Epäilty määrähintakiellon rikkominen LVI-tuotteiden myynnissä

Päivämäärä

18.12.1995

Diaarinumero

491/61/95

Osapuolet

Oy Kolmeks Ab

Asianosainen

Oy Kolmeks Ab, Turenki

Asian vireilletulo

Kilpailuviraston erikoistavarakaupan kauttalaskutusta koskevissa selvityksissä oli ilmennyt, että Oy Kolmeks Ab -niminen pumppuja ja sähkömoottoreita valmistava yhtiö oli eräiden LVI-alan tukkuliikkeiden kanssa solmimissaan piirisopimuksissa edellyttänyt, että yhtiön myöntämiä erityisiä piirialennuksia ei saanut siirtää liikkeiden asiakkaille.

Koska kysymyksessä oli kauppaehto, jolla tavarantoimittaja pyrki ohjaamaan jälleenmyyjiensä hinnoittelua, kilpailuvirasto päätti selvittää, oliko kilpailunrajoituslain 4 §:n tarkoittamaa määrähintakieltoa rikottu.

Yritys

Oy Kolmeks Ab on vuodesta 1982 alkaen kuulunut Brandt Group Oy Ltd -konserniin. Yhtiön kotipaikka on Turenki. Liikevaihto vuonna 1994 oli noin 60 miljoonaa markkaa ja henkilökuntaan kuului noin 180 työntekijää. Yhtiö valmistaa pumppuja ja sähkömoottoreita. Pumppuja valmistetaan vuosittain 40 000 ja niissä käytettäviä sähkömoottoreita 60 000 kappaletta. Pumppuja käytetään muun muassa lämpöjohto- ja kiertovesijärjestelmissä. Yhtiön ilmoituksen mukaan sen liikevaihdosta pumppujen osuus vuonna 1994 oli noin 35 miljoonaa markkaa ja sähkömoottorien osuus noin 15 miljoonaa markkaa. LVI-tarvikkeiden tuonnin ja huollon osuus koko liikevaihdosta oli noin 10 miljoonaa markkaa.

Markkinat

Teollisuuden ja kotitalouksien tarvitsemia pumppuja ja sähkömoottoreita valmistaa Oy Kolmeks Ab:n lisäksi ainakin Tekno Montan Oy, A. Ahlström Osakeyhtiö, Lohja Oy ja Mako Oy. Osa jälleenmyyntiin tai suoraan asiakkaille toimitettavista laitteista tuodaan maahan joko edellä mainittujen teollisuusyritysten tai varsinaisten maahantuontiyritysten toimesta.

Tavaratoimitukset tapahtuvat joko suoraan valmistajalta loppukäyttäjälle ns. tehdastoimituksina tai LVI-alan liikkeiden välityksellä ns. varastotoimituksina. Käytännössä jälkimmäisessäkin vaihtoehdossa tuotteet usein toimitetaan käyttäjälle suoraan tehtaalta, mutta laskutus kulkee LVI-alan tukkuliikkeiden kautta.

Oy Kolmeks Ab:n oman arvion mukaan sen markkinaosuus lämmitys- ja kiertovesijärjestelmäpumpuissa on 40 – 60 prosentin välillä.

Asian selvittäminen

Kilpailuvirasto selvitti kilpailunrajoitusta 25.1.1995 Oy Kolmeks Ab:ssä. Lisäksi Oulun, Uudenmaan, Hämeen sekä Turun ja Porin lääninhallitukset selvittivät vuoden 1995 kesä- ja syyskuun välisenä aikana kilpailurajoituksen vaikutuksia alueellaan sijaitsevissa LVI-alan liikkeiden piirikonttoreissa. Virasto ilmoitti 13.12.1995 Oy Kolmeks Ab:lle, että yhtiöllä on vielä mahdollisuus antaa vastineensa sitä koskevassa asiassa. Yhtiö kuitenkin ilmoitti, ettei se katso tarpeelliseksi enää antaa lisäselvityksiä.

Kilpailuviraston selvitys

Kilpailuviraston selvitys koski 1.9.1992 voimassa olleita tai sen jälkeen solmittuja sopimuksia.

Oy Kolmeks Ab oli vuosina 1992 – 95 solminut eräiden LVI-alan tuotteita myyvien tukkuliikkeiden pääkonttoreiden kanssa vuosisopimuksia, joissa oli sovittu muun muassa pääkonttorille annettavista alennuksista. Pääkonttorisopimusten lisäksi yhtiö oli solminut 1992 ja 94 välisenä aikana ns. piirisopimuksia LVI-tukkuliikkeiden aluemyyntiyksiköiden kanssa. Piirisopimuksissa yhtiö ilmoitti myöntävänsä piireille erityisen piirialennuksen, jota sopimuksen mukaan ei saanut siirtää tuotteita ostavien asiakkaiden eduksi. Alennukset olivat luonteeltaan tavoitealennuksia, jotka hyvitettiin jälkikäteen.

Oy Kolmeks Ab:n antaman selvityksen mukaan siirtokieltoa koskevalla määräyksellä ei ole ollut käytännön merkitystä, vaan jokainen jälleenmyyjä on voinut hinnoitella tuotteet itsenäisesti. Kieltoa koskeva kohta on periytynyt 1980-luvulta, koska samoja perussopimustekstejä on käytetty vuodesta toiseen.

