Suomen Palloliiton menettely liigalisenssin myöntämisessä

Päivämäärä

14.12.2011

Diaarinumero

346/14.00.00/2011

Osapuolet

Suomen Palloliitto ry

1 Asia

Suomen Palloliiton menettely liigalisenssin myöntämisessä

2 Osapuolet

Suomen Palloliitto ry, Helsinki

Toimenpidepyynnön tekijä:

Oulun edustusjalkapallo AC Oulu ry/
AC Oulu Oy, Oulu

3 Ratkaisu

Asia jätetään tutkimatta.

4 Asian vireilletulo

Oulun edustusjalkapallo AC Oulu ry ja AC Oulu Oy (jäljempänä AC Oulu) ovat tehneet virastolle toimenpidepyynnön 15.4.2011.

5 Asiaselostus ja ratkaisun perustelut

AC Oulun mukaan Suomen Palloliitto ry:n (jäljempänä Palloliitto) on hylännyt virheellisesti AC Oulun liigalisenssihakemuksen taloudellisin perustein, vaikka AC Oulu on mielestään esittänyt näyttöä siitä, että sen talous tulee kestämään Veikkausliigajoukkueelta edellytettävät vaatimukset. AC Oulu pitää Palloliiton menettelyä määräävän markkina-aseman väärinkäyttönä viittaamalla erityisesti Kilpailuviraston vuonna 1995 tekemään Suomen Koripalloliittoa koskeneeseen päätökseen.

Toimenpidepyynnön tekijän mukaan miesten jalkapallon Veikkausliigaan osallistuvat urheiluseurat kuuluvat Palloliittoon ja Veikkausliigaan osallistuminen edellyttää liigaseuralta Palloliiton myöntämää liigalisenssiä. Liigalisenssisääntöjen, kilpailusääntöjen ja muiden toimintaa koskevien määräysten perusteella Palloliitolla on katsottava olevan yksinomainen toimivalta määrätä Veikkausliigaseurojen kilpailutoiminnasta. Toimenpidepyynnön tekijä mukaan Palloliitolla on määräävä asema jalkapallon miesten Veikkausliigan otteluiden järjestämisessä Suomessa.

Toimenpidepyynnön tekijä katsoo, että Palloliiton hylkäävä päätös ei täytä määräävässä markkina-asemassa olevan elinkeinonharjoittajan asemaan liittyviä erityisvelvoitteita ja on siten määräävän markkina-aseman väärinkäytöksi katsottavaa.

AC Oulu on mielestään esittänyt vaadittavan selvityksen, lisäksi se vetoaa liigalisenssistä päätettäessä tapahtuneisiin menettelyvirheisiin.

Asiassa on ilmennyt, että AC Oulun liigalisenssihakemus on hylätty Palloliiton lisenssikomiteassa, seuralisenssivalituslautakunnassa ja viimeksi myös Urheilun oikeusturvalautakunnassa.

Urheilun oikeusturvalautakunta on päätöksessään 18.3.2011 katsonut, että Palloliiton lisenssikomitean päätös ja lisenssivalituslautakunnan päätös eivät olleet lisenssimääräysten vastaisia. Oikeusturvalautakunta katsoi myös, että lisenssin myöntämiseen liittyviä edellytyksiä arvioitaessa ei voitu ottaa huomioon selvitystä, joka oli saatu 31.1.2011 jälkeen. Oikeusturvalautakunnan mukaan lisenssimenettelyssä ei myöskään ollut tapahtunut sellaisia menettelyllisiä virheitä, joiden johdosta lisenssivalituslautakunnan ja lisenssikomitean päätökset olisi tullut poistaa.

Kilpailuviraston asiassa soveltama tutkimatta jättämistä koskeva säännös

Kilpailulain 32 §:ssä on säännös asioiden tutkimatta jättämisestä Kilpailuvirastossa. Pykälän 2 momentin 1 kohdan mukaan Kilpailuvirasto voi jättää asian tutkimatta, jos ei voida pitää todennäköisenä, että kyseessä on lain 5 tai 7 §:n tai Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 101 tai 102 artiklassa tarkoitettu kilpailunrajoitus. Säännöstä koskevien perustelujen mukaan (HE 88/2010) asia jätetään tutkimatta 2 momentin 1 kohdan perusteella, jos voidaan kohtuudella olettaa, että menettely ei kuulu kilpailulain tai Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen kilpailusääntöjen soveltamisalaan.

