Epäilty määräävän markkina-aseman väärinkäyttö taksien ajonvälitys- ja maksupäätelaitteiden markkinoilla

Päivämäärä

22.12.2009

Diaarinumero

490/14.00.00/2009

Osapuolet

Tampereen Aluetaksi Oy

1 Asia

Epäilty määräävän markkina-aseman väärinkäyttö taksien ajonvälitys- ja maksupäätelaitteiden markkinoilla.

2 Osapuolet

Tampereen Aluetaksi Oy, Tampere

Toimenpidepyynnön tekijät:
Mika Nurminen, Tampere
Kalervo Spets, Tampere
Jukka Jokinen, Tampere
Reijo Järvinen, Tampere
Kari Kansanaho, Tampere
Ari Kinnunen, Tampere
Teuvo Kontuniemi, Tampere
Heikki Repo, Tampere
Jukka Niinimäki, Kangasala
Hannu Liuksiala, Tampere
Ritva Reinola, Kangasala
Esko Räsänen, Tampere

3 Ratkaisu

Toimenpidepyyntö ei anna aihetta toimenpiteisiin. Asia poistetaan käsittelystä.

4 Asian vireilletulo

Taksiautoilija Mika Nurminen ym. edellä mainitut taksiautoilijat ovat 14.5.2009 Kilpailuvirastolle toimittamassaan toimenpidepyynnössä pyytäneet virastoa tutkimaan, syyllistyykö Tampereen Aluetaksi Oy kiellettyyn kilpailunrajoittamiseen/määräävän markkina-aseman väärinkäyttöön edellyttämällä taksiautoilijoilta tietyn päätelaitteen käyttöä. Toimenpidepyynnön tekijät ovat lisäksi pyytäneet Kilpailuvirastoa kieltämään Tampereen Aluetaksi Oy:tä edellyttämästä toimenpidepyynnössä tarkoitetun päätelaitteen käyttöä ajonvälityksen ehtona.

5 Asiaselostus ja ratkaisun perustelut

Toimenpidepyynnön tekijöiden mukaan Tampereen Aluetaksi Oy välittää ainoana ajonvälityskeskuksena taksitilauksia Tampereen ja sen ympäristökuntien alueella. Sen välittämiä ajoja ajavat yrityksen osakkeenomistaja-autoilijat ja ajonvälityssopimuksen yrityksen kanssa tehneet autoilijat.

Tampereen Aluetaksi Oy edellyttää ajonvälityksensä piirissä olevilta autoilijoilta sopimusten perusteella ajonvälityksen ehtona Sunit-merkkisen ajonvälitys-/maksupäätelaitteen yksinomaista käyttämistä. Toimenpidepyynnön tekijät katsovat päätelaite-ehdon olevan perusteeton ja kilpailulainsäädännön vastainen ja sen perusteella suoritettavan ajonvälityksen lopettamisen ja sopimuksen purkamisen olevan laitonta kilpailun rajoittamista ja määräävän markkina-aseman väärinkäyttöä.

Kilpailuviraston pyynnöstä 22.10.2009 virastolle toimittamassaan vastineessa Tampereen Aluetaksi Oy on todennut muun muassa, että se on rakentanut välitysjärjestelmänsä tietyllä teknisellä tavalla kustannustehokkaasti ja sillä on siihen oikeus ja velvollisuus ja menettelyistä on yhtiössä päätetty osakeyhtiölain edellyttämällä tavalla. Yhtiö perustelee menettelyään myös tietoturvallisuudella ja -varmuudella. Autoilijoiden vapaavalintainen laiteympäristö olisi yhtiön mukaan tältäkin näkökannalta käytännössä mahdoton siihen liittyvien riskien ja kustannusten vuoksi. Laitteiden ja järjestelmien tulee yhtiön mukaan olla yhteismitallisia ja pystyä täydellisesti kommunikoimaan keskenään ja tuottamaan tarvittavat tiedot. Yhtiön mukaan järjestelmän luominen on perustunut turvallisuuteen ja kustannus- ja käyttötehokkuuteen, eikä laitemäärityksillä ole mitään kilpailunrajoittamismotiiveja tai markkina-aseman hyväksikäyttönäkökohtia.

