Vaatimus saada käyttöönsä Kilpailuvirastolle toimitetut asiakirjat

Päivämäärä

10.7.2000

Diaarinumero

557/61/98

Osapuolet

Metsähallitus

Vaatimuksen esittäjä

 • Pohjan Taimi Oy
  Kaarreniementie 16
  88610 VUOKATTI

Asiakirjat, joita vaatimus koskee

 • Metsähallituksen ja/tai Forelia Oy:n asiassa Dno 557/61/98 Kilpailuvirastolle 12.5.2000 luovuttamat asiakirjat;
 • virastolle asiassa 557/61/98 sähköpostitse tulleet asiakirjat ja
 • viraston po. asiassa laatimat neuvottelumuistiot.

Vaatimusten yksilöinti ja Tausta

Kilpailuvirastossa on vireillä Metsähallituksen toimintaan liittyvä selvitystyö, joka perustuu Pohjan Taimi Oy:n, Itä-Suomen Taimi Oy:n, Taimi-Tapio Oy:n ja Mellanå Plant Oy Ab:n tekemiin siemen-ja taimimarkkinoita koskeviin toimenpidepyyntöihin. Toimenpidepyynnön tekijät ovat Metsähallituksen kilpailijoita siemen- ja taimimarkkinoilla.

Kilpailuvirastossa 6.9.1999 järjestetyssä selvitystilaisuudessa Pohjan Taimen edustaja Hannu Niemelä esitti, että Pohjan Taimen tulisi saada käyttöönsä kaikki Metsähallituksen Kilpailuvirastolle antamat selvitykset. Tämän johdosta Kilpailuvirasto antoi 6.10.1999 ja 29.11.1999 päätökset asiakirjojen luovuttamisesta Pohjan Taimelle.

Pohjan Taimi on pyytänyt 21.2.2000 päivätyssä kirjeessään Kilpailuvirastoa toimittamaan sille viranomaisten julkisuudesta annetun lain (621/1999) perusteella jäljennöksen Metsähallituksen virastolle toimittamista Catella Kiinteistökonsultointi Oy:n, Keskusverolautakunnan ja Metsähallituksen tilintarkastajan (KPMG Wideri Oy) lausunnoista.

Kilpailuvirasto ilmoitti Pohjan Taimelle 12.6.2000, että viraston 12.5.2000 hankkimat kyseiset asiakirjat ovat viraston käsityksen mukaan salaisia viranomaisten julkisuudesta annetun lain 24 §:n 20 kohdan perusteella. Pohjan Taimi on 28.6.2000 pyytänyt virastoa kuitenkin luovuttamaan tälle kyseiset asiakirjat sillä perusteella, että Pohjan Taimella on asianosaisen asema. Lisäksi Pohjan Taimi on pyytänyt Kilpailuvirastoa toimittamaan sille kaikki asiassa sähköpostilla saamansa asiakirjat sekä laatimansa neuvottelumuistiot ja kirjauttamaan välittömästi kaikki hallussaan olevat asiaan liittyvät asiakirjat.

Ratkaisun perustelut

Aikaisempi tietojen antaminen Pohjan Taimi Oy:lle asian käsittelyn eri vaiheissa

Pohjan Taimi Oy toteaa kirjeensä sivulla 2, että se on pyytänyt Kilpailuvirastolta useita kertoja asiaan liittyviä tietoja ja asiakirjoja saamatta asianmukaisia vastauksia.

Kilpailuvirasto toteaa, että se on esittänyt näkemyksensä asian selvittämiseen liittyvistä näkökohdista ja epäillyistä kilpailunrajoituksista:

 • Maa- ja Metsätalousministeriölle 14.8.1998 antamassaan lausunnossa, joka on toimitettu Pohjan Taimelle tiedoksi tämän pyynnöstä;
 • puhelinkeskustelussa Lipponen/Niemelä 3.3.1999
 • puhelinkeskustelussa Lipponen/Niemelä 9.4.1999
 • puhelinkeskustelussa Lipponen/Niemelä 12.4.1999
 • puhelinkeskustelussa Lipponen/Niemelä 4.5.1999
 • Kilpailuvirastossa 6.9.1999 pidetyssä selvitystilaisuudessa
 • Pohjan Taimelle 8.2.2000 lähettämässään selvityspyynnössä ja
 • Pohjan Taimelle 13.6.2000 lähettämässään lausuntopyynnössä.

