Epäilty määräävän markkina-aseman väärinkäyttö

Päivämäärä

25.9.2002

Diaarinumero

572/61/2001, 701/61/2001, 862/61/2001 ja 1057/61/2001

Osapuolet

Pelika net Oy

Asianosaiset

Pelika net Oy

Automaatti-Hoikkala Oy
Viihdelaitteet Oy
Leo Suomi
Seinäjoen Automaatti Ky

Asian vireilletulo

Automaatti-Hoikkala Oy (jäljempänä AH) pyysi 11.6.2001 saapuneella toimenpidepyynnöllä (Dnro 572/61/01) Kilpailuvirastoa ryhtymään toimenpiteisiin Pelika net Oy:n (jäljempänä Pelika) määräävän markkina-aseman väärinkäytön toteamiseksi ja poistamiseksi Photo Play -merkkisen kosketusnäyttöpelien markkinoilla. AH:n toimenpidepyynnön mukaan Pelika käyttää määräävää markkina-asemaa väärin kieltäytymällä myymästä AH:lle päivityksiä Pelikalta ostettuihin Photo Play Smart -nimisiin laitteisiin, kieltäytymällä myymästä internetyhteyden mahdollistavia Photo Play Smart ja Spirit -laitteita sekä kieltäytymällä tarjoamasta Photo Play -laitteisiin internetin välityksellä toimivia Photo Play Net -verkkopalveluita.

Kilpailuvirastolle on tullut tutkimuspyynnöt myös Viihdelaitteet Oy:ltä (Dnro 701/61/01), Seinäjoen Automaatti Ky:ltä (701/61/01) ja (862/61/01) sekä Leo Suomelta (1057/61/01). Niiden mukaan Pelika net Oy on käyttänyt määräävää markkina-asemaansa väärin kieltäytymällä myymästä Photo Play -laitteita ja verkkopalveluja sekä kieltäytymällä myymästä suomenkielisiä ohjelmapäivityksiä EU -alueelta ostettuihin Photo Play -laitteisiin.

Yritykset

Pelika net Oy

Pelika toimii viihdelaitteiden maahantuonnissa, myynnissä, vuokrauksessa ja operoinnissa. Pelika tarjoaa viihdepeli- ja musiikkiautomaattipalvelujaan noin 2500 sijoituspaikassa ympäri Suomea. Eri yritysten liike- ja asiakastiloihin on sijoitettu yhteensä yli 5 000 viihdepeliä ja musiikkiautomaattia. Pelikalla on myös kaksi Pelikaani -pelisalia itsellään sekä useita pelisaleja lisenssillä yhteistyökumppaneiden hallussa. Pelikaani -pelisaleihin on sijoitettu viihdelaitteita eri ikäisten ihmisten käytettäväksi maksua vastaan. Pelikaani -pelisalin voi myös vuokrata.

Pelikan suosituimpia pelityyppejä ovat kolikkotoimiset kosketusnäytöllä toimivat monipelimikrot, erilaiset ajo-, taistelu-, seikkailu-, ampuma- ja urheiluaiheiset videopelit sekä flipperit, biljardit ja erilaiset lasten automaatit. Pelika edustaa Suomessa kaikkia viihdepelivalmistajien huippunimiä, kuten Sega, Namco, Konami, Midway, Photo Play, Rock-Ola, Rowe/Ami, NSM Music, Soittorasia,Stern Pinball, Gaelco, EMT Kiddie Rides. Pelitoiminnan harjoittamisen ohella Pelika myy ja vuokraa maahantuomiaan uusia sekä operoinnista palautuvia viihdeautomaatteja. Toimenpidepyynnön kohteena olevia Photo Play -laitteita Pelika maahantuo yksinoikeudella Suomessa.

Pelika net Oy syntyi kun Raha-automaattiyhdistys (RAY) myi 1.3.2000 Pelika RAY:n koko osakekannan Helmet Business Mentors Oy:n kokoamalle sijoittajaryhmälle ja yhtiön toimivalle johdolle. Tuolloin Pelika RAY oli Suomessa johtava viihdepelien ja musiikkilaitteiden maahantuoja ja operoija. RAY toimi vuoteen 1995 asti yksinoikeudella viihdelaitteiden markkinoilla.[1] Vaikka RAY:n viihdelaitetoiminta sittemmin yhtiöitettiin ja myytiin 1.3.2000 yksityisille sijoittajille, Pelika net Oy:llä on kilpailun vapautumisesta huolimatta RAY:n aiemmasta yksinoikeusasemasta johtuen edelleen vahva asema viihdelaitemarkkinoilla.

Pelika RAY:n liikevaihto oli 88,9 miljoonaa markkaa vuonna 1996, vuonna 1997 87,4 miljoonaa markkaa, vuonna 1998 90,9 miljoonaa markkaa ja vuonna 1999 80,0 miljoonaa markkaa. Omistus- ja nimenmuutoksen jälkeisen Pelika net Oy:n liikevaihto vuonna 2001 oli 17 miljoonaa euroa ja se jakautui seuraavasti: viihdeautomaattien operointi 16 milj. euroa ja laitteiden myynti ja vuokraus 1 milj. euroa.

