Kilpailunrajoitukset Kesko Oy:n ja K-rauta -ketjun Tulikivi Oy:n kanssa tekemissä jakelusopimuksissa

Päivämäärä

30.12.1999

Diaarinumero

413/61/98

Osapuolet

Kesko Oyj (Rautakesko), Helsinki / Tulikivi Oyj, Juuka

Asianosaiset

Kesko Oyj (Rautakesko), Helsinki
Tulikivi Oyj, Juuka

Asian vireilletulo

Kilpailuviraston tietoon tuli vuonna 1998, että Kesko Oy:n ja K-rauta -ketjun Tulikivi Oy:n kanssa tekemiin yhteistyösopimuksiin saattaa sisältyä ehtoja, jotka rajoittavat K-rauta -ketjun ja K -rauta -kauppiaiden mahdollisuutta myydä muita kuin Tulikiven valmistamia vuolukiviuuneja. Alustavana arvionaan Kilpailuvirasto katsoi, että kyseiset sopimusehdot saattavat olla kilpailunrajoituksista annetun lain 6 ja 9 §:n vastaisia.

Yritykset

Rauta- ja rakennustarvikkeiden kauppa K-ryhmässä

Kesko on osakeyhtiölain mukainen konserni, jonka emoyhtiö on Kesko Oyj. Emoyhtiö harjoittaa tukkukauppaa, tuottaa vähittäiskaupan tukipalveluja sekä investoi vähittäiskaupan liiketiloihin. Osan vähittäiskaupan tukipalveluista hoitavat tytär- ja osakkuusyhtiöt. Kesko-konsernin harjoittamaa vähittäiskauppaa hoitavat erilliset tytäryhtiöt.

Keskon rautaryhmän perusyksikkönä on Rautakesko, joka palvelee tukkukauppana muun muassa K-ryhmään kuuluvia rautakauppoja. Rautakesko hankkii, myy ja toimittaa rautakauppatuotteita, rakennustarvikkeita, sisustustuotteita ja kalusteita, LVI- ja kylmätekniikkatuotteita, työvälineitä, pienrautatuotteita sekä autotarvikkeita ja renkaita K-rauta ja Rautia-kaupoille.

K-ryhmän rauta- ja rakennustarvikekauppojen vähittäismyynti vuonna 1998 oli 5 581 milj. markkaa, josta K-rauta -ketjun osuus oli 3 480 milj. markkaa. K-rauta -kauppoja oli vuoden 1998 lopussa yhteensä 75. Niiden lisäksi alan tuotteita K-ryhmässä myyvät mm. Rautia, Anttila, K-maatalous ja Citymarket -ketjut.

K-kauppiasliitto ry toimii K-kauppiaiden järjestönä, joka toiminnallaan edistää jäsenkauppiaidensa ammatillista ja taloudellista yhteistyötä, liiketoiminnan kannattavuutta, kilpailukykyä sekä yleisten toimintaedellytysten kehittymistä. K-kauppiasliitto pyrkii osaltaan toteuttamaan K-kauppiastoimialayhdistysten erityistoimikuntina toimivien eri ketjujen johtokuntien asettamia tavoitteita.

K-rauta -ketju

Valtakunnalliseen K-rauta -ketjuun kuuluvat kaupat ovat erityisesti pien- ja korjausrakentajan sekä kodinsisustajan kauppoja, joiden valikoimaan kuuluvat kodin ja pihapiirin rakentamisessa ja kunnostamisessa tarvittavat materiaalit ja työvälineet. Osa kaupoista on lisäksi erikoistunut tietyille tavara- ja palvelualoille. Ne tarjoavat asiakkailleen muita ketjuun kuuluvia rautakauppoja laajempia tavaravalikoimia ja liitännäispalveluja.

K-rauta -ketjuun kuuluvat kaupat erottuvat kilpailijoistaan yhtenäisen ketjutunnuksen ja myymälätyypin avulla. Yhteisen ketjutunnuksen alla toimivilta kaupoilta edellytetään myös riittävää yhdenmukaisuutta muun muassa markkinointiviestinnässä ja tavaravalikoimissa.

