Epäily kielletystä kilpailunrajoituksesta sahatavaran vientimarkkinoilla

Päivämäärä

6.9.2012

Diaarinumero

415/61/2008

Osapuolet

RETS Timber Oy Ltd., Helsinki

1 Asia

Epäily kielletystä kilpailunrajoituksesta sahatavaran vientimarkkinoilla

2 Osapuolet

Toimenpidepyynnön kohde:

RETS Timber Oy Ltd., Helsinki

Toimenpidepyynnön tekijä:

Oy Interasco Timber Ltd., Helsinki

3 Ratkaisu

Kilpailuvirasto jättää asian tutkimatta

4 Asian vireilletulo

1. Oy Interasco Timber Ltd (jäljempänä Interasco Timber) on tehnyt Kilpailuvirastolle 12.5.2008 toimenpidepyynnön epäillystä RETS Timber Oy:n (jäljempänä RETS Timber) kilpailua rajoittavasta menettelystä.

2. Toimenpidepyynnön mukaan RETS Timber on käyttänyt väärin määräävää markkina-asemaansa Pohjois-Afrikassa ja Lähi-idässä muun muassa soveltamalla yksinostoehtoja ja poissulkevia alennusjärjestelmiä kilpailijoidensa vahingoksi. Toimenpidepyynnön mukaan RETS Timberin määräävän markkina-aseman väärinkäyttö aiheuttaa haitallisia vaikutuksia myös Suomen markkinoilla.

3. Toimenpidepyynnön mukaan RETS Timber on lisäksi puunostotoiminnassaan omistajayhtiöidensä välinen hinta- ja tarjouskartelli.

4. Kilpailuvirasto on selvittänyt asiaa toimenpidepyynnön kohteen ja sen tekijän kanssa.

5. Kilpailuvirasto lähetti 11.6.2012 päätösluonnoksensa Interasco Timberille ja RETS Timberille hallintolain (434/2003) 34 §:n mukaiselle kuulemiselle. Molemmat osapuolet ilmoittivat Kilpailuvirastolle, ettei heillä ole huomautettavaa viraston päätösluonnoksesta.

5 RETS Timberin toiminta

6. Toimenpidepyynnön tekemisen ja viraston alustavien selvitysten aikana RETS Timberin omistivat Stora-Enso Timber ja UPM-Kymmene Group 50 % omistusosuuksin.[1] Yrityksen toimialana on omistajayhtiöidensä sahatavaran vienti Lähi-itään ja Pohjois-Afrikkaan. RETS Timberin liikevaihto vuonna 2009 oli 230 miljoonaa euroa.

7. Sahatavaran tuotanto Suomessa vuosittain on RETS Timberin arvion mukaan noin 9 700 000 kuutiota, josta ulkomaan vientiin menee noin 7 000 000 kuutiota. RETS Timberin osuus viennistä on alle 15 prosenttia.

8. RETS Timberin markkinaosuus yrityksen toimialueella Lähi-Idässä ja Pohjois-Afrikassa on yhtiön arvion mukaan mäntypuun osalta alle 30 prosenttia. Tarkasteltaessa mänty- ja kuusipuun markkinoita yhdessä yhtiön osuus on RETS Timberin arvion mukaan hieman alhaisempi.

6 Oikeudellinen arvio

6.1 Epäilty määräävän markkina-aseman väärinkäyttö

9. Toimenpidepyynnön mukaan RETS Timberillä on määräävä markkina-asema Saudi-Arabian, Jordanian, Egyptin, Tunisian, Marokon, Libyan ja Algerian markkinoilla ja kilpailunrajoitukset kohdistuvat näille markkinoille. Toimenpidepyynnön mukaan RETS Timber harjoittaa useita määräävän markkina-aseman väärinkäyttömuotoja, esimerkkeinä markkinoiden manipulointi hintojen ja volyymien suhteen, asiakkaiden saamat alennus-, maksu- ja muut edut sekä ostokiellot kilpailijoilta.

10. Toimenpidepyynnön mukaan RETS Timberin määräävä markkina-asema Pohjois-Afrikassa aiheuttaa vahinkoa myös kotimaan markkinoilla. Toimenpidepyynnön mukaan Egyptin ja Suomen sisäinen sahatavaran kysyntä ovat suorassa suhteessa keskenään, ja sahatavaran hintatasossa Egyptissä tapahtuvat muutokset vaikuttavat hintatasoon Suomessa.

