Epäilty määräävän markkina-aseman väärinkäyttö kieltäytymällä toimittamasta linja-autojen tuulilaseja

Päivämäärä

2.1.2001

Diaarinumero

546/61/2000

Osapuolet

Pilkington Lamino Oy

Asianosaiset

Pilkington Lamino Oy

Filaros Oy

Asian vireilletulo

Filaros Oy on toimittanut Kilpailuvirastolle 14.6.2000 toimenpidepyynnön, jossa se on katsonut, että Pilkington Lamino Oy on syyllistynyt määräävän markkina-aseman väärinkäyttöön linja-autojen tuulilasien toimittajana ja pyytänyt Kilpailuvirastoa ryhtymään tarvittaviin toimenpiteisiin määräävän markkina-aseman väärinkäytön lopettamiseksi. Filaros Oy:n mukaan väärinkäyttö on toteutettu siten, että Pilkington Lamino Oy on kieltäytynyt toimittamasta linja-autojen tuulilaseja Filaros Oy:lle muilla kuin kohtuuttomilla ja syrjivillä ehdoilla.

Asian selvittäminen

Hankitut selvitykset

Kilpailuvirasto on hankkinut asian johdosta Pilkington Lamino Oy:ltä selvityksen, johon Filaros Oy on toimittanut vastineensa. Lisäksi virasto on hankkinut Pilkington Lamino Oy:n mahdollisen määräävän markkina-aseman arvioimiseksi selvitykset linja-autojen tuulilasien markkinoista Suomessa toimivilta tuulilasien valmistajilta Jaakko-Tuote Oy:ltä, Finlamex Oy:ltä, Tamglass Oy:ltä ja Saint-Gobain Sekurit Finland Oy:ltä.

Filaros Oy on toiminut Pilkington Lamino Oy:n valmistamien linja-autojen tuulilasien jälleenmyyjänä myyden ko. laseja vuosina 1997–1999 noin 200.000–900.000 markan arvosta vuosittain. Tämä toiminta on yhtiön toimitusjohtajan Veli Lahdenpään mukaan muodostanut noin 97 % Filaros Oy:n koko liikevaihdosta. Filaros Oy:n myynti on suuntautunut lähinnä Suomen ulkopuolelle.

Toimenpidepyynnössään Kilpailuvirastolle Filaros Oy on kertonut tilanneensa tammikuussa 2000 Pilkington Lamino Oy:ltä tuulilaseja aikaisemmin noudatetuilla hinnoilla. Pilkington Lamino Oy:ltä oli muutamaa päivää myöhemmin ilmoitettu puhelimitse, että lasit voidaan toimittaa vain korotetuilla hinnoilla, joita Filaros Oy piti kohtuuttomina. Pilkington Lamino Oy oli Filaros Oy:n mukaan tässä yhteydessä myös vaatinut Filaros Oy:tä ilmoittamaan Pilkington Lamino Oy:lle asiakkaidensa nimet. Filaros Oy piti ilmoitettua uutta hintatasoa niin korkeana, että se katsoi hinnoittelukäytännön merkitsevän tosiasiallista kieltäytymistä toimituksista ja yritystä estää Filaros Oy:n toiminta tuulilasien jakelumarkkinoilla. Filaros Oy ei ole ilmoituksensa mukaan ostanut vuoden 2000 aikana tuulilaseja Pilkington Lamino Oy:ltä.

Filaros Oy on katsonut toimenpidepyynnössään Pilkington Lamino Oy:n olevan määräävässä markkina-asemassa markkinoilla, joiden se katsoo olevan linja-autojen tuulilasien varaosamarkkinat Suomessa, ja syyllistyneen määräävän markkina-aseman väärinkäyttöön yrittämällä periä Filaros Oy:ltä kohtuuttomia myyntihintoja linja-autojen tuulilaseista ja soveltamalla eri kauppakumppaneihinsa perusteettomasti erilaisia kauppaehtoja. Filaros Oy on ilmoittanut, että Pilkington Lamino Oy:n toimituksista kieltäytymisen seurauksena yrityksen koko toiminta loppuu, koska se ei pysty ostamaan ko. tuotteita kannattavasti korvaavista hankintalähteistä muun muassa rahdillisista syistä.

Pilkington Lamino Oy on hollantilaisen Pilkington International Holdings B.V:n kokonaan omistama Suomessa toimiva lähinnä autojen tuulilaseja valmistava yritys. Sen liikevaihto on viimeksi päättyneellä tilikaudella ollut noin 848 miljoonaa markkaa. Valtaosa yhtiön valmistamista tuotteista viedään ulkomaille.

Filaros Oy:n toimenpidepyynnön johdosta antamassaan vastineessa Pilkington Lamino Oy on katsonut yhtäpitävästi Filaros Oy:n kanssa, että kysymyksessä olevat relevantit markkinat ovat linja-autojen tuulilasien varaosamarkkinat Suomessa, mutta kiistänyt olevansa ko. markkinoilla määräävässä markkina-asemassa. Yhtiö on kiistänyt myös sen, että se olisi kieltäytynyt toimittamasta Filaros Oy:lle linja-autojen tuulilaseja muilla kuin kohtuuttomiksi ja syrjiviksi väitetyillä ehdoilla. Pilkington Lamino Oy:n mukaan se on sopinut Filaros Oy:n kanssa tuulilasien hinnoista aina kunkin kaupan osalta erikseen. Mitään hinnastoa ei ole ollut ennen tammikuussa 2000 laadittua linja-autojen tuulilasien hinnastoa.

