Alkuperäisvaraosien kauppaa koskeva hintasyrjintäepäily

Päivämäärä

8.2.2012

Diaarinumero

399/14.00.00/2011

Osapuolet

Oy Scan-Auto Ab, Helsinki

1 Asia

Scanian alkuperäisvaraosien kauppaa koskeva hintasyrjintäepäily

2 Osapuolet

Oy Scan-Auto Ab, Helsinki

Toimenpidepyynnön tekijä:

HD-Parts Oy, Helsinki

3 Ratkaisu

Kilpailuvirasto jättää asian tutkimatta.

4 Asian vireilletulo

HD-Parts Oy on tehnyt Kilpailuvirastolle toimenpidepyynnön 5.5.2011.

5 Asiaselostus ja ratkaisun perustelut

HD-Parts on raskaan ajoneuvokaluston varaosien tukkuliike, joka pääasiassa myy omilla tuotemerkeillään varustetuissa pakkauksissa osia, jotka on valmistanut alkuperäisvaraosien valmistaja. HD-Parts katsoo Scan-Autolla olevan määräävä markkina-asema Scanian alkuperäisvaraosien (niin sanottujen OE-varaosien) markkinalla.

HD-Parts kertoo Scan-Auton kieltäytyneen antamasta HD-Partsille samanlaisia alennuksia Scania-merkkisten ajoneuvojen alkuperäisvaraosista, kuin mitä yhtiö antaa muille ostajille.

HD-Parts vaatii virastoa tutkimaan, rikkooko Scan-Auto kilpailulainsäädäntöä, kun se kieltäytyy alennusten antamisesta HD-Partsille.

HD-Parts on myös esittänyt väitteen siitä, että Ruotsin Scania on kieltänyt Suomeen myynnin ja että Scan-Auto olisi mustamaalannut HD-Partsin toimintaa.

Scan-Auto on kiistänyt väitetyn kilpailurikkomuksen, ja ilmoittaa soveltavansa emoyhtiönsä Scania AB:n kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti laadullista valikoivaa jakelujärjestelmää, jossa Scania on kieltänyt Scanian alkuperäisvaraosien myynnin jälleenmyytäväksi muille kuin valtuutetuille jälleenmyyjille.

Scan-Auto kiistää olevansa määräävässä markkina-asemassa Scania-merkkisiin ajoneuvoihin käytettävien varaosien markkinalla. Scan-Auton mukaan Scanian alkuperäisvaraosien kanssa kilpailevat laadultaan ja käyttötarkoitukseltaan vastaavat osat. Scan-Auto luettelee yli 20 liikettä tai ketjua, jotka kilpailevat sen oman varaosamyynnin kanssa.

Kilpailuviraston asiassa soveltama tutkimatta jättämistä koskeva säännös:

Kilpailulain 32 §:ssä on säännös asioiden tutkimatta jättämisestä Kilpailuvirastossa. Pykälän 2 momentin 1 kohdan mukaan Kilpailuvirasto jättää asian tutkimatta, jos ei voida pitää todennäköisenä, että kyseessä on lain 5 tai 7 §:n tai Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 101 tai 102 artiklassa tarkoitettu kilpailunrajoitus. Säännöstä koskevien perustelujen mukaan (HE 88/2010) asia jätetään tutkimatta 2 momentin 1 kohdan perusteella, jos voidaan kohtuudella olettaa, että menettely ei kuulu kilpailulain tai Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen kilpailusääntöjen soveltamisalaan.

Kilpailulain 32 §:n 2 momentin 3 kohdan mukaan asia voidaan jättää tutkimatta, jos asiaa koskeva toimenpidepyyntö on ilmeisen perusteeton. Lakiesitystä koskevien perustelujen mukaan toimenpidepyyntö on ilmeisen perusteeton, esimerkiksi silloin, jos toimenpidepyyntö ei kuulu Kilpailuviraston toimivaltaan tai jos toimenpidepyynnössä esitetyt seikat eivät selvästi liity kilpailun turvaamiseen.

Kilpailuvirasto on tehnyt tutkimatta jättämistä koskevan päätöksensä asiassa seuraavin perustein:

Asiassa ei näytä olevan kysymys rajoituksesta, joka kilpailulain 1 §:n tarkoittamalla tavalla vaikuttaisi markkinaprosessin toimivuuteen tai talouden tehokkuuteen. Kyse on pikemminkin elinkeinonharjoittajien välisestä sopimusriidasta, jotka pääsääntöisesti eivät kuulu kilpailulain (HE 88/2010, kilpailulain 1 §:n perustelut) mukaan ratkaistaviin asioihin.

Kilpailu Scania-varaosien kaupassa ei saatujen tietojen perusteella ole sen varassa, että HD-Parts saisi osia Scan-Auton verkostoon kuuluvien jakelijoiden ehdoilla. Asianosaisten lisäksi Scania-merkkisiin ajoneuvoihin on saatavissa varaosia myös muista lähteistä. Lisäksi virasto ottaa arviossaan huomioon Scan-Auton verkostoon kuuluvien varaosamyyjien välisen mahdollisen kilpailun.

Toimenpidepyynnössä esitetyn mustamaalaamisen tutkiminen ei kuulu Kilpailuviraston toimivaltaan.

Kilpailuviraston päätös tutkimatta jättämisestä ei sisällä arviota epäillyn kilpailunrajoituksen lainmukaisuudesta. Mikäli virasto saa uutta tietoa, jonka perusteella on syytä epäillä asiassa käsitellyn toiminnan olevan kilpailulain vastaista, Kilpailuvirasto voi ottaa asian uudelleen käsiteltäväksi.

6 Sovelletut säännökset

Kilpailulaki (948/2011), 32 §.

7 Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailulain 44 §:n perusteella siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.

8 Lisätiedot

Lisätietoja päätöksestä antavat erikoistutkija Ville Terävä, puh. 029 505 3617, sähköposti: etunimi.sukunimi@kkv.fi ja johtaja Kirsi Leivo, puh. 029 505 3351.