Epäilty määräävän markkina-aseman väärinkäyttö postimaksukoneissa ja niiden tarvikkeissa

Päivämäärä

10.12.2012

Diaarinumero

336/14.00.00/2009

Osapuolet

Pitney Bowes Oy, Helsinki

1 Asia

Pitney Bowes Oy:n epäilty määräävän markkina-aseman väärinkäyttö postimaksukoneissa ja niiden tarvikkeissa.

2 Osapuolet

Pitney Bowes Oy, Helsinki

Toimenpidepyynnön tekijä:
Postitusväline KP Oy, Turku

3 Ratkaisu

Kilpailuvirasto poistaa asian käsittelystä.

4 Asian vireilletulo ja selvittäminen

Kilpailuvirasto vastaanotti 2.4.2009 Postitusväline KP Oy:n (jäljempänä ”Postitusväline”) tekemän toimenpidepyynnön, jonka mukaan Pitney Bowes Oy (jäljempänä ”Pitney Bowes”) syyllistyy kilpailunrajoituslaissa kiellettyyn määräävän markkina-aseman väärinkäyttöön postimaksukoneiden markkinoilla Suomessa. Postitusväline toimitti väitteidensä tueksi Pitney Bowesin 23.1.2009 postimaksukoneasiakkailleen toimittaman kirjeen, joka toimenpidepyynnön tekijän mukaan osoittaa Pitney Bowesin pyrkimyksen painostaa asiakkaitaan käyttämään ainoastaan yrityksen alkuperäispatruunoita esimerkiksi Postitusvälineen värikasettien sijaan. Kirjeessä todetaan muun muassa seuraavaa:

”Huoltoomme on tullut korjattavaksi postimaksukoneita, joissa ilmennyt vika on johtunut koneissa käytetyistä piraattivärikaseteista tai -osista. […] Käyttämällä muita kuin alkuperäisiä värejä tai tarvikkeita laitteen toiminta häiriintyy. Edellä mainitut huoltotoimenpiteet eivät sisälly kunnossapitosopimukseen silloin kun niiden tarve johtuu laitteessa käytetyistä piraattivärikaseteista tai -osista. Piraattivärejä käyttämällä ei voi myöskään olla varma siitä, että Itella hyväksyy lähetyksen kuljetettavaksi. […].”

Osapuolet ovat Kilpailuviraston pyynnöstä antaneet asiassa selvitystä ja myöhemmin täsmentäneet antamiaan selvityksiä.

Asian diaariin on yhdistetty myös Bruce Campell Ltd Oy:n toimenpidepyyntö (dnro 997/14.00.00/2010). Kyseinen yritys myy ja maahantuo Nupost-merkkisiä postimaksukonevärejä. Toimenpidepyynnön tekijä kuvaa havaintojaan Pitney Bowesin huollon menettelytavoista silloin kun asiakkaat ovat toimittaneet huollettavaksi Pitney Bowes-postimaksukoneita, joissa huoltohetkellä on ollut joku muu kuin Pitney Bowes-värikasetti. Toimenpidepyynnön tekijän mukaan kuvatussa tilanteessa asiakkailta on laskutettu muun muassa koneen kirjoituspää, jonka vaihtotarpeesta asiakkaalle ei toimiteta todisteita eikä asiakas ole saanut koneesta vaihdettua päätä tai mahdollisen ilmoitetun vian aiheuttaneita värejä itselleen.

5 Asiaselostus

5.1 Markkinarakenne ja osapuolten toiminta markkinoilla

5.1.1 Postimaksukoneet

Suomessa postimaksukoneissa ja postitusjärjestelmissä (jäljempänä ”postimaksukoneet”) on tarjolla kahta eri tuotemerkkiä — Pitney Bowes ja Neopost. Pitney Bowesin laitteita maahantuo Pitney Bowes Oy ja Neopostin Mail Systems Oy (jäljempänä ”Mail Systems”).

Postimaksukoneen[1] voi ostaa tai vuokrata edellä mainituilta yrityksiltä tai näiden valtuuttamilta jälleenmyyjiltä. Laitteen vuokraaja/myyjä ilmoittaa Itella Oyj:lle (jäljempänä ”Itella”) laitteen vuokrauksesta tai ostosta, jonka jälkeen Itella ja laitteen käyttäjä solmivat sopimuksen laitteen käyttöönotosta.[2]

Kilpailuvirastolle toimitettujen selvitysten mukaan vuonna 2008 postimaksukoneiden kokonaismäärä Suomessa oli noin 17 000. Suomen postimaksukonemarkkinoiden arvo vuonna 2008 oli arviolta viisi miljoonaa euroa.

