Tillträde till Mariehamns Telefon AB:s kabeltelevisionsnät

Päivämäärä

1.9.2003

Diaarinumero

340/61/2001

Osapuolet

Mariehamns Telefon AB

Parter

Kalmers AB

Mariehamns Telefon AB

Begäran om åtgärder

Konkurrensverket har utrett Kalmers AB:s (nedan Kalmers) påstående i en begäran om åtgärder daterad 4.4.2001 att Mariehamns Telefon AB (nedan MT) skulle ha gjort sig skyldigt till missbruk av dominerande ställning på marknaden då det vägrat Kalmers tillträde till MT:s koaxialkabelnät.

Utredningar som tillställts konkurrensverket

Utredningar som lämnats av Kalmers

Av Kalmers har Konkurrensverket fått utredningar 26.4.2001, 3.10.2001, 8.11.2001 och 17.6.2002. I sina utredningar till Konkurrensverket berättade Kalmers att MT äger två parallella nät i Mariehamnsområdet, ett traditionellt telefonnät och ett enkelriktat koaxialkabelnät. Det senare är av avgörande betydelse för Kalmers.

Kalmers skulle vilja göra MT:s koaxialkabelnät dubbelriktat och erbjuda kunderna Internettjänster via MT:s kabelnät, men MT hade vägrat upplåta det till Kalmers. Kalmers krävde inte att MT självt vidtar dessa ändringsåtgärder eller självt står för samtliga kostnader. Enligt Kalmers är MT:s enda skäl att vägra andra operatörer tillträde till koaxialkabelnätet att MT gynnar sina egna telefonnätsfunktioner.

Utrednngar som lämnats av Mariehamns Telefon

Av MT har Konkurrensverket fått utredningar 28.6.2001 och 8.8.2002. MT tillbakavisade beskyllningarna om missbruk av dominerande ställning. MT sade att bolaget bara äger näten och inte i någondera nätet tillhandahåller Internettjänster i sitt eget namn. MT sade att bolaget hyr ut kapacitet i sitt telefonnät till alla intresserade, som sedan fritt kan erbjuda sina kunder de tjänster de vill.

MT bestred också påståendet om missbruk av en eventuell dominerande ställning

  • genom att vägra verkställa förbättringsarbeten på koaxialkabelnätet för att nätet skulle kunna användas för dubbelriktad trafik,
  • genom att vägra upplåta sitt koaxialkabelnät (förbättrat eller ej) till tredje part.

MT ansåg att bolaget inte har någon konkurrensrättslig skyldighet att göra sitt koaxialkabelnät dubbelriktat eller ge en utomstående möjlighet att utföra dessa arbeten. Enligt MT är koaxialkabelnätet inte ens nödvändigt för att Kalmers skall kunna erbjuda de aktuella tjänsterna, eftersom Kalmers skulle kunna använda MT:s telefonnät för samma ändamål. MT hänvisade till EU-kommissionens meddelande ”Notice on the Application of the Competition Rules to Access Agreements in the Telecommunication Sector”[1], där följande konstateras:

”It will not be sufficient that the position of the company requesting access would be more advantageous if access were granted – but refusal of access must lead to the proposed activities being made either impossible or seriously and unavoidably uneconomic.”

Med hänvisning till ovanstående ansåg MT att Kalmers inte kan kräva tillträde till MT:s koaxialkabelnät, eftersom de tjänster Kalmers vill ha kan produceras via MT:s telefonnät. Så har enligt MT flera aktörer redan gjort, bland annat Sonera Abp.

MT ansåg att Kalmers begäran om åtgärder var ogrundad och att ärendet därmed borde avskrivas. MT krävde att Kalmers åläggs att ersätta MT för de kostnader som åtgärden medfört.

Konkurrensrättslig bedömning

MT äger det telefonnät och det kabelnät som behövs för att tillhandahålla Internettjänster i Mariehamn. Tillhandahållande av Internettjänster via koaxialkabelnätet förutsätter att kabelnätet är dubbelriktat eller att returkanalen ordnas på något annat sätt, till exempel med hjälp av satellit. I Mariehamn kan Internettjänster för närvarande endast tillhandahållas via MT:s telefonnät, eftersom kabelnätet inte är dubbelriktat.

Konkurrensverket anser att Kalmers begäran om åtgärder bör bedömas utgående från aspekten om förbud mot missbruk av dominerande ställning. Med tanke på ärendets slutresultat är det dock inte nödvändigt att i detalj ta ställning till MT:s dominerande ställning.

Kommunikationsmarknadslagstiftningen förpliktar inte ett företag att göra sitt koaxialkabelnät dubbelriktat och tillåter inte heller att andra parter gör koaxialkabelnätet dubbelriktat. Dessutom utgör MT:s telefonnät ett alternativ till kabeltelevisionsnätet vid tillhandahållande av Internettjänster, och därför är det inte nödvändigt för Kalmers att komma åt att göra MT:s kabeltelevisionsnät dubbelriktat för att kunna erbjuda de planerade tjänsterna.

Med stöd av de utredningar som lämnats anser Konkurrensverket att MT inte kan anses ha gjort sig skyldigt till missbruk av dominerande ställning då det förhindrat att bolagets kabeltelevisionsnät dubbelriktats. Lagen om konkurrensbegränsningar och lagen om förvaltningsförfarande innehåller inga bestämmelser enligt vilka en part skulle vara skyldig att ersätta en annan part för kostnader som uppstått vid myndighetsbehandling. Konkurrensverket kan inte ålägga Kalmers eller MT att ersätta den andra parten för kostnader som uppstått vid myndighetsbehandling.