Epäilty määräävän markkina-aseman väärinkäyttö autojen moottorinlämmittimien lisälaitteiden markkinoilla

Päivämäärä

24.9.2007

Diaarinumero

337/61/2007

Osapuolet

Oy Kaha Ab

Osapuolet

Oy Kaha Ab, Vantaa

Toimenpidepyynnön tekijä:

Solentia Oy, Kuopio

Ratkaisu

Toimenpidepyyntö ei anna aihetta toimenpiteisiin. Asia poistetaan käsittelystä.

Asian vireilletulo

Solentia Oy on Kilpailuvirastolle 18.4.2007 tekemässään toimenpidepyynnössä katsonut, että Oy Kaha Ab käyttää väärin sillä autojen lohkolämmittimien markkinoilla Suomessa olevaa määräävää markkina-asemaa vaikeuttamalla Solentia Oy:n valmistaman lohkolämmittimen termostaatin markkinoille pääsyä.

Asiaselostus ja ratkaisun perustelut

Oy Kaha Ab tuo maahan Defa-lohkolämmittimiä, joiden markkinaosuus Suomessa on Solentia Oy:n mukaan noin 70–80 %. Toimenpidepyynnön mukaan Oy Kaha Ab on antanut autojen maahantuojille ja autotarvikeliikkeille Solentia Oy:n valmistamasta lohkolämmittimien EHS-termostaatista väärää ja harhaanjohtavaa tietoa vaikeuttaakseen ko. tuotteen markkinoille pääsyä. Myös suoranaista myyntikieltoa on Solentia Oy:n mukaan esiintynyt. Oy Kaha Ab on lisäksi toimenpidepyynnön mukaan ilmoittanut autojen maahantuojille, että sen myymien Defa-lohkolämmittimien takuu ei ole voimassa, jos niiden yhteydessä käytetään Solentia Oy:n valmistamaa EHS-termostaattia.

Solentia Oy:n näkemyksen mukaan Oy Kaha Ab on ryhtynyt edellä selostettuihin EHS-termostaatin markkinoille pääsyä vaikeuttaviin toimenpiteisiin turvatakseen Defa-tuotteiden markkinat Suomessa. Defa-tuotteisiin kuuluu mm. lohkolämmittimen ajastin, jota voidaan pitää käyttötarkoitukseltaan Solentia Oy:n EHS-termostaattia korvaavana tuotteena. Solentia Oy:n epäilyt ovat perustuneet pääosin suullisesti saatuun markkinainformaatioon.

Oy Kaha Ab on toimittanut 20.6.2007 päivätyllä kirjeellä Kilpailuvirastolle vastineensa asian johdosta. Vastineessaan Oy Kaha Ab kiistää, että sillä olisi lohkolämmittimien markkinoilla määräävä markkina-asema. Vastineen mukaan Oy Kaha Ab ei ole millään tavalla esittänyt kieltoa Solentia Oy:n EHS-termostaatin käytöstä Defa-lohkolämmittimien kanssa. Oy Kaha Ab ilmoittaa vastineessaan myös, että se ei ole ilmaissut, että Defa- lohkolämmittimien takuu olisi voimassa vain sillä ehdolla, ettei lohkolämmittimien yhteyteen ole asennettu EHS-termostaattia tai että EHS-termostaatin liittäminen Defa-lohkolämmittimeen mitenkään rajoittaisi tai poistaisi Defan takuuta.

Kilpailuvirastolle antamansa vastineen lopuksi Oy Kaha Ab vakuuttaa, että mitään rajoituksia Defa-takuuehdoille ei ole asetettu Oy Kaha Ab:n eikä tuotteiden valmistajan taholta. Defa-tuotteiden takuu on Oy Kaha Ab:n ilmoituksen mukaan voimassa riippumatta siitä, miten Defa-lohkolämmitintä on käytetty (EHS-termostaatin tai ajastimen kanssa tai kytkettynä sähkötolppaan).

Solentia Oy ei ole toimittanut virastolle lisänäyttöä, joka antaisi aihetta kyseenalaistaa Oy Kaha Ab:n 20.6.2007 päivätyssä vastineessa esitetyt tiedot.

Kilpailuvirasto katsoo edellä esitettyyn viitaten, että asiassa ei ole tullut esille sellaisia seikkoja, jotka antaisivat virastolle aihetta selvittää asiaa yksityiskohtaisemmin.

Sovelletut säännökset

Laki Kilpailunrajoituksista (480/92, muut. 318/04) 6 §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituslain 21 §:n säännösten mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/96) säädetään.

Valitusosoitus on liitteenä.

Lisätiedot

Lisätietoja antaa tutkimuspäällikkö Ari Ahonen.