Epäilty määräävän markkina-aseman väärinkäyttö lomaosakkeiden myyntitoiminnassa

Päivämäärä

10.9.2012

Diaarinumero

405/14.00.00/2012

Osapuolet

Holiday Club Resorts Oy, Helsinki

1 Asia

Epäilty määräävän markkina-aseman väärinkäyttö lomaosakkeiden myyntitoiminnassa

2 Osapuolet

Holiday Club Resorts Oy, Helsinki

Toimenpidepyynnön tekijä:

Suomen Lomaosakemeklarit, Sotkamo

3 Ratkaisu

Kilpailuvirasto jättää asian tutkimatta.

4 Asian vireilletulo

1. Suomen Lomaosakemeklarit (jäljempänä ”Lomaosakemeklarit”) on tehnyt Kilpailuvirastolle toimenpidepyynnön 16.5.2012.

5 Asiaselostus ja ratkaisun perustelut

2. Holiday Club Resorts Oy (jäljempänä ”HCR”) tuottaa vapaa-ajan matkailupalveluja muun muassa rakennuttamalla kohteita ja myymällä viikkolomaosakkeita. Lomaosakemeklarit puolestaan toimii lomaosakkeiden jälleenmyyjänä jälkimarkkinoilla.

3. Viikkolomaosake on viikko-omistus itsenäisestä kiinteistöosakeyhtiöstä. Erilaiset vaihtojärjestelmät, jotka mahdollistavat hallintaoikeuden käytön myös muissa kohteissa kuin siinä, mihin nimenomainen omistus kohdistuu, liittyvät viikko-osakkeiden tarjontaan. Suomessa toimii kaksi kansainvälistä lomanvaihto-organisaatiota, RCI[1] ja Interval International[2]. Piste- ja viikkovaihtojärjestelmät ovat RCI:n tarjoamia vaihtojärjestelmiä, joihin viikko-osake on mahdollista liittää. Viikko-osakkeen liittäminen vaihtojärjestelmään perustuu rakennuttajan tai myyjän ja vaihto-organisaation väliseen sopimukseen.

4. Lomaosakemeklarit kuvaa toimenpidepyynnössä viikkolomaosakkeiden jälkimarkkinoita ja HCR:n toimintatapoja, joiden se katsoo olevan määräävän markkina-aseman väärinkäyttöä.

5. Toimenpidepyynnössä esitetään muun muassa, että pistevaihtojärjestelmä on toteutettu tavalla, joka rajoittaa vapaata kilpailua viikkolomaosakkeiden jälkimarkkinoilla. Lomaosakemeklareiden mukaan kilpailua rajoittaa mm. se, että pistevaihtojärjestelmää saavat myydä ainoastaan lomakeskuksen omistajat sekä se, että HCR myöntää osakasedut vain, jos lomaosakkeet on ostettu HCR:ltä. Vapaata kilpailua jälkimarkkinoilla rajoittaa Lomaosakemeklareiden mukaan myös se, että HCR myy jälkimarkkinoilla ainoastaan sellaisia viikko-osakkeita, jotka on hankittu HCR:n kautta. Lisäksi toimenpidepyynnössä esitetään, että HCR hinnoittelee kohtuuttomasti jälkimarkkinoilta ostetun viikko-osakkeen rekisteröinnin ja liittämisen pistevaihtojärjestelmään.

Kilpailuviraston asiassa soveltama tutkimatta jättämistä koskeva säännös:

6. Kilpailulain 32 §:ssä säädetään asioiden tutkimatta jättämisestä Kilpailuvirastossa. Pykälän 2 momentin 1 kohdan mukaan Kilpailuvirasto voi jättää asian tutkimatta, jos ei voida pitää todennäköisenä, että kyseessä on 5 tai 7 §:ssä taikka Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 101 tai 102 artiklassa tarkoitettu kielletty kilpailunrajoitus. Säännöstä koskevien perustelujen mukaan (HE 88/2010) asia jätetään tutkimatta 2 momentin 1 kohdan perusteella, jos voidaan kohtuudella olettaa, että menettely ei kuulu kilpailulain tai Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen kilpailusääntöjen soveltamisalaan.