Ketjun valtakunnallinen perusvalikoima käsittää laajimmillaan alle 6000 erilaista tuotetta. Perusvalikoiman osuus K-rauta -liikkeen kokonaisvalikoimasta on alle 45 %. Suurimpien K-rautojen kokonaisvalikoimista perusvalikoimatuotteiden osuus on alle 30 %. Ketjun yhteismarkkinointiin samanaikaisesti osallistuvat tuotteet ovat määrältään alle 10 % ketjun perusvalikoimasta ja alle 8 % K-rauta -liikkeen keskimääräisestä kokonaisvalikoimasta.1

K-rauta -ketjun päätöksentekojärjestelmä on määritelty ketjusopimuksessa. Sopimuksen mukaan ketjuun kuuluvia kauppiaita edustaa ketjun hallinnossa ja ketjun kehittämisessä johtokunta. Ketjujohtokunta koostuu ketjuun kuuluvien K-kauppayritysten edustajista. Johtokunta voi perustaa toimikuntia. K-rauta -kauppiaat valitsevat ketjujohtokunnan ja toimikuntien jäsenet. Kesko nimeää toimielinten sihteerit.

Ketjussa toimii neljä alueellista toimikuntaa, joiden tehtävänä on valmistella ja päättää ketjun alueellisesta markkinoinnista. Valtakunnallisesta kampanjatoiminnasta ketjussa vastaa kolme markkinointiprojektia. Projektien jäsenet ovat ketjuun kuuluvia kauppiaita. Projektit valitsevat kampanjatuotteet, osallistuvat tukkuhintojen, kampanjoiden voimassaoloajan sekä kampanjatuotteiden vähittäishintojen määrittelyyn. Lopulliset kampanjoita ja markkinointitoimenpiteitä koskevat päätökset tekee kuitenkin ketjujohtokunta. Kampanjapäätösten tekemisen jälkeen ketjujohtokunta antaa Keskossa toimivalle ketjuyksikölle toimeksiannon sopia tavarantoimittajien kanssa kampanjaan sisältyvien tuotteiden kauppaehdoista. Ketjuyksikkö vahvistaa osaltaan myös kampanjatuotteiden tukkuhinnat. Toimeksiannot välitetään ketjuyksiköstä ao. Keskon ostoyksiköille.

Keskolle ketjusopimuksen mukaan kuuluvia keskusyksikkötehtäviä hoitaa ja koordinoi erikseen nimetty Keskon yksikkö. K-ketjusta ja Keskon kulloisestakin organisaatiosta riippuen se voi olla Keskon kaupallisen ryhmän kauppiasmyynnistä vastaava osasto, sen alayksikkö tai osaston tietyt henkilöt. K-rauta -ketjun keskusyksikön tehtäviä hoitaa Keskon K-rauta -yksikkö.

Tulikivi-yhtiöt

Tulikivi Oyj ja sen tytäryhtiöt Mittakivi Oy, Suomussalmen Vuolukivi Oy, Tulipuu Oy, Tulikivi U.S. Inc. ja The Alberene Stone Company, Inc. muodostavat yhdessä Tulikivi-konsernin, joka on erikoistunut vuolukivestä valmistettujen tulisijojen ja rakennuskiven teolliseen valmistamiseen. Yhtiö on toiminut vuodesta 1979. Yrityksen liikeidea on vuolukiven jatkojalostaminen varaaviksi uuneiksi ja rakennuskiviksi. Tulikivi-yhtiön kaksi johtavaa tuotemerkkiä ovat Tulikivi ja Mittakivi. Tulikivi-konsernin liikevaihto oli vuonna 1998 lähes 217 milj. mk. Liikevaihdosta viennin osuus oli yli puolet tärkeimpien vientimaiden ollessa Saksa, Sveitsi, Tanska ja Ruotsi.

Markkinat

Rauta- ja rakennustarvikkeiden vähittäismyynti

Rauta- ja rakennustarvikkeiden vähittäismyyntimarkkinoiden määrittelyä vaikeuttaa alan kaupan hajaantuminen useille kaupan eri toimialoille, alalla käytettyjen jakeluteiden monimuotoisuus sekä samojen yritysten ja toimipaikkojen osallistuminen sekä tukku- että vähittäiskauppaan. Vuoden 1998 rakennus- ja sisustustarvikekaupan myynti oli 14 924 milj. mk. K-rauta -ketjun myynnin ilmoitetaan olleen noin 3 480 milj. mk eli reilut 23 % koko rauta- ja rakennustarvikekaupasta. K-ryhmän eri ketjujen (K-rauta, Rautia, ym.) yhteen laskettu myynti oli 5 581 milj. mk (37 %), Starkin 2 283 milj. mk (15 %), Puukeskuksen 1 830 milj. mk (12 %), Puumerkin 1 077 milj. mk (7 %), S-ryhmän 1 015 milj. mk (7 %), Värisilmä -liikkeiden 830 milj. mk (6 %), RTV:n 496 milj. mk (3 %) ja muiden liikkeiden 1 762 milj. mk (12 %). (Lähde: Kehittyvä Kauppa 5/99.)

