Epäilty määräävän markkina-aseman väärinkäyttö taksien ajovälityksen hinnoittelussa

Päivämäärä

20.12.2012

Diaarinumero

475/14.00.00/2010

Osapuolet

Savon Taksidata Oy, Kuopio

1 Asia

Epäilty määräävän markkina-aseman väärinkäyttö taksien ajovälityksen hinnoittelussa.

2 Osapuolet

Savon Taksidata Oy, Kuopio

Toimenpidepyynnön tekijä:

Taksiautoilija Juha Laitinen, Kuopio

3 Ratkaisu

Toimenpidepyyntö ei anna aihetta toimenpiteisiin ja asia poistetaan käsittelystä.

4 Asian vireilletulo

Taksiautoilija Juha Laitinen on tehnyt 6.5.2010 Kilpailuvirastolle toimenpidepyynnön, jossa hän on pyytänyt virastoa selvittämään, syyllistyykö Savon Taksidata Oy määräävän markkina-aseman väärinkäyttöön asettamalla yhtiön osakkaina olevat autoilijat ja osakkeettomat autoilijat keskenään eriarvoiseen asemaan yhtiön tilausvälityspalvelujen ostajina, kun yhtiö perii sen osakkaina olevilta autoilijoilta alempaa ajovälityksen palvelumaksua kuin autoilijoilta, jotka eivät ole yhtiön osakkaita.

Toimenpidepyynnössä on tuotu esille myös epäily Savon Taksidata Oy:n mahdollisesti harjoittamasta peitellystä osingon jaosta.

5 Asiaselostus ja ratkaisun perustelut

Juha Laitinen on toimenpidepyynnössään katsonut, että Savon Taksidata Oy syyllistyy määräävän markkina-aseman väärinkäyttöön, kun se on 1.7.2010 voimaan astuneen uuden hinnastonsa mukaisesti ryhtynyt perimään ajovälityspalkkiona yhtiön osakkaana olevilta autoilijoilta 150,- euroa/kk ja osakkeettomilta autoilijoilta 230,- euroa/kk samasta palvelusta. Laitisen 31.5.2012 toimittaman lisäselvityksen mukaan maksujen ero on nykyisin 189,- euroa/kk. Toimenpidepyynnössään Laitinen on lisäksi tuonut esille ongelmana sen, että Savon Taksidata Oy:n osakkeita ei ole myytävänä, jotta osakkeettomat taksiautoilijat voisivat ostaa osakkeen.

Savon Taksidata Oy on 17.9.2010 päivätyllä kirjeellään toimittanut virastolle asiasta vastineensa. Vastineessaan Savon Taksidata Oy on ilmoittanut yhtiön olevan osuuskuntatyyppisesti toimiva osakeyhtiö, joka tarkoittaa sitä, että kullakin osakkaalla on vain yksi osake ja yhtiön tuottamat edut tulevat omistajille palvelukonseptin muodossa. Vastineen mukaan yhtiön osakkaat saavat hyvityksen yhtiöön sijoittamastaan rahoitusosuudesta palvelujen hinnoissa siten, että yhtiön toimintaa rahoittaneet osakkaat saavat alennusta yhtiön autoilijoilta perimästä tilausvälitysmaksusta. Vastineessa yhtiö katsoo, että elleivät sen toimintaa osakepääoman muodossa rahoittaneet osakkaat saisi alennusta, tulisi niille tilausvälityspalvelun käyttäjille, jotka eivät ole osakkaita, kohtuuton etu. Osakkaat saavat vastineen mukaan yhtiöstä vähäistä osinkotuloa.

Savon Taksidata Oy:n mukaan ko. maksulla katetaan tilausvälityksestä aiheutuvia kustannuksia ja maksun suuruus sekä osakkaille myönnettävä alennus perustuvat liiketaloudellisiin laskelmiin. Tilausvälitysmaksuilla yhtiön tulee kattaa sen toiminnasta aiheutuvat menot. Yhtiö katsoo, että osakkaille myönnettävä alennus, joka on vuodessa yhteensä 960,- euroa on vähäinen verrattuna taksiauton tavanomaiseen liikevaihtoon, joka yhtiön mukaan on noin 100.000–150.000,- euroa vuodessa. Yhtiön mukaan maksujen eroa harkittaessa on pidetty tärkeänä, että osakkeettomien autoilijoiden kilpailumahdollisuuksia ei rajoiteta. Yhtiö katsoo, että ero on tarpeellinen siksi, että yhtiön harjoittama osingonjakopolitiikka ei tuota yhtiöön pääomaa sijoittaneille osakkaille tarpeellista hyvitystä, vaan osuuskuntatyyppisen osakeyhtiön toimintaperiaatteen mukaan osa hyvityksestä tulee antaa palvelumaksun alennuksena.

Savon Taksidata Oy:n mukaan yhtiön osakkeita ei ole kaiken aikaa saatavilla, mutta yhtiö järjestää osakeannin tarvittaessa. Yhtiö pitää ilmoituksensa mukaan osakasautoilijaa ja ajovälityksensä piirissä olevaa osakkeetonta autoilijaa tasa-arvoisina palveluntuottajakumppaneina.

