Epäilty määräävän markkina-aseman väärinkäyttö ADSL-markkinoilla

Päivämäärä

21.12.2005

Diaarinumero

420/61/2004

Osapuolet

Auria Networks Oy

Osapuolet

Auria Networks Oy

Toimenpidepyynnön tekijä: Lounet Oy

Ratkaisu

Asiassa annetut selvitykset eivät anna aihetta enempiin toimenpiteisiin. Asia poistetaan käsittelystä.

Asian vireilletulo ja aikaisemmat selvitykset

Kilpailuvirasto on selvittänyt Lounet Oy:n (Lounet) 4.5.2004 tekemän toimenpidepyynnön perusteella Auria Networks Oy:n (Auria) epäiltyä määräävän markkina-aseman väärinkäyttöä ADSL-tukkumarkkinoilla. Auria on toimittanut virastolle vastineen 9.7.2004 sekä lisäselvitykset 19.8.2004 ja 30.8.2004. Kilpailuvirasto on lisäksi saanut Lounetilta asiasta lisäselvityksiä 11.8.2005 ja 12.8.2005.

Asian selvittäminen

Käsillä olevassa tapauksessa lopputuotteina ovat vähittäisasiakkaille tarjottavat ADSL-liittymät. Paikalliset teleoperaattorit hallitsevat televerkkoa, jonka kautta kuluttajille tarjotaan ADSL-liittymiä. Jotta paikallisen teleoperaattorin kanssa kilpaileva palveluoperaattori voi tulla ADSL-markkinoille, sen tulee vuokrata paikalliselta operaattorilta tukkutasolla operaattori-DSL-liittymä. Operaattori-DSL-liittymä muodostaa loppuasiakkaan ja palveluoperaattorin välille päästä päähän yhteyden (bitstream) paikallisen verkko-operaattorin verkossa. Lisäksi kilpaileva palveluoperaattori vuokraa paikalliselta verkko-operaattorilta tilaajayhteyden tai tilaajayhteyden yläkaistan yhteyden muodostamiseksi loppuasiakkaalle asti.

Tilanteessa, jossa kilpaileva palveluoperaattori saavuttaa riittävän loppuasiakasmäärän joltain paikallisoperaattorin keskitinalueelta, se voi halutessaan investoida oman DSL-keskittimen (DSLAM) paikallisoperaattorin laitetilaan sekä rakentaa tai vuokrata tarvittavat runkoyhteydet, joiden avulla palveluoperaattori voi itse toteuttaa ADSL-liittymän. Tässäkin tapauksessa kilpailevan palveluoperaattorin on välttämätöntä vuokrata paikalliselta verkko-operaattorilta tilaajayhteys tai sen yläkaista, joiden avulla palveluoperaattori muodostaa yhteyden keskittimestä loppuasiakkaalle.

Kilpailuneuvosto ja korkein hallinto-oikeus ovat todenneet paikallisia puhelinyhtiöitä koskevissa tapauksissa[1], että yhtiöiden voitiin katsoa olevan korkean markkinaosuuden (yli 90 %) perusteella kilpailunrajoituslain 3 §:n 2 momentin mukaisessa määräävässä markkina-asemassa paikallisteletoiminnassa perinteisellä toimialueellaan, jolla yhtiöillä on ollut rajoitukseton oikeus paikallisen teletoiminnan harjoittamiseen 31.12.1993 saakka. Edellä mainituista päätöksistä ilmenee, että paikallista kiinteää televerkkoa omistavilla yhtiöillä on mahdollisuus hallita kilpailevien palveluoperaattoreiden pääsyä televerkkoihin. Lisäksi Viestintävirasto on todennut Aurialla olevan huomattavan markkinavoiman (HMV) sekä tilaajayhteyksien että tukkutason laajakaistapalvelujen markkinoilla.[2] Edellä mainittujen päätösten perusteella Kilpailuvirasto on tarkastellut Aurian menettelyä laajakaistamarkkinoilla mahdollisena määräävän markkina-aseman väärinkäyttönä kilpailunrajoituslain 6 §:n 1 kohdan (ennen 1.5.2004 KRL:n 7 §:n 4 kohta) mukaan. Asian ratkaisemiseksi ei ole tarvetta määritellä tarkemmin käsillä olevan asian relevantteja markkinoita.

Kotitalouksille tarjottavan ADSL-liittymäpalvelun toteuttamis- ja tarjoamistapa vaihtelevat operaattoreittain. Kilpailuviraston saamien tietojen mukaan liittymäpalvelun tarjoamiseen liittyvät ainakin seuraavat kustannuskomponentit:

Palveluntarjoajan maksamat verkon vuokrat:

  • Tilaajayhteys tai tilaajayhteyden yläkaista
  • xDSL-tukkutuote
  • ATM-solmu tai Ethernet-kytkin

Muut palveluntarjoajalle aiheutuvat kustannukset:

  • Reititys runkoverkossa
  • Liikenneyhteys ulkomaille
  • Sähköpostilaatikot, kotisivutila ja portaali
  • Asiakkaiden hankinta (mainonta, erikoistarjoukset)
  • Korvaukset jakelukanavalle (myymälöiden provisiot)
  • Muut kustannukset (asiakaspalvelu, laskutus, perintä, tekninen tukipalvelu, viankorjauspalvelu ja kuluttajille liittymän yhteydessä tarjottavat lisäarvopalvelut)

Tuloja palveluntarjoaja saa puolestaan kotitalouksilta perimistään kertaluontoisesta ADSL-liittymän avausmaksusta ja toistuvasta kuukausimaksusta, joiden tulisi kattaa em. kustannuserät. Myös tukkutasolla paikallisoperaattorin perimät verkon vuokrat koostuvat kertaluontoisista avausmaksuista ja toistuvista kuukausimaksuista.

