Epäilty kilpailua rajoittava horisontaalinen yhteistyö muoviputkien valmistuksessa ja myynnissä

Päivämäärä

18.1.2000

Diaarinumero

409/61/97

Osapuolet

Oy Uponor Ab / Oy KWH Pipe Ab

Asianosaiset

Oy Uponor Ab
Oy KWH Pipe Ab

Asian vireilletulo

Vuoden 1995 alkupuolella Kilpailuvirastoon otti yhteyttä yrittäjä, joka epäili, että Oy Uponor Ab (myöhemmin Uponor) ja Oy KWH Pipe Ab (myöhemmin KWH) olivat mahdollisesti jakaneet keskenään asiakkaitaan valmistamiensa pvc- ja pe-muoviputkien myynnissä. Epäilyn mukaan asiakkaita oli mahdollisesti jaettu erityisesti kunnallisteknisessä rakentamisessa käytettävien muoviputkien markkinoilla.

Vuoden 1997 alkupuolella Ruotsin Konkurrensverket ilmoitti Kilpailuvirastolle, että se aikoi ryhtyä selvittämään epäilyä, jonka mukaan Ruotsin pvc- ja pe-muoviputkien markkinoilla oli harjoitettu kilpailua rajoittavaa horisontaalista yhteistyötä. Ruotsin kilpailuviranomaisen mukaan Uponorin ja KWH:n Ruotsissa toimivat tytäryhtiöt saattoivat olla mukana kielletyssä kilpailua rajoittavassa yhteistoiminnassa ja oli mahdollista, että kilpailua rajoittavaa yhteistyötä harjoitettiin myös muissa pohjoismaissa.

Saamiensa tietojen ja vihjeiden perusteella Kilpailuvirasto päätti 6.5.1997 ryhtyä selvittämään, olivatko muoviputkien valmistajat Uponor ja KWH harjoittaneet Suomen markkinoilla kilpailunrajoituslain 6 §:ssä kiellettyä horisontaalista yhteistoimintaa.

Asian selvittäminen

Selvitystoimenpiteet

Kilpailuvirasto teki 10.-11.6.1997 tarkastukset Uponorin ja KWH:n toimitiloihin. Tarkastusajankohta sovitettiin yhteen Ruotsin kilpailuviranomaisen samaan aikaan tekemien tarkastusten kanssa.

Kilpailuvirasto katsoi aiheelliseksi tehdä tarkentavia lisäselvityksiä keräämänsä tarkastusaineiston perusteella. Tässä tarkoituksessa Uponorille ja KWH:lle lähetettiin 3.12.1998 päivätyt lisäselvityspyynnöt. KWH toimitti Kilpailuviraston pyytämät lisäselvitykset 23.12.1998 ja Uponor pyytämänsä lisäajan mukaisesti 29.1.1999.

Selvityksen tulokset

Tarkastuksessa saatiin näyttöä siitä, että Uponor ja KWH olivat harjoittaneet kilpailua rajoittavaa keskinäistä yhteistyötä vuodesta 1991 vuoden 1992 alkupuolelle saakka. Uponor myönsi Kilpailuvirastolle antamassaan lisäselvityksessä harjoittaneensa KWH:n kanssa kilpailua rajoittavaa yhteistyötä aikaisemman kilpailunrajoituslain aikana.

Tarkastuksessa ei saatu näyttöä siitä, että Uponor ja KWH olisivat olleet epäillyssä kilpailua rajoittavassa horisontaalisessa yhteistyössä 1.3.1993 jälkeen. Myös Uponorilta ja KWH:lta saatujen lisäselvitysten mukaan yhtiöt olivat lopettaneet edellä todetun yhteistyönsä horisontaalisten kilpailunrajoitusten tultua kielletyksi uudessa kilpailunrajoituslaissa 1.3.1993 alkaen.

Ruotsissa tehtyjen selvitysten tulokset

Ruotsissa konkurrensverket on saanut tarkastuksessaan ja myöhemmissä selvityksissään näyttöä epäilemästään kielletystä horisontaalisesta yhteistyöstä muoviputkien markkinoilla Ruotsissa vuosina 1993-1995. Konkurrensverket on vienyt asian 19.8.1999 Tukholman käräjäoikeuteen (Stockholms tingsrätt) ja vaatinut sakkoa KWH Pipe Sverige Ab:lle, Uponor Ab:lle ja AB Svenska Wavinille kartelliin osallistumisesta.

Ruotsissa tehtyjen selvitysten yhteydessä ei ole saatu näyttöä kielletyn horisontaalisen yhteistoiminnan harjoittamisesta myös muissa pohjoismaissa.

Päätös ja sen perustelut

Saamiensa tietojen ja vihjeiden perusteella Kilpailuvirasto on ryhtynyt oma-aloitteisesti selvittämään, ovatko suomalaiset muoviputkien valmistajat Uponor ja KWH toimineet keskenään kilpailua rajoittavassa horisontaalisessa yhteistyössä muoviputkien markkinoilla Suomessa. Asian selvittämiseksi Kilpailuvirasto teki 10.-11.6.1997 tarkastukset yritysten toimitiloissa.

Tarkastuksessaan Kilpailuvirasto on saanut näyttöä siitä, että kyseiset yritykset ovat olleet keskinäistä kilpailuaan rajoittavassa horisontaalisessa yhteistyössä ennen nykyisen lain voimaantuloa. Yhtiöt ovat kiistäneet, että ne olisivat jatkaneet yhteistyötään sen tultua kielletyksi 1.3.1993 alkaen. Myöskään Kilpailuvirasto ei ole saanut näyttöä epäillystä kilpailunrajoituslaissa kielletystä horisontaalisesta kilpailun rajoittamisesta.

Edellä mainituilla perusteilla asia poistetaan käsittelystä.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituksista annettu laki (480/92) 6 §

Muutoksenhaku

Kilpailunrajoituslain 21 §:n mukaan Kilpailuviraston tässä asiassa tekemään päätökseen saa hakea muutosta kilpailuneuvostolta siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (589/96) säädetään. Valitusosoitus on liitteenä.