Ericsson-merkkisten matkapuhelimien toimituskielto

Päivämäärä

11.11.1997

Diaarinumero

375/61/97

Osapuolet

Itämarkkinat Lobanov, Hamina / Oy L M Ericsson Ab, Helsinki

Asianosaiset

Itämarkkinat Lobanov, Hamina
Oy L M Ericsson Ab, Helsinki

Asian vireilletulo

Itämarkkinat Lobanov pyysi 17.4.1997 päiväämällään kirjeellä Kilpailuvirastoa selvittämään, rikkooko Oy L M Ericsson Ab kilpailunrajoituslakia, koska se ei hyväksy Haminassa liiketoimintaa harjoittavaa toimenpidepyynnöntekijää matkapuhelimien vähittäismyyntiverkostoonsa. Liike toimii Nokian valtuutettuna matkapuhelinkauppiaana.

Itämarkkinat Lobanov ilmoitti myös, että vain Ericssonin valtuuttaman jälleenmyyjän antama takuutodistus oikeuttaa ilmaiseen takuuhuoltoon.

Markkinat

Suomessa on eri matkapuhelinmerkkejä noin 20, joita markkinoi ja maahantuo 17 eri jakelijaa. Matkapuhelimia myydään noin 1000:ssa vähittäismyyntipisteessä, joista lähes kaikki markkinoivat useampaa kuin yhtä merkkiä. Myydyin merkki on Nokia, jonka osuus markkinoista on noin 65 %. Yritysmyynnissä Nokian osuus on vieläkin suurempi. Kauppiaiden arvioiden mukaan kahdeksan kymmenestä yrityksiin myytävästä matkapuhelimesta on Nokia-merkkisiä. Seuraavaksi myydyin on Ericsson, noin 25 %:n markkinaosuudella (Ericssonin oman arvion mukaan noin 24 %). Kolmanneksi myydyin on Philips, jonka osuus markkinoista arvioidaan olevan noin 3 % (markkinaosuustiedot: Kauppalehti 18.9.1997).

Ericsson -merkkisiä matkapuhelimia myy 432 valtuutettua jälleenmyyjää, joista yksi sijaitsee 10.000 asukkaan Haminassa sekä sen läheisyydessä sijaitsevassa Karhulassa kuusi ja Kotkassa kaksi. Edellisten lisäksi Haminassa on ainakin kolme muuta matkapuhelimia myyvää liikettä. Liikkeet edustavat muun muassa Ericsson, Motorola, Nokia, Panasonic, Philips ja Sony -merkkejä.

Matkapuhelimien tukkujakelijoilla ei ole esteitä vähittäismarkkinoille pääsyssä. Alalla ei ole käytössä esimerkiksi yksinmyynti- tai yksinostosopimuksia ja jakelijaksi halukkaita vähittäismyyntiliikkeitä on runsaasti. Matkapuhelimien myynnin voidaankin odottaa laajenevan kasvavassa määrin tavanomaisia kestokulutushyödykkeitä myyviin liikkeisiin.

Myös vähittäiskauppiaaksi on suhteellisen helppo päästä. Tosin eräät valmistajat ja maahantuojat asettavat kauppiaalle vaatimuksia muun muassa ammattitaidosta ja myymälämiljööstä. Taloudellisten ja yrityksen maineeseen liittyvien seikkojen edellytetään myös olevan kunnossa.

Kotimaisia hankintalähteitä täydentää matkapuhelimien rinnakkaistuonti Euroopan Unionin alueelta. Toimiva rinnakkaistuonti varmistaa, että vähittäisportaassa on mahdollista harjoittaa matkapuhelinkauppaa silloinkin, kun yritys ei pääse tukkujakelijan asiakasliikkeeksi (Oy L M Ericsson Ab:n arvion mukaan maahantuoduista matkapuhelimista noin 20 % on ns. rinnakkaistuontia).

Asian selvittäminen

Viraston toimenpiteet

Kilpailuvirasto lähetti toimenpidepyynnöntekijälle 14.8.1997 kirjeen, jossa virasto esitti alustavana arvionaan, että toimenpidepyynnöntekijän antamien tietojen perusteella ei ilmeisesti ole kysymys kilpailunrajoituslain 9 §:n tarkoittamasta vahingollisesta kilpailunrajoituksesta. Itämarkkinat Lobanov edellytti kuitenkin selvityksen jatkamista vetoamalla muun muassa kilpailun toimimattomuuteen Haminassa ja Oy L M Ericsson Ab:n määräävään markkina-asemaan Ericsson -merkkisten matkapuhelimien markkinoinnissa. Puhelinkeskustelussa 27.10.1997 Lobanov ilmoitti, ettei Ericssonin laitteiden takuuhuollossa ole enää ongelmia.

Oy L M Ericssonin antoi 16.10.1997 vastineensa Itämarkkinat Lobanovin esittämiin väitteisiin vahingollisista kilpailunrajoituksista.

Oy L M Ericsson Ab:n vastine

Oy L M Ericsson Ab ilmoitti Kilpailuvirastolle antamassaan vastauksessa, että yhtiö toimittaa matkapuhelimia tukkuliikkeille, joilla on tehokkaat ja luotettavat jakelukanavat. Myös jälleenmyyjien tulee täyttää yhtiön asettamat kriteerit, koska kyse on korkealuokkaisista merkkituotteista.