Suomen Viihdelaitteet Oy

Suomen Viihdelaitteet Oy:n toimialana on automaattien sijoittaminen yleisön käyttöön maksua vastaan ja muun alaan liittyvän toiminnan harjoittaminen. Viihdelaitteet Oy on Bilfac Oy:n tytäryhtiö, ja sen emoyhtiö tuo maahan viihdelaitteita. Viihdelaitteet Oy:n liikevaihto on noin 1.7 miljoonaa euroa.

Automaatti-Hoikkala Oy

Automaatti-Hoikkala Oy:n toimialana on automaattien maahantuonti, tukku- ja vähittäismyynti sekä vuokraus. Yhtiö harjoittaa myös alaan liittyvää myynnin edistämistä, neuvontaa sekä muuta palvelutoimintaa.

Seinäjoen Automaatti Ky

Seinäjoen Automaatti Ky maahantuo viihdelaitteita sekä operoi noin 300 viihdelaitetta.

Leo Suomi

Leo Suomen yhtiö Suomen Moniala Oy operoi 40 viihdelaitetta lähinnä yhtiön omistamissa pubeissa Turun seudulla. Liikevaihto on noin 30000 euroa.

Kaikki toimenpidepyynnön tehneet kuuluvat Automaattivuokraajat ry:een, jonka tarkoituksena on jäsentensä ammatillisten ja taloudellisten etujen valvonta sekä muiden ammatillisesti yhteisten pyrkimysten edistäminen.

Asian selvittäminen

Selvitystoimenpiteet

Kilpailuvirasto pyysi 4.7 2001 Pelikalta selvitystä epäillystä määräävän markkina-aseman väärinkäytöstä Photo Play -laitteiden myynnissä sekä vastinetta AH:n toimenpidepyyntöön. Lisäksi Kilpailuvirasto pyysi 19.7.2001 päivätyllä kirjeellä lisäselvitystä ja vastinetta Viihdelaitteet Oy:n toimenpidepyynnön johdosta. Pelika toimitti vastineen ja selvityksen 20.8.2001. Kilpailuvirasto pyysi 21.8.2001 Pelikalta vastinetta Seinäjoen Automaatti Ky:n toimenpidepyynnön johdosta, ja sai Pelikan vastauksen 30.8.2001. Kilpailuvirasto pyysi 27.8.2001 päivätyllä kirjeellä AH:lta ja Viihdelaitteet Oy:ltä lausuntoa Pelikan vastineen johdosta. AH toimitti lausunnon 6.11.2001. Sen sijaan Viihdelaitteet Oy ei ole toimittanut lausuntoa. Pelika ja Automaatti-Hoikkala Oy ovat käyneet selvittämässä asiaa kilpailuvirastossa. Pelika on toimittanut 5.9.2002 lisäselvitystä asiasta.

Alaa sääntelevät lait

Nykyinen viihdelaitelaki (164/1995) tuli voimaan 17.2.1995. Sen mukaan viihdelaite on maksua vastaan yleisön käytettävänä pidettävä, huvitusta varten valmistettu automaatti ja laite, josta käyttäjä ei voi saada muuta voittoa kuin uusia pelejä tai uutta peliaikaa. Lain 3 §:n mukaan viihdelaitteen saa asettaa yleisön käytettäväksi elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetun lain (122/19) nojalla elinkeinon harjoittamiseen oikeutettu. Viihdelaitetoimintaa saa harjoittaa ilman viranomaisen lupaa. Viihdelaite on kuitenkin ennen käyttöönottamista varustettava rahaliikenteen valvontalaitteella, jonka hyväksymisestä vastaa sisäasianministeriö. Sisäasiainministeriön määräämä tarkastuslaitos suorittaa rahaliikenteen valvontalaitteiden tyyppihyväksynnän sekä viihdelaitteen käyttöönottotarkastuksen.

Hallituksen esityksessä viihdelaitelaiksi 1 §:n yksityiskohtaisten perustelujen kohdalla tarkennetaan lain soveltamisalaan kuuluvien viihdelaitteiden määritelmää. Peliautomaattien ja pelilaitteiden lisäksi myös musiikkiautomaatit ja erilaiset keinulaitteet kuuluvat lain soveltamisalaan. Laki koskee myös huvipuistoissa ja tivoleissa yleisön käytettävänä olevia automaatteja ja laitteita. Vain maksua vastaan yleisön käytettävänä pidettävät automaatit ja laitteet ovat viihdelaitteita.

Lain viihdelaitteita koskevat määräykset eivät koske yksityisesti käytettäviä viihdelaitteita. Lain soveltamisalaan kuuluva viihdelaite on huvitusta varten valmistettu. Valmistajan laitteelle tarkoittama käyttötarkoitus on ratkaiseva. Näin ollen rahalukollinen pysäköintimittari tai myyntiautomaatti eivät kuulu lain soveltamisalaan. Laki ei myöskään koske rahalukollisia henkilövaakoja tai niihin rinnastettavia palveluautomaatteja. Sen sijaan lakia sovelletaan horoskooppi- ja biorytmikoneisiin sekä niiden kaltaisiin laitteisiin. Laki koskee myös erilaisia tieto- ja taitoautomaatteja. Viihdelaitteesta ei voi saada muuta voittoa kuin uuden pelin tai peliajan.

