Kilpailukieltovelvoite siivous- ja kiinteistönhuoltoalan luvakesopimuksissa

Päivämäärä

14.12.2006

Diaarinumero

524/61/2006

Osapuolet

Suomen Laatutakuu Palvelut Oyj

1 Asia

Kilpailukieltovelvoite siivous- ja kiinteistönhuoltoalan luvakesopimuksissa.

2 Osapuolet

Suomen Laatutakuu Palvelut Oyj, Vantaa

Toimenpidepyynnön tekijä:

Kiinteistöhuolto Tuusket Ay, Pornainen

3 Ratkaisu

Asia poistetaan käsittelystä.

4 Asian vireilletulo

Kilpailuvirastoon saapui 13.6.2006 Kiinteistöhuolto Tuusket Ay:n (´Tuusket´) toimenpidepyyntö, jossa pyydettiin Kilpailuvirastoa selvittämään, onko Suomen Laatutakuu Palvelut Oy:n (´Laatutakuu´) luvakesopimuksessaan soveltama kahden (2) vuoden kilpailukieltovelvoite kilpailunrajoituslain vastainen.

5 Asiaselostus ja ratkaisun perustelut

Kilpailuvirasto lähetti 22.8.2006 Laatutakuulle selvityspyynnön, johon Laatutakuu toimitti vastauksensa 2.10.2006. Vastauksessaan Laatutakuu katsoo, että kahden (2) vuoden kilpailukielto tietyllä maantieteellisellä alueella on perusteltu suojaamaan franchise-ketjua sopimuksen päättymisen jälkeen. Laatutakuun mukaan lopettavalla yrittäjällä on käytössään kaikki se tietotaito, joka Laatutakuu-konseptiin liittyy ja tämä voisi hyödyntää sitä täysimääräisesti. Kahdessa vuodessa konsepti kehittyy ja uudistuu Laatutakuun mukaan siinä määrin, ettei kilpailukielto tämän jälkeen enää ole tarpeellinen.

[…][1]Laatutakuu on viestissään Kilpailuvirastolle 11.12.2006 todennut, että se on tarjoutunut soveltamaan yhden vuoden kilpailukieltovelvoitetta Tuusketin tapauksessa ja sillä alueella, jolla Tuusket on sopimuksen voimassa ollessa toiminut.

Kilpailuvirasto varasi Tuusketille mahdollisuuden lausua Laatutakuun 2.10.2006 antamasta vastauksesta. Tuusketin kommentit saapuivat Kilpailuvirastoon 7.11.2006.

Kiinteistöpalvelujen markkinoilla toimi vuonna 2004 yli 6000 yritystä, joiden yhteenlaskettu liikevaihto oli arviolta hieman alle 100 miljoona euroa. Yritystoimipaikkojen määrän kasvu on jatkunut 2000-luvulla ja siivousalalla pienten yritysten perustaminen on lisääntynyt. Yrityksiä kokoluokittain tarkasteltaessa 85 prosenttia kiinteistöpalveluja tuottavista yrityksistä työllistää alle viisi työntekijää. Suurimmat yritykset vuonna 2004 olivat ISS, Engel, Lassila&Tikanoja, SOL ja RTK-palvelut. Ala on myös nopeasti kansainvälistymässä. Yrityksiä on tullut markkinoille mm. yritysostojen ja uusperustannan kautta sekä ketju- ja franchising-sopimusjärjestelyin. [2]

6 Kilpailuoikeudellinen arvio

Kilpailunrajoituslain 4 §:n mukaan sellaiset elinkeinonharjoittajien väliset sopimukset, elinkeinonharjoittajien yhteenliittymien päätökset sekä elinkeinonharjoittajien yhdenmukaistetut menettelytavat, joiden tarkoituksena on merkittävästi estää, rajoittaa tai vääristää kilpailua tai joista seuraa, että kilpailu merkittävästi estyy, rajoittuu tai vääristyy, ovat kiellettyjä.

Luvakkeensaajaa sopimuksen päättymisen jälkeen koskeva kilpailukieltovelvoite jää kuitenkin yleensä kilpailunrajoituslain 4 §:n kiellon ulkopuolelle, mikäli se koskee tavaroita tai palveluja, jotka kilpailevat sopimuksessa tarkoitettujen tavaroiden tai palvelujen kanssa ja on rajoitettu tilaan ja maa-alaan, jossa myyjä on toiminut sopimuksen voimassaoloaikana sekä on välttämätön toimittajan ostajalle luovuttaman taitotiedon suojaamiseksi, edellyttäen, että kyseisen kilpailukiellon kesto on rajoitettu yhteen vuoteen sopimussuhteen päättymisestä.[3]

Kyseessä olevassa tapauksessa markkinoilla toimii muutaman suuren ohella suuri määrä pieniä yrityksiä eikä Kilpailuviraston käsityksen mukaan alalle tulollekaan ole merkittäviä esteitä. Lisäksi Laatutakuun osuus ko. markkinoista on Kilpailuviraston arvion mukaan vähäinen.

Ottaen huomioon vallitsevat markkinaolosuhteet ja sen, että Laatutakuu on ilmoittanut noudattavansa Tuusketin kohdalla vuoden kilpailukieltovelvoitetta alueella, jolla Tuusket on sopimuksen voimassa ollessa toiminut, virasto katsoo, ettei sillä ole aihetta ryhtyä asiassa enempiin toimenpiteisiin ja asian käsittely päätetään.

7 Sovelletut säännökset

Laki kilpailunrajoituksista (480/1992) 4 §.

8 Muutoksenhaku

Kilpailunrajoituslain 21 § 1 momentin nojalla tähän päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.

9 Lisätiedot

Lisätietoja antavat erikoistutkija Mia Salonen ja apulaisjohtaja Rainer Lindberg.


[1] Poistettu liikesalaisuutena

[2] Pekka Lith, Kiinteistöpalvelut Suomessa – yritystoiminta, markkinat ja keskeiset kehityslinjat, Suunnittelu ja tutkimuspalvelut Pekka Lith, tutkimuksia ja raportteja 1/2006, s. 36, 39, 40, 41 ja 43.

[3] Komission asetus (EY) N:o 2790/1999, 5 artiklan b) -kohta.