Määräävän markkina-aseman väärinkäyttöepäily ohjelmistojen aktivointijärjestelmän käytössä

Päivämäärä

10.11.2009

Diaarinumero

38/14.00.00/2009

Osapuolet

Microsoft Oy

1 asia

Microsoftin määräävän markkina-aseman väärinkäyttöepäily ohjelmistojen aktivointijärjestelmän käytössä

2 osapuolet

Microsoft Oy, Espoo

Toimenpidepyynnön tekijä

Håt Data Huolto Oy, Helsinki

3 ratkaisu

Toimenpidepyyntö ei anna aihetta toimenpiteisiin ja asia poistetaan käsittelystä.

4 asian vireilletulo

1. Håt Data Huolto Oy (jäljempänä Håt Data) lähetti Kilpailuvirastolle 13.1.2009 päivätyn toimenpidepyynnön, jossa se pyysi Kilpailuvirastoa selvittämään, syyllistyykö Microsoft määräävän markkina-aseman väärinkäyttöön ohjelmistojensa aktivointijärjestelmän käytössä. Toimenpidepyynnössään Håt Data katsoi, että Microsoft estää yritystä suorittamasta tietokonehuoltoa asiakkaidensa tietokoneille.

5 asiaselostus ja ratkaisun perustelut

2. Kilpailunrajoituslain 3 §:n 2 momentissa (480/1992, ml. muutossäädös 318/2004) määritellyn määräävän markkina-aseman väärinkäyttö on lain 6 §:n mukaan kielletty. Väärinkäyttöä voi olla erityisesti:
1) kohtuuttomien osto- tai myyntihintojen taikka muiden kohtuuttomien kauppaehtojen suora tai välillinen määrääminen;
2) tuotannon, markkinoiden tai teknisen kehityksen rajoittaminen kuluttajien vahingoksi;
3) erilaisten ehtojen soveltaminen eri kauppakumppanien samankaltaisiin suorituksiin kauppakumppaneita epäedulliseen kilpailuasetelmaan asettavalla tavalla; tai
4) sen asettaminen sopimuksen syntymisen edellytykseksi, että sopimuspuoli hyväksyy lisäsuoritukset, joilla niiden luonteen vuoksi tai kauppatavan mukaan ei ole yhteyttä sopimuksen kohteeseen.

3. Toimenpidepyynnön mukaan Microsoft estää Håt Dataa ja muita pieniä elin-keinonharjoittajia suorittamasta tietokonehuoltoa asiakkaiden tietokoneille. Håt Data katsoo, että menettelyllään Microsoft pyrkii sulkemaan pienet elinkeinonharjoittajat markkinoilta.

4. Håt Data viittaa toimenpidepyynnössään tapaukseen, jossa yrityksen suorittaman tietokonehuollon jälkeen Microsoftin ohjelmistot ovat vaatineet aktivointia, joka ei ole onnistunut. Håt Datan oltua asian johdosta yhteydessä Microsoftiin tämä oli väittänyt tietokoneen käyttöjärjestelmää laittomaksi, ja koneen käynnistyminen estettiin. Microsoft oli kehottanut hankkimaan uuden käyttöjärjestelmän. Håt Datan mukaan tietokoneen käyttöjärjestelmä on kuitenkin virallinen ja laillinen, ja sen käyttöoikeus on sisällytetty tietokoneeseen tehdasasennuksen yhteydessä. Tapaukseen liittyen Håt Data toteaa sittemmin useaan otteeseen pyrkineensä olemaan yhteydessä, sekä kirjallisesti että puhelimitse, Microsoftiin, mutta yrityksen kanssa ei ole suostuttu asiasta keskustelemaan.

5. Kilpailuvirasto pyysi Håt Dataa täsmentämään toimenpidepyyntöään. 5.3.2009 päivätyssä vastauksessaan Håt Data muun ohella toteaa, että Microsoftin toiminta estää sitä suorittamasta työtään ja pakottaa sen asiakkaat siirtymään jonkun alalla toimivan suuryrityksen asiakkaiksi. Håt Datan mukaan toiminnan tarkoituksena on saada pienet elinkeinonharjoittajat pois markkinoilta. Asiakkaille tämä tarkoittaisi tietokoneiden huoltokulujen merkittävää kasvua.

6. Toimenpidepyynnössä esitettyjen väitteiden selvittämiseksi Kilpailuvirasto pyysi Microsoftin vastinetta asiaan. Microsoft katsoo 14.10.2009 toimittamassaan vastineessa, että Håt Datan selvitys tapahtuneesta on puutteellinen ja sen esittämä väite Microsoftin määräävän markkina-aseman väärinkäytöstä perusteeton ja virheellinen.