Ericssonin ilmoituksen mukaan sen matkapuhelimien huoltotoiminta on Kilpailuviraston antaman päätöksen (Dno 29/61/95) mukaista. Esimerkiksi rinnakkaistuontia tai muuten rinnakkaismyyntiä harjoittavan kauppiaan tulee toimittaa puhelin valtuutetulle huoltoliikkeelle, joka suorittaa korjauksen. Mikäli kyseessä on takuuajan huolto, tulee asiallisesti täytetty takuukortti liittää mukaan.

Vastineessaan Ericsson viittasi viraston 10.4.1996 antamaan päätöksen, jossa Kilpailuvirasto katsoi, että takuun puuttuminen rinnakkaistuoduilta Ericsson -merkkisiltä laitteilta muodosti huomattavan esteen rinnakkaistuonnille, eikä tällaisen esteen asettamiselle ollut hyväksyttävää syytä. Päätöksen mukaan myös jäsenyys Euroopan Unionissa velvoittaa huolehtimaan siitä, että rinnakkaistuonti yhteismarkkinoilla voi esteettä toteutua. Yhteismarkkinoilta hankitun laitteen takuun ei pitäisi olla riippuvainen ostomaasta eikä laitteen myyneen kauppiaan jälleenmyyjästatuksesta.

Tapaus poistettiin käsittelystä, kun Ericsson ilmoitti aloittaneensa kaikkien EU-alueelta tuotujen matkapuhelimien takuuhuollot. Virasto korosti päätöksessän myös sitä, ettei takuun voimassaolon tarkistusta saa toteuttaa niin, että sitä käytetään rinnakkaistuonnin esteenä.

Ratkaisu ja sen perustelut

Kilpailunrajoituslain 9 §:ssä säädetään siitä, milloin kilpailunrajoituksella on sellaisia vahingollisia vaikutuksia, että Kilpailuviraston tulee ryhtyä niiden poistamiseen. Säännöksen mukaan kilpailunrajoituksella katsotaan olevan vahingollisia vaikutuksia, jos se terveen ja toimivan kilpailun kannalta sopimattomalla tavalla: vaikuttaa hinnanmuodostukseen; vähentää tai on omiaan vähentämään tehokkuutta elinkeinoelämän piirissä; estää tai vaikeuttaa toisen elinkeinonharjoittamista; tai on yhteensopimaton velvoittavan kansainvälisen sopimuksen kanssa.

Säännöksen soveltamisessa sen alkuosa on keskeisessä asemassa. Kilpailunrajoituksen olemassaolo ei vielä yksin merkitse vahingollista kilpailunrajoittumista, jos kilpailumekanismin kuitenkin voidaan katsoa toimivan kyseisillä markkinoilla (ks. hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kilpailunrajoituksista n:o 162/1991 vp.).

Kilpailuviraston käsityksen mukaan matkapuhelinmarkkinat toimivat sekä tukku- että vähittäisliike -tasolla eikä Oy L M Ericsson Ab:n matkapuhelimien markkinaosuus viittaa siihen, että yritys voisi jälleenmyyjien määrää rajoittamalla vaikuttaa matkapuhelimien markkinoiden toimivuuteen varsinkaan, kun sen merkittävimmän kilpailijan Nokian markkinaosuus on yli kaksinkertainen.

Markkinoiden toimivuuden varmistaa matkapuhelimia myyvien vähittäisliikkeiden suuri määrä ja kilpailevien merkkien laaja valikoima. Myös rinnakkaistuonti on muodostunut merkittäväksi vaihtoehdoksi vähittäisportaalle silloin, kun kotimaisia hankintalähteitä ei ole käytettävissä. Ericsson -merkkisten matkapuhelimien saaminen liikkeen valikoimaan saattaa tosin parantaa yrityksen asiakaspalvelua, mutta sillä ei ole erityistä merkitystä varsinaiseen kilpailutilanteeseen.

Myös Haminassa useiden liikkeiden olemassaolo varmistaa sen, että alueella käydään tai ainakin voitaisiin käydä tavanomaista kauppojen välistä kilpailua samalla tavalla kuin missä muualla tahansa samanlaisissa kuntakeskuksissa tai taajamissa. Lisäksi Kotkan talousalueen läheinen sijainti varmistaa useiden vaihtoehtojen olemassaolon.

Oy L M Ericsson Ab:n Itämarkkinat Lobanoviin kohdistama toimituskielto ei ole kilpailunrajoituslaissa tarkoitettu vahingollinen kilpailunrajoitus. Arviossa on otettu huomioon kilpailun toimivuuden lisäksi se, että kyseessä ei ole aloitetun liikesuhteen katkaiseminen ilman asiallista syytä. Kilpailunrajoitus ei ole myöskään este Itämarkkinat Lobanoville toimia matkapuhelinten jälleenmyyjänä.

Asia poistetaan käsittelystä.

Sovelletut säännökset

Laki kilpailunrajoituksista (480/92) 9 §

Muutoksenhaku

Kilpailunrajoituslain (480/92) 21 §:n 3 momentin mukaan Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

Jos Kilpailuvirasto ei tee esitystä kilpalunrajoituksen käsittelemiseksi kilpailuneuvostossa, sen voi kilpailunrajoituksista annetun lain 13 §:n mukaan tehdä elinkeinonharjoittaja, jota kilpailunrajoitus välittömästi koskee tai elinkeinonharjoittajien tai kuluttajien etujen valvomiseksi toimiva yhteisö.