Varaavat tulisijat

Eri materiaaleista valmistetut tulisijat eroavat toisistaan paitsi ulkonäöltään myös lämmönluovutus- ja varaamiskyvyltään. Näistä esim. vuolukivestä valmistettujen tulisijojen katsotaan varaavan lämpöä erityisen tehokkaasti ja lisäksi luovuttavan sitä kauan ja tasaisesti. Muut vastaavia ominaisuuksia sisältävät eli varaavat tulisijat voidaan jakaa pääasiallisten pintamateriaaliensa mukaisesti tiili- ja kaakelitulisijoihin. Ainakin tiilitulisijojen ja mahdollisesti myös kaakelitulisijojen voidaan katsoa kuuluvan ominaisuuksiensa ja käyttötarkoituksensa perusteella vuolukivitulisijojen kanssa samoille varaavien tulisijojen markkinoille.

Viraston eri lähteistä saamien tietojen mukaan voidaan arvioida, että vuonna 1998 Suomessa myydyistä varaavista tulisijoista tiilitulisijojen osuus on 40 – 50 %, vuolukivitulisijojen osuus 32 – 42 % ja kaakelitulisijojen 10 – 18 %. Tiilitulisijojen todellista määrää on vaikea arvioida, sillä osa niistä on pakettina ostettavia valmistulisijoja ja osa taas kuluttajan tai muurarin irtotiilistä muuraamia tulisijoja.

Tulikivi-uunien osuus varaavien tulisijojen markkinoista on siten 15 – 20 %. Mikäli markkinat kuitenkin määritellään kapeasti niin, että vuolukivestä valmistettujen tulisijojen katsotaan muodostavan omat erilliset markkinansa, voidaan myynnin arvioida jakautuvan eri valmistajien kesken seuraavasti: Tulikivi 34 – 39 %, Nunnanlahden Uuni 33 – 38 %, Mittakivi 22 – 27 % ja muut valmistajat noin 1 – 3 %.

Asian selvittäminen

Selvitystoimenpiteet

Asian selvittämiseksi Kilpailuvirasto pyysi kirjallisia selvityksiä Kesko Oyj:ltä, K-kauppiasliitto ry:ltä ja Tulikivi Oyj:ltä. Kesko antoi virastolle selvityksiä 27.8.1998 ja 16.3.1999, K-kauppiasliitto ry 9.8.1999 ja Tulikivi 22.5.1998, 26.10.1999 ja 10.11.1999. Virasto kävi myös tutkimassa Keskon Rauta-maatalousryhmän johtokunnan kokouspöytäkirjat 12.5.1999. Lisäksi Kilpailuvirasto pyysi 22.4.1999 Itä-Suomen lääninhallitusta selvittämään asiaa. Itä-Suomen lääninhallitus teki selvitykset Nunnanlahden Uuni Oy:ssä sekä muutamassa K-rauta -myymälässä ja toimitti selvityksensä kilpailuvirastolle 4.6.1999.

Kesko Oy:n ja K-rauta -ketjun sopimukset Tulikivi Oy:n kanssa

Kesko Oy:n ja Tulikivi Oy:n välillä solmittiin 15.12.1997 yhteistyösopimus, jonka mukaan Rautakesko ohjaa kaikin käytettävissä olevin keinoin sopimuksen piiriin kuuluvien K-rauta -kauppiaiden toimintaa niin, että niiden vuolukivitulisijamyynti keskittyy ainoastaan Tulikivi -malliston ja mittatilausuunien myyntiin. Sitoumusta on täydennetty toteamalla vielä, että Rautakesko sitoutuu olemaan laskuttamatta K-rauta -ketjun kauppiailta kilpailevien valmistajien vuolukiviuuneja.

Tämän lisäksi K-rauta -ketjun ja Tulikivi Oy:n välillä tehtiin erillinen 15.12.1997 päivätty yhteistyösopimus. Tässä kahden ketjujohtokuntaan kuuluvan kauppiaan allekirjoittamassa sopimuksessa todetaan mm, että ”K-rautaketju sitoutuu olemaan myymättä muiden vuolukiviuunivalmistajien tulisijoja Suomessa”. Tämä koskee myös Mittakivi-mallistoa, jota ei Tulikivi Oy eikä Mittakivi Oy myy K-rauta -ketjulle.”