Lisäksi Pohjan Taimelle on 6.10.1999 ja 29.11.1999 annettu valituskelpoiset päätökset asiakirjojen luovuttamisesta.

Kilpailuviraston käsityksen mukaan Pohjan Taimea on kohdeltu asianmukaisesti asian käsittelyn eri vaiheissa.

Diaarimerkintöihin liittyvät Pohjan Taimen näkökohdat ja vaatimukset

Kirjeensä sivulla 2 Pohjan Taimi väittää, että Kilpailuviraston 8.2.2000 antaman välipäätöksen tietopohja on epäselvä, koska diaariin on kirjattu ainoastaan Metsähallituksen 28.9.1998 päiväämä dokumentti.

Kilpailuvirasto toteaa, että Pohjan Taimen lausunnossa on liitteenä ote Kilpailuviraston diaarista. Otteesta ilmenee, että Kilpailuvirasto on saanut Metsähallitukselta selvityksen myös 28.5.1999. Pohjan Taimen väite vain yhteen hankittuun selvitykseen perustuvasta epäselvästä ja vanhentuneesta tietopohjasta on perusteeton.

Lausuntonsa sivulla 2 Pohjan Taimi toteaa, että Kilpailuvirasto ei ole laatinut muistioita Metsähallituksen, Maa- ja Metsätalousministeriön tai Pohjan Taimen kanssa käymistään neuvotteluista.

Kilpailuvirasto toteaa, että se on kertonut Pohjan Taimelle 8.2.2000 lähettämässään selvityspyynnössä ja 13.6.2000 lähettämässään lausuntopyynnössä oleellisen sisällön maa- ja metsätalousministeriön, Metsähallituksen ja Forelia Oy:n kanssa käymistään keskusteluista. Keskusteluissa saadut asian selvittämiseen vaikuttaneet tiedot ovat tätä kautta kirjaantuneet asiakirjoihin ja Pohjan Taimella on ollut tilaisuus kommentoida niitä. Kilpailuvirastossa ei välttämättä laadita erillisiä muistioita keskusteluista varsinkaan silloin, kun keskusteluissa saadut asian käsittelyyn vaikuttavat tiedot tulevat joka tapauksessa kirjatuiksi virastosta lähteviin ja/tai virastoon saapuviin asiakirjoihin.

Pohjan Taimi pyytää lausunnossaan virastoa kirjaamaan kaikki sähköpostilla virastolle saapuneet asiakirjat. Virasto toteaa, että sille ei ole tässä asiassa saapunut sähköpostilla asiakirjoja.

Pohjan Taimi pyytää virastoa kirjaamaan Metsähallituksen virastolle 12.5.2000 luovuttamat asiakirjat. Virastossa ei ole kuitenkaan tapana välttämättä kirjauttaa selvitys- ja tarkastuskäynneillä saatuja asiakirjoja asian käsittelyn ollessa vielä kesken, vaan asiaan vaikuttavat asiakirjat arkistoidaan kyseiselle tapausnumerolle asian käsittelyä päätettäessä. Viraston käsityksen mukaan tällä käytännöllä ei ole vaikutusta asiakkaiden oikeusturvaan, koska virasto joka tapauksessa ilmoittaa päätöksessään tai jo asian käsittelyn aikana – kuten tässä tapauksessa Pohjan Taimelle – minkälaisiin ja millä tavoin saatuihin tietoihin viraston tekemät johtopäätökset perustuvat.

Tässä tapauksessa, jossa Pohjan Taimi on nimenomaan pyytänyt tietoja viraston 12.5.2000 tekemän selvityskäynnin yhteydessä vastaanottamista asiakirjoista, Kilpailuvirasto yksilöi ne julkisuuslain (621/1999) perusteella seuraavassa ja ratkaisee asiakirjoittain, mitä tietoja Pohjan Taimelle voidaan antaa. Samalla kyseiset asiakirjat myös diaarioidaan.

Pohjan Taimen pyytämien asiakirjojen yksilöinti ja luonne

Asiakirjojen yksilöinti

Pohjan Taimen tietopyyntö koskee käytännössä Metsähallituksen ja Forelia Oy:n virastolle 12.5.2000 järjestetyssä selvitystilaisuudessa luovuttamia asiakirjoja, koska Kilpailuvirasto on jo aikaisemmin tehnyt päätökset muiden po. asiaan liittyvien asiakirjojen luovuttamisesta.