Postitusväline / Mail Systems Oy:

Postitusväline kuuluu Mail Systems Oy:n jälleenmyyjäverkostoon. Mail Systems on postitus-, dokumentinkäsittely- sekä tulostusautomaatiolaitteiden maahantuoja ja valmistaja. Yritys maahantuo Neopost-merkkisiä postimaksukoneita, joiden maanlaajuisesta jälleenmyynnistä ja huollosta se vastaa yhdessä yhteistyökumppaneidensa kanssa.[3]

Pitney Bowes Oy:

Pitney Bowes on dokumenttien hallintaan ja postitukseen liittyvien ratkaisujen toimittaja. Pitney Bowes -tuotteisiin kuuluu muun muassa valikoima digitaalisia postitusjärjestelmiä, osoitetulostinjärjestelmiä, lajittelijoita ja kuorittajia. Yrityksen valikoimiin kuuluvat myös erilaiset toimistotarvikkeet. Ilmoituksensa mukaan Pitney Bowes on postinkäsittelyjärjestelmien myynnissä markkinajohtaja koko maailmassa ja Suomessa se on markkinajohtaja postimaksukoneiden ja -järjestelmien markkinoilla noin 80 % markkinaosuudella.[4]

Pitney Bowesin virastolle toimittamien tietojen mukaan jakeluverkosto on järjestetty siten, että yrityksellä on sekä oma valtakunnallinen suoramyynti että itsenäisistä jakelijoista koostuva jälleenmyyjäverkosto. Osa Pitney Bowesin asiakaskunnasta on koneiden vuokra-asiakkaita, joiden sopimus saattaa sisältää laitteen vuokrauksen lisäksi myös sen kunnossapidon.

5.1.2 Postimaksukoneiden värit ja muut tarvikkeet

Postimaksukoneiden värien ja tarvikkeiden Suomen markkinat ovat arviolta 3,5 miljoonan euron arvoiset. Postimaksukoneisiin tarkoitettuja värejä, värikasetteja ja muita tarvikkeita on saatavilla useilta eri jälleenmyyjiltä Suomessa ja niitä voi tilata myös ulkomailta. Pitney Bowesin ja Neopostin postimaksukoneissa on useimmiten mahdollista käyttää muidenkin kuin laitevalmistajien värikasetteja.

Itella hyväksyy tarvikekasettien valmistajien, jälleenmyyjien tai muiden sellaisten toimijoiden hakemuksesta postimaksukoneissa käytettävän leimavärin. Itella on esimerkiksi 4.2.2008 päivätyllä todistuksella hyväksynyt Postitusvälineen hakemuksen siitä, että Postitusväline DM800—1000 värikaseteissa käytettävää värimustetta voidaan käyttää Pitney Bowesin DM800, DM900 ja DM1000 -sarjan malleissa. Itella ei kuitenkaan vastaa musteen yhteensopivuudesta esitetyissä postimaksukoneissa.

5.2 Asiassa saatu selvitys

5.2.1 Postitusväline KP Oy:ltä saadut selvitykset:

Pääasiallisesti Varsinais-Suomen alueella toimiva Postitusväline myy Neopost-postimaksukoneita ja niihin sopivia tarvikkeita[5]. Se myös myy erikseen omia tarvikemustekasetteja Pitney Bowesin laitteisiin (esimerkiksi ”Postitusväline DM50” -värikasetti). Postitusvälineen kasetit ovat yrityksen mukaan yhteensopivia sekä Pitney Bowesin että Neopostin postimaksukoneiden kanssa. Postitusvälineen asiakkaita ovat yksittäiset postimaksukoneiden käyttäjät, huoltoliikkeet ja jälleenmyyjät. Postitusväline on esittänyt virastolle selvitystä myös yrityksen liikevaihdon kehittymisestä.

5.2.2 Pitney Bowes Oy:ltä saadut selvitykset:

Pitney Bowes on järjestänyt huolto- ja kunnossapitoverkostonsa siten, että sillä on sekä omia huoltoteknikoita että huoltopartnereita ja verkostossa on mukana myös jälleenmyyjiä. Tiettyjen konemallien osalta huollosta sovitaan osana osto- tai vuokraussopimusta.

Pitney Bowesin selvitysten mukaan se on havainnut toisinaan ongelmia kolmansien osapuolten valmistamissa värikaseteissa. Pitney Bowes arvioi, että postimaksukoneen kirjoitinpääongelmia ilmenee suhteessa yleisemmin käytettäessä kolmansien värikasetteja verrattuna siihen, että käytetään Pitney Bowesin alkuperäisvärejä.

