Epäilty kilpailun rajoittaminen

Päivämäärä

5.6.2001

Diaarinumero

38/61/2001

Osapuolet

Joensuun Puhelin Oy

Asianosaiset

Joensuun Puhelin Oy

Toimenpidepyynnön tekijä

Telekarelia Oy

Asian vireilletulo

Kilpailuvirastoon 11.1.2001 saapuneessa toimenpidepyynnössä on epäilty Joensuun Puhelin Oy:n (jäljempänä Joensuun Puhelin) vaikeuttavan Telekarelia Oy:n (jäljempänä Telekarelia) toimintaa Joensuun alueella viivyttämällä Telekarelian vuokraamien tilaajayhteyksien kytkentää. Telekarelian mukaan sen tilaamien kytkentöjen suorittamista on perusteettomasti viivytetty, kun samanaikaisesti Joensuun Puhelimen omien liittymien kytkentöjä on suoritettu viivytyksettä. Joensuun Puhelin on siirtänyt Telekarelialle tilausvahvistuksessa annettuja toimitusaikoja jopa kolmella viikolla eteenpäin. Telekarelia pitää Joensuun Puhelimen menettelyä kilpailulakien ja -asetusten vastaisena syrjivänä ja kilpailua rajoittavana toimintana.

Yritykset

Joensuun Puhelin on paikallinen tietoliikenneyhteyksiä ja tietoliikennepalveluja tarjoava teleyhtiö, joka toimii Pohjois-Karjalan alueella. Yhtiön perustoiminta-alue on Joensuun kau- punki. Emoyhtiöstä on erotettu palvelukeskusliiketoiminta Joensuun Palveluverkko Oy:öön. Lisäksi konserniin kuuluu kaapelitelevisiotoimintaa harjoittava tytäryhtiö Joensuun Tietoverk- ko Oy. Konsernin liikevaihto vuonna 1999 oli 110.411.285 mk, josta emoyhtiön osuus 106.077.109 markkaa.

Telekarelia on Kontiolahden kunnassa kotipaikkaansa pitävä teleyhtiö, jonka perinteinen toiminta-alue on Joensuun ympäristö. Yhtiön toimialueeseen kuuluu yhteensä 13 Pohjois-Karjalan alueen kuntaa. Yhtiö tarjoaa teleliittymiä Enon, Kontiolahden, Kiihtelysvaaran, Hammaslahden, Joensuun ja Lehmon alueille. Telekarelian liikevaihto vuonna 2000 oli noin 32 miljoonaa markkaa.

Asian selvittäminen

Kilpailuvirasto pyysi 17.1.2001 Itä-Suomen lääninhallitusta selvittämään Joensuun Puhelimen epäiltyä syrjivää ja kilpailua rajoittavaa toimintaa. Itä-Suomen lääninhallitus selvitti asiaa pyytämällä 30.1.2001 Joensuun Puhelimelta selvitystä yhtiön markkina-asemasta Joensuun alueella ja yhtiön menettelystä tilaajayhteyksien kytkentöjen suorittamisessa. Lääninhallitus vastaanotti Joensuun Puhelimen selvityksen 19.2.2001 ja varasi sen jälkeen Telekarelialle mahdollisuuden antaa vastaselvitys ja mahdollista lisäselvitystä asiassa. Telekarelia toimitti vastaselvityksensä lääninhallitukselle 2.4.2001

Joensuun Puhelimen selvitys

Joensuun Puhelin ilmoittaa vastineessaan, että tilaajayhteyksien kytkentäjärjestys määräytyy asiakkaan sopimuksen tai verkkoa vuokralle ottavalle operaattorille toimitetun tilausvahvistuksen mukaisesti. Liittymien keskimääräinen toimitusaika yhtiön omille asiakkaille, Telekarelialle ja muillekin verkkoa vuokraaville operaattoreille on ollut 7 työpäivää.

