Terveydenhuollon vuokratyövoiman tarjouskilpailuja koskeva kilpailunrajoitusepäily

Päivämäärä

28.3.2008

Diaarinumero

512/61/2006

Osapuolet

MedOne Oy / Pihlajalinna Oy / Mediverkko Oy / Coronaria Hoitoketju Oy

1 asia

Terveydenhuollon vuokratyövoiman tarjouskilpailuja koskeva kilpailunrajoitusepäily

2 osapuolet

MedOne Oy, Helsinki
Pihlajalinna Oy, Parkano
Mediverkko Oy, Helsinki
Coronaria Hoitoketju Oy, Oulu

3 ratkaisu

Kilpailuvirasto poistaa asian käsittelystä.

4 asian vireilletulo

Kilpailuvirasto aloitti terveydenhuollon vuokratyövoiman tarjouskilpailuja koskevat selvityksensä Coronaria Hoitoketju Oy:n (jäljempänä Hoitoketju) jätettyä virastolle 9.6.2006 kilpailunrajoituslain 9 §:ssä tarkoitetun hakemuksen seuraamusmaksusta vapautumiseksi (leniency-hakemus). Virasto antoi Hoitoketjulle ilmoituksen kilpailunrajoituslain 9 §:n 1 ja 2 kohtien täyttymisestä 5.7.2006.

5 asiaselostus

5.1 Hoitoketjun hakemus

Hoitoketju kertoi virastolle toimittamassaan hakemuksessa keskenään kilpailevien terveydenhuollon vuokratyövoimaa välittävien yritysten välisistä yhteydenotoista, jotka olivat tapahtuneet ennen tarjouskilpailuja. Hoitoketju antoi hakemuksessaan kuvauksen kolmea tarjouskilpailua edeltäneistä yritysten välisistä yhteydenotoista vuosien 2004 ja 2005 aikana, joissa oli käsitelty yritysten tulevaa käyttäytymistä tarjouskilpailuissa. Hoitoketjun esiin tuomat tarjouskilpailut olivat Kokkolanseudun kuntayhtymän kilpailutus huhtikuussa 2004, Parkanon kilpailutus lokakuussa 2004 ja Ähtärinjärven kansanterveystyön kuntayhtymän kilpailutus lokakuussa 2005.

Hoitoketju arvioi, että mainittuihin tarjouskilpailuihin liittyneet yhteydenotot saattoivat ylittää sen, mitä oli pidettävä hyväksyttävänä kilpailunrajoituslain näkökulmasta.

Hoitoketjun antamien tietojen perusteella virasto katsoi, että asiassa oli syytä epäillä terveydenhuollon vuokratyövoimaa välittävien yritysten syyllistyneen kilpailunrajoituslain 4 §:n vastaiseen menettelyyn ja käynnisti asiaa koskevat tutkimuksensa.

5.2 Kilpailuviraston selvitykset

Kilpailuvirasto toimitti 19.–20.6.2007 kilpailunrajoituslain (480/1992, muut. 318/2004) 20 §:ssä tarkoitetun tarkastuksen MedOnessa, Mediverkossa, Pihlajalinnassa ja Hoitoketjussa. Kilpailuvirasto kävi tarkastuksilla läpi asiakirja-aineistoa, otti jäljennöksiä asiakirjoista ja vastaanotti suullisia selvityksiä yritysten edustajilta. Virasto selvitti erityisesti yritysten välistä yhteydenpitoa liittyen Hoitoketjun hakemuksessa yksilöityihin tarjouskilpailuihin, terveydenhuollon vuokratyövoiman markkinaolosuhteita sekä kaupankäyntitapoja.

Tarkastuksilla ei löytynyt näyttöä siitä, että yritykset olisivat vaihtaneet keskenään luottamuksellisena pidettävää tietoa tarjouskilpailuihin jätettävien tarjousten sisällöstä tai sopineet etukäteen tarjouskilpailuihin osallistuvista yrityksistä ja tarjouskilpailijoiden voittajista tai niissä sovellettaviksi aikomistaan hinnoista.

Tarkastusten jälkeen Kilpailuvirasto kuuli Hoitoketjun hakemuksessa mainittujen kuntien ja kuntayhtymien edustajia, jotka vastaavat terveydenhuollon vuokratyövoiman hankinnasta. Myöskään kuulemisissa ei ilmennyt sellaista, joka tukisi viraston epäilemää kilpailunrajoitusta.

6 oikeudellinen arviointi

Kilpailuvirasto katsoo, että asiassa saadut selvitykset eivät osoita, että MedOne, Pihlajalinna, Mediverkko ja Hoitoketju olisivat syyllistyneen kilpailunrajoituslain 4 §:n vastaiseen menettelyyn terveydenhuollon vuokratyövoiman hankintaa koskevissa tarjouskilpailuissa. Kilpailuvirasto poistaa asian käsittelystä.

7 sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (480/1992, muut. 318/2004) 4 §

8 lisätiedot

Lisätietoja antavat tutkimuspäällikkö Mika Hermas ja erikoistutkija Sanna Syrjälä.