Tulikivi Oyj:n antamat selvitykset

Kilpailuvirastolle antamissaan selvityksissä Tulikivi on todennut, että se valmistaa kahta uunimallistoa: Tulikiveä ja Mittakiveä. Hinnaltaan, rakenteeltaan ja käyttöominaisuuksiltaan mallistot vastaavat pitkälti toisiaan. Tulikivi Oyj on sopinut Tulikivi -malliston myynnistä yksinoikeudella K-rauta -ketjun kautta. Yhtiön Mittakivi -mallistoa voivat myydä kaikki muut rautakaupat. Tällä hetkellä Mittakivi -mallistoa myyvät mm. Carlson, Rautia, Starkki ja Prisma -ketju. Lisäksi molempia uunimallistoja myydään Tulikiven tehtaanmyymälässä Juuassa.

Kesko Oyj:n antama selvitys

Kauttalaskutus

Kesko Oyj totesi 27.8.1998 antamassaan selvityksessä, että Keskon ja Tulikivi Oy:n välinen sopimus on luonteeltaan Tulikivi -malliston vuolukiviuuneja koskeva yksinmyyntisopimus, jossa Kesko sitoutuu edistämään Tulikivi -uunien myyntiä valtakunnallista yksinmyyntioikeutta vastaan. Se, että Rautakesko sitoutuu olemaan laskuttamatta muiden valmistajien vuolukiviuuneja, ei Keskon mukaan rajoita K-rauta -kauppiaiden mahdollisuuksia hankkia kauppakohtaisiin valikoimiinsa myös Tulikiven kanssa kilpailevien valmistajien tuotteita. Kauttalaskutusjärjestelmä ei ole K-kauppiaille tai tavarantoimittajille pakollinen. Yksittäinen K-kauppias ja tavarantoimittaja voivat aina sopia Keskosta riippumattomien suorien laskutusjärjestelyjen käytöstä.

K-rauta -kauppiaiden hankintojen keskittäminen

Keskon antaman selvityksen mukaan ketjujohtokunta määrittelee K-rauta -ketjusopimuksessa ketjun yhteiseen perusvalikoimaan ja ketjun yhteisiin markkinointikampanjoihin kuuluvat tuotteet. Jokaisella K-rauta -kauppiaalla on kuitenkin oikeus itsenäisesti määritellä ns. kauppakohtainen valikoima. Ketjujohtokunnalla tai Keskolla ei ole oikeutta kieltää yksittäistä kauppiasta pitämästä perusvalikoima- tai yhteismarkkinointituotteiden lisäksi myynnissä myös niiden kanssa kilpailevia tuotteita. Keskon mukaan on epätodennäköistä, että kauppiailla olisi se käsitys, etteivät he voisi pitää valikoimissaan Tulikiven kanssa kilpailevien valmistajien tuotteita. Rautakesko arvioi, että noin 10 % K-rauta -kauppiaista myy myös kilpailevan Nunnanlahden Uuni Oy:n tuotteita eikä Tulikiven ja Keskon välinen yhteistyösopimus näin ollen ole käytännössä johtanut kilpailevien vuolukiviuunien jälleenmyynnin rajoittumiseen.

Ehto, jonka mukaan Rautakesko ohjaa kaikin käytettävissä olevin keinoin sopimuksen kauppiaiden toimintaa niin, että niiden vuolukivitulisijamyynti keskittyy ainoastaan Tulikivi -malliston ja mittatilausuunien myyntiin, tulee Keskon antaman selvityksen mukaan tulkita myynninedistämistavoitteen mukaisesti. Sopimuksen perusteella Keskolla on velvollisuus aktiivisesti markkinoida vuolukiviuuneja K-rauta -kauppiaille ja kauppojen olisi taloudellisesti kannattavaa keskittää hankintansa Tulikivi -uuneihin.

Kesko toteaa selvityksessään vielä, ettei sillä ole oikeutta tai tosiasiallista mahdollisuutta kieltää K-rauta -kauppiasta hankkimasta ja myymästä Keskon yksinmyyntituotteiden kanssa kilpailevia tuotteita. Sopimuksessa käytetyillä termeillä ”kaikin käytettävissä olevin keinoin” on tarkoitettu tavanomaisia ja kilpailun kannalta neutraaleja myynninedistämiskeinoja.