Kilpailuvirasto sai Metsähallitukselta ja Forelia Oy:ltä 12.5.2000 seuraavat asiakirjat:

Catella Kiinteistökonsultointi Oy:n lausunto,
Tilintarkastajan apporttilausunto Forelia Oy:n osakkeenomistajille,
Tilintarkastajien lausunto Forelia Oy:n yhtiökokoukselle,
Keskus-verolautakunnan ennakkoratkaisu n:o 59/1999,
Yhteistoimintasopimus metsäpuiden siemenhuollon tehtävistä,
Metsäpuiden siemenhuollon ostopalvelusopimus vuodelle 2000,
Metsäviljelymateriaalin toimitussopimus,
Siemen- ja taimituotannon sisäiset tuloslaskelmat vuosilta 1995–1998 ja rahoitusaseman selvittäminen vuosilta 1994–1998,
Taimikauppa Suomessa 1999,
Metsänjalostuksen ja siemenhuollon budjetti/toteutus vuosilta 1994–1995 ja 1997–1998,
Forelia Oy:n yritystietoja,
Siementuotanto ja -kauppa Suomessa,
Metsäpuiden jalostus- ja siemenhuoltotehtävät,
Valtioneuvoston päätös Metsähallituksen aloittavaksi taseeksi ja omaisuudeksi 21.12.1994,
Maa- ja metsätalousministeriön laatima graafinen kuva taimien käytöstä metsänviljelyssä 1966–1998 ja
esite Forelia Oy:stä.

Asiakirjojen luonne

Seuraavassa arvioidaan asiakirjoittain, ovatko kyseiset asiakirjat julkisia vai salaisia.

Catella Kiinteistökonsultointi Oy:n lausunto

Luovuttaessaan 12.5.2000 Kilpailuvirastolle kyseisen asiakirjan Metsähallitus totesi pitävänsä asiakirjan sisältöä kokonaisuudessaan liikesalaisuutenaan.

Kilpailuvirasto katsoo, että kyseinen kiinteistökonsultin Metsähallitukselle 12.10.1999 laatima maksullinen arvio kiinteän omaisuuden tasearvojen ja käyvien arvojen suhteesta on julkisuuslain 24 §:n 17) kohdassa tarkoitettu salainen asiakirja.

Tilintarkastajien apporttilausunto Forelia Oy:n osakkeenomistajille

Luovuttaessaan 12.5.2000 Kilpailuvirastolle kyseisen asiakirjan Forelia Oy totesi, että se pitää tilintarkastajien lausuntoa osakkeenomistajille liikesalaisuutenaan.

Kilpailuvirasto katsoo, että kyseinen tilintarkastajan lausunto on julkisuuslain 24 §:n 20) kohdassa tarkoitettu salainen asiakirja.

Tilintarkastajien lausunto Forelia Oy:n yhtiökokoukselle

Luovuttaessaan 12.5.2000 Kilpailuvirastolle kyseisen asiakirjan Forelia Oy totesi, että se pitää tilintarkastajien lausuntoa yhtiökokoukselle liikesalaisuutenaan.

Kilpailuvirasto katsoo, että kyseinen tilintarkastajan lausunto yhtiökokoukselle on julkisuuslain 24 §:n 20) kohdassa tarkoitettu salainen asiakirja.

Keskusverolautakunnan ennakkoratkaisu n:o 59/1999

Luovuttaessaan 12.5.2000 Kilpailuvirastolle kyseisen asiakirjan Metsähallitus totesi, että se pitää tätä asiakirjaa liikesalaisuutenaan.

Kilpailuvirasto toteaa, että sillä ei ole erityisasiantuntemusta tehdä johtopäätöksiä salassapidosta verotuskysymyksissä. Julkisuuslain 15 §:n 1 momentin perusteella Kilpailuvirasto siirtää tätä asiakirjaa koskevan Pohjan Taimen tietopyynnön keskusverolautakunnan käsiteltäväksi.

Yhteistoimintasopimus metsäpuiden siemenviljelyn tehtävistä

Luovuttaessaan 12.5.2000 Kilpailuvirastolle kyseisen asiakirjan Metsähallitus totesi, että se pitää tätä asiakirjaa liikesalaisuutena.

Kilpailuvirasto katsoo, että kyseinen Metsähallituksen ja Forelia Oy:n välillä 12.1.2000 allekirjoitettu sopimus on julkisuuslain 24 §:n 17) ja 20) kohdissa tarkoitettu salainen asiakirja.

