Epäilty määräävän markkina-aseman väärinkäyttö lukkomarkkinoilla

Päivämäärä

24.9.2004

Diaarinumero

392/61/01

Osapuolet

Abloy Oy

Osapuolet

Abloy Oy, Joensuu

Roca Finland Oy, Turku

Ratkaisu

Toimenpidepyyntö ei anna aihetta toimenpiteisiin.

Asia poistetaan käsittelystä.

Asian vireilletulo ja selvittäminen

Roca Finland Oy on Kilpailuvirastolle 23.4.2001 toimittamassaan toimenpidepyynnössä katsonut, että Abloy Oy on syyllistynyt kilpailunrajoituslain (480/92) 7 §:ssä tarkoitettuun määräävän markkina-aseman väärinkäyttöön pitämällä yllä järjestelyä, jonka mukaan asiakkaan kannattaa keskittää kaikki lukkoalan ostot Abloy Oy:lle saadakseen ko. tuotteet edullisesti.

Kilpailuvirasto on pyytänyt Itä-Suomen lääninhallitusta toimittamaan virastolle selvityksen toimenpidepyynnössä tarkoitetuista kilpailuongelmista. Lääninhallitus on hankkinut asiasta selvitystä Abloy Oy:ltä sekä eräiltä muilta yrityksiltä ja toimittanut selvityksiään koskevan 23.3.2004 päivätyn muistion virastolle.

Asiaselostus ja ratkaisun perustelut

Abloy Oy on ruotsalaisen Assa Abloy Ab:n suomalainen tytäryhtiö, joka harjoittaa lukitus- ja heloitustuotteiden valmistusta ja myyntiä. Sillä on tehtaat Joensuussa, Tampereella ja Björkbodassa. Yhtiön liikevaihto on noin 135 miljoonaa euroa vuodessa ja viennin osuus tuotannosta on noin 46 %.

Roca Finland Oy on Roca Industry Ab:n suomalainen tytäryhtiö, joka myy rakennusheloja ja alihankintatuotteita Suomessa ja Itä-Euroopassa. Se on Abloy Oy:n kilpailija Suomessa lähinnä lukitustuotteisiin liittyvien helojen markkinoilla.

Toimenpidepyynnössään Roca Finland Oy on katsonut, että Abloy Oy käyttää väärin sillä lukitustuotteiden markkinoilla Suomessa olevaa määräävää markkina-asemaa ylläpitämänsä vuosihyvite-, markkinointituki- ja alennusjärjestelmän avulla. Roca Finland Oy:n mukaan Abloy Oy käyttää sillä lukkorunkojen markkinoissa olevaa 100 %:n markkinaosuutta hyväkseen hinnoittelemalla lukkorungot huomattavasti edullisemmiksi sellaisille lukkoliikkeille ja muille asiakkailleen, jotka ostavat lukkorunkojen lisäksi kaikki muutkin tarvitsemansa alan tuotteet Abloy Oy:ltä kuin sellaisille asiakkaille, jotka ostavat Abloy Oy:ltä ainoastaan lukkorungot ja muut tuotteet muualta. Roca Finland Oy:n mukaan tällainen menettely on ollut havaittavissa erityisesti toimituksissa puuoviteollisuudelle, joka käyttää paljon lukkorunkoja.

Kilpailuvirasto katsoo, että käsiteltävänä olevan asian ratkaisemiseksi ei ole tarpeellista määritellä täsmällisesti tapauksen kannalta relevantteja hyödyke- ja maantieteellisiä markkinoita eikä ottaa kantaa Abloy Oy:n asemaan näillä markkinoilla, koska asian johdosta tehdyissä selvityksissä ei ole tullut esille sellaisia Abloy Oy:n soveltamia sopimusehtoja tai menettelytapoja, joiden voitaisiin katsoa olevan kilpailunrajoituslaissa kiellettyä määräävän markkina-aseman väärinkäyttöä.

Itä-Suomen lääninhallituksen asian johdosta Kilpailuvirastolle toimittaman selvityksen mukaan Abloy Oy:n ja lukkoliikkeiden välisissä vakiosopimuksissa on sovittu Abloy Oy:n hinnastosta myönnettävistä tuoteryhmäkohtaisista alennusehdoista. Sopimuksiin sisältyy myös ehdot Abloy Oy:n myöntämästä markkinointituesta, jonka maksaminen edellyttää lukkoliikkeeltä markkinointisuunnitelmaa ja tuen suuruuteen vaikuttavat liikkeen tekemät markkinointitoimenpiteet, liikkeen henkilöstön koulutus ja vuosiostojen määrä. Itä-Suomen lääninhallitus on selvityksensä yhteydessä haastatellut useita lukkoliikeyrittäjiä, joilla on sopimus valtuutettuna Abloy-lukkoliikkeenä toimimisesta. Näissä haastatteluissa on käynyt ilmi muun muassa, että Abloy Oy ei puutu lukkoliikkeiden pitämiin tuotevalikoimiin, joihin sisältyy myös muita kuin Assa-Abloy konsernin tuotteita.

Abloy Oy:n lukkorunkojen ym. tuotteiden myynti teollisuudelle, kuten ovitehtaille, tapahtuu selvityksen mukaan suoraan yrityksen Björkbodan tehtaalta. Teollisuusmyynnissä asiakkaan kanssa tehdään vuosisopimukset, joissa sovittuihin tuotteiden hintoihin ja alennuksiin vaikuttavat keskeisesti asiakkaan vuotuiset ostomäärät.

Itä-Suomen lääninhallituksen selvityksessä ei tullut esille sellaisia Abloy Oy:n toimintaan liittyviä ehtoja tai sitoumuksia, joiden voitaisiin katsoa rajoittavan jälleenmyyjien tai teollisuusyritysten vapautta hankkia lukitus- ja siihen liittyviä tuotteita muilta toimittajilta.

Kilpailuvirasto katsoo, että viraston saamat selvitykset eivät ole osoittaneet, että asiassa olisi aihetta jatkaa määräävän markkina-aseman väärinkäyttöepäilyyn liittyviä selvityksiä. Sen vuoksi virasto katsoo, ettei asian yksityiskohtaisempi selvittäminen ole tarpeellista.

Sovelletut säännökset

Laki kilpailunrajoituksista (480/92) 7 §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/96) säädetään.

Valitusosoitus on liitteenä.

Lisätiedot

Lisätietoja antaa johtaja Juhani Jokinen.