11. Toimenpidepyyntöön ei sisälly tietoja, jotka viittaisivat siihen, että RETS Timberilla olisi määräävä markkina-asema sahatavaran ostajana Suomessa. Myöskään Kilpailuviraston selvitykset tai RETS Timberin toimittamat tiedot yhtiön markkinaosuudesta sahatavaran ostajana Suomessa eivät anna aihetta tarkastella tarkemmin RETS Timberin markkina-asemaa Suomessa.

6.2 Epäilty kielletty horisontaalinen yhteistyö

12. Toimenpidepyynnön mukaan RETS Timber on puuteollisuusyhtiöiden yhteisyrityksenä myös omistajiensa Stora Enso Timberin ja UPM-Kymmenen välinen hinta- ja tarjouskartelli sahatavaran hankinnassa.

13. RETS Timberin markkinaosuus kotimaisen sahatavaran ostajana on kuitenkin rajallinen. Kilpailuviraston tietojen mukaan Suomen sahatavaran tuotanto on vuosittain noin 10 miljoonaa kuutiota. Tästä RETS Timberin viennin osuus on alle 15 prosenttia. RETS Timberin omistajayhtiöiden osuus Suomen sahatavaran tuotannosta on puolestaan yhteensä noin alle 40 prosenttia.

14. Toimenpidepyyntöön ei sisälly tietoja, jotka viittaisivat siihen, että menettelyllä olisi merkittäviä kielteisiä kilpailuvaikutuksia Suomen markkinoilla. RETS Timber vastaa omistajayhtiöidensä sahatavaran viennistä Lähi-itään ja Pohjois-Afrikkaan eikä yhtiö toimita sahatavaraa kotimaan markkinoille tai muualle EU:n alueelle.

15. Lisäksi Kilpailuvirasto toteaa, että päätösluonnoksen antamisen jälkeen 31.8.2012 Stora Enso Building and Living on hankkinut UPM-Kymmenen omistusosuuden RETS Timberissä. Näin ollen RETS Timberistä on tullut Stora Enson 100 prosenttisesti omistama tytäryhtiö.

6.3 Ratkaisun perustelut

16. Kilpailulain 32 §:ssä on säännös asioiden tutkimatta jättämisestä Kilpailuvirastossa. Kilpailulain 32 §:n 2 momentin 2 kohdan mukaan asia voidaan jättää tutkimatta, jos ei voida pitää todennäköisenä, että kyseessä on 5 tai 7 §:ssä taikka Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 101 tai 102 artiklassa tarkoitettu kielletty kilpailunrajoitus.

17. Toimenpidepyynnössä tai sitä seuranneissa selvityksissä ei ole tullut esiin seikkoja, jotka viittaisivat kilpailulain 7 §:n mukaiseen määräävän markkina-aseman väärinkäyttöön. Myöskään viitteitä kilpailunlain 5 §:ssä tarkoitetusta kilpailijoiden välisestä kielletystä yhteistyöstä ei selvityksissä ole tullut esiin. Asiassa ei siten ole todennäköistä, että kysymys on lain 5 tai 7 §:ssä taikka Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 101 tai 102 artiklassa tarkoitettu kielletty kilpailunrajoitus.

18. Kilpailuviraston tavoitteena on lainsäädännössä tarkoitetulla tavalla puuttua kotimaisen kansantalouden kannalta merkittäviin kilpailunrajoituksiin, joilla on markkinamekanismin yleisen toimivuuden kannalta merkittävä haitallinen vaikutus, tai jotka on kilpailulaissa selvästi kielletty. Toimenpidepyynnössä ei ole viraston saamien tietojen valossa kysymys tällaisesta tilanteesta.

19. Kilpailuviraston päätös tutkimatta jättämisestä ei sisällä arviota epäillyn kilpailunrajoituksen lainmukaisuudesta. Mikäli virasto saa uutta tietoa, jonka perusteella on syytä epäillä asiassa käsitellyn toiminnan olevan kilpailulain vastaista, Kilpailuvirasto voi ottaa asian uudelleen käsiteltäväksi.

7 Sovelletut säännökset

Kilpailulaki (948/2011) 32 §

8 Lisätiedot

Lisätietoja antaa tutkimuspäällikkö Sanna Syrjälä, p. 029 505 3385 etunimi.sukunimi@kkv.fi.


[1] Stora Enso hankki 31.8.2012 UPM-Kymmenen omistusosuuden RETS Timberissä, jonka jälkeen yhtiöstä tuli Stora Enson 100 prosenttisesti omistama tytäryhtiö.