Inarin Taksien yhteistarjous Inarin kunnan koululaiskuljetuksista järjestämissä tarjouskilpailuissa

Päivämäärä

18.12.2001

Diaarinumero

517/61/98

Osapuolet

Inarin Taksit

Dnro 517/61/98, 18.12.2001

Asianosaiset

Inarin Taksit:

  • Heikki Koskinen
  • Asko Lantto
  • Reino Nikula
  • Kauko Porsanger
  • Rikhard Ranta
  • Raimo Waselius

Toimenpidepyynnön tekijä

Ilmari Slant

Asian vireilletulo

Kilpailuvirastoon saapui 12.6.1998 toimenpidepyyntö, joka koski julkisia hankintoja. Pyynnön lähettänyt Ilmari Slant pyysi Kilpailuvirastoa tutkimaan Inarin kunnan menettelyä olla hyväksymättä tiettyjen reittien osalta halvin tarjous Inarin koululaiskuljetuksia koskevassa tarjouskilpailussa. Tältä osin asia siirrettiin kauppa- ja teollisuusministeriölle.

Asiakirjoista ilmeni myös, että Inarin Taksit ovat mahdollisesti syyllistyneet kilpailunrajoituslain (480/92) 5 §:n 1 momentin vastaiseen menettelyyn antaessaan yhteistarjouksen Inarin kunnan järjestämässä koululaiskuljetuksia koskevassa tarjouskilpailussa.

Asian selvittäminen

Kilpailuvirasto pyysi 17.6.1998 päivätyllä kirjeellään Lapin lääninhallitusta selvittämään, ovatko Inarin taksit syyllistyneet kilpailunrajoituslain vastaiseen yhteistyöhön. Lapin lääninhallitus toimitti asiassa tekemänsä selvityksen Kilpailuvirastolle 5.7.2000.

Selvityksen mukaan lääninhallitus on 24.6.1998 pyytänyt Inarin kunnalta vuosien 1996, 1997 ja 1998 koululaiskuljetusten tarjouskilpailujen asiakirjat. Inarin kunta on toimittanut pyydetyt asiakirjat 2.7.1998. Asiaa on lisäksi selvitetty puhelimitse heinäkuussa 1998 Inarin Taksiautoilijat ry:n puheenjohtajan Martti Rannan sekä taksiautoilija Ilmari Slantin kanssa.

Inarin Taksit on taksiautoilijoiden muodostama yhtymä, joka hoitaa taksiliikennettä Inarin kirkonkylästä. Yhteenliittymä on tehnyt yhteistarjouksia koululaiskuljetuksia koskevissa Inarin kunnan järjestämissä tarjouskilpailuissa koskien lukuvuosia 1996–1997, 1997–1998 ja 1998–1999. Inarin Takseihin on kuulunut seitsemän autoilijaa. Ilmari Slant ei ollut mukana lukuvuoden 1998–1999 koululaiskuljetusten yhteistarjouksessa.

Inarin kunta oli pyytänyt 23.3.1998 lehti-ilmoituksella sekä takseille ja liikennöitsijöille lähetetyllä kirjeellä tarjouksia peruskoulun oppilaiden lukuvuoden 1998–1999 säännöllisistä koulukuljetuksista tilaus- tai vuoroliikenteessä. Tarjouksista tuli käydä ilmi markkamääräinen hinta, arvonlisävero, alennukset, autojen rekisteröidyt henkilöluvut sekä hinta suksien kuljettamisesta. Tarjoukset tuli toimittaa koulutoimistoon 17.4.1998 kello 15.00 mennessä. Inarin kunta oli pyytänyt tarjoukset vastaavalla menettelyllä lukuvuosiksi 1996–1997 ja 1997–1998.

Keväällä 1998 kunta sai määräaikaan mennessä yhdeksän tarjousta eri kuljetusreiteille. Tarjouksista kaksi oli linjaliikenneyhtiöiltä ja neljä yksittäisiltä taksiautoilijoilta. Lisäksi kunnalle jätettiin kolme taksiautoilijoiden yhteistarjousta. Yhteistarjouksia olivat tehneet Inarin Taksit (kuusi autoilijaa), Ivalon ja Saariselän taksiautoilijat (12 autoilijaa) ja kolme Sevettijärven taksiautoilijaa. Yhteistarjoukset koskivat eri reittejä. Inarin Taksien kanssa kilpailevan tarjouksen oli tehnyt yksi taksiyhtymään kuulumaton autoilija ja yksi linjaliikenneyhtiö, molemmat vain tiettyjen reittien osalta.

Inarin kunta hyväksyi 20.4.1998 eri reiteille kunnan alueella Gold Line Oy:n tarjouksen, Inarin Taksien yhteisen tarjouksen, Ilmari Slantin tarjouksen, Ivalon ja Saariselän taksiautoilijoiden yhteisen tarjouksen, Mauri Jeremoffin tarjouksen, Jouni Jomppasen tarjouksen, Jouko Korkeamäen tarjouksen, Matti Malm Oy:n tarjouksen sekä Antti Semenojan, Väinö Seurujärven ja Esa Tarkiaisen yhteisen tarjouksen.

