Määräävän markkina-aseman väärinkäyttö taksinkuljettajien koulutuksen yhteydessä

Päivämäärä

16.9.1996

Diaarinumero

38/61/96

Osapuolet

Helsingin Taksikoulu Ay /& Helsingin Taksiautoilijat r.y /& Helsingin Taksi-Data Oy

Asianosaiset

Helsingin Taksikoulu Ay, jäljempänä HTK
Helsingin Taksiautoilijat r.y, jäljempänä HTA
Helsingin Taksi-Data Oy, jäljempänä HTD

Asian vireilletulo

HTK on toimittanut 17.1.1996 kilpailuvirastolle kirjeen, jossa se pyytää virastoa ryhtymään toimenpiteisiin sen vuoksi, että se katsoo HTD:n ja HTA yhteistoimin vaikeuttavan sen taksikoulutoimintaa.

HTD ei pidä HTK:n antamaa datakoulutusta pätevänä ja kieltäytyy vuokraamasta sille omistamaansa pätevänä pitämänsä koulutuksen mahdollistavaa simulaatiolaitteistoa, jota se kuitenkin vuokraa HTA:lle.

Kilpailunrajoitukset

HTD ylläpitää Helsingissä taksitilauksia välittävää radiotilauskeskusta. Saatuaan koulutuksen taksinkuljettajan ammattiin kuljettajan on saatava HTD:ltä henkilökohtainen ns. ID-tunnus, jonka perusteella hän rekisteröityy HTD:n tilausvälitysjärjestelmään. Vain tämän tunnuksen saatuaan hän voi saada HTD:n välittämiä taksitilauksia.

HTD on harjoittanut taksien radiotilauskeskustoimintaa Helsingissä lakiin perustuvalla yksinoikeudella vuoden 1994 loppuun, jolloin lainsäädäntö muuttui siten, että viranomaisen antamat yksinoikeusmääräykset ko. toimintaan poistuivat. HTD:llä on kuitenkin edelleen tässä toiminnassa Helsingin kaupungin alueella aikaisemman yksinoikeusasemansa pohjalta niin hallitseva asema, että sillä on kiistattomasti katsottava olevan kilpailunrajoituslain (480/92) 3 §:n 2 momentissa tarkoitettu määräävä markkina-asema näillä markkinoilla ko. alueella. Sen vuoksi alalle tulevalle taksinkuljettajalle on olennaisen tärkeätä saada itsensä rekisteröidyksi HTD:n tilausvälitysjärjestelmään saadakseen ajotilauksia Helsingissä.

HTA ja HTK ylläpitävät elinkeinotoimintana taksikouluja kouluttaen uusia taksinkuljettajia. Molempien antama koulutus sisältää muun ohessa koulutusta HTD:n tilausvälitysjärjestelmän käyttöön. HTD:llä on simulaatiolaitteisto, jonka avulla datalaitteiston käyttöä voidaan opettaa niin, että oppilaat saavat harjoitteluyhteyden tilausvälityskeskukseen ja saavat siten opetusta toimivasta tilausvälitystapahtumasta. HTD on vuokrannut ainoastaan HTA:n taksikoululle tätä laitteistoa käytettäväksi datakoulutuksessa ja kieltäytynyt vuokraamasta sitä HTK:lle.

HTD ei pidä HTK:n antamaa datakoulutusta riittävänä, jotta taksinkuljettaja osaisi käyttää sen tilausvälityslaitteistoa, eikä anna uudelle kuljettajalle ID-tunnusta pelkän HTK:n taksikoulun suorittamisen perusteella. HTK:ssa datakoulutus annetaan luennoilla kalvojen avulla ja taksiautoissa ns. kylmäharjoitteluna, jossa ei voida saada toimivaa yhteyttä tilausvälityskeskukseen. HTD vaatii, että HTK:n taksikoulun suorittaneiden kuljettajien on lisäksi käytävä HTA:n taksikoulun datakurssi. Sen hinta on ollut vuoden 1996 alusta 500 markkaa. Kesän 1996 aikana hinta on korotettu 600 markkaan.

