Epäilty kielletty hintayhteistyö vanhuksille tarkoitettujen asumispalvelujen hankinnasta Vantaan kaupungissa järjestetyssä tarjouskilpailussa

Päivämäärä

9.6.2004

Diaarinumero

46/61/2004

Osapuolet

Useita asumispalveluja tarjoavia elinkeinonharjoittajia

Asianosaiset

Hennina & Helmeri Oy, Tuusula
Hoitokoti Iltatähti Oy, Vantaa
Kartanonväki Oy, Vantaa
Hoivakoti Rede-Riikka Oy, Savonlinna
Ida-Maria Koti Oy, Vantaa
Inkerikoti Oy, Vantaa
Aarni-Hoiva Oy, Nurmijärvi
Hoivakoti Tuija Oy, Vantaa
Hoivakoti Atzalea Oy, Vantaa

Ratkaisu

Asia ei anna aihetta enempiin toimenpiteisiin. Kilpailuvirasto poistaa asian käsittelystään.

Asian vireilletulo ja selvittäminen

Vantaan kaupungin sosiaali- ja terveysviraston lakimies otti joulukuussa 2003 puhelimitse yhteyttä Kilpailuvirastoon. Lakimies ilmoitti Vantaan kaupungin sosiaali- ja terveysviraston vanhusten erityispalveluista vastaavassa yksikössä heränneen epäilyksiä siitä, että kaupungin toukokuussa 2003 järjestämään tarjouskilpailuun osallistuneiden eräiden elinkeinonharjoittajien kesken vallitsi yhteisiä hintasuosituksia. Kyseessä oleva tarjouskilpailu koski vanhuksille tarkoitettujen ympärivuorokautisten asumispalvelujen hankintaa (A-osa, tarjouskilpailua koskeva ilmoitus julkaistu 4.6.2003).

Kilpailuvirastossa tammikuussa 2004 käydyn viraston ja Vantaan kaupungin edustajien välisen keskustelun ja siinä esiin tulleiden lisätietojen perusteella Kilpailuvirasto katsoi, että asiaan saattoi liittyä kilpailunrajoituslaissa kiellettyä kilpailijoiden välistä hintayhteistyötä.

Kilpailuvirasto pyysi kirjeellään 19.1.2004 Etelä-Suomen lääninhallitusta selvittämään asiaa. Lääninhallitus toimitti selvityksensä tulokset Kilpailuvirastolle 1.6.2004 (selvitys liitteenä).

Lääninhallituksen selvitysten tulokset ja kilpailuoikeudellinen arvio

Lääninhallituksen tekemän selvityksen perusteella ei ole osoitettavissa, että Vantaan kaupungin kyseessä olevassa tarjouskilpailussa asianosaisten elinkeinonharjoittajien välillä olisi harjoitettu kilpailunrajoituslaissa kiellettyä kilpailijoiden välistä hintayhteistyötä. Kilpailuvirasto katsoo siksi, ettei asia anna aihetta enempiin toimenpiteisiin.

Sovelletut säännökset

Laki kilpailunrajoituksista (480/92, sellaisena kuin se on ollut voimassa 30.4.2004 saakka) 5 ja 6 §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n perusteella siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/196) säädetään.

Lisätiedot

Lisätietoja asiasta antaa Mika Hermas.