Yrityskauppaan liittyvän kilpailukiellon pituus

Päivämäärä

7.6.2000

Diaarinumero

464/61/99

Osapuolet

Biotech Machinery Oy

Asianosaiset

Biotech Machinery Oy

Matti Sinkkonen

Asian vireilletulo

Matti Sinkkonen on toimittanut 19.5.1999 Kilpailuvirastolle toimenpidepyynnön, jossa hän on katsonut, että hänen ja Biotech Machinery Oy:n väliseen Oy Tanacorp Ltd:n osakekannan kauppaan liittyvä 10 vuoden pituinen kilpailukielto on kilpailunrajoituslain (480/92) vastainen ja rajoittaa hänen kilpailumahdollisuuksiaan, ja pyytänyt Kilpailuvirastoa kieltämään ko. kilpailukiellon soveltamisen.

Asian selvittäminen

Kilpailuvirasto on hankkinut Tanacorp Oy:ltä jäljennökset Matti Sinkkosen ja Biotech Machinery Oy:n välisistä Tanacorp Oy:n osakekannan kauppaa koskevista asiakirjoista sekä yhtiön selvityksen asiasta.

Saatujen selvitysten mukaan Matti Sinkkonen ja Kari Kangas perustettavan yhtiön lukuun ovat tehneet 8.11.1995 sopimuksen, jossa todetaan muun muassa sen tarkoituksena olevan koko Oy Tanacorp Ltd:n osakekannan siirtyminen Sinkkosen ja hänen kanssaan etuyhteydessä olevilta osakkeenomistajilta Kankaan ja Biotech-yhtymän omistukseen. Sopimukseen liittyy määräämättömän ajan voimassa oleva kilpailukielto, jonka mukaan Sinkkonen sitoutuu olemaan suoraan tai epäsuorasti kilpailematta Tanacorp Oy:n valmistamien Tana-jyrien liiketoiminnan kanssa. Sopimus on tullut voimaan 8.11.1995.

Matti Sinkkonen ja Kari Kangas Biotech Machinery Oy:n puolesta ovat 11.7.1996 tehneet sopimuksen, jonka liitteenä on 19.6.1996 allekirjoitettu Matti Sinkkosen ja Biotech Machinery Oy:n välinen Oy Tanacorp Ltd:n koko osakekannan kauppakirja. Tässä sopimuksessa on kilpailukielto, jossa Matti Sinkkonen sitoutuu suoraan tai epäsuorasti olemaan kilpailematta Oy Tanacorp Ltd:n liiketoiminnan kanssa 10 vuoden ajan yhtiön saneerausohjelman vahvistamisesta. Sopimukseen liittyy myös 19.6.1996 allekirjoitettu työsopimus, jonka mukaan Matti Sinkkonen hoitaa Oy Tanacorp Ltd:ssä konsultointitehtäviä 30.11.1997 saakka.

Selvitykset saatuaan Kilpailuvirasto on tiedustellut kirjallisesti Matti Sinkkoselta ja Biotech Machinery Oy:ltä, ovatko ne valmiit alentamaan kilpailukiellon kestoajan viideksi vuodeksi sekä pyytänyt ilmoittamaan, mikä päivämäärä on osapuolien mukaan sopimuksiin perustuen oikea kilpailukiellon alkamispäivä.

Kumpikin osapuoli on ilmoittanut suostuvansa siihen, että kilpailukiellon kestoaika alennetaan viideksi vuodeksi. Matti Sinkkonen on katsonut, että oikea kilpailukiellon alkamisajankohta on 8.11.1995 eli päivä, jolloin tehtiin ensimmäinen ko. yrityskauppaa koskeva kilpailukiellon sisältänyt sopimus.

Biotech Machinery Oy on ilmoittanut vastauksessaan Kilpailuvirastolle, että sen käsityksen mukaan kilpailukiellon alkamisaika on 30.11.1997, jolloin Sinkkosen työsuhde Oy Tanacorp Ltd:ssä on päättynyt, koska Sinkkosen työsuhteen tarkoituksena on ollut mahdollistaa kaupan kohteeseen olennaisena osana kuuluneen tietotaidon siirtyminen ostajalle. Tietotaito on yhtiön mukaan käytännössä siirtynyt lopullisesti ostajalle vasta Sinkkosen työsuhteen päättyessä.

Biotech Machinery Oy on kuitenkin sittemmin Kilpailuviraston ja yrityksen välillä käytyjen neuvottelujen jälkeen ilmoittanut 31.5.2000 päivätyllä kirjeellään Kilpailuvirastolle suostuvansa siihen, että Matti Sinkkosta velvoittavan kilpailukiellon alkamisajankohta on 8.11.1995.

Asian kilpailuoikeudellinen arviointi

Elinkeinonharjoittajien välisiin yrityskauppoihin liittyvät kilpailukieltolausekkeet saattavat olla kilpailunrajoituslain 6 §:n 2 kohdan tarkoittamaa kiellettyä yhteistoimintaa, joka estää myyjää harjoittamasta myydyn yrityksen tai liiketoiminnan kanssa kilpailevaa elinkeinotoimintaa.

