Epäilty passiivisen myynnin kielto muoviteknologiakoneiden myynnissä

Päivämäärä

5.9.2006

Diaarinumero

522/61/04

Osapuolet

Step Systems Oy

1 Asia

Epäilty passiivisen myynnin kielto muoviteknologiakoneiden myynnissä.

2 Osapuolet

Step Systems Oy, Lahti

Markkinointi Safirma Oy, Järvenpää

3 Ratkaisu

Asia poistetaan käsittelystä.

4 Asian vireilletulo

Markkinointi Safirma Oy on 2.6.2004 toimittanut Kilpailuvirastolle toimenpidepyynnön, jossa epäillään Step Systems Oy:n toimineen kilpailunrajoituslain vastaisesti muoviteknologiakoneiden myynnissä.

5 Asiaselostus ja ratkaisun perustelut

Kilpailuvirasto vastaanotti asiassa kirjallisia selvityksiä Markkinointi Safirma Oy:ltä, Step Systems Oy:ltä ja Fredimik Oy:ltä. Selvityksistä ilmeni, että Yhdistyneisiin Kuningaskuntiin rekisteröitynyt muoviteknologiakoneiden valmistaja C.R.Clarke oli määrännyt kahdelle jakelijalleen Suomessa yksinomaiset asiakasryhmät: Fredimik Oy:lle kaupallisen sektorin ja Step Systems Oy:lle oppilaitokset. C.R.Clarke oli asettanut rajoituksia jakelijoidensa aktiiviselle ja passiiviselle myynnille.[1]

EY:n kilpailusäännöissä passiivisen myynnin rajoittaminen katsotaan lähtökohtaisesti kielletyksi kilpailunrajoitukseksi. Kilpailuvirastolla oli syytä olettaa, että käsillä olevassa tapauksessa kyse oli tällaisesta kilpailunrajoituksesta. Kilpailuvirasto otti 14.4.2005 asiassa yhteyttä Yhdistyneiden Kuningaskuntien kilpailuviranomaiseen, The Office of Fair Trading:iin (jäljempänä ”OFT”), koska epäillyn kilpailunrajoituksen toimeenpanija oli kyseisessä maassa toimiva yritys. OFT ilmoitti ottavansa asian käsittelyyn ja pyysi tapausta koskevat asiakirjat Suomen Kilpailuvirastolta. Kilpailuvirasto toimitti 20.5.2005 kyseiset asiakirjat OFT:n pyynnön mukaisesti.[2]

OFT tutki asian ja teki 29.9.2005 ratkaisun, jonka johdosta kilpailunrajoitus ja sen vahingolliset vaikutukset poistuivat Suomen markkinoilta. OFT toimitti 13.10.2005 Kilpailuvirastolle kirjeen, jossa OFT vahvisti käsitelleensä asian. Kilpailuvirasto katsoo, että asian käsittelyn jatkamiseen ei ole enää aihetta.[3]

6 Sovelletut säännökset

Neuvoston asetus (EY) N:o 1/2003 artikla 13.

7 Muutoksenhaku

Kilpailunrajoituslain 21 §:n 1 momentin nojalla tähän päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on liitteenä.

8 Lisätiedot

Lisätietoja antaa erikoistutkija Tarja Sinivuori-Boldt ja apulaisjohtaja Rainer Lindberg.


[1] Aktiivisella myynnillä tarkoitetaan ryhtymistä aktiiviseen myynninedistämistyöhön ja yhteydenottoihin asiakkaisiin. Kun taas passiivinen myynti merkitsee tuotteiden myymistä niitä itse ostamaan tarjoutuville asiakkaille.

[2] Neuvoston asetus (EY) N:o 1/2003 perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklassa vahvistettujen kilpailusääntöjen täytäntöönpanosta, EYVL L 1/1, 4.1.2003, 12 artikla: ”Perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklan soveltamiseksi komissiolla ja jäsenvaltioiden kilpailuviranomaisilla on toimivalta välittää toisilleen tietoa kaikista tosiseikoista ja oikeudellisista seikoista, luottamukselliset tiedot mukaan lukien, ja käyttää niitä todisteina.”

[3] Neuvoston asetus (EY) N:o 1/2003 perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklassa vahvistettujen kilpailusääntöjen täytäntöönpanosta, EYVL L 1/1, 4.1.2003, 13 artikla: ”Jos kantelu on tehty useampien jäsenvaltioiden kilpailuviranomaisille tai jos useammat kilpailuviranomaiset aloittavat omasta aloitteestaan perustamissopimuksen 81 tai 82 artiklan mukaisen menettelyn saman sopimuksen, yhteenliittymien päätöksen tai yhdenmukaistetun menettelytavan osalta, se, että toinen viranomainen käsittelee asiaa, on muille viranomaisille riittävä peruste menettelyn keskeyttämiseen tai kantelun hylkäämiseen. Komissio voi myös hylätä kantelun sillä perusteella, että jonkin jäsenvaltion kilpailuviranomainen käsittelee asiaa.”