Markkinat

Viihdelaitemarkkinat voidaan jakaa viihdelaitteiden maahantuontiin, operointiin sekä vuokraukseen ja myyntiin. Viihdelaitteiden operoinnissa on kyse viihdelaitteiden pitämisestä yleisön käytettävissä. Tällöin operoija tekee sijoituspaikkasopimuksen viihdelaitteen sijoituspaikan kanssa. Tyypillisesti sijoituspaikka-asiakas saa tietyn prosenttiosuuden viihdelaitteen tuotosta korvaukseksi paikasta. Viihdelaitteet on pääosin sijoitettu oheispalveluiksi ravintoloihin, huoltoasemille, kauppaliikkeisiin ja erilaisiin muihin yleisötiloihin. Viihdelaitteiden kotimaista valmistusta ei juurikaan ole, vaan viihdelaitteet tuodaan ulkomailta. Viihdelaitteita tuodaan Suomeen muun muassa Iso-Britanniasta, Itävallasta, Hollannista ja Yhdysvalloista. Viihdelaitteita maahantuo noin kymmenen operoijaa. Kilpailuviraston saamien tietojen mukaan selkeää viihdelaitteiden tukkuporrasta ei Suomessa kuitenkaan ole.

Vuoden 1997 osalta on arvioitu, että Suomessa pelataan viihdeautomaatteja 170–180 miljoonalla markalla, josta tuolloisen Pelikan markkinaosuudeksi arvioitiin 65% lopun jakautuessa noin 60 pienemmän yrityksen kesken. Tämän jälkeen alalta on lähtenyt yrityksiä markkinoiden kutistuessa. Viihdelaitemarkkinoilla toimii Suomessa nykyisin arviolta 20–30 operoijaa ja alan kokonaismarkkinoiden arvo lienee arviolta 20–25 miljoonaa euroa. Suurin osa operoijista toimii vain tietyllä maantieteellisellä alueella Suomessa. Maanlaajuisia operoijia on muutama. Pienemmillä operoijilla on vain joitakin kymmeniä viihdelaitteita. Yli sata viihdelaitetta on arviolta kymmenellä operoijalla. Lisäksi joissakin huoltoasemilla, ravintoloissa, pubeissa sekä huvipuistoissa, tivoleissa ja sirkuksissa on muutamia omia viihdelaitteita.

Viihdelaitealan yrittäjistä ja niiden markkinaosuuksista ei ole tarkkoja lukuja saatavilla, mutta suurin viihdelaitealan yrittäjä on Pelika 17 miljoonan euron liikevaihdolla johtuen RAY:n aikaisemmasta yksinoikeusasemasta. Pelikan ilmoituksen mukaan se operoi noin 5000 viihdelaitetta. AH käsityksen mukaan muilla operoijilla kuin Pelikalla on noin 1670 viihdelaitetta, josta AH on saanut Pelikan markkinaosuudeksi operointimarkkinoilla viihdelaitteiden määrillä mitattuna 75 %. Liikevaihdolla mitattuna Pelikan markkinaosuus lienee saman suuruinen. Englanninkielisillä kotisivuillaan Pelika mainitsee markkinaosuudekseen operointimarkkinoilla yli 70 % prosenttia ja ilmoittaa olevansa ainoa maanlaajuinen operoija. Muut operoijat jakavat keskenään lopun noin 30 % operointimarkkinoista.

Photo Play -laite ja verkkopalvelu

Toimenpidepyyntöjen kohteena oleva Photo Play -laite on ns. kosketusnäyttöpeli. Kosketusnäyttöpelit ovat pelejä, joita pelaaja käyttää suoraan pelin kuvaruudulta sormen kosketuksella. Pelejä voi pelata yksin tai yhdessä. Valittavana on useita erilaisia kortti-, reaktio-, muisti- ja tietopelejä. Photo play -laitteella voi pelata suosittuja pelejä, kuten Trivial Pursuit™, Onnenpyörä®, Mordillo®, Fun Towers jne. Photo Play -laitteet on mahdollista kytkeä modeemin avulla verkkoon, joka tuo Photo Play -laitteisiin lisäominaisuuksia.

Photo Play Net (jäljempänä PP Net) on Photo Play -laitteita hyödyntävä peli- ja viestintäpalvelu. Suomessa Photo Play Net toimii siten, että Pelikan 50%:sti omistama Funnet Finland Oy (jäljempänä Funnet) luovuttaa Pelikalle PP Net -lisenssin, jonka nojalla tämä voi tarjota PP Net -palvelun omille operointiasiakkailleen. Photo Play -laitteita valmistavan Funworld AG:n yritysryhmään kuuluva Fun.net International Gmbh omistaa Funnet Finland Oy:stä 50%.