Pitney Bowes on ilmoittanut, ettei se ole lähettänyt muita toimenpidepyynnön liitteenä olleen kirjeen kaltaisia kirjeitä postimaksukoneasiakkailleen, ja että 23.1.2009 lähetetty kirjeellä on nimenomaisesti viitattu niihin ongelmiin, joita Pitney Bowes on havainnut kolmansien osapuolten valmistamien värien vaikutuksista kirjoitinpäähän ja leimojen suttaantumiseen.

6 Oikeudellinen arviointi

6.1 Sovellettavat säännökset

6.1.1 Kilpailulain 7 §

Kilpailulain 7 §:ssä kielletään määräävän markkina-aseman väärinkäyttö. Määräävä markkina-asema katsotaan kilpailulain 4 §:n 2 kohdan perusteella olevan yhdellä tai useammalla elinkeinonharjoittajalla taikka elinkeinonharjoittajien yhteenliittymällä, jolla koko maassa tai tietyllä alueella on yksinoikeus tai muu sellainen määräävä asema tietyillä hyödykemarkkinoilla, että se voi tai ne voivat merkittävästi ohjata hyödykkeen hintatasoa tai toimitusehtoja taikka vastaavalla muulla tavalla vaikuttaa kilpailuolosuhteisiin tietyllä tuotanto- tai jakeluportaalla. Kilpailulaki tuli nykymuodossaan voimaan 1.11.2011. Koska tässä tapauksessa käsiteltävänä olevan asian tarkastelu kohdistuu myös kilpailulain voimaantuloa edeltävään aikaan, tulee sitä tarkastella 1.11.2011 edeltäneen ajan osalta kilpailunrajoituslain (480/1992, muut. 318/2004) säännösten mukaan. Kilpailulain 7 § vastaa sisällöltään aikaisemman kilpailunrajoituslain 6 §:ä. Kilpailulain 4 §:n 2 kohdan mukainen määräävän markkina-aseman määritelmä vastaa aiemman kilpailunrajoituslain 3 §:n 2 momentin määritelmää.

Määräävän markkina-aseman väärinkäyttö on kiellettyä sekä kilpailulain 7 §:n että Euroopan Unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 102 artiklan perusteella. Hallituksen esityksen mukaan (HE 11/2004) kilpailunrajoituslain 6 § (nykyisin kilpailulain 7 §) on yhdenmukainen EY:n perustamissopimuksen 82 artiklan kanssa (nykyisin SEUT 102 artikla) ja sitä on tulkittava 82 artiklan (SEUT 102 artiklan) soveltamiskäytännön mukaisesti. Määräävän markkina-aseman väärinkäyttöä ovat erityisesti menettelytavat, joilla elinkeinonharjoittaja pyrkii keinotekoisesti sulkemaan pois sen kanssa kilpailevia elinkeinonharjoittajia taikka heikentämään merkittävästi niiden mahdollisuuksia kilpailla markkinoilla.

6.2 Ratkaisu ja sen perustelut

Kilpailuvirasto on tarkastellut edellä postimaksukoneiden ja niiden tarvikkeiden markkinoita Suomessa. Ottaen huomioon asian ratkaisu relevanttien tuotemarkkinoiden määrittäminen ei ole kuitenkaan tarpeen. Kilpailuvirasto on kuitenkin asiaa arvioidessaan huomioinut, että postimaksuasiakkaan näkökulmasta tarkasteltuna tarjolla on useita vaihtoehtoisia ratkaisuja hoitaa postimaksut. Lisäksi siihen, kuinka asiakkaat järjestävät esimerkiksi kirjepostinsa lähettämisen ja perille toimittamiseen on tarjolla vaihtoehtoja. Asian arvioinnin kannalta merkityksellinen seikka on myös Itellan rooli markkinoilla sen hyväksyessä Suomessa myytävät postimaksukoneet ja postimaksukonevärit sekä ohjeistaessa niiden käytöstä.

Toimenpidepyynnön tekijä on viitannut asiassa kilpailua rajoittavana menettelynä Pitney Bowesin ja postimaksukoneasiakkaiden solmimiin kunnossapitosopimuksiin. Kilpailuvirasto toteaa, että asiakas voi Pitney Bowesin koneeseen päätyessään tehdä vapaasti valinnan siitä, haluaako hän samalla hankkia koneeseen liittyvän lisäpalvelun, joka kuitenkin saattaa tietyin osin rajoittaa asiakkaan toimintamahdollisuuksia. Vaihtoehtoisesti asiakas voi hankkia koneen ilman kunnossapitosopimusta ja hyödyntää vapaammin esimerkiksi tarvikevärikasetteja. Virasto arvioi, ettei asiassa ole edellä kuvatun seikan osalta ilmennyt näyttöä, joka viittaisi kilpailulain vastaiseen menettelyyn.