Vastineen mukaan toimenpidepyynnön ensimmäisen allekirjoittajan Mika Nurmisen ajovälityssopimus on purettu 12.1.2009, mutta purkamisen perusteena on Tampereen Aluetaksi Oy:n mukaan ollut kyytien ja maksujen hyväksymättä jättäminen ja valikointi. Yhtään sanktiota tai sopimuksen purkamista ei ole vastineen mukaan annettu tai tapahtunut toimenpidepyynnössä esitettyjen perustelujen johdosta.

Kilpailuvirasto katsoo, että huomioon ottaen Tampereen Aluetaksi Oy:n aseman ainoana Tampereen ja sen ympäristökuntien alueella toimivana taksien tilausvälityskeskuksena on perusteltua tarkastella asiaa kilpailunrajoituslain (480/92) 6 §:ssä tarkoitetun määräävän markkina-aseman väärinkäytön näkökulmasta. Asian lopputulos huomioon ottaen ei ole kuitenkaan tarpeen ottaa täsmällistä kantaa relevantteihin hyödykemarkkinoihin tai Tampereen Aluetaksi Oy:n markkina-asemaan.

Toimenpidepyynnössä on vedottu muun ohella taksiliikennelain säännöksiin. Tältä osin Kilpailuvirasto toteaa, että se ei ole toimivaltainen viranomainen soveltamaan taksiliikennelakia ja toimenpidepyynnön oheen liitetyistä asiakirjoista ilmenee, että Länsi-Suomen lääninhallitus on antanut asiasta taksiliikennelain soveltajana päätöksensä 1.10.2008.

Kilpailuvirasto on 25.1.1999 autoilija Esko Laineen toimenpidepyynnön johdosta tekemässään päätöksessä katsonut, että Lounais-Suomen Taxidata Oy ei ollut syyllistynyt määräävän markkina-aseman väärinkäyttöön, kun se oli edellyttänyt yhtiön ajonvälitysjärjestelmään ja sitä kautta Turun kaupungin vammaiskuljetusajoihin mukaan pääsemiseksi tiettyjen yhtiön vaatimien yhdenmukaisten ajonvälityslaitteiden hankkimista. Kilpailuneuvosto on 13.3.2000 hylännyt Esko Laineen em. Kilpailuviraston päätöksestä tekemän valituksen ja katsonut, että Lounais-Suomen Taxidata Oy ei ollut edellä selostetulla menettelyllään syyllistynyt määräävän markkina-aseman väärinkäyttöön. Korkein hallinto-oikeus on Esko Laineen valituksen johdosta 12.10.2001 antamallaan päätöksellä määrännyt kilpailuneuvoston asiassa antaman päätöksen jäämään pysyväksi.

Esko Laine/Lounais-Suomen Taxidata Oy tapauksessa annettujen päätösten perusteella Kilpailuvirasto katsoo, että aikaisempi oikeuskäytäntö osaltaan tukee sitä kantaa, että ajovälityskeskus voi perustelluin syin vaatia autoilijoilta yhdenmukaisten laitteiden hankkimista ehtona ajovälityksen piiriin pääsemiselle. Tampereen Aluetaksi Oy on edellä kuvatulla tavalla perustellut Sunit-merkkisen ajonvälitys/maksupäätelaitteen yksinomaista käyttämistä teknisillä, kustannus- ja tietoturvallisuussyillä. Lisäksi Kilpailuviraston taksitoimialasta saamien selvitysten mukaan on ilmeistä, että Semel Oy on edelleen markkinajohtaja käsiteltävän tapauksen piiriin kuuluvien taksialan laitteiden markkinoilla Suomessa. Sen vuoksi viraston näkemyksen mukaan ei ole olemassa perusteita epäillä, että Tampereen Aluetaksi Oy:n toimenpidepyynnössä tarkoitettu menettely olisi myöskään omiaan aiheuttamaan merkittäviä kilpailijoita poissulkevia vaikutuksia ko. laitteiden markkinoilla Suomessa.

Edellä esitetyillä perusteilla Kilpailuvirastolla ei ole aihetta ryhtyä asiassa enempiin toimenpiteisiin.

6 Sovelletut säännökset

Laki kilpailunrajoituksista (480/92, muut. 318/04) 6 §.

7 Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituslain 21 §:n säännösten mukaan siten, kuin hallintolainkäyttölaissa (586/96) säädetään.

Valitusosoitus on liitteenä.

8 Lisätiedot

Lisätietoja antaa apulaisjohtaja Timo Mattila.