PP NET pelipalvelu toimii siten, että Photo Play -laitteen vakiopelitarjonnasta valitaan tietyt pelit turnauspelaamisen kohteiksi, jotka viestitetään pelaajakohderyhmälle erillisellä tiedotteella (Fun News). Pelaajat voivat siten pelata ao. pelejä ja kilpailla tuloksilla keskenään. Funnet rekisteröi verkon kautta saapuvat pelitulokset, organisoi pelaajien sijoitukset ja tiedottaa ne takaisin pelaajille. Verkottuneiden laitteiden avulla Funnet voi lähettää myös muita viestejä pelaajatyhmälle ja nämä voivat kommunikoida laitteiden ja verkon avulla myös keskenään (Fun Mail).

Asianosaisten käsitykset relevanteista viihdelaitemarkkinoista

AH:n mukaan viihdelaitteet voidaan jakaa ominaisuuksiltaan ja käyttötarkoituksiltaan toisistaan poikkeaviin tuotemarkkinoihin. Erillisiä tuotteita ovat ainakin musiikkiautomaatit eli jukeboksit, flipperit, videopelit ja biljardipelit. Videopelit voidaan edelleen jaotella tarkemmin, jolloin alalajeja ovat ajopelit eli simulaattorit, ampumapelit, toimintapelit sekä kosketusnäyttöpelit. Toimenpidepyynnön kohteena oleva Photo Play Smart ja Spirit -laitteet poikkeavat siinä määrin muista kosketusnäyttöpeleistä, että ne voivat AH:n mielestä muodostaa erilliset markkinat. AH:n mukaan erityisesti suomenkieliset tietokilpailukysymykset ja Trivial Pursuit -pelin hallinta tekevät Photo Play -laitteet suosituiksi, ja vain Pelika voi myydä suomenkielisiä päivityksiä. AH:n mukaan Pelikalla on joka tapauksessa määräävä markkina-asema viihdelaitteiden maahantuonnissa ja myynnissä sekä niiden pitämisessä yleisön käytössä.

Pelikan mukaan Photo Play Smart ja Spirit -nimisillä tuotteilla ei ole merkittävästi kuluttajien eduksi poikkeavia ominaisuuksia verrattuna kymmeniin muihin markkinoilla esiintyviin vastaavantyyppisiin laitteisiin. Näin ollen ne eivät Pelikan mielestä yksinään täytä määräävän markkina-aseman tunnusmerkkejä. Lisäksi Photo Play -laitteista puuttuu monia ominaisuuksia, joita on vastaavissa kilpailevissa laitteissa, kuten esimerkiksi AH:n edustamissa laitteissa. Photo Play -laitteissa on myös huomattavasti vähemmän pelejä kuin kilpailijoilla ja niistä puuttuvat kokonaan ns. erotiikkapelit, jotka ovat tyypillisessä sijoituspaikassa (pubit, ravintolat) yleensä varsin suosittuja.

AH:n mukaan varsinaiset viihdelaitteet eivät kuulu samoille markkinoille kuin niissä käytettävät ohjelmat. Pelika kiistää myyvänsä suomenkielisiä pelejä ja sisältöjä erikseen, mutta myy kuitenkin ohjelmistonpäivityspalveluita muun muassa AH:lle. AH:n mielestä verkkopalvelut muodostavat omat markkinansa. AH:n mielestä myös eri viihdelaitteiden maahantuonti ja myynti kuuluvat eri markkinoille kuin kyseisten laitteiden vuokraaminen tai pitäminen yleisön käytettävissä.

Asianosaisten käsitykset laite- ja ohjelmistotoimituksista

Pelika kiistää rikkoneensa kilpailunrajoituslakia riippumatta markkinamäärittelystä. Sen mukaan Pelikan maahantuomia Photo Play -laitteita niihin kiinteästi kuuluvine suomenkielisine peleineen, sisältöineen ja päivityksineen on tarjolla kaikille Pelikan asiakkaille, myös toimenpidepyynnön tehneille, eikä Pelika aseta toimitusesteitä. Pelikan mukaan aikaisempien väliaikaisten toimitusesteiden syynä olivat laitteiden valmistajan ongelmat toimittaa kysyntää vastaavaa määrää Photo Play -laitteita. Tällöin myöskin Pelika ja Pelikan sijoitusasiakkaat joutuivat odottamaan monta kuukautta Photo Play -laitteiden toimituksia. Myöskään ohjelmapäivityksiä ei ole voitu toimittaa ennen kuin ne ovat valmistuneet tai saapuneet Suomeen.

Photo Play -laitteiden valmistaja on myöntänyt 18.5.2001 AH:n kanssa käymässään kirjeenvaihdossa, että laitteiden toimitukset kestävät suuresta kysynnästä johtuen pitkän ajan. Pelikan 5.9.2002 toimittamasta lisäselvityksestä käy ilmi, että Photo Play -laitteiden valmistajalla oli vaikeuksia toimittaa kysyntää vastaavaa määrää Photo Play -laitteita Pelikalle. AH:n mukaan Pelikan toimitusten viivästyttämisellä ulkopuolisille oli tarkoitus pelata aikaa samalla, kun Pelika hankki ko. laitteita omaan operaattoritoimintaansa. AH:n mukaan Pelikan väite siitä, että Photo Play -laitteita ei ollut saatavilla keväällä 2001, on outo, koska muilla eurooppalaisilla maahantuojilla oli tarjolla niitä runsaasti.