Alennuksen siirtoa koskeva kielto esiintyi Oy Kolmeks Ab:n solmissa piirisopimuksissa seuraavasti:
&

Suomen LVI-Tukku Oy
Vuonna 1992 Itä-Suomen (Lahti), Keski- ja Pohjois-Suomen (Tampere) ja Etelä-Suomen (Helsinki) piiri
Vuonna 1993 Itä-Suomen (Tampere), Keski- ja Pohjois-Suomen (Tampere) ja Etelä-Suomen (Helsinki) piiri
Vuonna 1994 Itä-Suomen (Lahti) sekä Keski- ja Pohjois-Suomen (Tampere) piiri
Onninen Oy
Vuonna 1992 Turun (Turku) ja Helsingin (Vantaa) piiri
Vuonna 1993 Turun(Turku) ja Oulun (Oulu) piiri

Oy Kolmeks Ab ja Onninen Oy eivät solmineet enää vuodeksi 1994 piirisopimuksia, koska Onninen Oy keskitti tavarahankintansa yksinomaan pääkonttoriinsa. Vuoden 1995 Suomen LVI-Tukku Oy:n piirisopimuksissa ei piirialennusten siirtokieltoa enää mainittu.

Kilpailuvirasto pyysi niitä lääninhallituksia, joiden alueella edellä mainitut piirikonttorit sijaitsivat selvittämään, oliko piirisopimuksissa oleva määräys Oy Kolmeks Ab:n yksin aikaansaama tai, oliko mahdollisesti kysymyksessä eri liikkeiden välisestä horisontaalisesta hintayhteistyöstä ja kuinka sopimusten määräykset olivat vaikuttaneet piirikonttorien hinnoitteluun.

Lääninhallitusten tarkastukset

Lääninhallitusten antamien selvitysten mukaan piirialennuksen siirtämistä myyntihintoihin koskeva kielto oli Oy Kolmeks Ab:n yksin aikaansaama. Edelleen lääninhallituksien antamissa selvityksissä todetaan, että määräyksellä ei ole ollut käytännön merkitystä LVI-liikkeiden hinnoitteluun. Liikkeeet olivat tarvittaessa siirtäneet alenuksen kilpailusyistä myyntihintoihin. Oy Kolmeks Ab ei ollut myöskään valvonut ehdon noudattamista, eikä yhtiön taholta oltu painostettu jälleenmyyjiä hinnoittelemaan Oy Kolmeks Ab:n tuotteita tietylle tasolle.

Kilpailuoikeudellinen arvio

Oy Kolmeks Ab:n ja eräiden LVI-alan tukkuliikkeiden välisissä piirisopimuksissa oli vuosien 1992 ja 94 välisenä aikana määräys, jonka mukaan Oy Kolmeks Ab:n vuosittain myöntämää piirialennusta ei saanut siirtää tuotteita ostavien asiakkaiden eduksi.

Piirialennuksen siirtämistä myyntihintoihin koskeva kielto oli Oy Kolmeks Ab:n yksin aikaansaama. Yhtiö ei ollut kuitenkaan edellyttänyt kiellon noudattamista eikä kielto ollut vaikuttanut jälleenmyyjien hinnoittelupäätöksiin. Jälleenmyyjät olivat hinnoitelleet välittämänsä Oy Kolmeks Ab:n tuotteet kulloisenkin kilpailutilanteen mukaisesti. Piirisopimuksissa ollut määräys ei näin ollen ole rajoittanut jälleenmyyjien mahdollisuutta määritellä myyntihintojaan itsenäisesti.

Kilpailunrajoituslain 4 §:n mukaan elinkeinotoiminnassa ei saa vaatia seuraavalta myyntiportaalta, että kotimaassa tarjottavien hyödykkeiden myynnissä tai vuokrauksessa ei ylitetä tai aliteta tiettyä hintaa, vastiketta tai sen määräytymisperustetta.

Määrähintakiellon tunnusmerkit täyttyvät silloin, kun ylempi jakeluporras velvoittaa jakelijan käyttämään tiettyä hintaa tai hinnan määräytymisperustetta joko välittömällä vaatimuksella tai siten, että toinen osapuoli tuntee olevansa velvollinen noudattamaan annettua hintaa. Vaatimista tarkoittavan tahdonilmaisun luonteeseen kuuluu, että sen kohde tuntee liikesuhteiden syntymisen tai jatkumisen taikka elinkeinonharjoittamisen muutoin tulevan uhatuksi, jollei vaatimusta noudateta.

Ratkaisu

Oy Kolmeks Ab:n asettama kielto alennusten siirtämisestä jälleenmyyntihintoihin rikkoi määrähintakieltoa.

Koska kielto ei ollut vaikuttanut jälleenmyyjien hinnoittelupäätöksiin eikä Oy Kolmeks Ab ollut edellyttänyt kiellon noudattamista, kilpailuvirasto pitää kilpailunrajoitusta niin vähäisenä, ettei asian saattaminen kilpailuneuvostoon kilpailurikkomismaksun määräämistä varten ole perusteltua.

Alennusten siirtoa koskevaa kieltoa ei enää vuoden 1995 piirisopimuksissa esiinny.

Asia poistetaan käsittelystä.

Sovelletut säännökset

Laki kilpailunrajoituksista (480/92) 4 §.

Muutoksenhaku

Kilpailunrajoituslain (480/92) 21 §:n 3 momentin mukaan kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.