Lapin lääninhallitukselle toimittamassaan selvityksessä Inarin kunta on ilmoittanut noudattaneensa seuraavia toimintatapoja: Tarjouspyyntö julkaistaan vuosittain kunnan ilmoituslehdessä ja kunnan ilmoitustaululla. Lisäksi tarjouspyyntö toimitetaan taksiautoilijoille ja liikennöitsijöille. Tarjouspyynnön mukana on oppilaskuljetuksessa olevien oppilaiden nimet ja asuinpaikat. Kunta on ottanut huomioon Suomen kuntaliiton 9.1.1996 antaman ohjeen, jonka mukaan luvan omaavat yhdistyksen jäsenet voivat henkilökohtaisesti tehdä yhteisen tarjouksen yhteenliittymänä. Edellytyksenä on, että yksi henkilö ei yksin kykene suoriutumaan tehtävästä.

Inarin kunta oli pyytänyt tarjouksia peruskoulun oppilaiden säännöllisistä koulukuljetuksista tilaus- tai vuoroliikenteenä. Inarin kunta on todennut, että kyseessä on ollut sellainen tarjouspyyntö, jonka täyttämiseksi tarvitaan autoilijoiden yhteenliittymää. Kunta oli toivonut tarjouksia riittävän suurilta yhtymiltä, jotta voitaisiin taata kuljetuskapasiteetin riittävyys ja kuljetusten varmuus.

Inarin Taksit on perustellut yhteistarjoustaan kuljetusten varmuudella: matkat ovat pitkiä ja oppilasmäärät suuria. Kuljetukset tarjotuille reiteille tapahtuvat samaan aikaan. Yhteistarjous on katsottu tarpeelliseksi, jotta kuljetukset tulisivat asianmukaisesti hoidetuksi.

Päätös ja sen perustelut

Kilpailunrajoituslain 5 §:n 1 momentin mukaan elinkeinotoiminnassa ei saa soveltaa sopimusta tai yhteisymmärryksessä toisen kanssa muuta järjestelyä, jonka mukaan tavaran myymistä, ostamista tai palveluksen suorittamista koskevassa tarjouskilpailussa:

  1. jonkun on luovuttava tarjouksen tekemisestä;
  2. jonkun on annettava korkeampi tai alempi tarjous kuin toisen; tai
  3. tarjoushinta, ennakko tai luottoehto muutoin perustuu tarjoajien yhteistoimintaan sellaisessa tarjouskilpailussa.

Lain 5 §:n 2 momentin mukaan tämä kielto ei kuitenkaan koske sopimusta tai muuta järjestelyä, jonka mukaan tarjouksen antajat ovat liittyneet yhteen tehdäkseen yhteisen tarjouksen yhteisestä suorituksesta.

Taksien yhteenliittymän tarjousta on lähtökohtaisesti pidettävä kilpailunrajoituslain 5 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettuna yhteistarjouksena. Kilpailuneuvosto on kuitenkin todennut mm. 5.5.1998 antamassaan Kemijärven Taksikeskus Oy:tä koskevassa päätöksessään (Dnro 28/359/97), että ei ole sinänsä estettä sille, että taksiautoilijoiden yhteistoimintayhtiö antaa kokonaistarjouksen sellaisesta ajosuoritteesta tai palvelukokonaisuudesta, jonka hoitamiseen yksittäisen taksiautoilijan kapasiteetti ei riitä tai joka ei ole siten järkevästi hoidettavissa. Yhtiö voi antaa kokonaistarjouksen, kun sellaista pyydetään. Toisin sen sijaan on arvioitava tilannetta silloin, kun tarjouksia on pyydetty yksittäisistä reiteistä ja tilaajan tarkoituksena on aikaansaada kilpailua yksittäisten taksiautoilijoiden kesken. Edelleen päätöksessä todetaan, että kaupungin asiana on päättää, millaisella tarjouspyynnöllä se sopimukseen pyrkii ja mitä seikkoja se sopimuksessa painottaa. Hankintataktiikan valitseminen on tilaajan, ei kilpailuviranomaisen asia. Tilaajan harkintavaltaa ja kysymykseen tulevia vaihtoehtoja rajoittavat kuitenkin julkisia hankintoja koskevan lain (1505/92) pakottavat säännökset, joiden soveltamista asiassa ei tutkittu.

Saamiensa selvitysten perusteella Kilpailuvirasto toteaa, että Inarin taksit ovat yhteistarjouksia antaessaan menetelleet tilaajan toivomalla tavalla, joten ne eivät ole syyllistyneet kilpailunrajoituslain 5 §:ssä kiellettyyn hintayhteistyöhön Inarin kunnan koululaiskuljetuksia koskevien tarjouskilpailujen yhteydessä. Asia poistetaan käsittelystä.

Sovelletut säännokset

Kilpailunrajoituslain (480/92) 5 §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa tekemään ratkaisuun saa hakea muutosta kilpailunrajoituslain 21 §:n mukaan kilpailuneuvostolta siinä järjestyksessä, kuin hallintolainkäyttölaissa (586/96) säädetään. Valitusosoitus on liitteenä.