Pilkington Lamino Oy on vastineessaan kiistänyt Filaros Oy:n väitteen, että se olisi vaatinut Filaros Oy:tä ilmoittamaan itselleen asiakkaidensa nimet.

Pilkington Lamino Oy:n mukaan sen linja-autojen tuulilasien valmistuskapasiteetti on syksyllä 1999 suoritettujen valmistusprosessien muutosten jälkeen ollut riittämätön kattamaan säännöllisten sopimusasiakkaiden normaalia kysyntää. Tehdas on ollut jäljessä toimituksissaan säännöllisille avainasiakkailleen eli linja-autojen valmistajille. Sen vuoksi tehdas on joutunut asettamaan kestotoimitukset ensiasennusasiakkailleen linja-autojen tuulilaseja varaosamarkkinoille toimittavien asiakkaiden edelle. Filaros Oy toimii linja-autojen tuulilasien varaosamarkkinoilla ja sen hankinnat Pilkington Lamino Oy:ltä ovat olleet vain noin 0,5 % Pilkington Lamino Oy:n linja- autojen tuulilasien tuotannosta.

Pilkington Lamino Oy on tammikuussa 2000 korottanut raaka-aineiden ja öljyn hintojen nousun perusteella valmistamiensa linja-autojen tuulilasien hintoja kaikille asiakkailleen. Yhtiö on ilmoittanut Kilpailuvirastolle olevansa valmis aloittamaan ko. tuotteiden toimitukset Filaros Oy:lle noudattaen Pilkington Tuulilasimyynnin vuoden 2000 hinnastoa eli samaa hinnastoa kuin kaikille muillekin asiakkailleen Suomessa. Lisäksi Filaros Oy:n tulee täyttää Pilkington Lamino Oy:n normaalin käytännön mukaiset luottokelpoisuusvaatimukset ja toimitukset voidaan aloittaa yrityksen valmistuskapasiteetin asettamien rajojen puitteissa.

Relevantit markkinat ja määräävän markkina-aseman olemassaolo

Kilpailuvirasto katsoo yhtäpitävästi kummankin osapuolen kanssa, että relevantit tuotemarkkinat ko. tapauksessa ovat linja-autojen tuulilasien varaosamarkkinat ja relevantti markkina-alue on Suomi. Pilkington Lamino Oy:ltä ja edellä mainituilta muilta Suomessa linja-autojen tuulilaseja valmistavilta yrityksiltä hankittujen myynnin määriä ja markkinaosuuksia koskevien selvitysten perusteella ei kuitenkaan voida todeta, onko Pilkington Lamino Oy määräävässä markkina-asemassa näillä markkinoilla.

Päätös ja sen perustelut

Pilkington Lamino Oy on Kilpailuvirastolle 29.9.2000 toimittamassaan vastineessa ilmoittanut olevansa valmis aloittamaan linja-autojen tuulilasien myynnin Filaros Oy:lle vuoden 2000 hinnastonsa mukaisilla hinnoilla, jolloin hinnat ovat samat kuin muille asiakkaille Suomessa. Tällä perusteella Kilpailuvirasto toteaa, että Pilkington Lamino Oy ei käytä väitetyllä kilpailunrajoituslain (480/92) 7 §:ssä tarkoitetulla tavalla väärin mahdollista määräävää markkina-asemaansa kieltäytymällä toimittamasta Filaros Oy:lle valmistamiaan linja-autojen tuulilaseja tai tarjoutumalla toimittamaan niitä vain kohtuuttomilla tai syrjivillä ehdoilla. Pilkington Lamino Oy:n esittämiä vaatimuksia Filaros Oy:n luottokelpoisuuden toteamiseksi, joita noudatetaan Filaros Oy:öön samalla tavalla kuin Pilkington Lamino Oy:n muihinkin asiakkaisiin samoin kuin tuotantokapasiteetin rajoittuneisuudesta johtuvaa Pilkington Lamino Oy:n harjoittamaa pitkäaikaisten sopimusasiakkaiden toimitusten priorisointia epäsäännöllisten asiakkaiden toimituksiin nähden ei myöskään voida pitää mahdollisen määräävän markkina-aseman väärinkäyttönä.

Väite siitä, että Pilkington Lamino Oy olisi vaatinut Filaros Oy:tä ilmoittamaan itselleen asiakkaidensa nimet, on kiistanalainen, eikä sen enempi selvittäminen ole tarpeen, kun Pilkington Lamino Oy on ilmoituksensa mukaan valmis toimittamaan Filaros Oy:lle linja-autojen tuulilaseja samoilla ehdoilla kuin muille asiakkaille.

Koska Pilkington Lamino Oy:n mahdollinen määräävän markkina-aseman väärinkäyttö on siten joka tapauksessa poistunut, Kilpailuvirasto ei pidä terveen ja toimivan taloudellisen kilpailun turvaamisen kannalta tarpeellisena selvittää enempää Pilkington Lamino Oy:n asemaa ja käyttäytymistä linja-autojen tuulilasien markkinoilla, vaan poistaa asian käsittelystä.

Sovelletut säännökset

Laki kilpailunrajoituksista 3 §:n 2 momentti, 7 §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta kilpailuneuvostolta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/96) säädetään. Valitusosoitus on liitteenä.