Pelika ei näe oikeudellista velvollisuutta eikä edes oikeutta tarjota muille operoijille Photo Play -laitteista erillistä PP NET peli- ja viestintäpalvelua, joka mahdollistaa maanlaajuisen peliturnaus- ja viestintäjärjestelmän. Vastineen mukaan suomenkielisiä sisältöjä ja pelejä ei ole myynnissä erikseen, vaan ne ovat osa Photo Play -laitteiden ominaisuuksia. Photo Play -laitteita ei yleensäkään myydä ilman pelejä, koska Photo Play -laite ja siihen kuuluvat ohjelmistot on integroitu tuote. Pelikan mielestä sillä ei ole myöskään velvollisuutta tukea kilpailevaa rinnakkaistuontia tarjoamalla erillistä sisältötuotantoa ja asennusta tai peli- ja viestintäpalvelua.

Vastineessaan Pelika kuitenkin ilmoitti, että se saattaa jatkossa tarjota kaupallisesti osallistumismahdollisuutta PP NET -palveluun kaikille, joiden Photo Play -laitteet ovat teknisesti kytkettävissä järjestelmään. PP NET -palvelu alkoi vasta marraskuussa 2000 ja sujuvaan toimivuuteen tarvittava oma serveri kytkettiin vasta heinäkuussa 2001. Syksystä 2001 lähtien Pelika onkin ollut valmis toimittamaan Photo Play -laitteita ja ohjelmistopäivityksiä kilpailijoilleen sekä sallinut myös näiden pääsyn Photo Play -verkkopalveluun. Sen sijaan ulkomailta tuotuihin Photo Play -laitteisiin Pelika ei edelleenkään myy suomenkielisiä pelisisältöjä/ohjelmia.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Relevantit hyödykemarkkinat

Kilpailunrajoituslain 3 § 2 momentin mukaan määräävä markkina-asema katsotaan olevan elinkeinonharjoittajalla tai elinkeinonharjoittajien yhteenliittymällä, jolla koko maassa tai tietyllä alueella on yksinoikeus tai muu sellainen määräävä asema tietyillä hyödykemarkkinoilla, että se merkittävästi ohjaa hyödykkeen hintatasoa tai toimitusehtoja taikka vastaavalla tavalla vaikuttaa kilpailuolosuhteisiin tietyllä tuotanto- tai jakeluportaalla.

Pelikan väitetyn määräävän markkina-aseman ja kilpailukäyttäytymisen arvioimiseksi on ensin määriteltävä relevantit markkinat. Relevantteihin markkinoihin kuuluvat kulloinkin kaikki sellaiset hyödykkeet, joita kuluttaja pitää keskenään vaihdettavissa olevina taikka korvaavina niiden ominaisuuksien, hinnan ja käyttötarkoituksen vuoksi. Huomiota voidaan kiinnittää myös kulutustottumuksiin, kysynnän ristijoustoon ja markkinoiden erityispiirteisin.

Relevanttien hyödykemarkkinoiden määrittelyssä tärkein kriteeri on hyödykkeiden, tässä tapauksessa Photo Play -merkkisen kosketusnäyttöpelin, korvattavuus kuluttajien kannalta. Se, minkälaiset viihdelaitteet ovat viihdelaiteoperoijan näkökulmasta samanarvoisia, on riippuvainen näet siitä, minkä tyyppisiä laitteita kuluttajat pitävät samanarvoisina. Viihdelaiteoperoijien kysyntä on siten pitkälle johdettavissa kuluttajien kysynnästä. Arvioitaessa viihdelaitteiden myyjien aikaansaamia kilpailunrajoituksia painotetaan ostajien mahdollisuuksia käyttää korvaavia hyödykkeitä.

Viihdelain mukaisia viihdelaitteita ovat muun muassa jukeboxit eli musiikkiautomaatit, flipperit, videopelit, biljardit, erilaiset lastenkeinulaitteet sekä sekalainen joukko muita viihdelaitteita, kuten puntareita, erilaisia testereitä sekä horoskooppi -laitteita.

AH on katsonut, että videopelejä ovat muun muassa erilaiset ampuma-, toiminta-, ajo- ja kamppailupelit. Pelikan toimintakertomuksen mukaan kotipelaaminen, internet sekä mobiilikommunikaatio ovat vähentäneet perinteisten kolikkotoimisten viihdepelien suosiota. Erityisesti flipperien suosio on vähentynyt. Ainoastaan toimenpidepyynnön kohteena olevat kosketusnäyttöpelit ovat lisänneet suosiota. Kosketusnäyttöpelit ovat lähinnä videopelien kaltaisia pelejä, joita pelataan koskettamalla näyttöä.

