Numeropalveluliiketoimintaa koskeva kilpailunrajoitusepäily

Päivämäärä

27.6.2012

Diaarinumero

49/14.00.00/2012

Osapuolet

Fonecta Oy, Helsinki

1 Asia

Fonecta Oy:n numeropalveluliiketoimintaa koskeva kilpailunrajoitusepäily

2 Osapuolet

Fonecta Oy, Helsinki

Toimenpidepyynnön tekijä

Hinauspalvelu Heinonen, Lempäälä

3 Ratkaisu

Asia jätetään tutkimatta.

4 Asian vireilletulo ja selvittäminen

1. Kilpailuvirastoon on 23.1.2012 saapunut Hinauspalvelu Heinosen toimenpidepyyntö, jonka mukaan Fonecta Oy (jäljempänä Fonecta) rajoittaa kilpailua hinausalalla myydessään yrityksille niin kutsuttuja kärkipaikkoja numeropalveluun. Asiakkaan soittaessa Fonectan numeropalveluun ja pyytäessä tietyn alan yritysten yhteystietoja tietyllä alueella annetaan numeropalvelusta ensimmäisenä kärkipaikan ostaneiden yritysten yhteystiedot. Toimenpidepyynnön tekijä katsoo, että koska hinausalalla numeropalvelun kautta tulevat tilaukset muodostavat merkittävän osan kaikista tilauksista, rajoittaa kärkipaikkojen myyminen kilpailua alalla.

2. Kilpailuvirasto on 20.2.2012 pyytänyt Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastoa avustamaan asian selvittämisessä. Aluehallintovirasto on raportoinut selvitystyönsä tuloksista Kilpailuvirastolle 11.4.2012.

5 Asiaselostus

3. Fonectan 020202-numeropalveluun myymää priorisointipalvelua ”Fonecta Premium” -palvelua on viestintämarkkinalain (393/2003) näkökulmasta käsitelty Viestintäviraston päätöksissä 21.4.2004, dnro 309/531/2004, ja 8.4.2010, dnro 2172/9231/1009. Viestintävirasto on päätöksissään katsonut, ettei palvelu ole syrjivä viestintämarkkinalain tarkoittamassa merkityksessä. Kuluttajavirasto on arvioinut palvelua kuluttajansuojalain (38/1978) näkökulmasta kirjeessään 12.1.2011, dnro KUV/8181/41/2009, ja todennut, ettei palvelu ole kuluttajansuojalain vastainen.

4. Edellä mainittujen Viestintäviraston ja Kuluttajaviraston asioiden käsittelyn yhteydessä Fonecta Oy on kertonut Premium-palvelustaan muun muassa seuraavaa: Premium-paketin ostaneet yritykset sijoitetaan ensisijaisiksi vastauksiksi haluamassaan kategoriassa toiminta-alueensa paikkakunnilla. Tuotekategorioita on yhteensä noin 1500, ja yhteen kategoriaan myydään alueittain enintään kolme priorisoitua paikkaa. Fonecta Premium-palvelu vaikuttaa hakutulosten järjestykseen vain 020202-numeropalvelussa, ei 118-numeropalvelussa tai muissa numeropalveluissa. Numeropalvelusta yhteystietoja tiedustelevalle kerrotaan ensin priorisoitujen asiakkaiden yhteystiedot, minkä jälkeen kerrotaan muut saman kategorian yritysten yhteystiedot. Mikäli kuluttaja ilmoittaa tarkan osoitteensa ja pyytää etäisyyden perusteella lähintä palveluntarjoajaa, priorisoituja hakutuloksia ei luetella.

5. Fonectan mukaan kaikista suomalaisiin numeropalveluihin soitetuista puheluista noin 40 prosenttia soitetaan Fonectan 020202-numeropalveluun. Muita Suomessa toimivia numeropalveluita ovat Kilpailuviraston tietojen mukaan ainakin Eniro Sentraali Oy:n 0100100, Edea Numeropalvelu Oy:n 03003000, Suomen 16100 Oy:n 0200 16100 sekä 118, johon soitettaessa puhelu yhdistyy sen palvelutuottajan palveluun, jonka kanssa soittajan puhelinoperaattori on tehnyt sopimuksen numeropalvelun tuottamisesta.