Kilpailuvirasto on tehnyt tutkimatta jättämistä koskevan päätöksensä asiassa seuraavin perustein:

7. Asiassa ei näytä olevan kysymys rajoituksesta, joka kilpailulain 1 §:n tarkoittamalla tavalla vaikuttaisi markkinaprosessin toimivuuteen tai talouden tehokkuuteen. Kysymys vaikuttaisi pikemminkin olevan sellaisista seikoista, jotka kuuluvat ensisijaisesti muun lainsäädännön, kuten kuluttajansuojalain, alaan.

8. Kilpailulain tarkoitus ei ole tarjota oikeussuojakeinoja yksittäisten sopimusriitojen ratkaisuun tai suojata elinkeinonharjoittajaa kilpailijan tai kauppakumppanin kohtuuttomilta tai mielivaltaisilta menettelytavoilta, ellei kysymys samalla ole menettelystä, jonka tutkiminen on tarpeen terveen ja toimivan kilpailun turvaamiseksi markkinoilla (HE 88/2010, kilpailulain 1 §:n yksityiskohtaiset perustelut). Kilpailuviranomaisten tehtävänä ei myöskään ole toimia hintasääntelijänä, vaan turvata kilpailun edellytykset markkinoille pääsyn esteitä poistamalla ja turvaamalla siten markkinamekanismin toimivuus ja markkinoiden itseohjautuvuus.

9. Kilpailuvirasto ei pidä todennäköisenä, että HCR olisi määräävässä markkina-asemassa millään tässä tarkasteltavana olevan toiminnan kannalta relevanteilla markkinoilla. Kuluttajien valittavissa olevia ja lomaosakkeisiin rinnastettavia lomanviettotapoja on olemassa useita, kuten vuokraus tai oman vapaa-ajan asunnon hankkiminen. Ottamatta kuitenkaan kantaa siihen, onko HCR määräävässä markkina-asemassa, virasto katsoo, ettei toimenpidepyynnössä ole tullut esiin näyttöä tai perusteltua väitettä siitä, että HCR olisi käyttänyt väärin sanottua markkina-asemaansa.

10. Kilpailuviraston selvitysten ja asiassa saatujen tietojen perusteella sekä lomaosakkeiden primääri- että jälkimarkkinoilla toimii lukuisia yrityksiä, minkä lisäksi yksityiset osakkeenomistajat voivat myös itse suoraan myydä omistamiaan osakkeita. Pistevaihtojärjestelmään liittyminen ei ole pakollista asiakkaana olevan kuluttajan kannalta. Pistejärjestelmän myymistä ei myöskään voida pitää välttämättömänä edellytyksenä jälkimarkkinoilla toimimiselle.

11. Kilpailuvirasto jättää näin ollen asian tutkimatta. Viraston päätös tutkimatta jättämisestä ei sisällä arviota epäillyn kilpailunrajoituksen lainmukaisuudesta. Mikäli virasto saa uutta tietoa, jonka perusteella on syytä epäillä asiassa käsitellyn toiminnan olevan kilpailulain vastaista, Kilpailuvirasto voi ottaa asian uudelleen käsiteltäväksi.

6 Sovelletut säännökset

12. Kilpailulaki (948/2011) 32 §.

7 Muutoksenhaku

13. Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailulain 44 §:n perusteella siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.

8 Lisätiedot

14. Lisätietoja päätöksestä antaa tutkimuspäällikkö Jarno Sukanen, puh. 029 505 3352, sähköposti etunimi.sukunimi@kkv.fi.


[1] RCI Finland Oy.

[2] Interval International Finland Oy.