Joensuun Puhelimen mukaan Telekarelian vuokraamien liittymien kytkentäaikojen viivästymiseen on vaikuttanut yhtiöiden samanaikaiset liittymäkampanjat sekä puutteet Telekarelian toiminnassa. Kampanjoinnin tuloksena kytkentöjen määrä kasvoi ja toimitusajat olivat maksimissaan 3 viikkoa. Joensuun Puhelin pitää liittymäkytkentöjen viivästymisen syynä myös asennuksia tilanneen Telekarelian taitamatonta toimintaa. Joensuun Puhelimen mukaan Telekarelia ei ollut itse koordinoinut päivittäisiä asennustarpeita ja näin samalle päivälle oli saattanut ajoittua suuriakin asennusmääriä. Joensuun Puhelin ilmoittaa lisänneensä marras-tammikuun aikana asennusresurssejaan siten, että päiväkohtaisia asennusmääriä oli voitu nostaa kolminkertaisiksi normaaliin verrattuna.

Telekarelian vastaselvitys

Telekarelia ilmoitti 2.4.2001, että teleyhtiöt ovat saavuttaneet sovinnon tilaajakytkentöjen asennuksesta. Lisäksi Telekarelia toimitti lääninhallitukselle liitteenä 9.2.2001 Telehallintokeskukselle toimittamansa vastinepyynnön, jossa Telekarelia kertoo teleyhtiöiden välisestä kilpailusta ja keskinäisestä toiminnasta mm. seuraavaa:

Telekarelia oli käynyt Joensuun Puhelimen kanssa neuvotteluja liittymien kytkentäajasta ja niiden tuloksena toimitusajaksi oli sovittu 3 viikkoa. Telekarelian mukaan Joensuun Puhelimen toimitusajat olivat kuitenkin syksyllä 2000 venyneet 5–6 viikkoon. Yhtiön mielestä viivästymisten syynä ei ollut erityisempi kampanjointi, vaan pidempään jatkunut asioiden tahallinen tai tahaton viivästyttäminen. Menettelyllään Joensuun Puhelin pyrki antamaan ns. suurelle yleisölle kuvan yhtiön omasta nopeasta palvelusta verrattuna Telekarelian asiakkaiden saamaan palveluun. Toimitusviivästysten aikana Joensuun Puhelin pyrki itse ottamaan yhteyttä menettämiinsä asiakkaisiin saadakseen nämä perumaan operaattorin vaihdon.

Telekarelia kertoo, että tavallisten liittymien määrää ei oltu koordinoitu, koska ne tulivat pääsääntöisesti olemassa olevan liittymän tilalle eivätkä täten aiheuttaneet käyntiä asiakkaan luona. Sen sijaan ISDN-asennusten päivittäistä määrää oli koordinoitu jo yhtiön oman kapasiteetin vuoksi.

Telekarelia ilmoitti Telehallintokeskukselle, ettei yhtiö tyydy Joensuun Puhelimen vastauksiin ko. reklamaation suhteen. Yhtiöllä on ilmoituksensa mukaan monta todisteellista viitettä siitä, että Joensuun Puhelin on tarkoituksellisesti pyrkinyt viivästyttämään ja hidastamaan avoimen kilpailun syntymistä Joensuussa. Telekarelian kirjeessä kerrotaan mm., että Joensuun Puhelin on kilpailutilanteen alkuvaiheessa korottanut merkittävästi verkkovuokraukseen liittyviä maksuja ja vaikeuttanut Telekareliaa hankkimasta laitetiloja Joensuun alueelta.

Telekarelia korostaa kuitenkin sitä, että kilpailun alkuvaiheessa voi väärinkäsityksiä syntyä. Telekarelia ilmoittaa uskovansa, että Joensuun Puhelimen toimitusjohtaja ja muukin johto pyrkivät vilpittömään ja aitoon kilpailuun ja että johto ei ole tietoisesti viivästyttänyt asennuksia, vaan ongelma on syntynyt tiedon puutteen ja menettelytapojen opettelun vuoksi yhtiön alemmissa, suorittavissa portaissa.

Telekarelia ilmoittaa, että reklamaation jälkeen Joensuun Puhelimen asennukset ja toimitukset ovat nopeutuneet ja lukumääräisesti moninkertaistuneet ja että nykyinen toiminta on kohtuullisen asiallista.

