Epäilty kilpailunrajoitus

Päivämäärä

10.12.2012

Diaarinumero

387/14.00.00/2012

Osapuolet

Rasalas Oy

1 Asia

Epäilty kilpailunrajoitus

2 Osapuolet

Toimenpidepyynnöntekijä:

Booky.fi Oy, jäljempänä Booky

Toimenpidepyyntö kohdistuu:

Rasalas Oy, jäljempänä Rasalas

3 Ratkaisu

Kilpailuvirasto jättää asian tutkimatta.

4 Asian vireilletulo

Booky on tehnyt virastolle toimenpidepyynnön 9.5.2012.

5 Asiaselostus ja ratkaisun perustelut

Toimenpidepyynnön mukaan Rasalas soveltaa kauppakumppaniensa samankaltaisiin suorituksiin erilaisia ehtoja tavoitteena välillisesti määrätä tuotteidensa vähimmäishinnoittelusta markkinoilla. Rasalas on jälleenmyyntialennukset Bookylta poistaessaan tosiasiallisesti kieltäytynyt kauppasuhteesta Bookyn kanssa, sillä ilman muille jälleenmyyjille annettua alennusta Booky ei ole voinut millään tavoin kilpailla Rasalaksen tuotteiden osalta.

Kilpailuviraston asiassa soveltama tutkimatta jättämistä koskeva säännös

Kilpailulain 32 §:ssä on säännös asioiden tutkimatta jättämisestä Kilpailuvirastossa. Pykälän 2 momentin 1 kohdan mukaan Kilpailuvirasto jättää asian tutkimatta, jos ei voida pitää todennäköisenä, että kyseessä on lain 5 tai 7 §:n tai Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 101 tai 102 artiklassa tarkoitettu kilpailunrajoitus. Säännöstä koskevien perustelujen mukaan (HE 88/2010) asia jätetään tutkimatta 2 momentin 1 kohdan perusteella, jos voidaan kohtuudella olettaa, että menettely ei kuulu kilpailulain tai Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen kilpailusääntöjen soveltamisalaan.

Kilpailuvirasto on tehnyt tutkimatta jättämistä koskevan päätöksensä asiassa seuraavin perustein:

Asiassa ei näytä olevan kysymys rajoituksesta, joka kilpailulain 1 §:n tarkoittamalla tavalla vaikuttaisi markkinaprosessin toimivuuteen tai talouden tehokkuuteen. Lähtökohtaisesti elinkeinoharjoittajilla, kuten Rasalaksella, on oikeus valita sopimuskumppaninsa. Kilpailu markkinoilla ei ole sen varassa, että Booky saisi Rasalaksen kustantamia kirjoja. Kuluttajat voivat ostaa Rasalaksen kustantamia kirjoja Rasalaksen verkkokaupan lisäksi muista vähittäismyyntipaikoista.

Kilpailulakia koskevan hallituksen esityksen yksityiskohtaisissa perusteluissa todetaan lain 1 §:stä muun muassa ”lain tarkoitus ei sen sijaan ole tarjota oikeussuojakeinoja yksittäisten sopimusriitojen ratkaisuun tai suojata elinkeinonharjoittajaa kilpailijan tai kauppakumppanin kohtuuttomilta tai mielivaltaisilta menettelytavoilta, ellei kysymys samalla ole menettelystä, jonka tutkiminen on tarpeen terveen ja toimivan kilpailun turvaamiseksi markkinoilla. Elinkeinonharjoittamisen vapauden suojaaminen kuuluu ensisijaisesti muun lainsäädännön kautta toteutettavaksi, ja vain välillisesti kilpailunrajoituslain alaan, jos menettelyllä on suora kytkentä kilpailun toimivuuteen yleensä.”

Kilpailuviraston tavoitteena on lainsäädännössä tarkoitetulla tavalla puuttua kansantaloudellisesti merkittäviin kilpailunrajoituksiin, joilla on markkinamekanismin yleisen toimivuuden kannalta merkittävä haitallinen vaikutus, tai jotka on kilpailulaissa selvästi kielletty. Toimenpidepyynnössä ei ole viraston saamien tietojen valossa kysymys tällaisesta tilanteesta. Mikään ei myöskään viittaa siihen, että toimenpidepyynnössä mainitulla yrityksellä olisi kilpailulain 4 §:ssä tarkoitettu määräävä markkina-asema. Näin ollen Kilpailuvirasto jättää asian tutkimatta.

Kilpailuviraston päätös tutkimatta jättämisestä ei sisällä arviota toimenpidepyynnössä epäillyn kilpailunrajoituksen lainmukaisuudesta.

6 Sovelletut säännökset

Kilpailulain (948/2011) 32§

7 Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tämän lain nojalla antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta siten kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään.

8 Lisätiedot

Lisätietoja antaa erikoistutkija Terhi Larkio 029 505 3371, etunimi.sukunimi@kkv.fi