Sakokaivojen tyhjennys Sodankylässä ja epäilty tarjouskartelli tyhjennyskuljetuksissa

Päivämäärä

25.7.2000

Diaarinumero

489/61/98

Osapuolet

Kuljetuspalvelu J. Seitaniemi / Sodankylän Jätehuolto Oy

Dnro 489/61/98, 25.7.2000

Asianosaiset

Loka-Auto H. Virpikari

Kuljetuspalvelu J. Seitaniemi
Sodankylän Jätehuolto Oy

Asian vireilletulo

Hannu Virpikari pyysi 2.6.1998 päivätyssä kirjeessään Kilpailuvirastoa tutkimaan, vallitseeko Sodankylän kunnassa monopoli sakokaivojen tyhjennyksessä. Virpikarin toimittaman lehtileikkeen mukaan Sodankylän Vesi Oy:n ulkopuolisella alueella sakokaivojen tyhjennykset on Sodankylän kunnan päätöksellä annettu Napapiirin Kuljetus Oy:n hoidettavaksi. Kilpailuvirasto teki 5.10.1998 asiassa suorittamaansa selvitykseen perustuen Sodankylän kunnalle aloitteen, joka toimitettiin myös Virpikarille tiedoksi. Aloitteessaan Kilpailuvirasto esitti, että Sodankylän kunta ryhtyisi toimenpiteisiin sopimusperusteiseen jätteenkuljetukseen kuuluvan terveen ja toimivan kilpailun edellytysten palauttamiseksi eli poistaisi Napapiirin Kuljetus Oy:n yksinoikeuden.

Kilpailuviraston selvittäessä asiaa ilmeni Sodankylän kunnalta saaduista asiakirjoista seikkoja, jotka antoivat aiheen epäillä, että Biolappi Oy:n v. 1997 järjestämässä sakokaivojen tyhjentämistä koskevassa tarjouskilpailussa olisivat alueen jätteenkuljetusyrittäjät harjoittaneet kilpailunrajoituslaissa kiellettyä yhteistoimintaa. Kilpailuvirasto pyysi 22.9.1998 Lapin lääninhallitusta selvittämään, olivatko autoilijat edellä mainitussa tarjouskilpailussa syyllistyneet kilpailunrajoituslain rikkomiseen.

Asian selvittäminen

Lääninhallituksen selvitys

Lapin lääninhallituksen 21.6.2000 päivätty selvitys saapui Kilpailuvirastoon 29.6.2000. Selvityksen mukaan Sodankylän kunnan teknisellä osastolla pidettiin 5.1.1996 neuvottelu, jossa olivat mukana kunnan ja Biolappi Oy:n edustajien lisäksi Hannu Virpikari (Loka-Auto H. Virpikari), Jouni Seitaniemi (Kuljetuspalvelu J. Seitaniemi) ja Sakari Korpela (Sodankylän Jätehuolto Oy). Biolappi Oy on Napapiirin Kuljetus Oy:n ja Vapo Oy:n perustama yhtiö, joka perustettiin käsittelemään Sodankylän kunnan haja-asutusalueiden sakokaivolietteitä. Em. neuvottelusta laaditusta muistiosta ilmenee edelleen, että autoilijat ja Biolappi Oy ovat neuvotelleet jo aikaisemmin mm. kuljetustaksoista. Kun Biolappi Oy sittemmin pyysi 12.2.1996 tarjoukset lietteen kuljetuksista kaikilta paikallisilta yrittäjiltä kirjallisesti ja lehti-ilmoituksella, jätti tarjouksen vain yksi Napapiirin kuljetus Oy:n osakasautoilija, joka kuitenkin sanoi sopimuksen irti 1.4.1997 lietteiden vähäisen kuljetusmäärän vuoksi. Tällöin Biolappi Oy pyysi uudelleen tarjouksia sakokaivolietteen kuljetuksista, jolloin Seitaniemi, Korpela ja Virpikari tekivät 14.5.1997 samanlaiset tarjoukset, jotka Napapiirin Kuljetus Oy:n antaman tiedon mukaan saapuivat samassa kirjekuoressa. Kuljetussopimukset tehtiin kaikkien kolmen yrittäjän kanssa. Sopimukset irtisanottiin 30.11.1997 Biolappi Oy:n siirrettyä liiketoimintansa Napapiirin Kuljetus Oy:lle. Kuljetusten jatkamiseksi järjestettiin vielä neuvottelu, mutta se samoin kuin sen jälkeen järjestetty tarjouskilpailu eivät johtaneet sopimuksiin. Tämän jälkeen Sodankylän kunta ja Napapiirin Kuljetus Oy sopivat 22.11.1998, että Napapiirin Kuljetus Oy sopii jatkossa lietteenkuljetuksista Sodankylän Vesi Oy:n ulkopuolisella alueella ainoastaan yhden aliurakoitsijan kanssa. Kuljetukset sai hoitaakseen Kuljetuspalvelu J. Seitaniemi. Seitaniemen antaman tiedon mukaan haja-asutusalueen sakokaivolietteet pystyy ajamaan yksi urakoitsija.

