Epäilty määrähinnoittelu perhokalastustuotteissa

Päivämäärä

2.5.2006

Diaarinumero

381/61/2005

Osapuolet

Vision Group Oy

1 Asia

1. Epäilty määrähinnoittelu Vision-merkkisissä perhokalastustuotteissa.

2 Osapuolet

2. Vision Group Oy, Kellokoski

3. Toimenpidepyynnön tekijä:

Kalastusväline Rialinna, Kuopio

3 Ratkaisu

4. Asia poistetaan käsittelystä.

4 Asian vireilletulo

5. Asia tuli vireille 11.5.2005 Kalastusväline Rialinnan tekemällä toimenpidepyynnöllä, jonka mukaan Vision Group Oy on määritellyt myymiensä Vision-tuotteiden kampanjahinnat, joita kauppiaan tuli noudattaa. Väitteidensä tueksi toimenpidepyynnön tekijä toimitti Kilpailuvirastolle Vision Groupin toimitusjohtajan Juha Koivun 20.2.2004 päivätyn jälleenmyyjille osoitetun Vision-tuotteita koskevan kirjeen.

5 Asian selvittäminen ja ratkaisu

6. Vision Group Oy on OPM Kalastustarvike Oy:n tytäryhtiö, mikä on urheilukalastukseen erikoistunut tukkukauppa. Vision Group perustettiin vuonna 2004 ja rekisteröitiin osakeyhtiöksi vuonna 2005. Yrityksellä on tällä hetkellä yli 40 Vision-jälleenmyyjää ympäri Suomea.

7. Kilpailuvirasto pyysi 31.5.2005 Etelä-Suomen lääninhallitusta selvittämään epäiltyä kilpailunrajoitusta. Lääninhallitus oli yhteydessä toimenpidepyynnön tekijään ja pyysi tältä lisäselvitystä, mitä tämä ei kuitenkaan toimittanut. Kilpailuvirasto päätti toimenpidepyynnön liitteenä olevan asiakirjanäytön perusteella toimittaa 27.9.2005 tarkastuksen Vision Group Oy:n toimitiloissa. Vision Groupin tarkastuksella antaman selvityksen mukaan Vision-jälleenmyyjillä on oikeus hinnoitella tuotteensa itsenäisesti. Kilpailuvirasto pyysi vielä 23.1.2006 Vision Group Oy:ltä lisäselvityksiä, jotka tämä toimitti 27.1.2006.

8. Kilpailuvirasto pyysi 7.10.2005 eräitä Vision-jälleenmyyjiä antamaan selvityksen Vision Groupin hinnoittelutoiminnasta. Kilpailuvirastolle antamissaan selvityksissä jälleenmyyjät ilmoittivat hinnoittelevansa Vision-tuotteensa itsenäisesti.

9. Ennen 1.5.2004 tapahtuneeseen kilpailunrajoituslain (480/1992) vastaiseen menettelyyn sovelletaan tuolloin voimassa ollutta kilpailunrajoituslakia.[1] Tuolloin voimassa olleen kilpailunrajoituslain määrähinnoittelua koskevan 4 §:n säännöksen mukaan elinkeinotoiminnassa ei saa vaatia seuraavalta myyntiportaalta, että kotimaassa tarjottavien hyödykkeiden myynnissä tai vuokrauksessa ei ylitetä tai aliteta tiettyä hintaa, vastiketta tai sen määräytymisperustetta.

10. Kilpailuviraston tarkastuksen yhteydessä tutkimien asiakirjojen ja muiden asiassa saatujen selvitysten perusteella virasto ei pidä tarpeellisena ryhtyä asiassa enempiin toimenpiteisiin.

6 Sovelletut säännökset

11. Laki kilpailunrajoituksista (480/1992) 4 §

7 Muutoksenhaku

12. Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on liitteenä.

8 Lisätiedot

13. Lisätietoja antavat erikoistutkija Christa Talliniemi ja apulaisjohtaja Rainer Lindberg.


[1] Kilpailunrajoituksista annetun lain (480/1992) muuttamista koskeva säädös 318/2004 tuli voimaan 1 päivänä toukokuuta 2004.