K-rauta -ketjun ja Tulikivi Oy:n yhteistyösopimus

Kesko toteaa virastolle antamassaan selvityksessä, että K-rauta -ketjun nimissä tehty ja kahden K-rauta -kauppiaan allekirjoittama yhteistyösopimus Tulikiven kanssa on epämuodollinen ja lähinnä moraalisessa mielessä annettu sitoumus siitä, että myös ketjun päätöksenteossa pyritään noudattamaan Keskon ja Tulikiven välisen yhteistyösopimuksen ehtoja. Kesko myöntää, että kyseinen sopimusehto on ristiriidassa K-rauta -ketjusopimuksen kanssa. Ketjujohtokunnalla ei ole toimivaltaa rajoittaa yksittäisten K-rauta -kauppiaiden kauppakohtaista ostotoimintaa eikä sitoutua ketjun nimissä yhteistyösopimuksessa tarkoitetun kilpailukiellon noudattamiseen. Sopimukseen on erehdyksessä sisällytetty ehtoja yksinmyyntisopimuksille tyypillisistä kilpailunrajoituksista. Näin ollen se on Keskon mukaan tehty ilman selkeää käsitystä sopimusehtojen kilpailuoikeudellisesta merkityksestä.

Keskon mukaan Rautakeskon aluemyyjille tullaan Kilpailuviraston selvityspyynnön johdosta jatkossa painottamaan sitä, että K-rauta -kauppiailla on oikeus hankkia kauppakohtaisiin valikoimiinsa myös Keskon yksinmyyntituotteiden kanssa kilpailevia tuotteita.

Keskon markkinointikirjeet K-rauta -kauppiaille

Kesko on liittänyt virastolle antamansa selvityksen liitteiksi Keskon K-rauta -kauppiaille lähettämiä markkinointikirjeitä, joissa kerrotaan Tulikiviuunien siirtymisestä K-rauta -ketjun yksinmyyntiin vuoden 1998 alusta lähtien. Kesko on esimerkiksi lähettänyt 24.2.1998 kauppiaille muistion, jossa todetaan seuraavasti: ”.. johtokunta on hyväksynyt Tulikiven ja K-rauta -ketjun välisen yksinmyyntisopimuksen Tulikiven tuotteista. Tämä sopimus antaa K-raudoille selkeän etulyöntiaseman vuolukivisten tulisijojen kaupassa, koska muut ryhmittymät eivät voi myydä Tulikivi -tuotteita. Sopimus myös velvoittaa meitä määrätyiltä osin, mm. siten, että K-rauta -ketju ei voi myydä muita vuolukivisiä tulisijoja, mukaan lukien Mittakiven vakiomalliston tuotteet.”

K-kauppiasliitto ry:n antama vastine

Kilpailuvirasto pyysi 3.8.1999 K-kauppiasliitto ry:ltä vastinetta K-rauta -ketjun ja Tulikivi Oy:n välisistä jakelusopimuksista. K-kauppiasliitto toteaa 9.8.1999 virastolle antamassaan vastineessa, että K-ketjun johtokunta voi tehdä K-kauppiaita sitovia päätöksiä sellaisista yhteismarkkinointikampanjoista, jotka ovat ketjusopimusten ja Kilpailuviraston voimassa olevan poikkeusluvan ehtojen mukaisia. K-ketjuihin kuuluvien kauppojen tavaravalikoimien suhteen pääsääntönä on, että kukin ketjuun kuuluva kauppias päättää itse omasta valikoimastaan. Johtokunta voi kuitenkin päättää tiettyjen tuotteiden kuulumisesta liikkeen perusvalikoimaan. Ketjun yksittäisten kauppiaiden kolmansien kanssa tekemät sopimukset eivät ole ketjun muita jäsenkauppiaita millään tavoin oikeudellisesti sitovia. K-kauppiasliitto ry:n mukaan asiassa ei ole kyse lain tarkoittamasta kilpailunrajoituksesta.

K-rauta -ketjun ja Tulikiven yhteistyösopimuksen päättäminen

Kesko on ilmoittanut 8.3.1999 Kilpailuvirastolle, että K-rauta -ketjun ja Tulikiven välinen yhteistyösopimus on päätetty lokakuussa 1998. Liitteenä on kopio 28.10.1998 päivätystä sopimuksesta, jossa todetaan: ”On tullut esiin, että yhteistyösopimus K-rauta -ketjun ja Tulikiven välillä, joka on päivätty 15.12.1997, saattaa olla kilpailulain vastainen. Toisaalta sopimus on ollut muodollinen, eikä sillä näin ollen ole ollut merkitystä käytännön kaupankäynnissä. Edellä mainituista syistä johtuen sopimus päätetään osapuolten yhteisellä päätöksellä välittömästi.”