6. Hinauspalveluja tarvitseva voi etsiä hinausliikkeiden yhteystietoja numeropalveluiden lisäksi muun muassa internetistä tai painetuista luetteloista. Kuluttaja-asiakkaiden lisäksi hinauspalveluita hankkivat muun muassa kunnat ja vakuutusyhtiöt.

7. Hinausalalla toimii Suomessa ainakin useita kymmeniä yrityksiä. Pelkästään Tampereella ja sen ympäryskunnissa toimii noin kymmenen alan yritystä.

6 Ratkaisun perustelut

8. Kilpailulain (948/2011) 32 §:ssä säädetään asioiden tutkimatta jättämisestä Kilpailuvirastossa. Pykälän 2 momentin 1 kohdan mukaan Kilpailuvirasto jättää asian tutkimatta, jos ei voida pitää todennäköisenä, että kyseessä on lain 5 tai 7 §:ssä tai Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 101 tai 102 artiklassa tarkoitettu kilpailunrajoitus. Kilpailulakia koskevan hallituksen esityksen (HE 88/2010) mukaan asia jätetään tutkimatta kyseisen lainkohdan perusteella, jos voidaan kohtuudella olettaa, että menettely ei kuulu kilpailulain tai Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen kilpailusääntöjen soveltamisalaan.

9. Kilpailulain 32 §:n 2 momentin 2 kohdan mukaan asia voidaan jättää tutkimatta, jos kilpailua kyseisillä markkinoilla voidaan epäillystä kilpailunrajoituksesta huolimatta pitää kokonaisuudessaan toimivana. Edellä mainitussa kilpailulakia koskevassa hallituksen esityksessä selvennetään 32 §:n sääntelyn merkitsevän, että Kilpailuvirasto jättää asian tutkimatta, jos asian tutkiminen ei ole tarpeen terveen ja toimivan kilpailun turvaamiseksi vahingollisilta kilpailunrajoituksilta.

10. Merkittävä osa numeropalveluihin soitetuista puheluista soitetaan muuhun kuin Fonectan 020202-palveluun. Fonectan mukaan myös 020202-palvelusta annetaan muidenkin kuin Premium-palvelun hankkineiden yritysten yhteystietoja. Lisäksi hinausliikkeet voivat tuoda yhteystietojaan esiin ja markkinoida palveluitaan useita muitakin kanavia käyttäen. Muiden kuin kuluttaja-asiakkaiden hinauspalveluhankintoihin numeropalvelulla ei todennäköisesti ole merkitystä.

11. Edellä mainitut seikat eivät viittaa siihen, että Fonectan Premium-palvelu rajoittaisi merkittävästi kilpailua hinaustoimialalla. Kilpailuvirasto ei myöskään ole saanut tietoja, jotka viittaisivat erityisiin ongelmiin kilpailun toimivuudessa hinausalalla. Saatujen tietojen perusteella voidaan näin ollen kilpailulain 32 §:n 2 momentin 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla pitää todennäköisenä, että asiassa ei ole kyseessä kielletty kilpailurajoitus. Lisäksi asiassa saatujen tietojen perusteella voidaan kilpailua hinaustoimialalla kyseessä olevasta epäillystä kilpailunrajoituksesta huolimatta pitää kilpailulain 32 §:n 2 momentin 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla kokonaisuudessaan toimivana.

12. Kilpailuvirasto jättää asian tutkimatta. Päätöksessä ei arvioida epäillyn kilpailunrajoituksen lainmukaisuutta.

7 Sovelletut säännökset

13. Kilpailulaki (948/2011) 32 § 2 momentti 1 ja 2 kohta.

8 Muutoksenhaku

14. Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailulain 44 §:n perusteella siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.

9 Lisätiedot

15. Lisätietoja antaa apulaisjohtaja Valtteri Virtanen, puhelin: 029 505 3621, sähköposti: etunimi.sukunimi@kkv.fi.