Lounetin käsityksen mukaan Aurian tukkuhinnoittelu on muodostanut 1.1.2004 lähtien kilpailunrajoituslaissa kielletyn hintaruuvin, jossa tukkuhinnat ylittävät tuotteista perittävät vähittäishinnat. Käytännössä hintaruuvi voidaan näyttää toteen osoittamalla, että yrityksen oman palveluoperaattorin vähittäisasiakkailta perimän hinnan ja verkko-operaattorin kilpailevilta palveluntarjoajilta perimän hinnan välinen marginaali ei ole riittävän suuri, jotta kohtuullisen tehokas palveluntarjoaja voi saavuttaa tavanomaisen voiton markkinoilla. Hintaruuvi estää kilpailijoiden tulon markkinoille tai haittaa merkittävästi niiden toimimista markkinoilla.

Kilpailuvirasto on tutkinut Aurian hinnoittelua ja väitettyä hintaruuvia ajalta 14.11.2003–1.7.2004. Kilpailuvirasto ei ole selvitystensä perusteella saanut näyttöä siitä, että Aurian hinnoittelulla olisi kilpailijoita poissulkevia vaikutuksia. Tukkuhintojen ja vähittäishintojen väliin on jäänyt marginaalia. Poikkeuksena on kuukauden mittainen ajanjakso (1.–30.4.2004), jolloin Aurian 256/256 Kbit/s -ADSL-liittymästä perimät tukkuhinnat ovat olleet huomattavan korkeat verrattuna Aurian perimiin vähittäishintoihin. Tämän ajanjakson jälkeen Auria on laskenut kyseisen xDSL-tukkutuotteensa hintaa ja tukku- ja vähittäishintojen väliin jäävä marginaali on kasvanut. Lisäksi tulee ottaa huomioon, että Auria ei ennen huhtikuuta 2004 tarjonnut 256/256 Kbit/s -nopeusluokan liittymää kuluttajille. Saunalahti oli puolestaan lanseerannut 256/256 Kbit/s -ADSL-liittymänsä jo vuoden 2003 puolella samaan hintaan, jolla Auria toi oman tuotteensa markkinoille.[3]

Aurian avausmaksutarjoukset ovat saattaneet hetkellisesti muodostaa kertaluontoisista eristä aiheutuvia negatiivisia katteita.[4] Selvitysten perusteella Aurian avausmaksutarjoukset ovat kuitenkin olleet reagointia kilpailijoiden markkinointikampanjoihin. Muun muassa Saunalahti on tarjonnut ADSL-liittymän avausta ilmaiseksi kuluttajamarkkinoilla lähes koko tarkastelukauden ajan. Edellä esitetyn perusteella Aurian tukkutasolla perimät verkon vuokrat eivät kokonaisuutena arvioituna vaikuta kohtuuttoman korkeilta Aurian vähittäisasiakkailta perimiin hintoihin nähden.

Kilpailuvirasto kiinnittää huomiota myös siihen, että tarkasteluaikana alueelle on tullut uusia palveluntarjoajia, jotka ovat saaneet merkittäviä markkinaosuuksia vähittäismarkkinoilta samalla, kun Aurian markkinaosuus on laskenut. Markkinakehityksen perusteella ei siten ole nähtävissä viitteitä siitä, että Aurian hinnoittelu olisi estänyt kilpailijoiden toimimista markkinoilla.

Edellä esitetyn perusteella Kilpailuvirasto katsoo, ettei sillä ole aihetta asian enempään selvittämiseen.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslain (480/1992) 3 §:n 2 momentti ja 6 § (ennen 1.5.2004 7 §).

Muutoksenhaku

Kilpailunrajoituslain 21 §:n 1 momentin nojalla tähän päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Päijät Hämeen Puhelinyhdistystä koskeva kilpailuneuvoston (KNO) päätös Dno 69/690/99, annettu 14.12.2000 ja KHO:n päätös 240/2/2001, annettu 15.8.2001, Turun Puhelin Oy:tä koskevat päätökset: KNO Dno 15/690/2000, annettu 18.5.2001 ja KHO Dno 1842/2/01, annettu 22.4.2002 ja Salon Seudun Puhelinta koskevat päätökset: KNO Dno 14/690/2000, annettu 18.5.2001 ja KHO Dno 1817/2/01, annettu 22.4.2002.

[2] Auria Networks Oy:tä koskevat Viestintäviraston päätökset Dno 597/934/2003, 598/934/2003 ja 115/934/2004.

[3] Lehdistötiedote, Saunalahti Group Oyj 19.11.2003.

[4] Vrt. Kilpailuviraston lausunto kilpailunrajoituslain soveltamisesta laajakaistamarkkinoilla Dno 950/61/04.