Määräävän markkina-aseman väärinkäyttöepäily kiinteän verkon puhelinliittymien hinnoittelussa

Päivämäärä

23.9.2005

Diaarinumero

399/61/2004

Osapuolet

Salon Seudun Puhelin Oy

Osapuolet

Salon Seudun Puhelin Oy

Toimenpidepyynnön tekijä: Lasse Reunanen

Ratkaisu

Toimenpidepyyntö ei anna aihetta enempiin toimenpiteisiin. Asia poistetaan käsittelystä.

Asian vireilletulo

Kilpailuvirastoon 27.4.2004 saapuneessa toimenpidepyynnössään Lasse Reunanen on pyytänyt virastoa tutkimaan Salon Seudun Puhelin Oy:n (SSP) osakkeenomistajilleen tarjoamia etuja. Toimenpidepyynnön mukaan etuja on tarjottu SSP:n osakkeenomistajalle, jolla olemassa olevan osakeliittymän lisäksi on ollut osakkeita, joita vastaan hänellä ei ole ollut puhelinliittymää käytössään (jatkossa käyttämätön osake).

Asiaselostus ja päätöksen perustelut

SSP on paikallinen kiinteän televerkon verkko- ja palveluoperaattori, joka tarjoaa viestintäpalveluja kotitalous- ja yritysasiakkaille Salon seudulla. Yhtiö tarjoaa myös kaapelitelevisiopalveluita Salon seudulle rakentamassaan verkossa. SSP kuuluu Finnet-ryhmään.

SSP:n mukaan edellä kuvatunlaisella osakkeenomistajalla on ollut mahdollisuus vuosina 1997–2002 saada käyttämätöntä osakettaan vastaan käyttöönsä toinen puhelinliittymä eli ns. rinnakkaisliittymä samaan osoitteeseen ilman kuukausimaksua. Niinä vuosina, joina etua tarjottiin, sen suuruus asiakkaalle oli normaalin liittymän kuukausimaksun suuruinen eli noin 5 euroa. Vaihtoehtoisesti edellä kuvatunlaisella osakkeenomistajalla on ollut mahdollisuus saada kaapelitelevisioliittymä rinnakkaisen puhelinliittymän sijasta kiinteistöönsä. Tällöin asiakas suoritti kaapelitelevisioliittymästä normaalin asennusmaksun ja kuukausimaksun, mutta SSP ei perinyt asiakkaalta omistusliittymän kiinteistökohtaista kertahintaa suuruudeltaan 773 euroa. Em. kaapelitelevisioliittymä ei ole myytävissä normaaliin tapaan kiinteistön mukana. Liittymä on luonteeltaan henkilökohtainen ja sidottu osakkeen omistamiseen.

SSP:n mukaan se lopetti rinnakkaisliittymien myynnin edellä kuvatunlaisilla eduilla puhelinliittymien osalta vuonna 2002. Rinnakkaisliittymä poistui yhtiön mukaan sen hinnastosta huhtikuussa 2002. Kaapelitelevisiota koskevat rinnakkaisliittymät poistuivat samalla hinnastosta, mutta niitä on SSP:n mukaan myyty muutamia ko. ajankohdan jälkeenkin, kunnes yhtiö lopetti myynnin virallisesti sisäisellä tiedotteellaan syksyllä 2004. SSP:n mukaan rinnakkaisliittymiä on puhelinliittymien osalta tällä hetkellä käytössä alle 150 kappaletta, mikä edustaa alle 1 % yhtiön puhelinliittymistä. Kaapelitelevisioliittymien osalta vastaavat luvut ovat myös alle 150 kappaletta ja alle 1 %.

SSP:n selvityksen mukaan em. rinnakkaisliittymät olivat yhtiölle tavanomaista edullisempia toteuttaa, koska niissä käytettiin hyödyksi valmiiksi rakennetun verkon vapaana olevaa kapasiteettia. Näin olemassa olevaan verkkoon saatiin yhtiön mukaan lisää asiakkaita ja yhtiö sai tuloja kaapelitelevision kuukausimaksuina ja kakkosliittymän puheluina. Tällä tavoin SSP sai aktivoitua käyttämättömiä osakkeita, ja syntyneet kustannussäästöt yhtiö ilmoittaa siirtäneensä sellaisenaan ko. hintoihin.

Kilpailuvirasto viittaa kilpailuneuvoston 14.12.2000 (69/690/99) ja korkeimman hallinto-oikeuden 15.8.2001 (240/2/01) antamiin päätöksiin, joissa Päijät-Hämeen Puhelinosuuskunnan katsottiin olevan määräävässä markkina-asemassa kiinteässä verkossa harjoittamassaan paikallisteletoiminnassa ja käyttäneen väärin asemaansa soveltamalla sitovaa, syrjivää ja kustannusvastaamatonta alennuskäytäntöä ns. omistaja-alennusten muodossa.

Kilpailuvirasto toteaa, että asian lopputulos huomioon ottaen voidaan relevanttien hyödykemarkkinoiden ja maantieteellisten markkinoiden täsmällinen määritteleminen jättää avoimeksi. Asian ratkaisemisen kannalta ei myöskään ole välttämätöntä ottaa täsmällisesti kantaa SSP:n markkina-asemaan paikallisteletoiminnassa tai kaapelitelevisiomarkkinoilla. Ottaen huomioon SSP:n vahva asema paikallisteletoiminnassa on asiaa kuitenkin perusteltua tarkastella lähtökohtaisesti mahdollisen määräävän markkina-aseman väärinkäytön näkökulmasta.

Erotuksena edellä viitattuun Päijät-Hämeen Puhelinosuuskuntaa koskeneeseen tapaukseen, Kilpailuvirasto toteaa, että SSP:n edut koskivat vain ns. käyttämättömiä osakkeita. Lisäksi SSP:n mukaan em. rinnakkaisliittymät olivat yhtiölle tavanomaista edullisempia toteuttaa.

SSP on lopettanut rinnakkaisliittymien myynnin sekä puhelinliittymien että kaapelitelevisioliittymien osalta, ja tällä hetkellä käytössä olevien em. rinnakkaisliittymien määrä edustaa vain vähäistä osaa SSP:n puhelin- ja kaapelitelevisioliittymistä. Näin ollen Kilpailuvirasto katsoo SSP:n antamien selvitysten perusteella, ettei näytä todennäköiseltä, että SSP:n toiminnalla olisi markkinoiden kilpailullisuutta heikentäviä vaikutuksia. Kilpailuviraston saamien tietojen perusteella asiaan ei liity käsittelyn jatkamista puoltavia seikkoja, minkä vuoksi virasto poistaa Lasse Reunasen toimenpidepyynnön käsittelystä.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (480/1992, muutossäädös 318/2004) 6 §, ennen 1.5.2004 7 §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituslain 21 §:n mukaan siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/96) säädetään.

Valitusosoitus on liitteenä.

Lisätiedot

Lisätietoja antaa apulaisjohtaja Timo Mattila.