Telian 994-ulkomaanvalinnan estäminen Soneran GSM-liittymästä soitettaessa

Päivämäärä

24.4.2001

Diaarinumero

46/61/2001

Osapuolet

Sonera Oyj / Telia Finland Oy

Asianosaiset

Sonera Oyj
Telia Finland Oy

Toimenpidepyynnön tekijä

Ilkka Haavisto

Asian vireilletulo

Kilpailuvirasto sai 15.1.2001 toimenpidepyynnön, jonka mukaan Sonera Oy estää Telian 994-ulkomaanvalinnan käytön omassa liikenteessään. Toimenpidepyynnön tekijällä on ulkomaanliikennettä koskeva sopimus Telian kanssa, jota kautta puhelut ovat halvempia. Toimenpidepyynnön tekijä ei kuitenkaan pysty soittamaan Soneran GSM-liittymästään matkapuhelimeensa valmiiksi ohjelmoituun 994-alkuiseen numeroon Ruotsiin. Valitsemalla ulkomaanvalinnaksi 994:n sijasta 990 tilanne kuitenkin korjaantui. Toimenpidepyynnön mukaan kyseinen häiriö on ollut systemaattista matkapuhelimesta soitettaessa. Lankaliittymästä soitettaessa vastaavaa häiriötä ei ole ollut.

Asian selvittäminen

Kilpailuvirasto pyysi 17.1.2001 Telehallintokeskusta ottamaan kantaa edellä esitettyyn ongelmaan sekä erityisesti selvittämään, mihin Soneran GSM-liittymistä Telian 994-ulkomaantunnuksella soitettujen puhelujen estäminen perustuu ja onko toisen operaattorin ulkomaantunnuksen käyttö Soneran GSM-verkosta soitettaessa ylipäätään mahdollista. Telehallintokeskus puolestaan pyysi asiasta selvityksiä Soneralta ja Telialta. Telehallintokeskus toimitti lausuntonsa Kilpailuvirastoon 2.4.2001.

Telehallintokeskus toteaa lausunnossaan, että säädösten mukaan Soneran GSM-verkosta on voitava soittaa ulkomaille myös Telian ulkomaantunnuksella 994, eikä Telehallintokeskuksella ole syytä epäillä, että Sonera olisi estänyt tämän tunnuksen käytön verkossaan. Soneran Telehallintokeskukselle antaman selvityksen mukaan toimenpidepyynnön tekijän liittymästä ei ole rekisteröity Soneran ulkomaankeskuksissa ajalla 1.11.–31.12.2000 soittoyrityksiä, epäonnistuneita tai onnistuneita puheluita Soneran ulkomaantunnuksilla (+, 990, 99590) eikä millään muillakaan ulkomaantunnuksilla. Telian selvityksen mukaan toimenpidepyynnön tekijän liittymästä tammikuussa 2001 994-valinnalla Ruotsiin soitetuista puheluista neljä oli onnistunut ja neljä epäonnistunut. Kolmessa epäonnistumisen syynä oli se, että toinen osapuoli oli varattu ja yhdessä se, että numerosta puuttui Ruotsin maatunnus. Soneran matkapuhelinverkossa ja Telia ulkomaankeskuksissa ei ole esiintynyt toimintahäiriöitä, jotka olisivat estäneet ulkomaanpuhelujen soittamisen Telian 994-operaattoritunnuksella.

Päätös ja sen perustelut

Tapauksen relevantit markkinat ovat matkaviestinpalveluiden valtakunnalliset markkinat. Kilpailuvirasto on aikaisemmissa päätöksissään, muun muassa 4.8.1999 (Dno 76/61/99) todennut, että Soneralla on kilpailunrajoituslain 3 §:n 2 kohdassa tarkoitettu määräävä markkina-asema matkaviestinpalveluiden tarjonnassa.

Kilpailuvirasto on todennut Telehallintokeskukselta saamansa selvityksen perusteella, että telepalvelujen käyttäjän valittua kaukotelepalvelun tai kansainvälisen telepalvelun, teleyritys ei saa ohjata televiestintää kulkemaan muun telepalvelun kautta, elleivät teleyritykset ole keskenään toisin sopineet.[1] Kansainvälisen televiestinnän tunnusvalintojen esto edellyttää markkinavoimaltaan huomattavalta teleyritykseltä, että se saa siihen käyttäjältä tai tämän asiamieheltä pyynnön. Soneran selvityksen mukaan toimenpidepyynnön tekijällä ei ole ollut marras-joulukuussa 2000 tai 2.2.2001 asiaa tarkistettaessa aktivoituna ulkomaanpuhelut estävää estoluokkaa. Telehallintokeskus ei ole saanut osoituksia siitä, että Sonera olisi estänyt 994-tunnuksen käytön verkossaan.

Kilpailuvirasto katsoo saamansa selvityksen perusteella, ettei Sonera ole käyttänyt väärin määräävää markkina-asemaansa ja pyrkinyt estämään Soneran GSM-liittymistä Telian 994-ulkomaantunnuksella soitettuja puheluita.

Kilpailuvirasto poistaa asian käsittelystä.

Sovelletut säännökset

Laki kilpailunrajoituksista (480/91) 3.2 § ja 7 §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta kilpailuneuvostolta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Liikenne- ja viestintäministeriön päätös teleyritysten televerkkojen ja -palvelujen yhteenliittämisestä (1393/1997) 21 §.