Yrityskauppaan liittyvä kilpailukieltolauseke voi jäädä kilpailunrajoituslain 6 §:n 2 kohdan kiellon ulkopuolelle, jos se on sisältönsä sekä ajallisen ja maantieteellisen ulottuvuuden kannalta kohtuullinen, eikä rajoita kilpailua enempää kuin on välttämätöntä kaupan toteuttamiseksi. Kilpailukielto voi olla hyväksyttävä esimerkiksi silloin, kun kaupassa siirtyy ostajalle yrityksen tietotaito, maine ja asiakaspiiri ja ostajan tekemän investoinnin arvon suojaaminen edellyttää sitä, että myyjä määräajaksi sitoutuu olemaan kilpailematta myymänsä yrityksen toimialalla. Kilpailukiellon kestoajan enimmäispituus arvioidaan tapauskohtaisesti. Kilpailukiellon enimmäispituutena on useimmissa tapauksissa pidettävä viittä vuotta. EY:n tuomioistuimen ja komission yrityskauppoihin liittyvien kilpailukieltojen arviointia koskevan soveltamiskäytännön mukaan viiden vuoden kilpailukieltoaikaa on pidettävä kohtuullisena yrityskaupoissa, joissa siirtyy yrityksen tietotaito, maine ja asiakaspiiri. Jos yrityskaupassa siirretään uudelle omistajalle vain yrityksen maine ja asiakaspiiri, kahta vuotta on pidetty hyväksyttävänä kilpailukiellon pituutena. Mikäli yrityskaupan kohteena on pelkkä yrityksen esineellinen omaisuus, ei myyjälle asetettua kilpailukieltoa ole pidetty EY:n oikeuskäytännössä hyväksyttävänä ostajan suojaamiseksi kilpailulta. Kilpailuvirasto katsoo, että EY:ssä noudatettuja periaatteita voidaan seurata myös silloin, kun harkitaan, tuleeko kilpailunrajoituslain 6 §:n 2 kohtaa soveltaa yrityskauppaan liittyvään kilpailukieltolausekkeeseen. Samalla kannalla on ollut kilpailuneuvosto, kun se on 22.1.1999 tekemässään Jarl Söderholmin ja Kotipizza Oy:n välistä kilpailukieltoa koskevassa päätöksessään (Dno 8/359/98) todennut muun muassa, että EY:n kilpailuoikeudessa enimmillään viiden vuoden kilpailukieltolauseketta pidetään yleisesti hyväksyttävänä, mikäli kaupassa siirtyy maineen ja asiakaspiirin ohella myös olennaista tietotaitoa. Kilpailuneuvosto on em. päätöksessään todennut, että kyseiset EY:n kilpailuoikeudessa vakiintuneet aikarajat ovat lähtökohtana myös harkittaessa kilpailukiellon sallittua enimmäispituutta kilpailunrajoituslain 6 §:n 2 kohdan kannalta ja niitä pidemmät kilpailukiellot edellyttävät erityisiä syitä.

Edellä mainituilla perusteilla osapuolten välisiin 8.11.1995 ja 11.7.1996 tehtyihin Oy Tanacorp Ltd:n osakekannan kauppaa koskeviin sopimuksiin sisältyvät määräämättömän ajan voimassa oleva ja 10 vuotta voimassa oleva kilpailukieltolauseke ovat kilpailunrajoituslain 6 §:n 2 kohdan vakiintuneen soveltamiskäytännön mukaan ko. lainkohdan vastaisia. Edelleen Kilpailuvirasto katsoo, että kilpailukiellon oikeana alkamisajankohtana on pidettävä 8.11.1995, koska kysymyksessä olevaan yrityskauppaan liittyvä kilpailukielto on tällöin tehdyn yrityskauppaan tähtäävän sopimuksen perusteella ollut siitä lähtien voimassa Matti Sinkkosta velvoittavana ja Sinkkonen on siitä lähtien ollut estynyt harjoittamasta Oy Tanacorp Ltd:n kanssa kilpailevaa liiketoimintaa. Kumpikin osapuoli on ilmoittanut suostuvansa siihen, että kilpailukiellon pituus muutetaan viideksi vuodeksi alkaen 8.11.1995, jota voidaan tässä tapauksessa pitää hyväksyttävänä kilpailukiellon pituutena.

Kilpailuvirasto toteaa, että edellä mainittuihin sopimuksiin merkityillä ylipitkillä kilpailukieltojen kestoajoilla ei tähän mennessä ole ollut käytännössä vahingollisia vaikutuksia, koska kummankin sopimuksen tekemisestä on toistaiseksi kulunut alle viisi vuotta ja osapuolet ovat suostuneet alentamaan kilpailukiellon pituuden viideksi vuodeksi. Sen vuoksi Kilpailuvirasto katsoo, että osapuolten solmimiin sopimuksiin sisältyvillä kilpailunrajoituslain 6 §:n 2 kohdan vastaisilla kilpailunrajoituksilla on ollut kilpailunrajoituslain 12 §:ssä tarkoitettu vain vähäinen vaikutus taloudelliseen kilpailuun, eikä tee kilpailuneuvostolle kilpailunrajoituslain 8 §:ssä tarkoitettua esitystä seuraamusmaksun määräämiseksi.

Päätös

Koska kilpailukielto ei jatku kuin 8.11.2000 saakka eli hyväksyttävänä pidettävän viiden vuoden ajan, sillä ei tähän mennessä ole ollut käytännössä vahingollisia vaikutuksia. Sen vuoksi Kilpailuvirasto katsoo, että kilpailunrajoituksella on ollut kilpailunrajoituslain 12 §:ssä tarkoitettu vain vähäinen vaikutus taloudelliseen kilpailuun ja poistaa asian käsittelystä.

Sovelletut säännökset

Laki kilpailunrajoituksista (480/92) 6, 8 ja 12 §

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa tekemään päätökseen saa hakea muutosta kilpailunrajoituslain 21 §:n mukaan kilpailuneuvostolta siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/96) säädetään.