Lääkeyhtiöiden ja apteekkien välinen yhteistyö

Päivämäärä

9.3.2009

Diaarinumero

413/61/2007

Osapuolet

Eri lääkeyhtiöt ja apteekit

1 Asia

Lääkeyhtiöiden ja apteekkien välinen yhteistyö

2 Osapuolet

(Jakelun mukaan)

3 Ratkaisu

Kilpailuvirasto poistaa asian käsittelystä.

4 Asian vireilletulo

Kilpailuvirasto on selvittänyt lääkeyhtiöiden ja apteekkien epäiltyä kilpailunrajoituslain vastaista yhteistyötä mainonnassa ja muussa myynninedistämistoiminnassa. Selvitystyö aloitettiin, kun viraston tietoon oli 14.5.2007 saatettu, että lääkkeiden apteekkikohtainen alennuskäytäntö jatkuisi viraston aikaisemman selvitystyön ja sitä seuranneen päätöksen (dnro 201/61/05) jälkeenkin.

Viraston saaman tiedon mukaan alennukset olisi toteutettu myymällä lääkeyhtiöille tarkoitettua mainostilaa apteekeista ylihintaan. Mainostilaa ostaneet yhtiöt olisivat siten saaneet esitetyn väitteen mukaan etusijan apteekkien tarjonnassa.

5 asiaselostus

5.1 Asian selvittäminen

Kilpailuvirasto tutki jo aiemmin vuosina 2005–2006, olivatko eräiden lääkeyhtiöiden ja apteekkien väliset lääkevalmisteiden hankinta- ja yhteistyösopimukset kilpailunrajoituslain vastaisia. Selvityksessä todettiin lääkeyhtiöiden apteekeille antamien alennusten olleen yleisiä.

Virasto kiinnitti tuolloin tekemässään arvioinnissa huomiota siihen, että alennuksia koskevat ehdot, joiden nojalla apteekki oli nimenomaisesti sitoutunut tietyn lääkeyhtiön tuotteiden suosittelemiseen ja ensisijaiseen tarjoamiseen asiakkaille lääkevaihtotilanteessa, olivat saattaneet aiheuttaa poissulkevia vaikutuksia ja rajoittaneet lääkeyhtiöiden keskinäistä kilpailua sekä mahdollisesti rajoittaneet asiakkaiden valintamahdollisuuksia.

Tilanne muuttui lääkelakiin tehdyn muutoksen tultua voimaan 1.2.2006[1]. Kilpailuviraston selvityksen kohteen kaltaisia haitallisia alennuksia ei ollut enää mahdollista myöntää apteekeille. Lain muutoksen ja lääkeyhtiöiden omat toimenpiteet alennusjärjestelmistä luopumiseksi huomioiden Kilpailuvirasto poisti tuolloin asian käsittelystä.

Nyt kyseessä olevan asian selvittämiseksi Kilpailuvirasto lähetti kymmenelle apteekille selvityspyynnön, jossa virasto pyysi apteekkeja toimittamaan ajalta 2004–2007 kopiot niiden ja lääkeyhtiöiden välisistä sopimuksista ja muista asiakirjoista, jotka koskivat myynninedistämistoimintaa ja siitä saatavia korvauksia.

Saatujen vastauksien sisällön varmistamiseksi Kilpailuvirasto pyysi lääkeyhtiöiltä myös selvityksiä ja lähetti 35 lääkeyhtiölle selvityspyynnön. Virasto pyysi lääkeyhtiöitä ilmoittamaan vuosien 2007–2008 osalta, mitä yhteistyömuotoja yhtiöillä oli myynninedistämistoiminnassa ja koulutuksessa selvityspyynnön liitteessä mainittujen 50 apteekin kanssa ja ilmoittamaan yhteistyöhön liittyvät ja muut apteekeille mahdollisesti maksamansa summat.

6 Kilpailuoikeudellinen arviointi

6.1 Sovellettavat säännökset

Kilpailunrajoituslain 4 §:n mukaan kiellettyjä ovat sellaiset elinkeinonharjoittajien väliset sopimukset, elinkeinonharjoittajien yhteenliittymien päätökset sekä elinkeinonharjoittajien yhdenmukaistetut menettelytavat, joiden tarkoituksena on merkittävästi estää, rajoittaa tai vääristää kilpailua tai joista seuraa, että kilpailu merkittävästi estyy, rajoittuu tai vääristyy.

Edellä mainittu 4 § vastaa sisällöltään EY:n perustamissopimuksen 81 artiklan 1 kohtaa ja Kilpailuvirasto tulkitsee sitä 81 artiklan soveltamiskäytännön mukaisesti.

6.2 Ratkaisu

Kilpailuviraston tekemiin selvityksiin apteekeilta ja lääkeyhtiöiltä saadut vastaukset eivät tue virastolle esitettyä väitettä siitä, että kilpailunrajoituslain vastaista menettelyä sovellettaisiin apteekkien ja lääkeyhtiöiden välisessä yhteistyössä.

Ottaen huomioon asiassa tehdyt selvitykset virasto ei pidä asian enempää tutkimista tarpeellisena.

Kilpailuvirasto poistaa asian käsittelystä.

7 Sovelletut säännökset

Laki kilpailunrajoituksista (480/1992) 4 §.

8 Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituslain 21 §:n perusteella siten kuin hallintolain-käyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.

9 Lisätiedot

Lisätietoja antavat johtaja Kirsi Leivo ja erikoistutkija Ville Terävä.


[1] Lääkelain 37 a §:n mukaan lääkkeen tukkuhinnan on oltava kaikille apteekeille ja sivuapteekeille sama niiden lääkevalmisteiden osalta, joita ei saa myydä muualla kuin apteekeissa. Mikäli apteekeille tai sivuapteekeille myönnetään alennuksia, ostohyvityksiä tai muita etuuksia, nämä on otettava huomioon tukkuhinnassa ja annettava saman suuruisena kaikille apteekeille. Apteekkikohtaiset räätälöidyt alennusjärjestelmät, joilla vaikutetaan kilpailevien valmisteiden markkinoille pääsyyn, ovat kiellettyjä.