Kilpailulain 31 §:n mukaan Kilpailuvirasto ryhtyy toimenpiteisiin kilpailunrajoituksen tai sen vahingollisten vaikutusten poistamiseksi, jos se katsoo elinkeinonharjoittajan tai elinkeinonharjoittajien yhteenliittymän rajoittavan kilpailua ja toimenpiteisiin ryhtyminen on tarpeen terveen ja toimivan kilpailun turvaamiseksi markkinoilla. Kilpailulain 31 § vastaa pääosin aiemman kilpailunrajoituslain 12 §:n 1 momenttia.

Hallituksen esityksen (HE 88/2010) mukaan Kilpailuviraston tehtävät ja toimintavelvoitteet liittyvät kilpailulain 1 §:ssä tarkoitettuun lain tavoitteeseen. Kilpailulakia koskevan hallituksen esityksen yksityiskohtaisissa perusteluissa todetaan lain 1 §:stä muun muassa: ”Lain tarkoitus ei sen sijaan ole tarjota oikeussuojakeinoja yksittäisten sopimusriitojen ratkaisuun tai suojata elinkeinonharjoittajaa kilpailijan tai kauppakumppanin kohtuuttomilta tai mielivaltaisilta menettelytavoilta, ellei kysymys samalla ole menettelystä, jonka tutkiminen on tarpeen terveen ja toimivan kilpailun turvaamiseksi markkinoilla.”

Asiassa ei näytä olevan kysymys rajoituksesta, joka kilpailulain 1 §:n tarkoittamalla tavalla vaikuttaisi markkinaprosessin toimivuuteen tai talouden tehokkuuteen. Kysymys on pikemminkin elinkeinonharjoittajien välisestä sopimusriidasta, jotka pääsääntöisesti eivät kuulu kilpailulain mukaan ratkaistaviin asioihin.

Taksiliikennelaissa on taksien tilausvälityskeskusten toiminnan valvontaa koskevia säännöksiä, joiden mukaan tilausvälityskeskuksen toimintaan voidaan puuttua, jos tilausvälitystoimintaa harjoitettaessa on ilmennyt vakavia ja olennaisia rikkomuksia tai laiminlyöntejä. Tämä valvonta ei kuitenkaan kuulu Kilpailuviraston tehtäviin, vaan sitä hoitaa toimivaltainen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Taksielinkeinoa koskee muutoinkin oma erityislainsäädäntönsä, jonka perusteella muun muassa taksipalvelujen tarjontaa ja palveluista perittävää hintaa säännellään. Tämän sääntelyn vuoksi normaalit markkinamekanismit eivät toimi alalla.[1]

Savon Taksidata Oy:n osakkailleen palvelumaksusta myöntämän alennuksen suuruus on toimenpidepyynnön tekohetkellä ollut varsin vähäinen, alle 1 % taksiautoilijan keskimääräisestä liikevaihdosta ja toukokuussa 2012 se on ollut n. 2 %, jonka vuoksi alennuksella ei voida katsoa olevan vaikutusta kilpailuun.

Kilpailuviraston tavoitteena on lainsäädännössä tarkoitetulla tavalla puuttua kansantaloudellisesti merkittäviin kilpailunrajoituksiin, joilla on markkinamekanismin yleisen toimivuuden kannalta merkittävä haitallinen vaikutus, tai jotka on kilpailulaissa kielletty. Käsiteltävän toimenpidepyynnön tarkoittamassa tapauksessa ei ole viraston saamien tietojen valossa kysymys tällaisesta tilanteesta. Savon Taksidata Oy:n kyseisellä toiminnalla ei ole nähtävissä markkinavaikutuksia, koska markkina on säännelty ja väitetyllä väärinkäytöllä on vain vähäinen vaikutus yksittäisten taksiautoilijoiden elinkeinonharjoittamiseen. Kilpailuvirasto katsoo myös, että Savon Taksidata Oy:n arvioitavana olevalla menettelyllä ei ole ollut haitallista vaikutusta taksipalveluiden tarjontaan kuluttajille, eikä menettely näin ollen ole vaarantanut kuluttajien etua.

Toimenpidepyynnössä epäiltyyn mahdolliseen peiteltyyn osingonjakoon sovelletaan lakia verotusmenettelystä (1995/1558, 29 §). Kyseistä lakia valvoo verohallinto.[2]

Kilpailuvirasto ei ryhdy enempiin toimenpiteisiin asiassa.

6 Sovelletut säännökset

Kilpailulaki (948/2011) 31 ja 50 §:t ja kilpailunrajoituslaki (480/1992) 12 §.

7 Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailulain 44 §:n mukaan siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.

8 Lisätiedot

Lisätietoja antaa erikoistutkija Kaarlo Helkamo, p. 029 505 3348, sähköposti etunimi.sukunimi@kkv.fi


[1] ks. Kilpailuvirasto 2011: ”Kilpailukatsaus 2: Viisas sääntely – toimivat markkinat”, jakso 3.10 ”Taksiliikenteen sääntelyn ongelmat”, Kilpailuviraston selvityksiä 1/2011, toim. Ari Ahonen.

[2] ks. http://www.vero.fi/fi-FI/Syventavat_veroohjeet/Elinkeinoverotus/Peitelty_osinko%2810209%29.