7. Vastineessaan Microsoft uskoo kysymyksen liittyvän Microsoftin Windows Genuine Advantage Notifications -ohjelmaan, jonka avulla Microsoft tarkistaa, onko tietokoneeseen asennettu aito Microsoft Windows XP ja onko sen käyttöoikeus kunnossa. Käyttöjärjestelmän aitoudesta varmistuminen (aktivointi) tapahtuu uudelleenasennuksen yhteydessä asiakkaan toimittamien alkuperäisten uudelleenasennuslevykkeiden ja ohjelmistokopiokohtaisen nk. Product Key -tuotetunnuksen avulla. Vastineessaan Microsoft epäilee, että Håt Datan tilanteessa näiden käytön suhteen on jostain syystä menetelty virheellisesti. Vastineessa lisäksi todetaan Microsoftin ja kyseisen tietokoneen valmistajan tarjonneen Håt Datalle ohjeistusta ja neuvoja toimenpidepyynnössä kuvattuun ongelmaan, mutta tämä ei ole ollut yhteistyöhaluinen kummankaan yrityksen asiakaspalvelun kanssa.

8. Kilpailuvirasto oli asian johdosta yhteydessä muihin tietokonehuoltoa tarjoaviin yrityksiin. Viraston saamien selvitysten mukaan tietokonehuoltojen yhteydessä on kohdattu joitakin yksittäisiä ongelmia Microsoftin aktivointijärjestelmään liittyen. Ongelmat ovat kuitenkin liittyneet normaaleihin lisenssin aitouden tarkistustoimenpiteisiin ja tulkinnanvaraisten tilanteiden selvittämiseen. Kilpailuviraston saamissa selvityksissä tuotiin esille, että aktivointiin liittyvien ongelmien kanssa joudutaan tekemisiin kaikissa tietokonehuoltoa tarjoavissa yrityksissä. Lisäksi painotettiin, että mahdolliset ongelmat on aina saatu ratkaistuksi Microsoftin kanssa.

9. Toimenpidepyyntöön liittyvien selvitysten aikana tai muutoinkaan Kilpailuviraston tietoon ei ole tullut, että ongelmat Microsoftin aktivointijärjestelmän kanssa olisivat aiheuttaneet toimijoiden poistumista markkinoilta. Viimeisimmän Tilastokeskuksen toimialatilaston mukaan vuonna 2007 Suomessa oli yli 200 tietokonehuoltoa tarjoavaa yritystä.

10. Kilpailuviraston tehtävänä on tutkia kilpailuolosuhteita, selvittää kilpailunrajoituksia ja poistaa niiden vahingollisia vaikutuksia. Jos Kilpailuvirasto katsoo elinkeinonharjoittajan tai elinkeinonharjoittajien yhteenliittymän rajoittavan kilpailua, sen on ryhdyttävä tarpeellisiin toimenpiteisiin kilpailunrajoituksen tai sen vahingollisten vaikutusten poistamiseksi. Kilpailuvirasto voi kuitenkin kilpailunrajoituslain 12 §:n mukaan olla ryhtymättä toimenpiteisiin, jos kilpailua kyseisillä markkinoilla voidaan kilpailunrajoituksesta huolimatta pitää toimivana tai jos kilpailunrajoituksella on vain vähäinen vaikutus taloudelliseen kilpailuun. Kilpailuoikeudellisessa tarkastelussa näkökulman tulee olla ensisijaisesti kilpailuprosessin toimivuus eikä niinkään yksittäisen elinkeinonharjoittajan näkökulma.

11. Kilpailuviraston tässä asiassa muilta toimijoilta saamien selvitysten ja Microsoftin antaman vastineen perusteella kyseessä vaikuttaisi olevan yksittäistapaus, jolla ei voida katsoa olevan vaikutusta kilpailun toimivuuteen tietokonehuoltojen markkinoilla. Saatujen selvitysten perusteella mahdollisesta kilpailunrajoituksesta huolimatta kilpailu tietokonehuoltojen markkinoilla vaikuttaisi olevan kokonaisuudessaan toimivaa. Näin ollen toimenpidepyynnössä yksilöidyn mahdollisen rikkomuksen vaikutusten kilpailun toimivuudelle voidaan katsoa jääneen rajallisiksi. Toimenpidepyynnössä esitettyjen tietojen ja muilta toimijoilta saatujen selvitysten perusteella mahdollisen rajoituksen vaikutus markkinoiden toiminnan, kuluttajien edun ja elinkeinonharjoittamisen vapauden turvaamisen kannalta on ollut kilpailunrajoituslain 12 §:ssä tarkoitetulla tavalla vähäinen.

12. Edellä esitetty huomioon ottaen asian tarkempi selvittäminen ei ole perusteltua. Virasto ei sen vuoksi pidä tarpeellisena tarkemmin määritellä tapauksen merkityksellisiä markkinoita tai yritysten asemaa näillä markkinoilla. Asia poistetaan käsittelystä.

6 sovelletut säännökset

13. Laki kilpailunrajoituksista (480/1992, ml. muutossäädös 318/2004) 3 §:n 2 momentti, 6 § ja 12 §.

7 muutoksenhaku

14. Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on liitteenä.

8 lisätiedot

15. Lisätietoja antaa apulaisjohtaja Timo Mattila.