Epäilty kilpailun rajoittaminen mainos- ja mediatoimistoille myönnettävissä alennuksissa

Päivämäärä

2.3.2007

Diaarinumero

456/61/2006

Osapuolet

Helsingin Sanomat Oy

1 Asia

Epäilty kilpailun rajoittaminen mainos- ja mediatoimistoille myönnettävissä alennuksissa

2 Osapuolet

Helsingin Sanomat Oy, Helsinki

Toimenpidepyynnön tekijä:

Linda Line Oy, Helsinki

3 Ratkaisu

Asia poistetaan käsittelystä.

4 Asian vireilletulo

Kilpailuvirasto on 22.5.2006 vastaanottanut toimenpidepyynnön, joka koskee mainos- ja mediatoimistoille myönnettäviä alennuksia. Toimenpidepyynnön mukaan Helsingin Sanomat Oy rajoittaa mainostajan mahdollisuuksia käyttää ulkomaista mainos- tai mediatoimistoa, koska Helsingin Sanomat Oy myöntää alennuksen vain, jos mainosmateriaali ja lasku kiertävät kotimaisen mainos- tai mediatoimiston kautta.

5 Asiaselostus ja ratkaisun perustelut

Kilpailuvirasto on pyytänyt Helsingin Sanomat Oy:ltä asiasta selvitystä. Helsingin Sanomat Oy:n 8.1.2007 antaman selvityksen mukaan mainos- ja mediatoimistot ja muut mainontaa suoraan ostavat asiakkaat voivat saada enimmillään 15 prosentin alennuksen. Asiakkaalle myönnettävän alennuksen suuruuteen vaikuttaa asiakkaan ostovolyymi sekä yhteistyö- ja palvelusopimuksessa määritellyt toiminnan laatukriteerit. Alennusperusteet ovat samat riippumatta siitä, onko kyseessä kotimainen tai ulkomainen mainos- tai mediatoimisto tai suoraan ostava mainostaja-asiakas.

Kilpailuvirasto toimitti 25.1.2007 Helsingin Sanomat Oy:n selvityksen Linda Line Oy:lle ja varasi tälle mahdollisuuden antaa asiasta lisäselvitystä. Virasto katsoi kirjeessään, ettei Helsingin Sanomat Oy:n toiminnassa näyttäisi olevan kyse toimenpidepyynnössä väitetystä ulkomaisten toimistojen syrjinnästä. Linda Line Oy ei antanut asiasta lisäselvitystä.

Kilpailuvirasto toteaa, että saamiensa tietojen perusteella Helsingin Sanomat Oy:n toiminnassa ei ole kyse ulkomaisten toimistojen syrjinnästä hinnoittelun avulla toimenpidepyynnössä esitetyllä tavalla. Kilpailuviraston katsoo, ettei toimenpidepyyntö anna aihetta jatkotoimenpiteisiin. Asia poistetaan käsittelystä.

6 Sovelletut säännökset

Laki kilpailunrajoituksista (480/92) 6 §

7 Muutoksenhaku

Kilpailunrajoituslain 21 §:n 1 momentin nojalla tähän päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.

Valitusosoitus on liitteenä.

8 Lisätiedot

Lisätietoja antaa erikoistutkija Soile Tahvanainen.