteensä Suomessa on noin 60 000 hissilaitetta, joista noin puolet on henkilöhissejä. Toimenpidepyynnön tekijän antamien tietojen mukaan Jyväskylän alueella on noin 1 500 hissiä.

Huolto- ja korjaustoiminnassa yritysten lukumäärä on noin 65 kpl. Markkinaosuusarvioiden mukaan hissejä valmistavien ja asentavien yritysten yhteenlaskettu osuus huoltomarkkinoilla on erittäin suuri, pelkkää huoltotyötä tekevät yritykset toimivat lähinnä paikallisesti.

Hissien asennukseen ja huoltoon vaaditaan yritykseltä Sähkötarkastuskeskuksen pätevyysluokitus. Yritykset luokitellaan ryhmiin, joista ensimmäinen antaa oikeuden asentaa ja huoltaa kaikkia hissityyppejä, toinen antaa oikeuden huoltaa ja korjata kaikkia hissityyppejä ja kolmas oikeuttaa muiden kuin henkilöhissien asennukseen ja huoltoon.

Ohjelmointiväline

Ohjelmointiväline, jonka Hissipalvelu R & R on halunnut hankkia, on Otisin antaman selvityksen mukaan kehitetty eräiden uudenaikaisten mikroprosessoritekniikkaa hyödyntävien Otis-hissien (MCS 310 -ohjaukset ja taajuusmuuttajakäyttö) ensimmäisen käyntiinpanon ohjelmointia varten. Ensimmäiset tämäntyyppiset hissiohjaukset tulivat markkinoille noin kymmenen vuotta sitten. Otiksen mukaan hissejä, joiden asetuksissa ohjelmointivälinettä voidaan käyttää, on asennettu Suomeen 200-300 kappaletta. Käyttöönottoasetusten lisäksi ohjelmointivälinettä voidaan käyttää korjauksen yhteydessä vian hakuun ja korjaamiseen.

Hissipalvelu R & R:n perustelut

Hissipalvelu R & R ilmoitti, että voidakseen kilpailla tasaveroisesti uusien Otis-hissien huoltosopimuksista yritys tarvitsee käyttöönsä edellä mainitun vianetsintää ja hissin säätöä nopeuttavan ohjelmointivälineen.

Hissipalvelu R & R katsoi, että jos Otisin kanssa kilpaileva huoltoliike joutuu tukeutumaan Otisin apuun se viivästyttää työn valmistumista ja aiheuttaa perusteettomia lisäkustannuksia, samalla kun Otis saa välineen hallussapidosta selvän kilpailuedun.

Hissipalvelu R & R piti myös ongelmallisena sellaisia huoltosopimusten tarjouskilpailuja, joissa huollettavista hisseistä yksikin edustaa uutta tekniikkaa. Tällaisessa tapauksessa ohjelmointivälineen puuttuminen moninkertaistaa haitan, koska tilaaja solmii sopimuksen kaikista hisseistään yhtenä pakettina.

Hissipalvelu R & R korosti myös, että markkinoilla on toisaalta vastaavaa tekniikkaa omaavia hissinvalmistajia, jotka luovuttavat ohjelmointivälineitä rajoituksetta huoltoliikkeiden käyttöön. Toisaalta markkinoilla on valmistajia, jotka ovat toteuttaneet uuden tekniikan hissien säätämisen siten, etteivät erityiset ohjelmointivälineet ole tarpeen.

Otisin perustelut

Otis perusteli kieltäymistään ensisijaisesti sillä, että ohjelmointiväline on yhtiön kehittämä ja sellaisenaan liikesalaisuus. Lisäksi nimenomaan ohjelmointivälineen käyttökoulutusvaiheessa joudutaan paljastamaan salaisia tietoja, jotka halutaan pysyvän yhtiön sisällä.

Lisäperusteluina Otis esitti, että ohjelmointivälinettä tarvitaan käytännössä hyvin harvoin, sitä korvaamaan voi kehittää omia mittausvälineitä ja että Otis lähettää pyydettäessä oman huoltomiehen avustamaan, jos vikaa ei muuten saada korjatuksi.