Lääninhallituksen selvitys osoittaa, että autoilijat olivat tarjoustilanteessa selkeästi harjoittaneet kilpailunrajoituslain 5 §:n kieltämää yhteistyötä.

Muu selvitys

Sodankylän kunta ja Napapiirin kuljetus Oy ovat sittemmin sopineet niiden välillä tehdyn sakokaivolietteiden kuljetus- ja käsittelysopimuksen tarkentamisesta ja jatkamisesta vuoden 2000 loppuun saakka. Kunnanhallitus hyväksyi sopimuksen 17.6.1999. Kunnanhallitus hylkäsi 23.8.1999 Virpikarin asiassa tekemän oikaisuvaatimuksen.

Rovaniemen hallinto-oikeus on 20.1.2000 antanut päätöksen Virpikarin kunnan oikaisuvaatimusta koskevassa valitusasiassa. Päätöksessään hallinto-oikeus katsoi, että kunnan ja Napapiirin Kuljetus Oy:n välinen sopimus on keräilyä koskevalta osalta jätelain 10 §:n vastainen, josta syystä kunnanhallitus ei ole voinut hyväksyä sanottua sopimusta. Sodankylän kunta onkin lähettänyt Kilpailuvirastolle 9.6.2000 päivätyn ilmoituksen, jonka mukaan kunnanhallitus on 5.6.2000 päättänyt irtisanoa ko. sopimuksen päättymään 31.12.2000. Irtisanomisilmoitus on lähetetty 12.6.2000 Napapiirin kuljetus Oy:lle. Tämän jälkeen jäteveden puhdistamon saneerauksen valmistuttua lietteet käsitellään puhdistamolla. Sodankylän kunta ei vielä ole päättänyt, toteutetaanko jätteiden (myös sako- ja umpikaivolietteiden) kuljetus kunnan järjestämänä vai sopimusperusteisena. Kunnasta puhelimitse saadun tiedon mukaan asia ratkeaa tulevan syksyn aikana. Näiden muutosten myötä lietteiden kuljetukseen hallinnollisella päätöksellä aikaansaatu kilpailuongelma poistuu.

Päätös ja sen perustelut

Kilpailuvirasto poistaa asian käsittelystä. Kuljetusyrittäjien harjoittama yhteistyö on ollut ajallisesti rajoittunut ja taloudellisilta vaikutuksiltaan vähäinen. Yhteistyö on myös rajoittunut suppealle maantieteelliselle alueelle. Lisäksi Biolappi Oy, Napapiirin Kuljetus Oy sekä Sodankylän kunta ovat omalla toiminnallaan myötävaikuttaneet tarjoustilanteessa neuvottelutilaisuuksien järjestämiseen, joissa myös tarjoajat ovat olleet mukana. Kun lisäksi jätteiden kuljetusjärjestelmä Sodankylän kunnassa piakkoin uudistuu, ei Kilpailuvirasto pidä aiheellisena ryhtyä asiassa enempiin toimenpiteisiin, vaan poistaa asian vähämerkityksellisenä kilpailunrajoituslain 12 §:n 1 momentin nojalla käsittelystä.

Sovelletut säännökset

Laki kilpailunrajoituksista (480/92) 5, 8 ja 12 §.

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen saa kilpailunrajoituslain 21 §:n perusteella hakea muutosta kilpailuneuvostolta siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on liitteenä.