Bruce Campell Ltd Oy on toimenpidepyynnössään tuonut esiin eräitä Pitney Bowesin huollon menettelytapoja. Tehtyjen selvitysten yhteydessä ei ole saatu näyttöä kilpailulain vastaisista menettelyistä kunnossapitosopimuksiin liittyen eikä Bruce Campell Ltd Oy:n esiintuomia menettelyjä voida muutoinkaan pitää riittävänä osoituksena määräävän markkina-aseman väärinkäytöstä. Yksittäistapauksissa asiakkailla on käytössään muita, riitatilanteisiin luontevammin sopivia oikeuskeinoja, kuten huoltotoimenpiteistä ja -laskuista reklamointi. Lisäksi asiakkailla on viraston saaman selvityksen mukaan halutessaan mahdollisuus käyttää postimaksukoneiden huoltamiseen myös Pitney Bowesin huoltoverkostoon kuulumattomia huoltoliikkeitä.

Kilpailuvirasto on asiaa ja sen merkittävyyttä arvioidessaan kiinnittänyt huomiota epäillyn kilpailunrajoituksen kohteena olevan markkinan suhteellisen pieneen kokoon, postimaksukoneiden osuuteen yritysten käyttämistä postimaksujärjestelyistä sekä Itellan rooliin postimaksuissa. Kilpailuvirasto on arvioinnissaan kiinnittänyt huomiota myös siihen, etteivät postimaksukoneiden tarvike- ja värikasetit ole postimaksukonekohtaisia, ja että asiakkailla on mahdollisuus hankkia myös muiden tuotemerkkien tarvike- ja värikasetteja käytettäväksi postimaksukoneissaan.

Kilpailuvirasto ei ole saanut selvityksissään näyttöä siitä, että 23.1.2009 lähetetty kirje olisi osa Pitney Bowesin laajemmin harjoittamaa strategiaa, jonka tarkoituksena olisi sulkea tai ajaa yrityksen kilpailijat pois postimaksukoneiden tarvikemarkkinoilta. Tällaisena yksittäisenä menettelynä kyseinen kirje ei osoita Pitney Bowesin soveltavan sellaista markkinoiden rakenteeseen merkittävästi vaikuttavaa kilpailua rajoittavaa menettelytapaa, jonka selvittämistä olisi tarpeen enemmälti jatkaa.

Kilpailuvirasto on selvittänyt vastaanottamiensa toimenpidepyyntöjen perusteella Pitney Bowesin epäiltyä määräävän markkina-aseman väärinkäyttöä. Selvityksissä on havaittu, että Itellan toiminta asettaa tietyt rajat markkinaosapuolten toimintamahdollisuuksille. Lisäksi asiakkaille on tarjolla vaihtoehtoisia tapoja järjestää niin postimaksujensa hoitaminen, postimaksukoneiden hankinta ja huoltaminen kuin myös niihin liittyvien tarvikkeiden hankinta ja käyttö. Toimenpidepyynnöissä esiintuotuja seikkoja ei sellaisenaan myöskään voida pitää riittävänä osoituksena määräävän markkina-aseman väärinkäytöstä. Kilpailuvirasto ei selvityksissään ole saanut näyttöä markkinoiden rakenteeseen merkittävästi vaikuttavasta kilpailua rajoittavasta menettelytavasta, eikä selvitystä ole siten tarpeen enemmälti jatkaa.

Viraston selvityksessä ei ole löytynyt riittävää näyttöä siitä, että asiassa olisi kyse kilpailulain 7 §:n kieltämästä määräävän markkina-aseman väärinkäytöstä.

Kilpailuvirasto poistaa asian käsittelystä.

7 Sovelletut säännökset

Kilpailulaki (948/2011), 7 §.

8 Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailulain 44 §:n perusteella siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.

9 Lisätiedot

Lisätietoja päätöksestä antavat erikoistutkija Ville Terävä, puh. 029 505 3617 sähköposti: etunimi.sukunimi@kkv.fi ja johtaja Kirsi Leivo, puh. 029 505 3351.


[1] Suomessa on 1.1.2010 alkaen käytössä ainoastaan elektronisia postimaksukoneita.

[2] http://www.itella.fi/hinnatjaohjeet/hinnatjamaksutavat/maksutavat/postimaksukone/hankinta.html

[3] http://www.mailsystems.fi

[4] http://www.pb.fi/

[5] Postitusvälineen suorittama tarvikekauppa kattaa kuitenkin koko maan.