Kilpailuviraston saaman selvityksen perusteella asiakkaiden kulutustottumukset viihdelaitteiden käytön suhteen vaihtuvat nopeasti, jolloin aikaisemmin menestystä saavuttanut laite voi olla hyvinkin pian epäsuosiossa. Tämä merkitsee sitä, että laitteita ja peliohjelmistoja joudutaan vaihtamaan uusiin, jotta asiakkaat eivät kyllästy niihin. Kilpailuviraston saaman selvityksen perusteella kosketusnäyttöpelit ovat osittain ottaneet flipperien paikan markkinoilla. Toisaalta joissakin kosketusnäyttöpeleissä on flipperin kaltaisia pelejä. Kilpailuvirasto toteaa, että tuotteiden uudistaminen vastaamaan paremmin asiakkaiden kysyntää kuuluu normaaliin kilpailuprosessiin. Tämä antaa viitteitä siitä, että viihdelaitteet ovat toisiaan korvaavia, jolloin ne kuuluvat samoille viihdelaitemarkkinoille.

Viihdelaitteiden käyttäminen maksaa tyypillisesti 0.5–2 euron välillä. Maksamalla saadaan joko peliaikaa tai pelikertoja. Hinnoittelun yhtenevyys antaa viitteitä siitä, että kaikki viihdelaitteet kuuluvat samoille markkinoille. Lisäksi Kilpailuviraston saaman selvityksen perusteella Pelika tai kukaan muukaan viihdelaitealan yrittäjä ei voi kannattavasti nostaa viihdelaitteen käytöstä perittyjä hintoja. Hinnan korotus johtaisi siihen, että asiakkaat siirtyisivät käyttämään kilpailevien operoijien viihdelaitteita tai eivät käyttäisi niitä lainkaan.

Kysynnän näkökulmasta erityyppisillä viihdelaitteilla saattaa kuitenkin olla erilainen asiakaskunta. Tämä voidaan havaita muun muassa hintatestillä. Nostettaessa kosketusnäyttöpelin hintaa tai jos sitä ei ollenkaan ole ko. sijaintipaikassa, eivät kaikki asiakkaat todennäköisesti siirry pelaamaan esimerkiksi ajosimulaattoripeliä tai flipperiä. Samoin voidaan todeta lapsille suunnattujen keinulaitteiden osalta.

Suomeen tuodaan useiden valmistajien kosketusnäyttöpelejä. Pelikan maahaantuomien Photo Play -laitteiden lisäksi Viihdelaitteet on tuonut maahan TAB ja Merit -merkkisiä kosketusnäyttöpelejä. Nykyisin Viihdelaitteet tuo maahan TAB:in valmistamia Silverball -kosketusnäyttöpelejä, jotka ovat ominaisuuksiltaan Photo Play -laitetta vastaavia. Myöskin Websector ja Merit -merkkisiä kosketusnäyttöpelejä tuodaan Suomeen. Pelikan Photo Play -laitteissa ja muissa markkinoilla olevissa laitteissa on pelattavissa useita kymmeniä pelejä.

Kilpailuviraston saaman selvityksen perusteella Photo Play -laitteissa ja muissa kosketusnäyttöpeleissä on hyvin samankaltaisia pelejä/sisältöjä, joten niiden voidaan katsoa kuuluvan ominaisuuksien perusteella samoille kosketusnäyttöpelien markkinoille. Näin ollen Photo Play -laitteissa oleva Trivial Pursuit -peli ei tee Photo Play -laitetta siinä määrin muista kosketusnäyttöpeleistä poikkeavaksi, että olisi perusteltua katsoa Photo Play -laitteen kuuluvan eri hyödykemarkkinoille.

Markkinoilla on siten olemassa useita kosketusnäyttöpelejä, jotka ominaisuuksiltaan ovat Photo Play -laitetta vastaavia. Kilpailuviraston tekemän selvityksen perusteella voidaan katsoa, että relevantteina hyödykemarkkinoina ovat viihdelaitelaissa tarkoitettujen viihdelaitteiden markkinat. Näin ollen jukeboxit, flipperit, videopelit, biljardit ja erilaiset lastenkeinulaitteet kuuluvat samoille viihdelaitteiden markkinoille kuin kosketusnäyttöpelit. Tässä vaiheessa ei ole tarpeellista määritellä tarkemmin viihdelaitemarkkinoita, sillä olennaista on se, että Photo Play -laitteelle on korvattavissa olevia viihdelaitteita niin Suomen kuin laajemmillakin viihdelaitteiden hankintamarkkinoilla.

Maantieteelliset markkinat

Tapauksessa on kyse muun muassa siitä, että Pelika ei myynyt maahantuomiaan Photo Play -merkkisiä kosketusnäyttöpelejä toimenpidepyynnön tehneille eikä päästänyt niitä Photo Play -laitteeseen liittyviin verkkopalveluihin. Pelika on myös kieltäytynyt myymästä suomenkielisiä pelisisältöjä muista EU -maista ostettuihin Photo Play -laitteisiin sekä myös Pelikalta ostettuihin Photo Play -laitteisiin. Pelikan toiminta on siten kohdistunut kilpaileviin operoijiin.

