Code share -sopimusten vaikutukset maahuolintamarkkinoihin

Päivämäärä

6.2.2006

Diaarinumero

516/61/97

Osapuolet

Finnair Oyj

1 Asia

Finnair Oyj:n muiden lentoyhtiöiden kanssa solmimien code share -sopimusten kilpailuvaikutukset maahuolintamarkkinoilla

2 Osapuolet

Finnair Oyj, Vantaa

3 Ratkaisu

Asia ei anna aihetta toimenpiteisiin ja se poistetaan käsittelystä.

4 Asian vireilletulo

Kilpailuvirasto aloitti elokuussa 1997 tutkimukset Finnair Oyj:n[1] ja muiden lentoyhtiöiden välisten ns. code share -sopimusten vaikutuksista lentoliikenteen maahuolintamarkkinoihin, erityisesti Helsinki-Vantaan lentokenttää koskien. Finnair toimii sekä lentoliikenne- että maahuolintamarkkinoilla. Epäilyksenä oli, että Finnairin solmimat lentoliikennettä koskevat code share – sopimukset vaikeuttavat muiden maahuolintayhtiöiden toimintaa suomalaisilla lentokentillä ja erityisesti Helsinki-Vantaalla. Markkinoilla oli havaittu tilanteita, joissa ulkomaiset lentoyhtiöt olivat siirtyneet Finnairin maahuolinta-asiakkaiksi code share -sopimusten solmimisen jälkeen. Tutkimuksissa haluttiin selvittää, liittyykö tähän mahdollisesti määräävän markkina-aseman väärinkäytöksi katsottavia piirteitä.

5 Asiaselostus ja ratkaisun perustelut

Code share -sopimukset ovat sopimuksia, joiden perusteella lentoyhtiöt harjoittavat yhteistyössä liikennöintiä sopimusten kattamilla reiteillä. Käytännössä tämä merkitsee tyypillisesti sitä, että kahdenvälisen code share -sopimuksen kattamilla reiteillä kumpikin lentoyhtiö myy paikkoja lennolle, joka lennetään jommankumman yhtiön koneella. Joillakin reiteillä liikennöivällä lentoyhtiöllä voi olla useampiakin yhteistyökumppaneita.[2]

Maahuolinnalla tarkoitetaan niitä palvelu- ja huoltotoimenpiteitä, joita lentokoneen lähtö ja laskeutuminen vaativat. Näihin kuuluvat muun muassa matkustajien ja matkatavaroiden huolinta, koneen opastamien kentällä ja matkustamon siivous.

Code share -sopimusten vaikutuksia maahuolintamarkkinoille selvitettäessä Kilpailuvirasto on kuullut maahuolintamarkkinoilla toimivia yrityksiä, kuten Nordic Airport Services’iä, Suomen lentoasemapalvelut Oy:tä ja Globe Ground Finland Oy:tä sekä sen edeltäjää Nurminen Ground Services Oy:tä. Yhtiöistä Globe Ground ja sen edeltäjä Nurminen Ground Services ovat esittäneet asiassa Kilpailuvirastolle aktiivisesti näkemyksiään.

Kilpailuvirasto tutki asiaa käsitellessään mm. code share -lentojen osuutta Suomesta lennettävässä lentoliikenteessä, maahuolintapalveluiden markkinoiden tarjonta- ja kysyntäolosuhteita ja code share -sopimusten sisältöä maahuolinnan osalta. Lisäksi virasto oli yhteydessä EY:n komissioon saadakseen tietoa mahdollisista ennakkotapauksista.

Globe Ground Finland on tammikuussa 2006 Kilpailuviraston kanssa käydyssä keskustelussa vahvistanut, että sillä ei ole vaatimuksia lisätutkimusten taikka asian eteenpäin viemisen suhteen. Kilpailuviraston selvitykset eivät myöskään muilta osin anna aihetta tutkinnan jatkamiseen enemmälti. Asia poistetaan käsittelystä.

6 Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki 480/1992, 7 § ja kilpailunrajoituslaki 480/1992 ml. muutossäädös 318/2004, 6 §

7 Muutoksenhaku

Kilpailunrajoituslain 21 § nojalla tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla siitä markkinaoikeuteen siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/96) on säädetty. Valitusosoitus on liitteenä.

8 Lisätiedot

Asiaa käsittelee Kilpailuvirastossa Antti Norkela.


[1] Jäljempänä Finnair.

[2] Esimerkiksi Finnairin Helsinki-Bryssel reitin lennoilla yhteistyökumppaneita ovat tällä hetkellä sekä SN Brussels Airlines että Iberia.