Kilpailun rajoittaminen kivivillaisten kasvualustojen kierrätyksessä

Päivämäärä

30.9.2005

Diaarinumero

485/61/2005

Osapuolet

Grodan A/S / Helle Oy

Asian vireilletulo

Kilpailuvirasto vastaanotti 14.6.2005 toimenpidepyynnön, jonka mukaan tanskalainen Grodan A/S ja sitä Suomessa edustava Helle Oy rajoittavat kilpailua kivivillaisten vihannesten ja koristekasvien viljelyssä käytettävien kasvualustojen kierrätyksessä. Toimenpidepyynnön mukaan Grodan A/S on määräävässä markkina-asemassa kivivillaisten kasvualustojen markkinoilla Suomessa, ja koska se kieltäytyy ottamasta kivivilla-alustojen kierrätysjärjestelmäänsä muita kuin omia tuotteitaan tai sellaisia tuotteita, jotka Grodan A/S on hyväksynyt, yritys syyllistyy määräävän markkina-aseman väärinkäyttöön.

Kilpailunrajoituksesta kärsivät toimenpidepyynnön mukaan kaikki kivivillaa käyttävät kauppapuutarhat, joskin kilpailunrajoitus koskee ennen kaikkea Närpiön seutua ympäristöineen, missä pääosa Suomen tomaateista ja kurkuista viljellään.

Ratkaisu

Toimenpidepyyntö ei anna aihetta tarkempiin selvityksiin. Asia poistetaan käsittelystä.

Asiaselostus ja ratkaisun perustelut

Toimenpidepyynnön tekijä Oy Schetelig Ab (jäljempänä Schetelig) markkinoi ja myy kertomansa mukaan kauppapuutarhoille Suomessa hollantilaisyritys Cutilenen valmistamia vastaavanlaisia tuotteita kuin Grodan A/S kilpaillen kivivillamarkkinoilla, joiden arvoksi toimenpidepyynnön tekjä arvioi noin 3 miljoonaa euroa. Grodan A/S on toimenpidepyynnön mukaan maailman johtava kivivillakasvualustojen valmistaja, jolla on Suomessa kaksi tuotemerkkiä Grodan ja Pargro. Schetelig edusti Suomessa aikaisemmin Pargro-tuotemerkkiä, mutta siirtyi vuonna 2004 myymään Grodan A/S:n kanssa kilpailevan Cutilenen tuotteita, jolloin Grodan A/S keskitti oman myyntinsä Helle Oy:lle.

Toimenpidepyynnön tekijä arvioi Grodan A/S:n markkinaosuuden Suomessa olleen viime vuosina noin 98 prosenttia, joskin Cutilenen tulo markkinoille on jonkin verran pienentänyt Grodan A/S:n markkinaosuutta kauden 2004-2005 aikana.

Toimenpidepyynnön mukaan Grodan A/S on ilmoittanut Närpiön seudun asiakkailleen 7.5.2005 päivätyllä kirjeellä, ettei asiakkaan kierrätykseen toimittamassa kivivillassa saa olla muuta kivivillaa kuin Grodania tai Pargroa. Grodan A/S on lisäksi painostanut kierrätystä hoitavan yrittäjän Simons L. Transportfirma Kb:n sopimukseen, jonka mukaan se ei saa ottaa kierrätykseen kuin Grodanin tuotteet tai tämän hyväksymät tuotteet.

Kilpailuvirasto on hankkinut asiassa puhelimitse lisäselvityksiä Scheteligin toimitusjohtajalta, Närpiön ympäristö- ja terveydenhuollon tarkastajalta sekä kivivilla-alustojen kierrätystä hoitavalta kuljetusyritykseltä. Toimenpidepyynnön tekijältä Kilpailuvirasto ei ole saanut alustavasta näkemyksestään pyytämäänsä kannanottoa 26.8.2005 annettuun määräaikaan mennessä.

Kilpailuviraston näkemys

Kilpailuvirasto katsoo, että toimenpidepyynnössä on kysymys siitä, voidaanko Grodan A/S:n kieltäytymistä ottamasta kivivilla-alustojen kierrätysjärjestelmäänsä muita kuin omia tuotteitaan, pitää kilpailunrajoituslain 6 §:n kieltämänä kilpailua rajoittavana menettelynä. Tällaista kieltäytymistä voidaan periaatteessa tarkastella liikesuhteesta kieltäytymisenä.

Pääperiaatteena elinkeinotoiminnassa on sopimusvapaus, johon puuttuminen edellyttää vahvoja perusteluja, ja on poikkeus perussäännöstä. Tämä koskee myös määräävässä markkina-asemassa olevia yrityksiä.