Suurin osa viihdelaitealan yrittäjistä maahantuo itse viihdelaitteita omaan operointikäyttöönsä. Osa pienemmistä viihdelaitealan yrittäjistä ostaa Pelikan tai muiden maahantuomia laitteita joko uusina tai käytettyinä. Tästä johtuen suurimpien viihdelaitealan operoijien näkökulmasta markkinat ovat laajemmat kuin kansalliset. Kyse on siten vähintäänkin EU:n laajuisista viihdelaitelaissa tarkoitettujen viihdelaitteiden hankintamarkkinoista, joilta operoijat hankkivat ja maahantuovat operoinnissaan käyttämiään viihdelaitteita.

Viihdelaitteiden sijoituspaikka-asiakkaiden näkökulmasta markkinat ovat kansalliset, sillä ravintolat ja muut viihdelaitteiden sijoituspaikka-asiakkaat eivät Kilpailuviraston saaman selvityksen mukaan tavallisesti itse hanki laitteita ulkomailta. Sinänsä viihdelaitteiden maahantuonnille ja ulkomaisten viihdelaiteoperoijien alalle tulolle ei ole mitään lainsäädännöllisiä esteitä, joten suuret kansainväliset yritykset (esim. huoltoasemaketjut) voivat valita viihdelaitteiden operoijaksi myös ulkomaisen viihdelaiteoperoijan. Tiettävästi näin ei ole vielä käynyt. Näin ollen viihdelaitteiden operoinnin maantieteelliset markkinat ovat kansalliset.

Pelikan asema markkinoilla

Pelika tuo maahan Photo Play -laitteita. Viihdelaitteet Oy tuo maahan vastaavanlaisia Silverball -kosketusnäyttöpelejä. Merit -kosketusnäyttöpelejä tuo maahan useampi operoija. Myöskin Websector -kosketusnäyttöpelejä on tuotu Suomeen. Muita viihdelaitteita kuin kosketusnäyttöpelejä tuo maahan useampi operoija. Alalla vallitsevan käytännön mukaan lähes jokainen viihdelaiteoperoija tuo maahan operoinnissaan käyttämänsä viihdelaitteet. Koska maahantuonti on vapaata ja tarjolla on useita viihdelaitteita niin Suomen kuin vähintään EU:n laajuisilla viihdelaitteiden hankintamarkkinoilla, voi jokainen operoija vapaasti päättää, mistä hankkii viihdelaitteensa. Myöskin kosketusnäyttöpelien osalta on olemassa Photo Play -laitteelle korvaavia vaihtoehtoja.

Alan suurimpana toimijana Pelikalla on todennäköisesti parhaimmat resurssit tuoda maahan isojakin määriä viihdelaitteita edulliseen hintaan. Tällä on erityisesti merkitystä, jos viihdelaitteiden valmistajat edellyttävät suuria ostomääriä. Lisäksi pieniä määriä maahantuotaessa kuljetuskustannusten osuus kokonaiskustannuksista saattaa olla merkittävä. Pienemmät viihdelaiteoperoijat eivät siten välttämättä kykene itse tuomaan maahan operoinnissaan tarvitsemia laitteita, vaan joutuvat hankkimaan viihdelaitteet Pelikalta tai joltakin muulta maahantuojalta. Koska korvaavia hankintalähteitä on kuitenkin useita, eivät pienetkään operoijat ole Pelikasta riippuvaisessa asemassa.

Kilpailuvirasto katsoo, että Pelikalla ei ole sellaista asemaa, että se voisi merkittävästi vaikuttaa kilpailuolosuhteisiin vähintäänkin EU:n laajuisilla viihdelaitelaissa tarkoitettujen viihdelaitteiden hankintamarkkinoilla. Pelika ei siten ole määräävässä markkina-asemassa viihdelaitteiden eikä myöskään kapeammin määritellyillä kosketusnäyttöpelien hankintamarkkinoilla.

Pelikan toiminnan arviointi

Koska Pelikalla ei ole kilpailunrajoituslain 3 § 2 momentin mukaista määräävää markkina-asemaa edellä selostetuilla relevanteilla viihdelaitteiden hankintamarkkinoilla, Pelikan toimintaa ei voida arvioida kilpailunrajoituksista annetun lain 7 §:n tarkoittamana väärinkäyttönä.

Kilpailuvirasto onkin arvioinut Pelikan menettelytapoja kilpailunrajoituslain 9 § :n perusteella. Kyseisen lainkohdan mukaan kilpailunrajoituksella katsotaan olevan vahingollisia vaikutuksia, jos se terveen ja toimivan taloudellisen kilpailun kannalta sopimattomalla tavalla vähentää tai on omiaan vähentämään tehokkuutta elinkeinoelämän piirissä tai estää tai vaikeuttaa toisen elinkeinon harjoittamista.

Säännöksen perustelujen mukaan jomman kumman edellä mainitun ns. vahingollisuuskriteerin täyttyminen ei yksin riitä tekemään rajoitusta vahingolliseksi, sillä säännöstä sovellettaessa kiinnitetään ensisijaisesti huomiota siihen, miten menettely vaikuttaa kilpailuolosuhteisiin koko toimialalla. Kilpailunrajoitukseen, joka ei olennaisessa määrin vähennä kilpailun toimivuutta, vaan on talouden kannalta vähämerkityksellinen, puututaan vain silloin, jos sitä on pidettävä markkinatalouden eettisten periaatteiden valossa epäterveenä.