Metsäpuiden siemenhuollon ostopalvelusopimus vuodelle 2000

Luovuttaessaan 12.5.2000 Kilpailuvirastolle kyseisen asiakirjan Metsähallitus totesi, että se pitää asiakirjan sisältöä liikesalaisuutenaan.

Kilpailuvirasto katsoo, että kyseinen Metsähallituksen ja Forelia Oy:n välillä 12.10.12000 allekirjoitettu sopimus on julkisuuslain 24 §:n 17) ja 20) kohdissa tarkoitettu salainen asiakirja.

Metsäviljelymateriaalin toimitussopimus

Luovuttaessaan 12.5.2000 Kilpailuvirastolle kyseisen asiakirjan Metsähallitus totesi, että se pitää asiakirjan sisältöä liikesalaisuutenaan.

Kilpailuvirasto katsoo, että kyseinen Metsähallituksen ja erään taimitarhan välillä vuonna 1994 allekirjoitettu sopimus on julkisuuslain 24 §:n 17) kohdassa tarkoitettu salainen asiakirja.

Siemen- ja taimituotannon sisäiset tuloslaskelmat vuosilta 1995–1998 ja rahoitusaseman selvittäminen vuosilta 1994–1998

Luovuttaessaan 12.5.2000 Kilpailuvirastolle kyseisen asiakirjan Metsähallitus totesi, että se pitää siitä ilmeneviä tietoja liikesalaisuutenaan.

Kilpailuvirasto katsoo, että kyseiset Metsähallituksen sisäisen laskennan luvut ovat julkisuuslain 24 §:n 17) kohdassa tarkoitettuja liikesalaisuuksia.

Taimikauppa Suomessa 1999

Luovuttaessaan 12.5.2000 Kilpailuvirastolle kyseisen laatimansa asiakirjan Forelia Oy totesi, että se pitää asiakirjan tietoja liikesalaisuutenaan. Asiakirjassa Forelia Oy arvioi kilpailijoiden markkinaosuuksia taimikaupassa.

Kilpailuvirasto katsoo, että markkinoilla toimivien yritysten tarkat arviot omista ja kilpailijoiden markkinaosuuksista eivät ole julkisia tietoja. Kysymys on julkisuuslain 24 §:n 20) kohdassa tarkoitetusta salaisesta asiakirjasta.

Metsänjalostuksen ja siemenhuollon budjetti/toteutus vuosilta 1994–1995 ja 1997–1998

Luovuttaessaan 12.5.2000 Kilpailuvirastolle kyseiset asiakirjat Metsähallitus totesi, että se pitää asiakirjojen sisältämiä tietoja liikesalaisuutenaan.

Kilpailuvirasto on antanut Pohjan Taimelle tiedoksi kyseisten asiakirjojen summarivit. Virasto katsoo, että yksityiskohtaisemmat tiedot eivät ole tässä tapauksessa julkisia tietoja. Näiltä osin on kysymys julkisuuslain 24 §:n 17) kohdassa tarkoitetusta salaisesta asiakirjasta.

Forelia Oy:n yritystietoja

Luovuttaessaan 12.5.2000 Kilpailuvirastolle laatimansa kyseisen asiakirjan Forelia Oy totesi, että asiakirja sisältää Forelia Oy:n liikesalaisuuksiksi katsottavia tietoja.

Asiakirja sisältää muun muassa tietoja Forelia Oy:n asiakkaista ja myyntimääristä. Kilpailuvirasto katsoo, että kysymys on julkisuuslain 24 §:n 20) kohdassa tarkoitetusta salaisesta asiakirjasta.

Siementuotanto- ja kauppa Suomessa

Forelia Oy on todennut, että sen 12.5.2000 luovuttamaan siementuotantoa ja -kauppaa kuvaavaan asiakirjaan sisältyy luottamuksellisia tietoja Forelia Oy:n myymien siementen määristä. Kilpailuvirasto katsoo, että myyntimäärien osalta kysymys on julkisuuslain 24 §:n 20) kohdassa tarkoitetusta salaisesta asiakirjasta. Muilta osin asiakirja on julkinen.

Metsäpuiden jalostus- ja siemenhuoltotehtävät

Kilpailuvirasto katsoo, että kyseinen Metsähallituksen laatima kaavio jalostus- ja siemenhuoltotehtävistä on julkinen asiakirja.