Itä-Suomen lääninhallituksen selvitykset

Itä-Suomen lääninhallitus teki 19.5.1999 Kilpailuviraston toimeksiannosta selvityskäynnin Nunnanlahden Uuni Oy:öön, joka on vuolukivisten tulisijojen valmistuksessa Tulikivi Oyj:n merkittävin kilpailija Suomessa. Lääninhallituksen selvityksen mukaan Nunnanlahden Uunin asiakkaina on vuosina 1997 – 1998 ollut joitakin K-rauta -kauppiaita. Nunnanlahden Uunilla on omat itsenäiset jälleenmyyjänsä, jotka yhtiön mukaan kattavat halutut myyntialueet suhteellisen hyvin. Keskon puolelta ei ole tuotu esiin, että Tulikiven ja K-raudan välinen yksinmyyntisopimus olisi ollut millään tavoin este Nunnanlahden Uuni Oy:n pääsylle K-rauta -ketjun valikoimaan.

Tämän lisäksi Itä-Suomen lääninhallitus haastatteli kolmea Itä-Suomessa toimivaa K-rauta -kauppiasta. Haastateltujen kauppiaiden mukaan heillä ei ole estettä ottaa valikoimiin myös muiden kuin Tulikiven valmistamia uuneja. Kaksi haastatelluista kauppiaista oli solminut Tulikiven kanssa yksilöllisen markkinointisopimuksen, jonka mukaan kauppias sitoutui olemaan myymättä muiden vuolukiviuunivalmistajien tulisijoja Suomessa.

Kilpailuviraston aikaisemmat päätökset

Kilpailuvirasto on käsitellyt K-kauppiaiden ketjusopimuksiin liittyviä kilpailunrajoituksia 19.11.1998 antamassaan päätöksessä Dno 587/61/95. Päätöksessään virasto katsoi, että K-ryhmän ketjusopimusten määräykset, joiden mukaan ketjujen johtokunnat voivat päättää ketjun kaupoissa myytävien tuotteiden hankintapaikoista ja niiden enimmäishinnoista, ovat kilpailunrajoituksista annetun lain 6 §:n vastaisia siltä osin, kun niille ei ole annettu poikkeuslupaa. Asian selvittämiseen liittyneissä viraston ja Keskon välillä käydyissä neuvotteluissa sovittiin, että Kesko tiedottaa K-kauppiaille kauppiassopimusten määräysten kilpailunrajoituslain mukaisesta noudattamisesta. Kesko ilmoitti myös täydentävänsä ketjusopimuksia siten, että niistä ilmenevät kulloinkin voimassa olevan, ko. ketjua koskevan poikkeusluvan ehdot ja ne yleiset periaatteet, joiden mukaan päätöksenteko tavaroiden hankintapaikoista ja vähittäishinnoista kuuluu kauppiaalle, jollei mahdollisissa poikkeusluvissa ole muuta todettu.

Keskon ja K-kauppiasliiton virastolle 3.11.1998 toimittaman kirjeen mukaan uudistetut ketjusopimusmallit tullaan ottamaan käyttöön 1.1.1999 alkaen uusia sopimuksia tehtäessä ja voimassa olevien sopimusten suhteen Kesko lähettää jokaiselle ketjuihin kuuluvalle kauppiaalle kirjeen, josta käyvät ilmi ketjusopimuksen uudistettu sisältö sekä kyseistä ketjua koskevan poikkeusluvan ehdot.

Kilpailuvirasto on myöntänyt 29.5.1998 poikkeusluvan Dno 1054/67/97 K-rauta -ketjun lyhytaikaiselle yhteismarkkinointikampanjoille. Poikkeuslupahakemuksessaan Kesko ja K-kauppiasliitto ry ilmoittivat, että kukin K-rauta -kauppias voi muodostaa oman kauppansa valikoiman täydentämällä perusvalikoimaa tai tarjoamalla perusvalikoimatuotteiden kanssa kilpailevia tuotteita. Eri tuotemerkkien välisen kilpailun toimivuuden varmistamiseksi virasto piti tätä mahdollisuutta merkittävänä poikkeusluvan myöntämisen kannalta.

Kilpailuoikeudellinen arvio

Arvioinnin lähtökohdat

Selvitystä aloitettaessa Kilpailuviraston arvio oli, että Kesko Oy:n ja K-rauta -ketjun Tulikiven kanssa tekemiin yhteistyösopimuksiin sisältyi ehtoja, jotka olivat kilpailunrajoituslain 6 ja 9 §:n vastaisia.

Kilpailunrajoituslain (480/92) 6 §:n mukaan samalla tuotanto- tai jakeluportaalla toimivat elinkeinonharjoittajat tai näiden yhteenliittymät eivät saa sopimuksella, päätöksellä tai niihin rinnastettavalla menettelyllä 1) määrätä tai suosittaa elinkeinotoiminnassa perittäviä tai maksettavia hintoja tai vastikkeita; tai 2) rajoittaa tuotantoa, jakaa markkinoita tai hankintalähteitä, elleivät ne ole välttämättömiä järjestelyille, jotka tehostavat tuotantoa tai jakelua taikka edistävät teknistä tai taloudellista kehitystä ja hyöty pääosaltaan tulee asiakkaille tai kuluttajille.