Kilpailuoikeudellinen arvio

Relevantit markkinat ja määräävä markkina-asema

Kilpailuvirasto katsoo, että tapauksen relevantit markkinat muodostuvat paikallisten telepalveluiden tarjoamisesta kiinteässä televerkossa. Tällä hetkellä paikallisten telepalveluiden tarjonta on sidottu kiinteän televerkon liittymiin siten, että paikallistelepalveluita voi tarjota ainoastaan liittymän tarjonnut teleyritys. Näin ollen paikallisten telepalveluiden markkinat rajautuvat kulloinkin kyseessä olevan paikallisen televerkkoyrityksen toimialueen mukaisesti.

Liikenneministeriö on päätöksessään 28.6.1999 (Dno 1183/32/99) todennut, että Joensuun Puhelimella on telemarkkinalain mukainen huomattava markkinavoima alueella, jolla sillä oli rajoitukseton oikeus paikallisen teletoiminnan harjoittamiseen 31.12.1993 saakka. Liikenneministeriö toteaa, että Joensuun Puhelimen markkinaosuus paikallisessa teletoiminnassa (yli 90 % liittymämäärän mukaan laskettuna) on selvästi yli huomattavalle markkinavoimalle pääsääntönä pidettävän 25 prosentin. Kilpailuvirasto katsoo, että Joensuun Puhelimen markkinaosuus paikallisessa teletoiminnassa perinteisellä toimialueellaan on niin huomattava, että yhtiöllä voidaan katsoa olevan kilpailunrajoituslain 3 §:n 2 kohdassa tarkoitettu määräävä markkina-asema paikallistelepalveluiden tarjonnassa jo pelkästään markkinaosuuden perusteella. Lisäksi Joensuun Puhelin hallitsee toimialueensa kiinteää verkkoa, mikä antaa sille merkittävän kilpailuedun muihin teleoperaattoreihin verrattuna.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto on selvittänyt Telekarelian toimenpidepyynnön perusteella sitä, onko Joensuun Puhelin syyllistynyt määräävän markkina-aseman väärinkäyttöön viivyttelemällä Telekarelian tilaamien tilaajayhteyksien kytkentöjen tekemisessä.

Kilpailuvirasto katsoo, että Joensuun Puhelimella on kilpailunrajoituslain 3 §:n 2 kohdassa tarkoitettu määräävä markkina-asema paikallisessa teletoiminnassa perinteisellä toimialueellaan. Virasto on siten tarkastellut Joensuun Puhelimen menettelyä kilpailunrajoituslain 7 §:n perusteella. Kyseinen säännös kieltää määräävässä markkina-asemassa olevaa elinkeinonharjoittajaa käyttämästä väärin määräävää markkina-asemaansa. Väärinkäyttönä pidetään muun muassa syrjintää. Tilaajayhteyksien kytkentöjen keinotekoinen viivytteleminen saattaa olla kilpailunrajoituslain 7 §:n vastaista syrjintää.

Kilpailuviraston Itä-Suomen lääninhallitukselta saamien selvitysten perusteella Telekarelian Joensuun Puhelimelta tilaamien tilaajayhteyksien kytkennässä tapahtuneet viivästymiset ovat ainakin osittain johtuneet näiden teleyhtiöiden samanaikaisesta liittymäkampanjoinnista, joka on merkittävästi lisännyt kytkentöjen määriä. Ongelma on ollut siltä osin tilapäinen ja se on sittemmin poistunut. Lisäksi Telekarelia on ilmoittanut päässeensä sopimukseen tilaajakytkentöjen asennuksesta. Samoin Telekarelia on katsonut, että Joensuun Puhelimen asennukset ja toimitukset ovat nopeutuneet ja nykyinen toiminta on kohtuullisen asiallista.

Koska Joensuun Puhelimen liittymien kytkentöihin mahdollisesti liittynyt syrjintä on viraston saamien selvitysten perusteella poistunut, Kilpailuvirasto ei pidä terveen ja toimivan taloudellisen kilpailun kannalta tarpeellisena selvittää enempää Joensuun Puhelimen käyttäytymistä tilaajakytkentöjen asennuksessa.

Asia poistetaan käsittelystä.

Sovelletut säännökset

Laki kilpailunrajoituksista 3 §:n 2 momentti, 7 §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta kilpailuneuvostolta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttö- laissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on liitteenä.