Otis totesi myös, että Hissipalvelu R & R ei ensiksikään ollut Sähkötarkastuskeskuksen pätevyysluokitusten mukaan oikeutettu tekemään hissien käyttöönottoasetuksia, joten tässä tarkoituksessa huoltoliike ei voinut lainkaan käyttää ohjelmointivälinettä. Joidenkin Otis -hissien korjauksessa väline helpottaa ja nopeuttaa vianhakua. Otiksen mukaan välineen puuttuminen ei kuitenkaan estä tai olennaisesti vaikeuta korjausta, koska laite voidaan korvata tavanomaisilla sähkömittareilla tai oskilloskoopeilla.

Otis muistutti myös siitä, että ohjelmointivälinettä ei ole luovutettu yhdenkään yhtiön ulkopuolisen huoltoliikkeen käyttöön, ei edes yhtiön valtuuttamille huoltoliikkeille. Otiksen mukaan huoltotyökalun virheellinen käyttö johtaisi hissin perusasetusten muutokseen, mitä helposti pidettäisiin Otiksen valmistusvirheenä.

Otisin mukaan myös muilla hissinvalmistajilla on huollettavanaan Otisin hissejä, joiden huollossa työkalua voidaan käyttää. Nämä eivät kuitenkaan ole edes pyytäneet huoltotyökalua käyttöönsä, eivätkä muut valmistajat ole tarvinneet Otisin apua huollon tai korjauksen suorittamiseen.

Muut lausunnot

Sähkötarkastuskeskus on antanut lausunnon 27.12.1993. Lausunnossa todetaan mm., että ohjelmointilaitteella on merkitystä asiantuntevissa käsissä huolehdittaessa hissin käytettävyydestä, mutta se ei ole välttämätön huolehdittaessa käyttöturvallisuudesta.

Virasto hankki asiasta myös Kone Oy:n ja Schindler Oy:n selvitykset kesäkuussa 1994. Molemmissa yhtiöissä vahvistettiin Otisin antama tieto, ettei ohjelmointilaitetta ollut heidän käytössään eikä sitä ollut tarvittu Otisin hissien huollossa. Kummallakaan yhtiöllä ei ollut tarkkaa tietoa siitä, montako uuden tekniikan Otis-hissiä heillä oli ollut huollettavanaan. Lukumäärä arvioitiin kuitenkin melko pieneksi.

Päätös ja sen perustelut

Hissien huoltomarkkinoilla toimivat kaikki Suomessa edustettuna olevat hissivalmistajat sekä erikoistuneet huoltoliikkeet, jotka kaikki kilpailevat myös Otiksen valmistamien hissien huoltosopimuksista. Otis -hissien huolto ei siis ole yksin valmistajan huolto-organisaation hoidossa, mikä koskee myös MCS 310 -ohjattuja ja taajuusmuuttajahissejä.

Otiksen antaman selvityksen mukaan ohjelmointivälinettä ei tarvita sellaisessa hissien korjauksessa tai huollossa, johon Hissipalvelu R & R on Sähkötarkastuskeskuksen pätevyysluokituksen mukaan oikeutettu. Koneen ja Schindlerin antamat tiedot omista Otis -hissien huolloistaan tukevat Otiksen väitteitä, joiden mukaan väline ei ole välttämätön Otiksen uuden teknologian hissien huollossa.

Ohjelmointivälinettä voidaan ylipäätään käyttää alle prosentissa Suomen hisseistä.

Virasto on arvioinnissaan ottanut huomioon myös Otiksen väitteet, joiden mukaan ohjelmointivälineellä saatetaan muuttaa hissien perusasetuksia tavalla, joka heikentäisi hissimerkin laatumielikuvaa tai johtaisi valmistajan virhevastuuseen.

Otis Oy:n ohjelmointivälineen toimituskielto ei vaikuta kilpailunrajoituslain 9 §:ssä tarkoitetulla tavalla terveeseen ja toimivaan taloudelliseen kilpailuun eikä se ainakaan mainittavasti estä tai vaikeuta toimenpidepyynnön tekijän elinkeinonharjoittamista.

Ohjelmointivälineen toimituskielto ei ole käsillä olevassa asiassa vahingollinen kilpailunrajoitus. Asia poistetaan käsittelystä.

Sovelletut säännökset

Laki kilpailunrajoituksista (480/92) 9 §.

Muutoksenhaku

Kilpailunrajoituslain (480/92) 21 §:n 3 momentin mukaan kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.