Kilpailunrajoituslain 9 §:n mukaan kilpailunrajoituksella katsotaan olevan vahingollisia vaikutuksia, jos se terveen ja taloudellisen kilpailun kannalta sopimattomalla tavalla vähentää tai on omiaan vähentämään tehokkuutta elinkeinoelämän piirissä tai estää tai vaikeuttaa toisen elinkeinon harjoittamista. Säännöksen esitöiden mukaan kummankaan vahingollisuuskriteerin täyttyminen ei yksin riitä tekemään rajoitusta vahingolliseksi, vaan säännöstä sovellettaessa kiinnitetään ensisijaisesti huomiota siihen, miten menettely vaikuttaa kilpailuolosuhteisiin koko toimialalla.

K-rauta -ketjun ja Tulikiven välisen yhteistyösopimuksen arviointi

Kilpailuvirasto katsoo, että K-rauta -ketjun ja Tulikivi Oy:n välinen yhteistyösopimus, jossa K-rauta -ketju sitoutui olemaan myymättä kilpailevien vuolukiviuunivalmistajien tulisijoja, oli kilpailunrajoituslain 6 §:n 2 kohdan vastainen. Ketjun nimissä tehtyä ja kahden ketjujohtokuntaa edustavan kauppiaan allekirjoittamaa sopimusta on pidettävä samalla jakeluportaalla toimivien elinkeinonharjoittajien keskinäisenä järjestelynä, jolla jaettiin hankintalähteitä. K-rauta -ketjun ketjujohtokunta ei voi rajoittaa yksittäisten K-rauta -kauppiaiden kauppakohtaista ostotoimintaa eikä sitoutua ketjun kauppiaiden nimissä myymään ainoastaan Tulikivi -vuolukiviuuneja. Sopimuksella ei myöskään voida katsoa olevan 6 §:n 2 kohdassa tarkoitettuja tehokkuusvaikutuksia. Kesko Oyj totesi itse kyseisen sopimusehdon olevan virheellisesti laadittu ja lakkautti sopimuksen K-rauta -ketjun ja Tulikiven yhteisellä päätöksellä 28.10.1998.

Kilpailuvirasto arvioi, että sopimuksen tosiasialliset vaikutukset tulisijojen myyntiin ovat jääneet käytännössä vähäisiksi, sillä K-rauta -ketjun ja Tulikiven välinen yhteistyösopimus oli ajallisesti voimassa vain vuoden 1998 alusta saman vuoden lokakuuhun saakka ja muutamilla K-rauta -kauppiailla oli tänäkin aikana myynnissä myös kilpailevan vuolukiviuunivalmistajan tulisijoja. Selvityksissä ei myöskään saatu näyttöä siitä, että kauppiaita olisi tuolloin pyritty estämään myymästä muiden kuin Tulikiven vuolukiviuuneja. Lisäksi Kesko on selvityksessään 27.8.1998 ilmoittanut Kilpailuvirastolle, että Rautakeskon aluemyyjille tullaan jatkossa painottamaan, että K-rauta -kauppiailla on oikeus hankkia kauppakohtaisiin valikoimiinsa myös Keskon yksinmyyntituotteiden kanssa kilpailevia tuotteita. Näillä perusteilla asiaa ei ole tarpeen saattaa kilpailuneuvoston käsiteltäväksi.

Keskon ja Tulikiven välinen yhteistyösopimus

Kesko Oy:n ja Tulikivi Oy:n välisessä yhteistyösopimuksessa Kesko on sitoutunut ohjaamaan ”kaikin käytettävissään olevin keinoin” K-rauta -ketjun kauppiaiden toimintaa niin, että niiden vuolukivitulisijamyynti keskittyy ainoastaan Tulikivi-uunien myyntiin. Lisäksi Kesko sitoutui olemaan laskuttamatta kauppiailta kilpailevien valmistajien vuolukiviuuneja.

Tulikivi Oy:n ja Kesko Oy:n välinen, Tulikivi -mallistoa koskeva yhteistyösopimus on ollut käytännössä sekä yksinmyynti- että yksinostosopimus. Yksinostosopimus eroaa yksinmyyntisopimuksesta siinä, että yksinostosopimuksen vaikutuksesta valmistajan kilpailijoiden mahdollisuudet myydä tuotteita sopimuksen tehneille jälleenmyyjille rajoittuvat. Vaikka Tulikiven ja Keskon väliseen sopimukseen ei sisälly välitöntä kieltoa myydä kilpailevan valmistajan tuotteita, markkinointikirjeissään Kesko on kuitenkin tulkinnut sopimuksen niin velvoittavan.