Kilpailuvirasto toteaa, että toimenpidepyyntöjen tekijöillä on tarjolla useita vaihtoehtoisia viihdelaitteita sekä kosketusnäyttöpelejä niin Suomen kuin vähintäänkin EU:n laajuisilla viihdelaitelaissa tarkoitettujen viihdelaitteiden hankintamarkkinoilla, joten Pelikan väliaikainen toimituksista kieltäytyminen ei ole voinut olennaisesti vaikeuttaa toimenpidepyynnön tekijöiden elinkeinonharjoittamista. Pelika on ilmoittanut aiemman väliaikaisen Photo Play -laitteiden ja ohjelmistopäivitysten toimitusesteen syyksi valmistajan toimitusvaikeudet, mikä käy ilmi Pelikan 5.9.2002 toimittamasta lisäselvityksestä. Toimitusvaikeudet haittasivat myös Pelikan omaa toimintaa. Vaikka Pelika olisi määräävässä asemassa, ovat kapasiteettiongelmat määräävässä asemassa olevalle yritykselle hyväksyttävä peruste kieltäytyä liikesuhteesta. Lisäksi Pelika myy nykyisin kyseessä olevia Photo Play -viihdelaitteita ja ohjelmistopäivityksiä sekä verkkopalveluita myös toimenpidepyynnön tekijöille.

Ulkomailta rinnakkaistuotuihin laitteisiin Pelika ei myy suomenkielisiä ohjelmistoja. Pelika perustelee tätä sillä, että ohjelmistoja ja laitteita ei sen mielestä voida teknisesti erottaa toisistaan. Alan kauppatapaan kuuluu, että ohjelmistot ja laitteet myydään yhdessä. Näin ollen Pelikaa ei voi alan kauppatavasta poiketen velvoittaa myymään suomenkielisiä ohjelmistoja erikseen ulkomailta tuotuihin Photo Play -laitteisiin, mihin se ei ilmoittamansa mukaan edes teknisesti pysty. Kilpailuvirasto katsoo, että kysymys on toiminnasta, jolla ei ole kilpailunrajoituslain 9 §:ssä tarkoitettuja vahingollisia vaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto katsoo, että relevantit hyödykemarkkinat ovat viihdelaitelaissa tarkoitettujen viihdelaitteiden vähintäänkin EU:n laajuiset viihdelaitteiden hankintamarkkinat. Toimenpidepyynnön kohteena oleva Photo Play -laite ei ole siinä määrin muista kosketusnäyttöpeleistä poikkeava laite, että olisi perusteltua katsoa sen kuuluvan erillisille markkinoille.

Kilpailuvirasto katsoo, että Pelika ei ole määräävässä asemassa viihdelaitteiden eikä edes kapeammin määritellyillä kosketusnäyttöpelien vähintäänkin EU:n laajuisilla hankintamarkkinoilla, koska maahantuonti on vapaata ja tarjolla on useita kilpailevia kosketusnäyttöpelejä sekä muita viihdelaitteita. Näin ollen Pelikan toimintaa ei voida arvioida kilpailunrajoituslain 7 § 1 kohdassa tarkoitettuna määräävän markkina-aseman väärinkäyttönä.

Kilpailuvirasto on arvioinut Pelikan menettelytapoja kilpailunrajoituslain 9 § :n perusteella. Markkinoilla on tarjolla useita vaihtoehtoisia viihdelaitteita sekä kosketusnäyttöpelejä niin Suomen kuin vähintäänkin EU:n laajuisilla viihdelaitelaissa tarkoitettujen viihdelaitteiden hankintamarkkinoilla, joten Pelikan väliaikainen toimituksista kieltäytyminen ei ole voinut olennaisesti vaikeuttaa toimenpidepyynnön tekijöiden elinkeinonharjoittamista. Lisäksi toimituksista kieltäytymisen syynä on ollut viihdelaitteen valmistajan toimitusvaikeudet. Pelikaa ei voi myöskään alan kauppatavasta poiketen velvoittaa myymään suomenkielisiä ohjelmistoja erikseen ulkomailta tuotuihin Photo Play -laitteisiin, mihin se ei ilmoittamansa mukaan edes teknisesti pysty.

Kilpailuvirasto katsoo, että Pelikan toiminnalla ei ole kilpailunrajoituslain 9 § :ssä mainittuja vahingollisia vaikutuksia. Pelikan epäiltyjä kilpailurajoituksia koskevat toimenpidepyynnöt poistetaan käsittelystä.

Sovelletut säännokset

Kilpailunrajoituslaki 3 §, 7 § ja 9 §

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on liitteenä.


[1] RAY:n yksinoikeuden ulkopuolelle oli kuitenkin rajattu sellaisten tavaravoittoautomaattien käytettävänä pitäminen, jotka oli hankittu ennen 1 päivää kesäkuuta 1970 tai jotka oli sijoitettu huvipuistoihin tai tivoleihin.