Valtioneuvoston päätös Metsähallituksen aloittavaksi taseeksi ja omaisuudeksi 21.12.1994

Kilpailuvirasto katsoo, että kyseinen päätös on julkinen.

Maa- ja Metsätalousministeriön laatima graafinen kuva taimien käytöstä metsänviljelyssä 1996–1998

Kilpailuvirasto katsoo, että kyseinen asiakirja on julkinen.

Esite Forelia Oy:stä

Kyseinen asiakirja on julkinen.

Tietojen luovuttaminen Pohjan Taimi Oy:lle tämän asianosaisaseman perusteella

Pohjan Taimi katsoo, että viraston tulee luovuttaa sille tiedot myös kaikista salaisina pitämistään asiakirjoista sillä perusteella, että Pohjan Taimi on po. asiassa asianosainen.

Kilpailuvirasto toteaa, että epäillyn kilpailunrajoituksen selvittämistä koskevassa hallintomenettelyssä selkeä asianomaisasema on ainoastaan sillä, jota asia välittömästi koskee. Sen, johon kilpailunrajoitus kohdistuu, asema on sen sijaan epäselvä. Tämä ilmenee muun muassa Kilpailuviraston päätöksiä koskevaa muutoksenhakuoikeutta säännöstävän kilpailunrajoituslain 21 §:n (303/98) esitöistä (HE 243/1997 vp, s. 39), joiden mukaan

Kilpailuviraston päätösten muutoksenhaussa noudatetaan hallintolainkäyttölain (396/96) säännöksiä. Hallintolainkäyttölain 6 § 1 momentin mukaan päätöksestä saa valittaa se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa. Hallintolainkäyttölain esitöissä (HE 217/1995 vp, s. 39) todetaan, että ”valitusoikeutta ei voitaisi johtaa yksinomaan päätöksen välillisistä vaikutuksista. Välittömyyskriteerin soveltuvuutta arvioitaessa olisi kiinnitettävä huomiota kunkin asian laatuun ja asiassa ilmenevään oikeussuojan tarpeeseen.” Tällä perusteella valitusoikeus katsotaan olevan ainakin sellaisella elinkeinonharjoittajalla, jota kilpailunrajoitus välittömästi koskee. Kilpailunrajoituksen kohteen muutoksenhakuoikeus edellyttää, että Kilpailuviraston päätöksellä on suora ja välitön vaikutus kyseessä olevan elinkeinonharjoittajan oikeusasemaan. Sen sijaan kilpailunrajoituksen aikaan saaneen elinkeinonharjoittajan kilpailijoilla, joihin kilpailuviraston päätös välillisesti vaikuttaa, ei välittömän intressin puuttuessa voida katsoa olevan muutoksenhakuoikeutta.

Lisäksi Kilpailuvirasto toteaa, että sen on omassa hallintomenettelyssään otettava huomioon kilpailuneuvostosta annetun lain 12 §:n 2 momentti, jossa todetaan seuraavaa:

Kilpailuneuvoston asiakirjat eivät ole julkisia, ellei neuvosto toisin päätä. Asianosainen ja elinkeinonharjoittaja, johon kilpailunrajoitus kohdistuu, on kuitenkin oikeutettu tutustumaan kilpailuneuvoston asiakirjoihin siltä osin kuin ne eivät sisällä toisen liike- tai ammattisalaisuuksia.

Säännöksen mukainen liike- ja ammattisalaisuuksien suoja kilpailuneuvoston käsittelyssä menettäisi merkityksensä, jos asianosaisten liike- ja ammattisalaisuuksia ei suojattaisi myös kilpailunrajoitusasiassa kilpailuneuvostolle esityksen tekevässä Kilpailuvirastossa.

Käsiteltävässä Metsähallitusta koskevassa asiassa epäilty kilpailunrajoitus on määräävän markkina-aseman väärinkäyttö. Määräävässä markkina-asemassa olevan yrityksen kilpailijat eivät ole välttämättä asianosaisia, koska määräävän markkina-aseman väärinkäyttö kohdistuu näihin usein vain välillisesti. Esimerkiksi tapauksessa Dno 558/61/94, jossa Valio Oy:n todettiin käyttäneen väärin määräävää markkina-asemaansa soveltamalla syrjivää, sitovaa ja kilpailijoitaan poissulkevaa hinnoittelua, Valio Oy:n kilpailijoita ei pidetty asianosasina asiaa käsiteltäessä Kilpailuvirastossa ja myöhemmin Kilpailuneuvostossa, vaikka kilpailijat olivat toimenpidepyynnön tekijöitä.