Yksinmyynti- ja ostovelvoite sekä sitä tukeva Keskon kieltäytyminen kauttalaskutuspalvelun tarjoamisesta kilpailevien tuotteiden valmistajille saattaisi muodostua kilpailun toimivuuden kannalta ongelmaksi, mikäli Kesko pystyisi näillä keinoin määräämään merkittävästi kauppiaiden ostotoiminnasta varaavien tulisijojen kaupassa. Koska Kesko kuitenkin on ilmoittanut tiedottavansa jatkossa K-rauta -kauppiaiden mahdollisuudesta ottaa valikoimiinsa myös Keskon yksinmyyntituotteiden kanssa kilpailevia tuotteita, tämäntyyppistä ohjailua ei enää esiinny ja jäljelle jäävä kauttalaskuttamisesta kieltäytyminen koskee ainoastaan kilpailevien vuolukiviuunien laskuttamista K-raudoilta. Tällä Keskon menettelyllä ei näytä Nunnanlahden Uuni Oy:ltä ja K-rauta -kauppiailta saatujen tietojen perusteella tässä tilanteessa olevan kilpailunrajoituslain 9 §:ssä tarkoitettuja toimialan tehokkuutta olennaisesti vähentäviä vaikutuksia.

Keskon markkinointikirjeiden johdosta Kilpailuvirasto huomauttaa, että Keskon tiedotteet yksinmyyntimallistoon liittyvistä kauppiaiden oikeuksista ja velvollisuuksista ovat olleet harhaanjohtavia. K-kauppiaiden ketjusopimusten selvittämisen yhteydessä antamansa sitoumuksen mukaisesti Keskon tulee pitää huolta siitä, että kaikki kauppiaille lähettävät markkinointimateriaalit, tiedotteet yms. ohjeet ovat johdonmukaisesti myös Kilpailuviraston päätösten ja poikkeuslupien mukaisia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto on selvittänyt Kesko Oy:n ja K-rauta -ketjun Tulikivi Oy:n kanssa tekemiin yksinmyyntisopimuksiin liittyneitä kilpailunrajoituksia. K-rauta -ketjun ja Tulikivi Oy:n väliseen yhteistyösopimukseen sisältyi ehto, jonka mukaan K-rauta -kauppiaat sitoutuivat olemaan myymättä kilpailevien valmistajien vuolukiviuuneja. Sopimusehtoa on pidettävä kilpailunrajoituslain 6 §:n 2 kohdan vastaisena.

Viraston selvityksissä ei saatu näyttöä siitä, että sopimus olisi käytännössä estänyt K-rauta -kauppiaita ottamasta myyntiin Tulikiven kilpailijoiden tuotteita. Kyseinen sopimus lakkautettiin K-rauta -ketjun ja Tulikiven yhteisellä päätöksellä vuoden 1998 lopulla, joten sopimus ehti olla voimassa vain vajaan vuoden ajan. Sopimuksen vaikutuksia voidaan pitää varsin vähäisinä myös siitä syytä, että Kesko on ilmoittanut tiedottavansa Rautakeskon aluemyyjille K-rauta -kauppiaiden oikeudesta hankkia kauppakohtaisiin valikoimiinsa myös Keskon yksinmyyntituotteiden kanssa kilpailevia tuotteita. Näillä perusteilla Kilpailuvirasto katsoo, että Tulikivi Oy:n ja K-rauta -ketjun välistä yhteistyösopimusta ei ole tarpeen saattaa kilpailuneuvoston käsiteltäväksi, vaan asia poistetaan käsittelystä.

Keskon edellä mainitut ja ketjusopimusten uudistamiseen liittyneet toimenpiteet huomioon ottaen Keskon ja Tulikiven välisellä yksinmyyntisopimuksella ei enää ole kilpailunrajoituslain 9 §:ssä tarkoitettuja vahingollisia vaikutuksia. Asia poistetaan tältäkin osin käsittelystä.

Sovelletut säännökset

Laki kilpailunrajoituksista (480/92) 6, 8 ja 9 §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta kilpailuneuvostolta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


Alaviitteet:

1 Liikesalaisuuksien vuoksi tarkkoja lukuja ei ilmoiteta. Ks. Kilpailuviraston päätös (Dno 1054/67/97): Poikkeuslupa K-rauta -ketjussa myytävien rauta- ja rakennustarvikkeiden yhteismarkkinoinnin toteuttamiseksi.