22.12.2004 Toiminta lentoasemien maapalvelumarkkinoilla

Päivämäärä

22.12.2004

Diaarinumero

565/61/04

Osapuolet

Ilmailulaitos / Airpro Oy

Osapuolet

Ilmailulaitos / Airpro Oy

Janne Virtanen -niminen yksityishenkilö

Ratkaisu

Asia ei anna aihetta enempiin toimenpiteisiin ja se poistetaan käsittelystä.

Asian vireilletulo

Janne Virtanen –niminen yksityishenkilö on pyytänyt 14.6.04 Kilpailuvirastolle lähettämässään sähköpostissa virastoa tutkimaan Ilmailulaitoksen / Airpro Oy:n (”Airpro”) toiminnan lainmukaisuuden lentoasemien maapalvelumarkkinoilla. Janne Virtasen mukaan Airpro on voittanut lentoyhtiöiden tekemiä tarjouskilpailuja, koska Ilmailulaitos tukee yhtiötä taloudellisesti.

Kilpailuvirasto vastasi Janne Virtasen sähköpostiin 16.6.2004 todeten, ettei Virtasen sähköpostissa ole yksilöity tarjouspyyntöjä, alan markkinoita, siellä toimivia yrityksiä, epäiltyä väärinkäyttöä tai sen vaikutusta markkinoilla asian tutkinnan aloittamisen mahdollistamisen vaatimassa tarkkuudessa. Kilpailuvirasto pyysi sähköpostissaan Janne Virtasta toimittamaan virastolle lisätietoja asiassa.

Virtanen toimitti virastolle 20.6.2004 sähköpostin, jossa hän totesi, että kyseessä on Ilmailulaitoksen harjoittama määräävän markkina-aseman väärinkäyttö. Ilmailulaitoksella on Virtasen mukaan monopoli lentoasemien ylläpitäjänä ja se perii lentoyhtiöiltä ja muilta käyttäjiltä maksuja, joilla se rahoittaa oman toimintansa ja lisäksi subventoi tytäryhtiönsä Airpron toimintaa markkinoilla. Virtanen ilmoitti samassa sähköpostissa, että asia on hänen mukaansa tullut riittävän yksityiskohtaisesti Kilpailuviraston tietoon asian selvittämisen aloittamiseksi. Virtanen ehdotti, että virasto aloittaa asian tutkinnan pyytämällä lausuntoja maapalvelumarkkinoilla toimivilta yrityksiltä.

Kilpailuvirasto lähetti markkinaosapuolille lausuntopyynnöt 24.6.2004 ja pyysi näiltä lausuntoa asiassa 27.8.2004 mennessä. Kilpailuvirastolle ei määräaikaan mennessä toimitettu yhtään lausuntoa. Viraston 27.8.2004, 30.8.2004 ja 22.11.04 tekemien puhelinhaastattelujen mukaan markkinaosapuolet tunnistivat Airpron aseman Ilmailulaitoksen omistamana yrityksenä ongelmalliseksi, mutta mainittuja väärinkäytöksiä ei oltu markkinoilla havaittu. Eräs markkinaosapuoli totesi käydyssä puhelinkeskustelussa, että selvityspyynnössä esitetty epäily saattaa pitää paikkansa, koska yritykselle on jäänyt muutamia kertoja epäselväksi, miten Airpro on pystynyt voittamaan tarjouskilpailuja. Yrityksen edustaja kuitenkin totesi, ettei Ilmailulaitoksen ja/tai Airpron määräävä markkina-asema ole täysin yksiselitteinen. Yritys lupasi toimittaa virastolle asiassa lausunnon, mutta tulee viivästymään jonkin verran asetetusta määräajasta. Kilpailuvirasto otti yhteyttä yritykseen uudestaan 22.11.04 ja tiedusteli luvattua lausuntoa. Yrityksen edustajan mukaan lausunto oli käytännössä valmis ja se toimitetaan virastolle heti kun lausunnon sisältö on käyty läpi yrityksen lakimiehen kanssa. Virasto ilmoitti marraskuun 2004 lopulla yrityksen lakimiehelle, että asia poistetaan käsittelystä, ellei lausuntoa saada piakkoin. Kilpailuvirasto ei ole vastaanottanut yrityksen lausuntoa 21.12.2004 mennessä.

Asiaselostus ja ratkaisun perustelut

Kilpailuvirastoon yhteyttä ottanut yksityishenkilö ei ole Kilpailuviraston pyynnöstä huolimatta toimittanut virastolle sen tarvitsemia lisätietoja. Yksi viraston kuulemista markkinaosapuolista arveli, että esitetty epäily saattaa pitää paikkansa, mutta epäillyn yrityksen määräävä markkina-asema ei ole kuitenkaan markkinaosapuolen mukaan yksiselitteinen. Markkinaosapuoli ei kuitenkaan viraston toistuvista tiedusteluista huolimatta ole toimittanut virastolle asiassa lausuntoa.

Virastolle toimitettujen tietojen sekä markkinaosapuolten vastausten ja reaktioiden perusteella Kilpailuvirasto katsoo, ettei asiassa ole esitetty sellaisia näkökohtia, jotka viittaisivat ilmeisiin markkinamekanismin yleisen toimivuuden kannalta haitallisiin vaikutuksiin tai jotka selkeästi viittaisivat kilpailunrajoituslaissa kiellettyyn kilpailunrajoittamiseen. Virasto katsoo, ettei esille otettuun tapaukseen sisälly sellaisia piirteitä, jotka edellyttäisivät asian tarkempaa selvittämistä tässä yhteydessä.

Sovelletut säännökset

Laki kilpailunrajoituksista (480/92) 7 §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/96) säädetään.

Valitusosoitus on liitteenä.

Lisätiedot

Lisätietoja antaa johtaja Juhani Jokinen.