Kilpailulain 32 §:n 2 momentin 3 kohdan mukaan asia voidaan jättää tutkimatta, jos asiaa koskeva toimenpidepyyntö on ilmeisen perusteeton. Lakiesitystä koskevien perustelujen mukaan toimenpidepyyntö on ilmeisen perusteeton esimerkiksi silloin, jos toimenpidepyyntö ei kuulu Kilpailuviraston toimivaltaan tai jos toimenpidepyynnössä esitetyt seikat eivät selvästi liity kilpailun turvaamiseen.

Kilpailuvirasto on tehnyt tutkimatta jättämistä koskevan päätöksensä asiassa seuraavin perustein:

Asiassa ei näytä olevan kysymys rajoituksesta, joka kilpailulain 1 §:n tarkoittamalla tavalla vaikuttaisi markkinaprosessin toimivuuteen tai talouden tehokkuuteen. Kysymys on pikemminkin elinkeinonharjoittajien välisestä sopimusriidasta, jotka pääsääntöisesti eivät kuulu kilpailulain mukaan ratkaistaviin asioihin.

Kilpailulakia koskevan hallituksen esityksen yksityiskohtaisissa perusteluissa todetaan lain 1 §:stä muun muassa ”lain tarkoitus ei sen sijaan ole tarjota oikeussuojakeinoja yksittäisten sopimusriitojen ratkaisuun tai suojata elinkeinonharjoittajaa kilpailijan tai kauppakumppanin kohtuuttomilta tai mielivaltaisilta menettelytavoilta, ellei kysymys samalla ole menettelystä, jonka tutkiminen on tarpeen terveen ja toimivan kilpailun turvaamiseksi markkinoilla. Elinkeinonharjoittamisen vapauden suojaaminen kuuluu ensisijaisesti muun lainsäädännön kautta toteutettavaksi, ja vain välillisesti kilpailunrajoituslain alaan, jos menettelyllä on suora kytkentä kilpailun toimivuuteen yleensä.”

Kilpailuviraston tavoitteena on lainsäädännössä tarkoitetulla tavalla puuttua kansantaloudellisesti merkittäviin kilpailunrajoituksiin, joilla on markkinamekanismin yleisen toimivuuden kannalta merkittävä haitallinen vaikutus, tai jotka on kilpailunrajoituslaissa selvästi kielletty. Toimenpidepyynnössä ei ole viraston saamien tietojen valossa kysymys tällaisesta tilanteesta.

Palloliiton menettely liittyy urheilussa oikeuskäytännön mukaiseen lajiliittojen oikeuteen asettaa niiden alaisuudessa harjoitettavalle urheilutoiminnalle sääntöjä, esimerkiksi lisenssimääräyksiä. Palloliiton mukaan lisenssimääräysten taloudellisten kriteerien tarkoituksena on varmistaa, että seurat pystyvät hoitamaan asianmukaisesti tulevan kauden velvoitteensa. Määräykset koskevat yhdenmukaisina kaikkia potentiaalisia liigajoukkueita, ja niitä sovelletaan puolueettomissa elimissä johdonmukaisesti ilman syrjintää. Lisenssimääräykset hyväksytään vuosittain, ne ovat julkisesti nähtävillä Palloliiton Internet-sivuilla ja seurat saavat määräykset tietoonsa lisenssikautta edeltävän syksynä.

Palloliitto on edellyttänyt kaikilta Veikkausliigan joukkueilta selvityksen taloudellisesta tilastaan. Kilpailuoikeuden määräävän markkina-aseman väärinkäyttöön liittyvä syrjintäkielto koskee ehdottoman syrjinnän eli toimituskiellon ohella myös suhteellista syrjintää, mikä voi ilmetä esimerkiksi niin, että jollekin asiakkaalle tarjotaan heikompia ehtoja kuin muille vastaaville asiakkaille. Tällaisesta ei nyt ole kysymys. Virasto ei ole saanut yhteydenottoja tai toimenpidepyyntöjä muilta Palloliiton lisenssimääräysten kohteina olleilta seuroilta. AC Oulun lisenssihakemus on myös tutkittu kolmessa eri elimessä, joista yksi on Palloliiton ulkopuolinen Urheilun oikeusturvalautakunta. Kaikissa on päädytty hakemuksen hylkäykseen.

Kilpailuvirasto jättää asian tutkimatta. Päätöksessä ei arvioida epäillyn kilpailunrajoituksen lainmukaisuutta.

6 Sovelletut säännökset

Kilpailulaki (948/2011) 32 §

7 Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.

8 Lisätiedot

Lisätietoja antaa apulaisjohtaja Timo Mattila.