Kilpailuvirasto on katsonut, että HTD syyllistyy edellä selostetuilla menettelyillään kilpailunrajoituslain (480/92) 7 §:n 2) kohdassa tarkoitettuun määräävän markkina-aseman väärinkäyttöön sitomalla ylläpitämäänsä ajovälitysjärjestelmään pääsyn vain tietyllä hyväksymällään menetelmällä annettuun datakoulutukseen ja saman pykälän 1) kohdassa tarkoitettuun määräävän markkina-aseman väärinkäyttöön pidättymällä liikesuhteesta ilman asiallista syytä, kun se on kieltäytynyt vuokraamasta HTK:lle käyttöoikeutta em. simulaatiolaitteistoon, vaikka se on vuokrannut sitä HTA:lle, joka on HTK:n kilpailija taksikoulutoiminnassa.

Asianosaisten lausunnot

Kilpailuvirastolle viraston selvityspyyntöjen johdosta 14.6, 19.8. ja 27.8.1996 toimittamissaan vastauksissa HTD on ilmoittanut, että pätevä koulutus sen ajovälitystoimintaan käyttämän laitteiston käyttöön on mahdollista antaa vain sen omistamaa tai vastaavaa simulaatiolaitteistoa käyttäen. Kilpailuviraston selvityksissä ei ole voitu saada luotettavaa näyttöä tämän väitteen paikkansa pitävyydestä. HTD katsoo olleen oikeutettua kieltäytyä antamasta ID-tunnusta kuljettajille, jotka eivät ole saaneet datakoulutusta simulaatiolaitteiden avulla.

HTD on 14.6.1996 kilpailuvirastoon saapuneessa kirjeessään ilmoittanut muuttavansa koulutusjärjestelyjä siten, että se ryhtyy syyskuun 1996 aikana itse antamaan ID-tunnuksen saamiseksi tarvittavan datakoulutuksen, eikä vuokraa koulutuksessa käytettävää simulaatiolaitteistoa siitä lähtien enää millekään ulkopuoliselle taholle.

Päätös

HTD:n antaessa itse uusille taksinkuljettajille tarvittavan datakoulutuksen se ei enää aseta sen määräävästä markkina-asemasta riippuvaisia keskenään kilpailevia taksikouluja eriarvoiseen asemaan. Tällöin edellä todettu kilpailunrajoituslain 7 §:n 1) kohdassa tarkoitettu HTD:n määräävän markkina-aseman väärinkäyttö poistuu.

Uuden järjestelyn mukaisessa tilanteessa HTD on edelleen sitonut em. ID-tunnuksen myöntämisen vain itse hyväksymäänsä datakoulutusmuotoon. Sitomisen vaikutukset eivät kuitenkaan enää kohdistu keskinäisessä kilpailutilanteessa oleviin taksikouluihin, vaan taksinkuljettajiin, joilta HTD edellyttää antamaansa datakoulutusta, jotta nämä voivat saada ID-tunnuksen. Kilpailuvirasto ei tässä vaiheessa uuden järjestelyn käynnistyessä ja kohdistuessa silloin yksittäisiin henkilöihin ole selvittänyt, sisältyykö siihen sellaista hyvän kauppatavan vastaisena pidettävää asiakkaan toimintavapauden rajoittamista, että sitä olisi pidettävä kilpailunrajoituslain 7 §:n 2) kohdassa tarkoitettuna määräävän markkina-aseman väärinkäyttönä.

Kilpailuvirasto katsoo, että tapahtunut määräävän markkina-aseman väärinkäyttö on tässä tapauksessa ollut ajalliselta ja alueelliselta ulottuvuudeltaan siinä määrin vähäistä, että virasto ei tee kilpailunrajoituslain 8 §:n 3 momentissa tarkoitettua esitystä seuraamusmaksun määräämisestä kilpailuneuvostolle.

Kilpailuvirasto poistaa asian käsittelystä.

Sovelletut säännökset

Laki kilpailunrajoituksista (480/92) 3 §:n 2 mom ja 7 § ja 8 §:n 3 mom.

Muutoksenhaku

Kilpailunrajoituslain (480/92) 21 §:n 3 momentin mukaan kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.