Liikesuhteesta pidättäytymistä tai toimituskieltoa on tarkasteltu EY-oikeudessa. EY-tuomioistuimen ratkaiseman ”Bronner”-tapauksen[1] mukaan määräävässä markkina-asemassa olevan elinkeinonharjoittajan liikesuhteesta pidättäytymisen pitäminen Rooman sopimuksen 82 artiklan vastaisena menettelynä edellyttää, että sen seurauksena kilpailu täysin estyy, että toimenpide ei ole objektiivisesti perusteltavissa, palvelusta osalliseksi pääsyn on oltava sitä haluavan yrityksen liiketoiminnalle välttämätöntä, eikä toimituskiellon kohteeksi joutuneella ole vaihtoehtoista, korvaavaa toimituslähdettä. Kaikkien mainittujen kriteerien täyttyessä menettelyyn voidaan puuttua kilpailuoikeuden keinoin.

Vastaavanlaiseen arvioon tuomioistuin päätyi tapauksessa IMS Health v. NDC Health, joka koski tekijänoikeussuojan ja määräävän markkina-aseman kilpailuoikeudellista suhdetta.[2]

Puuttumiskynnys on siten asetettu korkealle, ja sopimusvapaudesta on poikettu lähinnä sellaisilla aloilla, joilla on pitkään ollut ominaista jonkun yrityksen monopoliasema. Tällaisia ovat kansallisessa oikeuskäytännössä olleet esimerkiksi tele- ja sähköalat, joilla paikallista verkkoa kontrolloiva yritys on voinut omilla toimillaan estää kilpailun kokonaan.

Kivivillaisten kasvualustojen kierrätysjärjestelmää ei voida rinnastaa näihin toimialoihin. Saatujen selvitysten mukaan ei myöskään ole estettä rinnakkaisen kierrätysjärjestelmän perustamiselle. Tähän vaadittavat investoinnit eivät ole kovin merkittäviä. Vaadittavan ympäristöluvan käsittely saattaa viivästyttää järjestelmän käyttöönottoa, mutta lupamenettely koskee samalla tavoin kaikkia hakijoita. Maassa on lisäksi runsaasti vihannesten tai koristekasvien tuotantoon keskittyneitä elinkeinonharjoittajia, eikä alalle pääsylle ole nähtävissä erityisiä esteitä. Kasvualusta on vain osa elinkeinonharjoittajan vihannes – ja koristekasviviljelyn kokonaiskustannuksista, eikä kivivilla-alustakaan ole ainoa vaihtoehto vihannesten tai koristekasvien viljelyalustaksi.

Kilpailuviraston tehtäväksi on lainsäädännössä asetettu selvittää kilpailunrajoituksia ja niiden vaikutuksia. Jos virasto katsoo elinkeinonharjoittajan tai elinkeinonharjoittajien yhteenliittymän rajoittavan kilpailua, sen on ryhdyttävä tarpeellisiin toimenpiteisiin kilpailunrajoituksen tai sen vahingollisten vaikutusten poistamiseksi. Kilpailuvirasto voi kuitenkin olla ryhtymättä toimenpiteisiin, jos kilpailua kyseisillä markkinoilla voidaan kilpailunrajoituksesta huolimatta pitää toimivana tai jos kilpailunrajoituksella on vain vähäinen vaikutus taloudelliseen kilpailuun. Kilpailuvirastolle on näin ollen varattu mahdollisuus voimavarojensa tarkoituksenmukaiseen kohdentamiseen. Kilpailuviraston tavoitteena on lainsäädännössä tarkoitetulla tavalla puuttua kansantaloudellisesti merkittäviin kilpailunrajoituksiin, joilla on markkinamekanismin yleisen toimivuuden kannalta merkittävä haitallinen vaikutus.

Kilpailuvirasto katsoo, ettei asiassa ole esitetty sellaisia näkökohtia, jotka viittaisivat markkinamekanismin yleisen toimivuuden kannalta haitallisiin vaikutuksiin tai jotka selkeästi viittaisivat kilpailunrajoituslaissa kiellettyyn kilpailunrajoittamiseen. Sen vuoksi asian yksityiskohtaisempi selvittäminen ei ole tarpeellista.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (318/04) 6 § ja 12 §

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.

Valitusosoitus on liitteenä.

Lisätiedot

Lisätietoja antaa apulaisjohtaja Timo Mattila.


[1] C-7/97, Oscar Bronner GmbH & Co KG v Mediaprint

[2] C-418/01, IMS Health GmbH & Co OHG v NDC Health GmbH & Co KG