Epäilty kilpailunrajoituslain kieltämä menettely soittimien ja -musiikkitarvikkeiden jakelussa

Päivämäärä

20.3.2006

Diaarinumero

39/61/2005

Osapuolet

F-Musiikki Oy

1 Asia

Epäilty kilpailunrajoituslain 4 §:n kieltämä menettely Yamaha-soittimien ja
-musiikkitarvikkeiden jakelussa

2 Osapuolet

F-Musiikki Oy, Helsinki

Musiikkijätti Oy, Oulu

3 Ratkaisu

Asia poistetaan käsittelystä.

4 Asian vireilletulo

Asia tuli vireille Musiikkijätti Oy:n 18.1.2005 tekemällä toimenpidepyynnöllä.

5 Asiaselostus ja ratkaisun perustelut

Toimenpidepyynnön mukaan F-Musiikki Oy (jäljempänä F-Musiikki) on kieltäytynyt hyväksymästä Musiikkijätti Oy:tä (jäljempänä Musiikkijätti) Yamaha-soittimien ja -musiikkitarvikkeiden valtuutetuksi jälleenmyyjäksi Oulun alueella. Musiikkijätin käsityksen mukaan se täyttää kaikki ne laadulliset vaatimukset, joita Yamaha Corporation ja F-Musiikki edellyttävät Yamaha -soittimien ja
-musiikkitarvikkeiden jälleenmyyjiltä selektiiviseen jakeluun kuuluvien tuotteiden kaupassa. Musiikkijätti toteaa toimineensa aikaisemmin valtuutettuna Yamaha -tuotteiden jälleenmyyjänä ja on oheistanut toimenpidepyyntöön jäljennöksen F-Musiikin jakelusopimuksesta. Toimenpidepyyntöön oheistetun sopimuksen toisena osapuolena on kuitenkin Oulun Musiikkitalo Oy (jäljempänä Oulun Musiikkitalo) eikä Musiikkijätti.

Kilpailunrajoituslain 4 §:n nojalla sellaiset elinkeinonharjoittajien väliset sopimukset, elinkeinonharjoittajien yhteenliittymien päätökset sekä elinkeinonharjoittajien yhdenmukaistetut menettelytavat, joiden tarkoituksena on merkittävästi estää, rajoittaa tai vääristää kilpailua tai joista seuraa, että kilpailu merkittävästi estyy, rajoittuu tai vääristyy, ovat lähtökohtaisesti kiellettyjä.

Kilpailuvirasto pyysi 17.2.2005 F-Musiikilta vastinetta Musiikkijätin esittämistä epäillyistä kilpailunrajoituksista. F-Musiikki toteaa 4.3.2005 antamassaan vastauksessa, että sillä ei ole ollut jakelusopimusta Musiikkijätin kanssa. F-Musiikki totesi myös, että Musiikkijätillä ei tiettävästi ole liiketiloja eikä myöskään henkilökuntaa. Yritys on myös poistettu ennakkoperintärekisteristä 29.2.2004. F-Musiikin ja Oulun Musiikkitalon välinen jakelusopimus on puolestaan irtisanottu yrityksen toistuvien maksuhäiriöiden vuoksi.

Kilpailuvirasto pyysi 20.4.2005 Musiikkijätiltä vastinetta F-Musiikin virastolle antamaan selvitykseen. Musiikkijätti ei antanut pyydettyä vastinetta. Virasto pyysi toistamiseen 1.12.2005 yritykseltä vastinetta F-Musiikin edellä esitettyihin väitteisiin sekä antamaan eräitä muita tietoja Musiikkijätin liiketoiminnasta siten, että vastineen ja pyydettyjen selvitysten tuli olla virastolla 20.12.2005 mennessä. Musiikkijätin pyynnöstä määräaikaa selvityksen antamiselle jatkettiin 6.1.2006 saakka. Musiikkijätti ei antanut pyydetty vastinetta ja selvitystä.

Kaupparekisteritietojen mukaan Musiikkijätti on poistettu ennakkoperintärekisteristä 29.2.2004. Se ei ole rekisteröinyt tilinpäätöstietojaan vuoden 2002 jälkeen. Oulun Musiikkitalo on asetettu konkurssiin 4.11.2005 ja poistettu ennakkoperintärekisteristä 31.8.2005. Oulun Musiikkitalolla on Suomen Asiakastiedon tietojärjestelmään 18.3.2006 merkittynä 45 maksuhäiriö- ja muuta luottotietomerkintää.

Viranomaisten pitämistä rekistereistä ei käy ilmi, omistaako Musiikkijätti Oulun Musiikkitalon osakkeita tai onko yhtiöiden johtoon nimitetty samoja henkilöitä. Kilpailuvirasto ei ole toistuvista pyynnöistä huolimatta saanut Musiikkijätiltä selvitystä sen omistuksellisista tai liikkeenjohdollisista yhteyksistä Oulun Musiikkitaloon.

Asiassa saatujen selvitysten perusteella Kilpailuvirastolla ei ole syytä epäillä, että F-Musiikin liikesuhteesta kieltäytyminen johtuisi muista kuin Musiikkijätin liiketoiminnan epäselvyyksiin liittyvistä syistä. Näin ollen Kilpailuvirastolla ei ole enää syytä epäillä F-Musiikki Oy:tä kilpailunrajoituslain 4 §:n kieltämästä menettelystä Yamaha-soittimien ja -musiikkitarvikkeiden jakelussa.

6 Sovelletut säännökset

Laki kilpailunrajoituksista (480/1992) 4 §.

7 Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on liitteenä.

8 Lisätiedot

Lisätietoja antavat erikoistutkija Mikko Huimala ja apulaisjohtaja Rainer Lindberg.