Epäilty kielletty hintayhteistyö kodintekniikan takuuhuolto- ja korjausmarkkinoilla

Päivämäärä

16.1.2006

Diaarinumero

366/61/2005

Osapuolet

Kodintekniikkaliitto ry

1 Asia

Epäilty kielletty hintayhteistyö kodintekniikan takuuhuolto- ja korjausmarkkinoilla.

2 Osapuoli

Kodintekniikkaliitto ry, Helsinki

3 Ratkaisu

Asiassa ei ole saatu sellaista näyttöä, joka osoittaisi epäillyn kilpailunrajoituksen olemassaolon. Asia poistetaan käsittelystä.

4 Asian vireilletulo

Kilpailuviraston oma-aloitteinen selvitys.

5 Asiaselostus ja ratkaisun perustelut

5.1 Kodintekniikkaliitto ry

Kodintekniikkaliitto ry:hyn (jäljempänä myös Liitto) kuului vuonna 2004 valtakunnallisesti noin 210 jäsentä, joista 90 on huoltoliikejäseniä ja loput myymäläjäseniä. Huoltoliikejäsenet tekevät pääasiassa nk. Ruskean linjan (kulutuselektroniikka) huoltoja ja korjauksia.

Liiton hallitus koostuu sekä huoltoliikkeiden että vähittäiskaupan edustajista. Huoltotoiminnan asioita varten Liitossa on pysyvä hallituksen alaisuudessa toimiva huoltojaos, jonka kuusihenkinen edustus koostuu niistä Liiton jäsenyrityksistä, jotka harjoittavat huoltotoimintaa. Huoltojaos hoitaa aktiivisesti huoltoliikejäsenten edunvalvontaa ja kehittämistyötä.

5.2 Epäilty kilpailunrajoitus

Kilpailuvirastossa on vireillä Suomen Kodinkonehuoltojen Liitto ry:n roolia Musta Pörssi Tuplatakuu -huoltopalvelujen hinnanmääräytymisessä koskeva tapaus (Dnro 250/61/02). Suomen Kodinkonehuoltojen Liitosta saatujen asiakirjojen mukaan Tuplatakuu-huoltopalveluja koskeva yhteistyösopimus oli ollut esillä myös Kodintekniikkaliiton huoltojaoksessa.

Suomen Kodinkonehuoltojen Liitosta saatujen selvitysten johdosta Kilpailuvirasto piti perusteltuna lähteä selvittämään onko myös Kodintekniikkaliitossa harjoitettu kilpailunrajoituslain vastaista hintayhteistyötä, ja onko Kodintekniikkaliitto antanut jäsenyrityksilleen kilpailunrajoituslain kieltämiä hintasuosituksia korjaus- ja huoltotöiden suorittamisesta (ml. Musta Pörssi Tuplatakuu -huollot).

5.3 Asian selvittäminen ja ratkaisu

Kilpailuvirasto toimitti 3.5.2005 tarkastuksen Kodintekniikkaliiton toimitiloissa.

Kilpailuvirasto pyysi 9.6.2005 Kodintekniikkaliitolta lisäselvitystä tarkastukselta saaduista asiakirjoista. Liitto antoi 29.9.2005 vastauksensa selvityspyyntöön.

Annettujen selvitysten ja tarkastuksella tutkittujen asiakirjojen perusteella asiassa ei ole kertynyt sellaista näyttöä, joka osoittaisi epäillyn kulloinkin voimassa olleen kilpailunrajoituslain vastaisen hintayhteistyön olemassaolon tarkastelun kohteena olevana ajanjaksona. Kilpailuvirasto ei pidä perusteltuna jatkaa asian selvittämistä.

6 Sovelletut säännökset

Laki kilpailunrajoituksista (480/1992) 6 §:n 1 kohta

Laki kilpailunrajoituksista (480/1992, ml. muutossäädös 318/2004) 4 §

7 Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on liitteenä.

8 Lisätiedot

Lisätietoja antaa erikoistutkija Christa Talliniemi ja apulaisjohtaja Rainer Lindberg.