Metsähallitusta koskevassa asiassa Pohjan Taimi on yksi toimenpidepyynnön tekijöistä. Kilpailuvirasto katsoo edellä selostamaansa perusteella, että Pohjan Taimi ei ole asiassa asianosaisen asemassa.

Tietoja Kilpailuviraston asiassa salaisina pitäminä asiakirjoista voitaisiin mahdollisesti luovuttaa Pohjan Taimelle tiedoksi ja kommentoitavaksi, jos virastossa tehdyt selvitykset antaisivat aihetta epäillä Metsähallitusta kilpailunrajoituslain rikkomisesta ja tietojen luovuttamisesta kilpailijoiden kommentoitavaksi arvioitaisiin olevan hyötyä tapauksen selvittämisen kannalta.

Tässä tapauksessa Kilpailuvirasto ei ole havainnut Metsähallituksen rikkoneen kilpailunrajoituslakia. Viraston arvion mukaan salaisissa asiakirjoissa ei ole sellaisia tietoja, joiden luovuttamisesta Metsähallituksen kilpailijoille voitaisiin arvioida olevan hyötyä tapauksen selvittämisen kannalta. Sen sijaan voidaan arvioida, että asiakirjojen luovuttaminen Metsähallituksen kilpailijoille saattaisi tarpeettomasti vaarantaa liikesalaisuussuojan ja Metsähallituksen sekä nyt erityisesti Forelia Oy:n aseman kilpailussa metsäpuiden taimien ja siementen markkinoilla.

Kilpailuviraston tiedonsaantioikeus kilpailunrajoitustapausten käsittelyssä on varsin laaja, kuten kilpailunrajoituslain 10 §:n sisällöstä ilmenee. Elinkeinonharjoittajien luottamus viraston toimintaan perustuu siihen, että elinkeinonharjoittajat voivat olla vakuuttuneita, ettei heidän elinkeinonharjoittamiseensa liittyvät liikesalaisuuksiksi luokiteltavat tiedot vuoda Kilpailuviraston kautta kilpailijoille tai julkisuuteen.

Edellä selostetuilla perusteilla Kilpailuvirasto katsoo, että kilpailunrajoituslain valvontatoiminnassa saatujen viraston liikesalaisuuksiksi arvioimien tietojen luovuttaminen Pohjan Taimen käyttöön ottaen huomioon tämän asema Metsähallituksen kilpailijana on vastoin julkisuuslain 11 §:n 2 momentin 1 kohdassa mainittua erittäin tärkeää yleistä ja yksityistä etua.

Asian ratkaisu

Pohjan Taimi Oy on pyytänyt Kilpailuvirastoa luovuttamaan sille kaikki asiassa 557/61/98 toimitetut julkiset asiakirjat ja myös salaiseksi mahdollisesti katsottavat asiakirjat sillä perusteella, että Pohjan Taimella on asianosaisen asema.

Kilpailuvirasto katsoo, että Pohjan Taimi ei ole asianosainen po. asiassa ja salaisiksi katsottavien tietojen luovuttaminen Pohjan Taimelle olisi vastoin julkisuuslain 11 §:n 2 momentin 1 kohdassa mainittua erittäin tärkeää yleistä ja yksityistä etua.

Pohjan Taimelle voidaan luovuttaa tässä päätöksessä julkiseksi todetut asiakirjat. Ne lähetetään oheisena.

Kilpailuviraston hallussa on kopio keskusverolautakunnan Metsähallitusta koskevasta päätöksestä, jonka Pohjan Taimi on vaatinut nähtäväkseen. Kilpailuvirasto siirtää julkisuuslain 15 §:n 1 momentin perusteella tätä asiakirjaa koskevan Pohjan Taimen vaatimuksen keskusverolautakunnan ratkaistavaksi.

Sovelletut säännökset

Julkisuuslain 1 §, 11 §:n 2 momentin 1 kohta, 15 §:n 1 momentti, 16 §:n 1 momentti, 24 §:n 17) ja 20) kohta, kilpailuneuvostosta annetun lain (48/92) 12 §.

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen saa julkisuuslain (621/99) 33 §:n 1 momentin mukaisesti hakea muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta. Valitusosoitus on liitteenä.